Marco de Wit 23 lokakuun, 2018
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Laiton Lehti kerää poliittisesti epäkorrektia kansallismielisten keskuudessa yleistä ns. vaihtoehtosanastoa omaksi sanakirjakseen.

Sanalistaa kehitellään omalla sivullaan. Ehdota sanoja!

 

Suurin osa sanakirjan sanoista omaa lyhyen määritelmän. Perusmääritelmät on kuitenkin määriteltävä syvällisemmin:

 

Maahanmuuton perussanasto sisältää sekä kansallismielisten (nationalistien) että maailmanmielisten (globalismi) perussanaston.

Ne luovat vaihtoehtoiset narratiivit eli kertomukset, koska perustuvat päinvastaisiin maailmankuviin.

Täten ne perustuvat myös eri käsityksiin siitä mitä tiede sanoo geenien vaikutuksesta.

Termejä on siis kaksi kertaa seitsemän seuraavasti:

Aate: Kansallismielisyys

(Nationalismi)

Maailmanmielisyys

(Globalismi)

Eturyhmä: Suomen kansa Ihmiskunta
Jäsen: suomalainen maailmankansalainen
Alue: Suomi vapaa liikkuminen maailmassa
Vastaparit: rajakki vs. suvakki suvaitsevainen vs. rasisti
Ongelma: maahanmuutto

valehteleva turvis

laiton

rasismi

kärsivä pakolainen

paperiton

Pahikset: mamut/matut rasistit/natsit

Yllä olevien termien määritelmät:

Kansallismielisyys: Aate, jonka mukaan yhteisön säännöissä on otettava huomioon se tieteellinen tosiasia, että geenien ja kulttuurien yhteisvaikutus muokkaa yksilöitä, perheitä, sukuja, heimoja, kansakuntia ja rotuja.

Evoluution seurauksena näistä on muodostunut keskimäärin enemmän samoja geenejä jakavia ihmisryhmiä, joilla on siten keskimääräistä suurempi keskinäinen samankaltaisuus, ymmärrys ja luottamus. Tämän takia näillä ryhmillä on keskimääräistä suurempi rakkaus ja investointi omiin lapsiinsa, sukulaisiinsa ja kansaansa.

Kansakunta on tietyllä maantieteellisellä alueella kehittyneiden perheiden geneettinen laajennus eli sukujen liitto. Esimerkiksi suomalaiset jakavat geenejä toistensa kanssa keskimäärin yhtä paljon kuin serkukset. Tämä helpottaa kansallistunteen kehittymistä, jota kansallismielinen kulttuuri vielä vahvistaa.

Kansakuntien erilaisuudesta johtuen turvallisinta on, että jokainen kansakunta elää rauhassa omassa maassaan. Kansan puolustusvoimat suojelevat oman maansa rajoja.

Näin kansat elävät onnellisimmillaan ja syntyy maailmanrauha, jossa kansakunnat kommunikoivat ja käyvät kauppaa vapaaehtoisuuden pohjalta.

Kansakuntien sisäinen rauha syntyy samalla rauhanomaisella periaatteella kunnioittamalla kansan sisäisiä geneettisiä ryhmiä eli heimoja, sukuja ja perheitä.

Valta pitää hajauttaa kansalliselta keskusvallalta paikallistasolle maakuntiin, kuntiin, perheisiin ja yksilöihin asti. Jokaisella yksilöllä on itsemääräämisoikeus ja yhteisistä asioista päätetään mahdollisimman paikallisella tasolla suoralla demokratialla.

Suomen kansa: yksi maailman pienimmistä alkuperäisväestöistä, jonka jäsenet jakavat keskenään keskimäärin yhtä paljon geenejä kuin serkukset. Suomen kansa on siis sukuyhteisö, jonka jäsenillä on geneettinen taipumus ymmärtää toisiaan paljon paremmin kuin muita kansoja. Tämä synnyttää kansallistunteen, jota vielä voimistaa vuosisatojen aikana kehittynyt yhtenäinen suomalainen kieli ja kulttuuri.

Suomalainen = henkilö, jolla on suomalaisia esivanhempia ja siten kuuluu Suomen kansaan. Suomalaisuus on synnynnäistä eikä siitä pääse eroon, mutta sen voi piilottaa kääntämällä selkänsä suomalaisille ja suomalaiselle kulttuurille. (Ks. globalismi, suvakki ja kansanvihollinen.)

