3 thoughts on “Päivän kuva

 1. https://www.minilex.fi/a/virkamiesetiikka
  ⚖️
  ”Virkamiesetiikka tarkoittaa virkamiehiltä edellytettäviä arvoja ja periaatteita, sekä niiden noudattamista. Koska virkamiehet käyttävät julkista valtaa, odotetaan heiltä viranhoidossa tietynlaisia käyttäytymistä. Virkamiehen tulee toimia puolueettomasti, riippumattomasti sekä olla päätöksiä tehdessään tasapuolinen. Virkamiehen tulee perustaa päätöksensä voimassaolevaan lakiin ja tehtävä päätöksensä lain puitteissa riippumatta päätöksen kohteesta. Kun virkamies nimitetään virkaansa, hän sitoutuu noudattamaan näitä arvoja ja periaatteita jokapäiväisessä toiminnassaan.”
  ⚖️
  http://lainkirjoittaja.finlex.fi/12-yleislait-ja-eraat-yleiset-saantelyt/12-12/
  ⚖️
  ”Virkamiehen erityisasemaan kuuluu muita laajempi vastuu työssä tapahtuneista virheistä eli virkavastuu. Virkavastuun yleisinä perusteina ovat perustuslain 2 §:n 3 momentin ja 118 §:n säännökset. Virkavastuun on vakiintuneesti katsottu käsittävän sekä rikosoikeudellisen että vahingonkorvausoikeudellisen vastuun.”
  ⚖️
  https://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste32015/uusipoliisintoimintaasaantelevalainsaadanto.html
  ⚖️
  ”virkamiehen tulee kohdella rikoksesta epäiltyä esitutkinnassa syyttömänä ja selvittää ja ottaa huomioon tasapuolisuusperiaatteen mukaisesti sekä rikoksesta epäiltyä vastaan että hänen puolestaan vaikuttavat seikat ja todisteet.” ”ketään ei aiheettomasti aseteta rikoksesta epäillyn asemaan ja että asian sitä edellyttäessä voidaan tehdä ratkaisu esitutkinnan toimittamatta jättämisestä.” ”Takavarikon kohteena oleva asiakirja tai data voidaan takavarikon sijasta jäljentää.” ”Erityisellä kotietsinnällä tarkoitetaan etsintää sellaisessa tilassa, jossa etsinnän kohteeksi on syytä olettaa joutuvan tietoa, josta ei saa todistaa oikeudenkäynnissä tai josta saa kieltäytyä kertomasta. Erityinen kotietsintä edellyttää etsintävaltuutetun läsnäoloa valvomassa, ettei etsintä kohdistu tällaiseen tietoon. Toinen uusi etsinnän muoto on laite-etsintä, jolla tarkoitetaan esimerkiksi tietokoneessa etsinnän toimittamishetkellä olevaan tietosisältöön kohdistettavaa etsintää.” ”uuden lainsäädännön edellyttämä STEKPOV-koulutus (Salaiseen Tiedonhankintaan Erityisesti Koulutettu Pidättämiseen Oikeutettu Virkamies), joka antaa toimivaltuudet päättää tietyistä salaiseen tiedonhankintaan ja salaisiin pakkokeinoihin liittyvistä toimenpiteistä. Edelleen lapsiin kohdistuvien rikosten tutkintaan liittyvä koulutus on uudistettu perustasoltaan ja nivelletty jo olemassa olevaan koulutukseen, niin että se etenee modulilta toiselle.”
  ⚖️
  https://intermin.fi/documents/1410869/4113506/Poliisin+tiedonhankintakertomus+2016/f2c84cf4-1e3b-448d-aa8d-ecb2d316b2b8/Poliisin+tiedonhankintakertomus+2016.pdf
  ⚖️
  ”Sisäministeriön kertomus salaisten pakkokeinojen sekä salaisten tiedonhankintakeinojen ja niiden suojaamisen käytöstä ja valvonnasta”

Comments are closed.