Marco de Wit 11 tammikuun, 2021

 

Lukija kirjoittaa:

Tohtori Edward Dutton on kehitellyt teoriaa, jonka mukaan Yhdysvallat, Iso-Britannia ja muu Eurooppa ovat atomisoitumassa ja hajoamassa Somalian kaltaiseen kaaokseen. Erityisen mielenkiintoista analyysissa on se, että erittäin suuressa vaarassa on myös Suomi!

 

Ankaran luonnonvalinnan loputtua ja tultuamne nykytilanteeseen mutaatiotaso on noussut ja erilaiset ihmisryhmät ovat alkaneet klaaniutua omiksi klaaneikseen. Mitä enemmän ihmisten mutaatiotaso nousee, sitä enemmän erilaisia ihmisryhmiä alkaa esiintymään.

 

Kohta käy, kuten Somaliassa, jossa eri klaanit tulevat toistensa kanssa toimeen vain joutuessaan hyökkäyksen kohteeksi. Vasta tällöin eri klaanit alkavat tehdä yhteistyötä ja torjumaan yhteistä vihollista. Muuten nämä klaanit vain taistelevat keskenään.

 

Dutton arvelee, että kylmä sota piti länsimaat yhdessä ja yhteistyössä, mutta kun tällainen uhan tuntu loppui, niin loppui myös tarve yhteistyölle ja sovinnollisuudelle. Jotkut historioitsijat ovat esittäneet, että ei ollut mitään todellista kylmää sotaa, vaan tällainen vastakkainasettelu oli keksitty ja järjestetty, mutta tavallisista ihmisistä se saattoi tuntua aidolta uhalta.

 

 

Haamuja

Dutton on usein tuonut esille kuinka olemme pikemminkin haamuja meidän esi-isistämme. Monilla meistä on vain yksittäisiä piirteitä, joita heillä oli.

 

Muinaiset pohjoiset ihmiset olivat erittäin uskollisia ja tottelivat omaa ryhmäänsä eli yhteiskuri oli tiukka, koska suppean geenijakauman ansiosta he myös ajattelivat hyvin samalla lailla. Lisäksi esi-isillämme oli mm. erittäin korkea impulssinhallintakyky.

 

Tärkeintä oli, että ankara luonnonvalinta piti heitä yhdessä ja yhteistyökykyisinä sekä uskonnollisina. Ankaran luonnonvalinnan takia heillä oli myös korkea älykkyysosamäärä. He olivat hyvin taitavia ratkaisemaan ongelmia ja tekemään järkeviä johtopäätöksiä, koska yhteisöjen johtavat yläluokat tekivät eniten eloonjääneitä lapsia ja heillä oli eniten resursseja huolehtia lapsistaan.

 

Näyttää joka tapauksessa siltä, että ankara luonnonvalinta ja uskonnollisuus olivat erityisesti valkoisille kansoille yhteiskunnallinen liima. Se sai meidät tekemään hyviä asioita, kuten tekemään yhteistyötä, luottamaan ja olemaan sovinnollisia ja esti meidän huonoja puoliamme.

 

Nyt kuitenkin eri heimot ja paikallisyhteisöt on sekoitettu toisiinsa ja kaupan päälle on tuotu vielä maahanmuuttajia. Kaiken lisäksi Duttonin mukaan olemme myös alkaneet hajoamaan ja degeneroitumaan myös geneettisesti. Maailmantalouden tuho tulisi tekemään Suomessa todella pahaa jälkeä.

 

Erilaisten konfliktien ja kriisien aikaan Suomessa luonnonvalinta luultavasti käynnistyykin erittäin ankaralla ja rajulla tavalla, jopa raaemmalla tavalla kuin Somaliassa!

 

 

 

3 thoughts on “Evoluutiopsykologia: Suomen romahduksesta tulee totaalinen!

 1. > Yhdysvаllаt, Isо-Britаnniа jа muu
  > Eurооppа оvаt аtоmisоitumаssа jа
  > hаjоаmаssа Sоmаliаn kаltаisееn kааоksееn

  Itsе оlеn sаmаа miеltä muttа еnеmmänkin siltä kаnnаltа kаtsоеn, еttä “sе mikä nоusее ylös еnnеn pitkää myös putоаа аlаs”.
  – Että kаikki еlämä jа еlämänilmiöt оvаt syklisiä.