 

Globalismi = aate jonka mukaan yhteisön sääntöjen pitää rakentua sille ajatukselle, että yksilön luonne ja älykkyys ei muovaudu niinkään geneettisesti vaan ensisijaisesti kulttuurisesti.

Oikeanlaisessa ympäristössä kaikista voi tulla melkein mitä vain. Ei ole synnynnäisesti tyhmempiä ja älykkäämpiä, pitkä- ja lyhytpinnaisia, vaan kaikki riippuu kasvatuksesta. Tarvitaan maailmanvaltio, joka kasvattaa lapsista tasa-arvoisia maailmankansalaisia.

YK:n ja Eurostoliiton pitää toteuttaa Neuvostoliiton päämäärä uudesta ihmisestä, mutta ovelammin ja taitavammin yhteistyössä globalististen suuryritysten kanssa.

 

Suvakki: suomalaisvastainen suomalainen, jonka äärisuvaitsevaisuus muita kansoja ja kulttuureja kohtaan tuhoaa Suomen kansan ja kulttuurin.

Suvakit vihaavat Suomen kansaa ja pitävät koko termiä rasistisena. He ovat globalisteja, jotka haluavat kansoja sekoittamalla poistaa kansat ensin Euroopasta ja lopulta koko maailmasta.

Tämän takia he haluavat myös tuhota Suomen kansan ja kulttuurin mm. avoimilla rajoilla ja monikulttuurisuudella. EU ja YK sitten kasvattavat ihmisistä tasa-arvoisia eurostoihmisiä ja maailmankansalaisia.

Vihamielistä ulkomaalaista voi myös kutsua suvakiksi eli suomalaisvastaiseksi, mutta tarkempi ilmaus olisi globalisti (haluaa poistaa kaikki kansat) tai fasisti (haluaa joidenkin kansojen ylivaltaa). Esimerkiksi Ruotsi ja Venäjä ovat aiemmin fasistisesti valloittaneet ja riistäneet Suomea. Nykyään EU tekee samaa, mutta globalistisesti.

 

Suomi: sotilaallisesti suojattu rajattu maa-alue, joka kuuluu suomalaisille.

Suomalaiset ovat satojen vuosien ajan kovalla työllä ja uhrauksilla rakentaneet yhden maailman köyhimmistä maista yhdeksi maailman rikkaimmaksi maaksi.

Suvakkien mielestä Suomi on vain kansallismielisten pakkovallalle perustuva muusta maailmasta aidattu alue. Koko Suomen käsite on siis rasistinen. Suomi kansanmurhaa pitämällä kehitysmaiden kärsivän ja apua tarvitsevan väestön ulkona Suomesta.

 

Maahanmuutto: ulkomailta muutetaan Suomeen pitkäksi aikaa. Turistit eivät ole maahanmuuttajia, koska he oleskelevat Suomessa vain lyhyen aikaa.

Rajakkien mielestä maapallo pitää jakaa kansojen omistamiin maihin. Maasta toiseen saa liikkua vain kansojen luvalla.

Suvakkien mielestä maapallo kuuluu kaikille. Kansat eivät saa omistaa maita eli maantieteellisiä alueita. Maahanmuutto jo itse käsitteenä ja terminä on rasistinen. Ihmisten pitää saada itse vapaasti kulkea maasta toiseen.

 

Sopeutuminen: rajakkien mielestä sopeutumisen pitää olla yksipuolista. Eli kyse on maahanmuuttajilta vaadittava prosessi, jossa opitaan suomen kieli ja kulttuuri sekä hyödytetään kantasuomalaisia olemalla rehellinen ja lainkuuliainen nettoveronmaksaja.

Pitkällä tähtäimellä edellytetään maahanmuuttajan sulautuvan Suomeen myös geneettisesti eli hänen tai suurimman osan hänen jälkeläisistään odotetaan menevän naimisiin suomalaisten kanssa.

Suvakkien mielestä sopeutumisen pitää olla molemminpuolista eli suomalaisten on myös sopeuduttava maahanmuuttajiin. Näin syntyy suvaitsevaisen monikulttuurinen yhteisö.

 

Massamaahanmuutto: Maahanmuutto, jossa ulkomaalaisia saapuu niin lukuisasti maahan, ettei kaikkien maahanmuuttajien edes tarvitse sopeutua Suomeen, vaan he voivat perustaa omia rinnakkaisyhteisöjään. Esimerkkinä Somalien massamaahanmuutto.

Suvakkien mielestä massamaahanmuutto on tuplarasistinen termi. Skä massoista että maahanmuutosta puhuminen on syrjivää, koska se rajoittaa vapaata liikkumista.

