Marco de Wit 7 maaliskuun, 2020
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Aggressiivisesti käyttäytynyt poliisin terveyttä uhannut musta mies saatiin vihdoin kiinni poliisin suuroperaatiossa.

 

Tämä vaarallinen rikollinen vastusti pidätystä uhkailemalla ja potkimalla poliiseja.

 

 

Viimeisten tietojen mukaan tällä suurrikollisella saattoi olla hallussaan jopa 3 grammaa marihuanaa.

 

 

Onneksi poliisin resurssit kohdistetaan näiden suurrikollisten pidättämiseen.

 

Näin myös pystytään ylläpitämään hyviä suhteita ja luottamusta poliisin ja paikallisen väestön välillä.

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

2 thoughts on “Suurrikollinen pidätetään

 1. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006384515.html
  🏚️
  26.1.2020 is.fi: ”vähävaraisemmat lapsiperheet saavat huonompaa palvelua kuin muut”
  🏚️
  https://docplayer.fi/15447017-Turvallinen-elama-jokaiselle-sisaisen-turvallisuuden-ohjelma-valtioneuvoston-yleisistunto-8-5-2008-sisainen-turvallisuus.html
  🏚️
  ”Kodin, vapaa-ajan ja liikkumisen turvallisuuden parantaminen” ”väkivaltaisen radikalisoitumisen ennalta ehkäisy”
  🏚️
  ”SISÄISEN TURVALLISUUDEN MÄÄRITELMÄ Sisäisellä turvallisuudella tarkoitetaan sellaista yhteiskunnan tilaa, jossa jokainen voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista sekä turvallisesta yhteiskunnasta ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja suomalaisen yhteiskunnan taikka kansainvälistyvän maailman ilmiöistä tai muutoksista johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta. Hyvä sisäinen turvallisuus syntyy monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Turvallisuutta edistävät turvallinen koti-, asuin- ja työympäristö, toimivat peruspalvelut, hyvin suunniteltu liikenneympäristö, avun saanti silloin, kun sitä tarvitaan ja varmuus siitä, että rikoksiin syyllistyneet joutuvat edesvastuuseen teoistaan.” ‼️
  🏚️
  ”Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden keskeisin uhka. Työttömyys ja muut toimeentuloa vaikeuttavat ongelmat kuten ylivelkaisuus lisäävät yksilöiden välisiä tuloeroja, köyhyyttä ja syrjäytymisriskiä. Heikko koulutustaso, riittävien osaamisvalmiuksien, erityisesti tietoyhteiskuntavalmiuksien puuttuminen ja harrastusten puute lisää riskiä joutua syrjään työmarkkinoilta ja yhteiskunnasta. Syrjäytyminen voi ilmentyä myös osallistumattomuutena yhteiskunnalliseen toimintaan. Ongelmien periytyminen eli ylisukupolvinen syrjäytyminen on varsin uusi ja huolestuttava ilmiö Suomessa. Ylisukupolvisessa syrjäytymisessä vanhempien elämäntapa ja asenteet siirtyvät lapsille. Syrjäytyneiden vanhempien kyky auttaa lasta ja havaita syrjäytymistä aiheuttavia ongelmia on vähäinen silloin kun omakin asema on heikko. Lasten ja nuorten ongelmia syventää puuttuva aikuisuus ja vanhemmuus. Viime vuosina on ollut selvästi nähtävillä ongelmien kasaantuminen: alkoholinkäyttö lisääntyy, siitä seuraa taloudellisia ongelmia ja toimeentulovaikeuksia ja lapsista huolehtiminen jää usein heikoksi. Alkoholin käyttö lisää riskiä väkivallan käyttöön perheen sisällä ja lähisuhteissa. Tapauksissa, joissa ilmenee vanhempien välistä väkivaltaa, kohdistuu väkivaltaa usein myös lapsiin. Lapsen, joka joutuu väkivallan uhriksi tai näkee kotona väkivaltaa, riski ryhtyä itse väkivallan käyttäjäksi on suuri. Vuosittain noin 200 oppilasta eli noin 0,2 % ikäluokasta laiminlyö oppivelvollisuutensa ja jää ilman peruskoulun päästötodistusta. Tämän ryhmän tulevaisuuden näkymät ovat heikot.”
  🏚️
  ”etnisten vähemmistöjen syrjäytyminen ja osattomuus yhteiskunnasta voi johtaa ennen pitkään ongelmiin, jotka vaikuttavat laajasti koko yhteiskuntaan. ”
  🏚️
  ”surmattiin kaksikymmentäkahdeksan alle 15-vuotiasta lasta, joista yli puolet joutui äitinsä surmaamaksi ja alle 40 % isänsä surmaamaksi. Pahoinpitelyjen määrä on kasvanut tasaisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Uhkana on, että väkivallan määrä kasvaa väkivaltaan turtumisen, eriarvoisuuden lisääntymisen, lähisuhdeväkivallan lisääntymisen, humalahakuisen kulttuurin sekä teknologian kehityksen seurauksena. Teknologian kehitys luo uusia väkivallan tekomuotoja, joista voidaan mainita netissä tapahtuva häirintä, kiusaaminen ja seksuaalinen hyväksikäyttö. Näiden ilmiöiden ennalta ehkäisy ja torjunta ovat vaikeita ennustettavuuden puutteen vuoksi. Teknologian kehitys saattaa myös johtaa sosiaalisten kontaktien heikkenemiseen ja sitä kautta yhteisöllisyyden katoamiseen, joka taas voi lisätä väkivallan määrää. Kaupungistuminen on tärkeä tekijä arvioitaessa rikollisuuden ja väkivallan määrän kehitystä. Kaupungeissa sosiaalinen kontrolli, joka on rikollisuuden kannalta keskeinen tekijä, on usein heikompi kuin maaseudulla.”
  🏚️
  ”Lisätään sosiaali-, terveys- ja opetustoimessa henkilöstöturvallisuuteen ja työpaikkaväkivallan ennakointiin liittyvää työpaikkakoulutusta esimiehille ja henkilöstölle. Erityistä huomiota kiinnitetään asiakastyötä tekevien valmiuksiin kohdata työhön liittyvää väkivallan uhkaa, työn organisoinnin malleista väkivallan ehkäisemiseksi ja sattuneiden väkivaltatilanteiden arviointiin ja läpikäynnin tärkeyteen työyhteisössä.”

 2. Mies varmaan haittasi CIA:n ylläpitämää kokaiini ja heroiinikauppaa, joten poliisin piti siivota mafian kilpailija pois tieltä. Kaikki tietävät Yhdysvaltojen valtion itsensä hallitsevan huumekauppaa, eikä se siedä kilpailijoita reviirillään.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*