9 thoughts on “Päivän kuva

 1. Korona kultti sulkee myös pienet lapset vankilaan.

  Liittyen Laittoman Lehden erinomaiseen raportointiin ja tilannekatsaukseen siitä miten poliisi, media ym kohtelevat ekokapina terroristeja silkkihansikkain. Laiton Lehti täysin oikeassa. Ja nyt mädätyksessä laitettu raskas vaihde päälle. Terroristien tukija Iltasanomat kritisoi että mielenosoittajia olisi kohdeltu liian kovaa! Kusi lainehtii YLE-HS-IS-IL mediapoolissa.

  https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008323059.html

 2. Ter­ro­ri­hyök­käys kou­luu­n U­SA:s­sa: Op­pi­las kiel­täy­tyi ro­ko­tuk­ses­ta, kou­lu lock-down­’iin kah­dek­si tun­nik­si. Op­pi­las pi­dä­tet­tiin vä­ki­val­tai­ses­ti ja pi­det­tii­n a­loil­laan po­lii­sin tu­loo­n as­ti.

  – A Wyoming high school student refused to wear a mask, so police locked down the entire school and arrested her

  – Nyt op­pi­las väit­tää­, et­tä la­ki suo­je­lee hän­tä.

 3. Hun­ter Bi­den­’in ra­ha­ko­ne: P­rint­taa­mal­la ra­haa. 75’000 dol­la­ria / si­vu.

  – Prints of Hunter Biden’s artwork reportedly sell for $75K each; Rep. Devin Nunes: ‘The whole thing is outrageous. The American people know it.’

  On­nek­si toi­min­ta on täy­sin lail­lis­ta. Os­ta­ji­na o­vat luon­nol­li­ses­ti hen­ki­löt, jot­ka ha­lua­vat os­taa po­liit­ti­sia pää­tök­siä Bi­de­nin ma­fial­ta.

  Hil­la­ry C­lin­to­nil­la o­li toi­sen­lai­nen lail­li­nen ta­pa an­sai­ta ra­haa.
  – Hä­nel­lä o­li ti­li ar­vo­pa­pe­ri­vä­lit­tä­jäl­lä.
  – Ti­lin kaut­ta käy­tiin jat­ku­vaa hy­per­no­peaa kaup­paa. Sa­to­ja tu­han­sia, el­lei mil­joo­nia e­des­ta­kai­sia kaup­po­ja päi­väs­sä.
  – Nol­la­sum­ma­pe­liä.
  – Vä­lit­tä­jän tie­to­ko­ne o­li oh­jel­moi­tu si­ten, et­tä kaik­ki voit­toon pää­ty­neet kau­pat oh­jau­tui­vat C­lin­to­nin ti­lil­le ja tap­pioon pää­ty­neet lah­juk­sen an­ta­jan ti­lil­le.

  – https://www.youtube.com/watch?v=_QAKz_cxTlQ

 4. Vi­ral­li­nen Sak­sa tu­kee nat­se­ja!

  Sak­san p­re­si­dent­ti: Uk­rai­naan hyö­kän­neet ja jouk­ko­mur­haan syyl­lis­ty­neet nat­sit o­li­vat it­se tuon kan­san­mur­han uh­re­ja (vaik­ka säi­lyi­vät­kin hen­gis­sä).

  – Ukraine – Frank-Walter Steinmeier rewrites the history of the Babi Yar massacre and makes the perpetrators look like victims

  Mer­kit­tä­vää täs­sä lin­jauk­ses­sa on, et­tä Sak­san p­re­si­dent­ti sa­noo näin ja on si­ten ryh­ty­nyt puo­lus­ta­maan nat­se­ja, siir­ty­nyt nat­sien puo­lel­le.

  – Ky­se täy­tyy­ ol­la muu­tok­ses­ta Sak­san vi­ral­li­seen po­li­tiik­kaan.
  – On­ko­han ko­ro­nal­la sor­men­sa pe­lis­sä: Uu­si Maail­man­jär­jes­tys vaa­tii­ eu­ge­nii­kan ja nat­si­po­li­tii­kan o­mak­su­mis­ta.
  – Mil­loin Suo­mes­sa kään­ny­tään tä­hän uu­tee­n us­koon?
  – Mil­loin Suo­mi läh­tee Le­ning­ra­din val­loi­tuk­see­n yh­des­sä nat­sien kans­sa?
  – On­ko Suo­men roo­li ot­taa Mur­mansk hal­lin­taa­n yh­des­sä Nor­jan kans­sa?

 5. Jos kom­men­toin näin aa­mui­sin, saa­vat lin­kit eh­kä e­nem­män lu­ki­joi­ta.
  – Ei­li­nen ku­va on men­neen tal­ven lu­mia.

 6. Tu­li vä­hän säh­läys­tä, kun ke­hi­tin tä­tä «link­ki­vih­je sk­rip­tiä». Sen for­maat­ti on tä­mä:

  1) C­lick­bait. Suo­men­kie­li­nen se­li­te lin­kin ai­hee­seen
  2) It­se lin­kin ot­sik­ko, jo­ka joh­taa si­vul­le. Ly­hyt se­li­te lin­kin si­säl­töön nä­kyy, kun lait­taa kur­so­rin lin­kin pääl­le.
  3) O­mat a­ja­tuk­set ja kom­men­tit ai­hee­seen.

  Tuo kol­mos­koh­ta vie­lä mie­ti­tyt­tää. Pi­täi­si­kö jo­ten­kin o­mat kom­men­tit ja mie­li­pi­tee­t e­rot­taa suo­ris­ta lai­nauk­sis­ta si­vus­tol­le (jot­ka saat­ta­vat puo­les­taa­n ol­la kom­men­toi­jan it­se kään­tä­miä)?
  – Mi­ten?

  Jo­ka ta­pauk­ses­sa vas­tuu­ on k­lik­kaa­jal­la.
  – On­nek­si Lait­to­man Leh­den lu­ki­jat o­vat va­lis­tu­nut­ta po­ruk­kaa, jot­ka o­saa­vat a­ja­tel­le it­se­kin ja erot­ta­vat pro­pa­gan­dan to­tuu­des­ta!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*