 

Haittamaahanmuutto: Maahanmuutto, jossa maahanmuuttajat ovat nettohaitta maan kanta-asukkaille. Massamaahanmuutto johtaa väistämättömästi haittamaahanmuuttoon, jossa suuri osa maahanmuuttajista tuottaa Suomelle nettokustannuksia.

Suvakkien mukaan termit massa- ja haittamaahanmuutto ovat rasistisia, koska ne olettavat Suomen kuuluvan suomalaisille.

 

Mamu = ulkomaalainen maahanmuuttaja.

Suomalaiset ja suomensukuiset paluumuuttajat eivät voi olla mamuja. Esimerkiksi ruotsin-, amerikan- ja inkerinsuomalaiset eivät voi olla mamuja, jos heillä on vähintään yksi suomensukuinen isovanhempi.

Mamu on siis aina sukujuuriltaan ei-suomalainen maahanmuuttaja. On olemassa hyviä ja pahoja mamuja:

1. Hyvät mamut tuovat suurta nettohyötyä suomalaisille. Esimerkkinä maahanmuuttanut korkeakoulutettu henkilö, joka työskentelee työvoimapulasta kärsivällä alalla.

2. Huonot mamut tuovat nettohaittaa suomalaisille. Joko he ovat työttöminä tai ovat vieneet työpaikan suomalaiselta. Nettohaittaa synnyttää myös mamutyöntekijä, jonka mamuperhe saa enemmän tukiaisia kuin mitä maksaa veroja.

Enemmistö mamuista tuottaa nettohaittaa suomalaisille. Poikkeuksena ovat lähinnä Länsi-Euroopasta, Pohjois-Amerikasta, Venäjältä ja Itä-Aasiasta tulleet korkeasti koulutetut ja ahkerat mamut. Tosin nämäkin voivat olla huonoja mamuja, jos he luovat omia rinnakkaisyhteisöjään eivätkä pitkällä tähtäimellä sopeudu Suomen kansaan geneettisesti. (Tämä on Kanadan ja Australian ns. laatumaahanmuuton ongelma, jota useimmat maahanmuuttokriittiset ns. puolisuvakit eivät halua ymmärtää.)

Etelän kehitysmaista tulevat heikosti koulutetut mamut ovat lähes aina suuri nettohaitta elleivät he ole menneet avioliittoon suomalaisen kanssa, oppineet suomen kielen ja hankkineet aidon työpaikan esim. yrittäjänä.

Pahimmat mamut ovat matuja. (Ks. alla.)

 

Matu = maahantunkeutuja. Maahanmuuttaja, joka saapuu Suomeen valheellisin perustein tai ei edes yritä sopeutua suomalaiseen kulttuuriin, vaan pyrkii loisimaan ja luomaan Suomeen rinnakkaisyhteisöä. Esimerkkinä ylivoimaisesti suurin osa turviksista.

 

Turvis = turvapaikanhakija. Ylivoimaisesti suurin osa Suomen turvapaikanhakijoista on matuja. Eli he väittävät olevansa yksilöllisesti vainottuja, vaikka tosiasiassa he pakenevat kotimaidensa köyhyyttä.

He ovat siis todellisuudessa valehtelevia elintasosiirtolaisia eli pakoloisia, joilla ei ole mitään aikomusta palata kotimaahansa paitsi lomailumielessä.

Suurimmalla osalla turviksista ei ole passia tai vastaavia henkilöpapereita. Todennäköisesti suuri osa valehtelee hukanneensa passinsa ja muut henkilöpaperinsa.

Monet turvikset väittävät papereidensa pudonneen Välimereen. Jostain syystä kännykät eivät kuitenkaan koskaan putoa Välimereen.

Tornionjoesta on kyllä löytynyt lukuisia passeja. Ei kuitenkaan kännyköitä.

Lähes kaikki turvikset ovat kävelleet eli läpsytelleet Euroopan ja Ruotsin läpi Suomeen, vaikka ei heitä kukaan taatusti ole Ruotsissa vainonnut.

He halusivat Suomeen, koska heille on kerrottu Suomessa olevan vielä suuremmat tukiaiset ja hyväuskoisemmat virkamiehet kuin Ruotsissa. Tätä mahdollisesti paikkaansapitävää uskomusta vahvisti vielä se, että pääministeri Pipilä kutsui heidät kotiinsa asumaan.

 

Sanakirjan kehittäminen jatkuu varsinaisessa Laiton Sanakirja -sivulla. Lähetä omat sanasi [email protected]

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook