4 thoughts on “Päivän kuva

 1. https://ls24.fi/uutiset/r-kioski-ja-sale-ryostettiin-raumalla-poliisi-vahvistaa-meilla-on-tutkinnassa-tallaiset-tapaukset
  26.2.2020
  ”R-kioski ja Sale ryöstettiin Raumalla” ”Kaksi viikkoa sitten puolestaan Seminaarinkadun R-kioski joutui ryöstön kohteeksi.”
  19.2.2020
  https://ls24.fi/uutiset/seminaarinkadun-r-kioskin-ryostosta-epailty-mies-on-saatu-kiinni
  ”Seminaarinkadun R-kioskin ryöstö”
  Rikosuutiset
  https://rikosuutiset.fi/?s=rauma

 2. https://fi.wikipedia.org/wiki/Poikkeustila
  🇫🇮💣🚔
  ”Poikkeustila voidaan julistaa hallituksen päätöksellä esimerkiksi luonnonkatastrofin, kapinan, sisällissodan tai muun yhteiskuntaa uhkaavan tilanteen syntyessä. Yksi poikkeustilan aikana esiintyvä toimenpide voi olla esimerkiksi ulkonaliikkumiskielto.”
  🇫🇮💣🚔
  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552
  🇫🇮💣🚔
  ”väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat”
  🇫🇮💣🚔
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Valmiuslaki
  🇫🇮💣🚔
  ”Valtioneuvosto säätää valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien soveltamisen aloittamisesta asetuksella todettuaan yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee poikkeusolot. Käyttöönottoasetus tehdään koskemaan joko koko maata tai osaa siitä. Asetuksessa on määriteltävä, mitkä toimivaltuudet otetaan käyttöön. Se voi olla voimassa enintään kuusi kuukautta ja se on vietävä välittömästi eduskunnan käsiteltäväksi. Mikäli käyttöönottoasetusta ei ole viikon kuluessa säätämisestä toimitettu eduskunnalle, se raukeaa. Eduskunta päättää, jääkö asetus voimaan vai kumotaanko se osittain tai kokonaan.”
  🇫🇮💣🚔
  ”Valmiuslaki antaa Suomen valtioneuvostolle suuren määrän toimivaltuuksia, mutta määrää, että niitä on käytettävä mahdollisimman säästeliäästi. Lakia on käytettävä syrjimättä ketään mielivaltaisella perusteella, eikä sen nojalla saa rajoittaa kenenkään oikeutta elämään tai henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, ihmisarvoon tai uskonnon ja omantunnon vapauteen. Valtio ei saa rajoittaa sanan-, kokoontumis-, mielenosoitus- ja yhdistymisvapautta tai kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuutta, oikeutta käyttää viranomaisissa omaa kieltään tai oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin muulloin kuin Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen ja sodan aikana. Henkilökohtaista vapautta voi rajoittaa vain työvelvollisuuteen liittyvin perustein. Kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita on kunnioitettava.”
  🇫🇮💣🚔
  https://vm.fi/valmiuslaki
  🇫🇮💣🚔
  ”Valmiuslain tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.”
  🇫🇮💣🚔
  https://vm.fi/varautuminen
  🇫🇮💣🚔
  ”Valmiuslaki velvoittaa viranomaisia varautumiseen. Lain 105 § mukaisesti valtiovarainministeriö voi määrätä poikkeusoloissa valtion tietohallinnon, tiedon käsittelyn, sähköisten palvelujen, tietoliikenteen ja tietoturvallisuuden järjestämisestä.”
  🇫🇮💣🚔
  https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2012/kuntien-valmiussuunnittelu-ja-uusi-valmiuslaki
  🇫🇮💣🚔
  ”sähkönjakelun katkeaminen on aiheuttanut yllättäviä vaikeuksia kunnan peruspalveluiden tuottamisessa”
  🇫🇮💣🚔
  https://turvallisuuskomitea.fi/yhteiskunnan-turvallisuusstrategia/
  🇫🇮💣🚔
  https://turvallisuuskomitea.fi/wp-content/uploads/2018/02/YTS_2017_suomi.pdf
  🇫🇮💣🚔
  ”yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä”
  🇫🇮💣🚔
  https://vm.fi/varautuminen
  🇫🇮💣🚔
  ”Palvelujen käyttäjistä ja ylläpitäjistä koostuviin palveluverkostoihin osallistuu hallinnon eri osapuolia, kansalaisia, yhteisöjä, yrityksiä sekä tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottajia.”
  🇫🇮💣🚔
  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161153/64-2018-Valmiuslaki.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  🇫🇮💣🚔
  ”Suomessa on perinteisesti katsottu, että oikeusjärjestykseen tulee sisältyä säännökset poik-keusoloissa käyttöön otettavista poikkeuksellisista toimivaltuuksista, koska normaalioloja koskevat viranomaisten toimivaltuudet saattavat tällöin olla riittämättömiä”
  🇫🇮💣🚔
  https://www.avi.fi/web/avi/valmiussuunnittelu
  🇫🇮💣🚔
  ”Päivittäistavarahuolto on osa normaaliolojen vakavien häiriötilanteiden sekä poikkeusolojen elintarvikehuoltoa turvaavaa järjestelmää. Se pyrkii takaamaan tärkeiden päivittäistavaroiden saatavuuden sekä joukkoruokailut vaikeissakin tilanteissa.”
  🇫🇮💣🚔
  https://www.pelastusopisto.fi/yhteistyo-spontaanien-vapaaehtoisten-kanssa-valmiustoiminnassa/
  🇫🇮💣🚔
  17.2.2020 ”Yhteistyö spontaanien vapaaehtoisten kanssa valmiustoiminnassa”
  🇫🇮💣🚔
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Puolustustilalaki
  🇫🇮💣🚔
  ”Puolustustilalaki ei ohita Suomea sitovia kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita.”
  🇫🇮💣🚔
  https://stm.fi/valmiusasiat
  🇫🇮💣🚔
  ”Palvelut ja toimeentulon taso sopeutetaan vallitsevaan turvallisuustilanteeseen ja käytettävissä oleviin voimavaroihin.”
  🇫🇮💣🚔
  https://turpopankki.fi/suomi/yhteiskunnan-turvallisuus_suomi/valmiuslaki-poikkeusolot/
  🇫🇮💣🚔
  ”vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.”
  🇫🇮💣🚔
  https://fi.unionpedia.org/i/Valmiuslaki
  🇫🇮💣🚔
  https://www.avi.fi/web/avi/valmiusharjoitukset
  🇫🇮💣🚔
  ”Aluehallintovirasto (AVI) järjestää vuosittain yhteistyössä Pelastusopiston kanssa vähintään yhden maakunnallisen tai kahden maakunnan laajuisen valmiusharjoituksen”
  🇫🇮💣🚔
  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Documents/ev_71+2010.pdf
  🇫🇮💣🚔
  ”Suomessa asuva on korvausta vastaan velvollinen luovuttamaan tai siirtämään Suomen Pankille omistamansa tai hallussaan olevat ulkomaiset maksuvälineet, ulkomailla olevat Suomen rahan määräiset maksuvälineet, ulkomaiset arvopaperit sekä saamiset ulkomailla asuvalta (kotiuttamisvelvollisuus);”
  🇫🇮💣🚔
  https://www.ym.fi/fi-FI/Ministerio/Valmiusasiat
  🇫🇮💣🚔
  ”vakava eläin- tai kasvitautiepidemia”
  🇫🇮💣🚔
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Puolustustilalaki
  🇫🇮💣🚔
  ”Suomen lainsäädännössä kriisiajan poikkeuslaki, joka säätelee viranomaisten valtuuksien käyttöä ”Suomeen kohdistuvan sodan aikana sekä siihen rinnastettavissa vakavasti yleisen järjestyksen ylläpitämiseen vaikuttavissa sisäisissä, väkivaltaisissa levottomuuksissa, joilla pyritään kumoamaan tai muuttamaan perustuslain mukainen valtiojärjestys.”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*