14 thoughts on “Päivän kuva

 1. Sota on ainoa ratkaisu rikolliseen kansanmurhaan. Jälkipolvemme tulevat muistamaan todellisen vihollisemme, jota ei saa sanoa ääneen. Kaikki kuitenkin tietävät keitä nämä ovat.

 2. Kaik­ki maail­man ka­pi­ta­lis­tit. Yh­ty­kää!

  Län­ti­nen Ta­lous­jär­jes­tel­mä On Tien­sä Pääs­sä

  Vuo­den 1929 k­rii­si tu­ho­si ka­pi­ta­lis­min, mut­ta toi­nen maail­man­so­ta pe­las­ti sen.

  – On­ko kol­mas maail­man­so­ta rat­kai­su ny­kyi­seen krii­siin.
  – Pys­ty­vät­kö suur­ka­pi­ta­lis­tit säi­lyt­tä­mään ase­man­sa?
  – On­ko t­rans­hu­ma­nis­mi rat­kai­su? Jär­jes­tel­mä, jos­sa ih­mi­set on gee­ni­ma­ni­pu­loin­nil­la a­lis­tet­tu pal­ve­le­maan pie­nen e­lii­tin tar­pei­ta.

 3. Uhkapeli, jonka voi vain hävitä.

  – «Pa­nen ko­ko o­mai­suu­te­ni», Harrison sanoi, «mi­nul­la ei o­le va­li­tet­ta­vas­ti ar­vok­kaam­paa, ja si­nä — vai­mo­si… Suos­tut­ko?»

  Nuo tu­kah­tu­nein ää­nin lau­su­tut sa­nat löi­vät kuin kau­hea is­ku vas­ten kas­vo­ja­ni. Luu­lin ve­re­ni jäh­met­ty­vän ja suo­nie­ni lak­kaa­van tyk­ki­mäs­tä. Tun­sin piir­teit­te­ni vää­ris­ty­vän suo­nen­ve­don ta­pai­ses­ti. En e­nää kä­sit­tä­nyt mi­tään sel­väs­ti. Ym­pä­ris­tö pi­me­ni. Ai­vo­ni ei­vät toi­mi­neet. Her­mo­ni o­li­vat niin kiu­saan­tu­nee­t, et­tä ruu­mii­ni vään­te­leh­ti tah­dot­to­mas­ti. Kyl­mä hi­ki ko­ho­si ot­sal­le­ni, ja tui­jo­tin ys­tä­vää­ni jää­tä­vän kau­hun syn­ken­tä­min sil­min:

  – Tein hä­nel­le myön­tä­vän eleen.

  Hän ot­ti nyt kort­ti­pa­kan pie­nel­tä tu­pak­ka­pöy­däl­tä, ja las­ki sen e­tee­ni…

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*