10 thoughts on “Päivän kuva

 1. Neljä ukrainalaista koe-eläintä kuoli amerikkalaisten korona-mogulien rokotetestissä.

  Four Ukrainian Soldiers Died After Having the American COVID-19 Vaccine Tested on Them

  LPR:n mukaan amerikkalaiset virologit tutkivat Kharkovin alueella rokotetta COVID-19 koronavirusta vastaan. Kokeisiin valittiin 15 henkilöä, mukaan lukien 10 ukrainalaista sotilasta. Tutkimuksen aikana 8 henkilöä siirrettiin teho-osastolle, ja kolmea heistä pidettiin hengityskoneessa.

 2. Kuva esittää nuoren naisen elämää monikulttuurisessa ympäristössä. Saat väistellä puukkoja ja juosta joukkoraiskaajia karkuun.

 3. Narsistin hellä kosketus.

  Mielenkiintoista tässä kuvassa on, että se on otettu Saudien pyhässä kaupungissa, aivan siellä pyhimmällä ja herkimmällä alueella, ja kuninkaan luvalla. Tietenkin lupa irtoaa, kunhan hinta on sopiva. Hyvin muistan takavuosilta, kuinka Miss Suomi säännöllisesti heti valintansa jälkeen matkaili Saudeihin; sitä pikemmin mitä vaaleampi oli iho. – Pitäähän sitä tytön jotenkin elättää itsensä.

  Saudeilla on rahat vähissä. Velkaa on otettava. Kaikki on myytävänä. Amerikkalainen kulttuuri leviää maahan kunnes se on enää pelkkä autio hiekkaerämaa.

 4. Amerikka ei päässyt Kuubaan mutta Kuuba tuli Amerikkaan

  Maximo Alvarez puhuu videolla tapaamisessa presidentti Trumpin kanssa. Hän piti voimakkaan puheen viime viikolla. Katsojaluvut räjähtivät. Maximo, kuubalainen maahanmuuttaja, joka pakeni Fidel Castron kommunistisesta hallinnosta teini-ikäisenä, lausui puheessaan varoituksen marxismin noususta Amerikassa.

  – Tiedän itse, kuinka vaikeaa ja kuinka tuskallista se oli perheille, jotka tuhottiin ilman syytä. Perheet, joilla ei ollut mitään tekemistä politiikan kanssa. Perheet, joilla ei ollut mitään tekemistä hallituksen kanssa. Ne olivat vain tavallisia ahkeria perheitä.

  BlazeTV

  – Tämä on se sama vanha tarina. Se ei muutu. Meidän on selitettävä ihmisille, että kommunistinen filosofia perustuu siihen, että tarkoitus pyhittää keinot. Tarkoitus pyhittää keinot, hän painotti.
  – He tekevät kaiken tarvittavan tavoitteensa saavuttamiseksi. Jos heidän on kerrottava, että he ovat katolilaisia, tai heidän täytyy kertoa sinulle kuuluvansa tiettyihin uskontoihin, he tekevät sen.
  – Jos heidän täytyy tappaa sinut, he tekevät sen.
  – Katsokaa tarkkaan mitä Kuubassa tapahtui.

 5. "Suomen Vartioliikkeitten liitto ry on valinnut vuoden 2019 ansioituneeksi vartijaksi Annika Yinkfu Chuyen. " 🥋 sanoo:

  https://www.avarnsecurity.fi/ajankohtaista/vuoden-2019-ansioitunut-vartija-tulee-avarn-securitylta
  🥋
  https://svll.fi/
  🥋
  ”Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry on vartioimis- ja turvallisuusalan toimialajärjestö, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä elinkeinopoliittisia etuja sekä jäsentensä välistä yhteistoimintaa.”
  🥋
  https://www.finder.fi/Ammattiliitot+ammattij%C3%A4rjest%C3%B6t/Suomen+Vartioliikkeitten+liitto+ry/Helsinki/yhteystiedot/792371
  🥋
  ”Suomen Vartioliikkeitten liitto ry on perustettu vuonna 1950. Se on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki, ja pääasiallinen toimiala Ammattiliitot, ammattijärjestöt.”
  🥋
  https://www.palta.fi/wp-content/uploads/2019/03/Lausunto-reservipoliisilaista-30.1.2019.pdf
  🥋
  Sivu 1
  30.1.2019 ”SUOMEN VARTIOLIIKKEITTEN LIITTO RY:N LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI RESERVIPOLIISISTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI”
  🥋
  ”Vartioimisliiketoimintaa tehdään yhteiskunnan kannalta merkittävissä kohteissa, joita ovat muun muassa yhteiskunnalle elintärkeät kohteet kuten energiantuotanto ja logistiikka. Lisäksi kohteina ovat elinkeinoon, viranomaisiin ja talouteen liittyviä kohteita ja toimintoja. Näiden vartioimisliiketoimintaa tehdään nyt rauhallisissa olosuhteissa, mutta myös rauhanajan häiriötilanteissa sekä suunnitelmien mukaan ainakin osaksi myös valmiuslaissa tarkoitetuissa poikkeusoloissa ja puolustustilan edellyttämissä olosuhteissa. Järjestyksenvalvontaa tehdään poliisin apuna useissa paikoissa, jotka ovat julkisen liikenteen, kaupan ja terveydenhuollon kannalta keskeisiä paikkoja.”
  🥋
  https://icdn1.digitaltrends.com/image/digitaltrends/ninja-10-1024×1024.png

  1. #poliisi #poikkeusolot #puolustus #häiriöt #reserviläiset #sisäinenturvallisuus #terrorismi #kyberturvallisuus #turvapaikanhakijat #henkilöstöresurssit sanoo:

   https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f805cf7fe
   ⚖️
   ”Reservipoliisihenkilöstön käyttöönotosta päättäisi aina valtioneuvosto. Laissa säädettäisiin reservipoliisihenkilöstön tehtävistä, toimivaltuuksista, velvollisuuksista sekä oikeudesta käyttää voimakeinoja normaaliolojen häiriötilanteissa sekä poikkeustilan ja puolustustilan aikana. Reservipoliisin kelpoisuusvaatimuksista säädettäisiin laissa ja hänet nimitettäisiin virkasuhteeseen valtioneuvoston käyttöönottopäätöksen jälkeen. Lisäksi hänen tulisi suorittaa vaadittava peruskoulutus ja myös ylläpitää osaamistaan koulutuksilla poliisin reservissä ollessaan. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2019.”
   ⚖️
   https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180137
   ⚖️
   ”sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden uhkat limittyvät yhä tiiviimmin toisiinsa. Uhkat monimutkaistuvat ja muuttuvat nopeasti. Tilanteen ennustettavuus on viimeaikoina heikentynyt merkittävästi eikä turvallisuustilanteessa ole nähtävissä muutosta parempaan.”
   ⚖️
   ”laajamittainen laiton maahantulo ovat merkittävimmät viimeaikaiset muutokset turvallisuusympäristössä. Muuttuneessa tilanteessa korostuu yhteiskunnan ja viranomaisten varautuminen. Suuronnettomuuksien seuraukset voivat olla merkittäviä, vaikka niiden todennäköisyys on pieni. Luonnon-, säteily-, kemikaali- ja räjähdysonnettomuuksien vaikutukset voivat olla kohtalokkaita ja ulottua laajalle alueelle niin maalla kuin merellä. Samoin kriittiseen infrastruktuuriin (liikennejärjestelmiin sekä sähkön ja veden jakeluun) kohdistuvat onnettomuudet ja häiriöt voivat vaikuttaa suureen määrään ihmisiä. Selonteon mukaan keskeisiä sisäiseen turvallisuuteen vaikuttavia elementtejä ovat esimerkiksi huoltovarmuus, digitalisaatio, kyberturvallisuus ja perusinfrastruktuuri sekä niiden voimakas keskinäisriippuvuus.”
   ⚖️
   ”Selonteot korostavat, että suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia on parannettava. Rajat ylittävien uhkien torjuminen ja niihin varautuminen edellyttävät niin siviili- kuin sotilaallisten voimavarojen hyödyntämistä, laajan keinovalikoiman käyttämistä. Omien vahvuuksiensa pohjalta Suomen on pystyttävä ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja vastaamaan muutosten asettamiin vaatimuksiin. Varautuminen toteutetaan kokonaisturvallisuuden toimintamallin mukaisesti sekä säädöspohjaa kehittämällä.”
   ⚖️
   ”Hallintovaliokunta totesi sisäisen turvallisuuden selonteosta antamassaan mietinnössä (HaVM 5/2017 vp.), että turvallisuustilanne on edelleen selonteon laatimisen jälkeen heikentynyt, sekä resurssien ja tehtävien välinen epäsuhta on jatkanut kasvamistaan. Valiokunta korosti mietinnössään, että olennaista on lakisääteisten tehtävien pitkän tähtäimen tavoitteiden asettaminen, toiminnan suunnittelu ja sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi mietinnön mukaan on tiedostettava, että olennaisesti muuttunut toimintaympäristö asettaa merkittäviä lisävaatimuksia viranomaisten suorituskyvylle ja niiden yhteistoiminnalle. Tärkeiksi kysymyksiksi nousevat muuttuneessa toimintaympäristössä, jossa uuden tyyppisiin uhkiin”
   ⚖️
   https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/HaVM_5+2017.aspx
   ⚖️
   ”SISÄINEN TURVALLISUUS ON SUOMALAISEN DEMOKRATIAN JA HYVINVOINTIYHTEISKUNNAN KIVIJALKA”
   ⚖️
   ”huoli yhteiskuntamme arvojen ja toimintamallien rapautumisesta ja väheksymisestä, mikä osaltaan ruokkii syrjäytymistä, ääriajattelua, turvattomuutta, epävakautta, konflikteja, vihapuhetta ja agressiivista käytöstä sosiaalisessa mediassa. Tämä kaikki voi heikentää ihmisten luottamusta toisiinsa ja suomalaiseen yhteiskuntaan.”
   ⚖️
   ”Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan päämäärä on vahvistaa maamme kansainvälistä asemaa, turvata maamme itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus, parantaa suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta ja hyvinvointia sekä ylläpitää yhteiskunnan toimivuutta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan viimesijaisena tavoitteena on välttää Suomen joutuminen sotilaalliseen konfliktiin.”
   ⚖️
   ”niissä tekijöissä, jotka vaikuttavat Suomen turvallisuuteen ulkoapäin ja hyvin kaukaakin. Tällaisia ovat muun muassa Lähi-idän ja Afrikan väkivaltainen ekstremismi ja terrorismi sekä ISISin väkivaltainen toiminta. Lisäksi esimerkiksi järjestäytynyt rikollisuus, joka toimii laajalti yli rajojen, hyödyntää yhteiskuntien ja ihmisten ongelmia sekä lain ja järjestyksen puutteita. Tämä näkyy muun muassa ihmissalakuljetuksessa.”
   ⚖️
   https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/HaVM_5+2017.pdf
   ⚖️
   ”uudet uhkakuvat liittyvät kriisialueiden muuttoliikkeen myötä syntyviin riskeihin. Saadun selvityksen mukaan poliisin yhtenä painopisteenä on vuonna 2017 väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisyn liittäminen osaksi poliisin ennalta ehkäisevää toimintaa.”
   ⚖️
   https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_137+2018.aspx
   ⚖️
   ”Asian tila Rauennut”

 6. Näinä aikoina, kun valhe on totuutta ja fiktio faktaa, hallitusta vastaan mieltään osoittavat kansalaiset naamioivat itsensä poistamalla naamiot kasvoiltaan.
  Wild video shows people flooding streets in Queens without masks

  Later, a group of officers can be seen standing on a corner looking on as crowds walk by.
  – Joko poliisit ovat siirtymässä kansan puolelle?

  alcohol being sold out of the back of car
  – Kieltolakia uhmataan julkisesti.
  – Viinan myymiseen ei baareja tai ravintoloita tarvita.

  Pankkiirien vaatimuksesta pormestari julistaa:
  – Jos rikot naamiointipakkoa kolmesti, pelisi on pelattu.
  – Alkoholia saa myydä vain ruokailun yhteydessä. Vaikka sitten oksennat lasiin, mutta määräys on määräys.
  – Alkoholia saa nauttia vain hallituksen määräämissä paikoissa ja hallituksen määrääminä aikoina. Eihän siitä mitään tule, jos jokainen saa …

Comments are closed.