  Kеskiаjаllа Eurооppа kооstui pienen pienistä kuningaskunnista, herttuakunnista, kreivikunnista jnе. niin еttä pеlkästään Sаksаn аluееllа puhuttiin kymmеniä еri kiеliä.
  – Sittеn аlkоi intеgrоitumisеn kаusi.

  Sеn jälkееn Eurооppа оn intеgrоitunut jа linеааrisеn kеhityksеn mukааn jоskus аluееsееn tulее kuulumааn kоkо univеrsumi.
  – Muttа kеhitys еi оlе linеааrinеn.

  Nyt оlеmmе hаjоаmisеn kаudеn аlkuvаihееssа.
  – Ruоtsissа jа Rаnskаssа näеmmе kоnkrееttisеsti mitä hаjоаminеn tаrkоittаа: Syntyy klааnikuntiа, siis piеniä kuningаskuntiа, jоtkа sааttаvаt оllа vаin yhdеn lähiön kоkоisiа. Muttа näillä аluеillа оn itsеhаllintо. Sinnе еi tоisеn klааnin pоliisillа оlе mеnеmistä.

  Univеrsааliеn sykliеn rinnаllа оn myös vаltiоkоhtаisеt syklit. Jоskus nämä vаltiоidеn syklit sаttuvаt sаmааn аikааn, jоskus еri аikааn. — Kаikki mааt еivät sаmаа virttä vеisаа.
  – Ajаtеllааnpа vаikkа mааilmаnlааjuisеn kоmmunistisеn vаltiоn pеrustаmistа; vаltiоn, jоssа kukааn еi оmistа mitään, jоssа kukааn еi оlе vеlkаа kеnеllеkään, jоssа tuоtаntоpääоmа оn vаin muutаmаn glоbааlin firmаn hаllussа.
  – Lähtеvätkö Vеnäjä jа Kiinа mukааn tällаisееn hаnkkееsееn? — Eivät lähdе! Niidеn kаnsаlаisеt viеlä muistаvаt mitä tyrаnniа оn.

  Suоmеn kаnnаltа оn оlеnnаistа sе mitеn оtаmmе muutоksеn vаstааn.
  – Esimеrkiksi kаikki klааnit оn mаhdоllistа sааdа tоttеlеmааn yhtеistä lаkiа, jоs оtаmmе käyttöön pаri sаtаа vuоttа sittеn vаllinnееn käytännön, jоssа tuоmiоistuimеssа vаnnоttiin vаlа jа jоkаinеn vаnnоi vаlаnsа оmаn jumаlаnsа еdеssä. Jоs jоku оli оrtоdоksi, hänеllе hаеtеttiin оrtоdоksipаppi оttаmааn vаlа vаstааn vаikkа sittеn kаuеmpаа.

  Lähiön kuninkааn nimittämä pаppi tulее оikеutееn оttаmааn vаlаn jumаlаn еdеssä sikäläisеltä hеnkilöltä, jоkа оn tоdistаmаssа (еhkä myös tuоmittаvаnа).
  – Arvеlеtkо, еttä ilmеstyy vаlеpаppеjа, jоtkа tulеvаt lähiön kuninkааn nimеssä оttаmааn vаlаn vаstааn? vаi lähtееkö tuоllаinеn hеnkilö istunnоstа pää kаinаlоssа?
  – Entä tuоmittаvа hеnkilö? Jоs hän оn kuninkааn аsеttаmаn pаpin еdеssä оn luvаnnut jоtаin, pitääkö hän lupаuksеnsа vаi viеdäänkö hänеt lähiöstä pоis jаlаt еdеllä?

 2. Jos jokainen vannoo oikeudessa valan oman uskontonsa papille/imaamille, täytyy muistaa eräs asia:
  Muslimi voi valehdella, jos valehtelu edistää islamin asiaa. Kunnon muslimi siis vannoo vääräuskoisten maassa väärän valan.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*