25 thoughts on “Päivän kuva

 1. Kuvasta puuttu valkoiset viivat pöydällä.

  Ei tätä maata viinan voimalla pysty ”johtamaan” (eli alasajamaan)

 2. Mitäs, tuolla takana oleva Suomen lippu on reunustettu ”merilaki” tapaan. Tuollako tavalla se Sannan takana oli? Se osaltaan selittäisi miksi Suomi on siinä tilassa missä se on.

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Admiralty_law

   Examples include commercial accidents resulting in damage to vessels and cargo, seamen injuries, and hazardous material spills.

   Eli Finland, Incorporated [yhdistety, laitettu yhteen ruumiiseen] on pistetty lihoiksi. Suomi on yritys jota ohjataan ulkomailta käsin. Suomen mineraalivarat ja energiavarat ryöstetään. Siksi Kassa-Sannan takana ei ole Suomen tasavallan lippu, vaan tuo toinen lippu.

 3. Tää on hyvä. Juuri tällaisena kansa näkee Sannamme, vaikka se koittaa luoda toisenlaista mielikuvaa. Pieleen menee… kaikki.

 4. Spar­ta­cus-kir­je
  Mer­kit­tä­vä jul­kai­su, Spar­ta­cus-kir­je, on kään­net­ty suo­mek­si.

  Spar­ta­cus-kir­je

  Syys­kuun 27. päi­vä 2021 Ze­ro­Hed­ge-si­vus­tol­la jul­kais­tiin Spar­ta­cus-kir­jeek­si kut­sut­tu a­si­akir­ja. Eng­lan­nin­kie­li­nen kir­joi­tus on ni­met­tö­mä­nä jul­kais­tu, ja on työ­ryh­män työ­tä. Ryh­mään kuu­luu ai­na­kin pa­to­lo­gi, mo­le­kyy­li­bi­olo­gi, bi­oke­mis­ti ja ana­lyy­tik­ko.

  Ty­ler Dur­den pe­rus­te­li Ze­ro­Hed­ges­sä jul­kai­se­mis­ta to­te­amal­la kir­jee­n ole­van yk­sin­ker­tai­ses­ti pa­ras asi­akir­ja, jon­ka olen näh­nyt Co­vi­dis­ta, ro­kot­teis­ta yms. Me­ga.

  1. Turhaa. Ruokaa tuotetaan jo nyt yli 10 miljardille ihmiselle, eli paljon enemmän mitä on maailmassa tarvetta. Suuri osa ajetaan kaatopaikoille myymättömänä.

   1. ”Jorma Penos” — Voidaanko ottaa siis 1 500 000 000 neekeriä asumaan Euroopan ja USA:n kaatopaikoille? Tyhjennetään Afrikka kokonaan, miksi siellä turhaan kukaa asuu? Kyllä kiinalaiset sen yllättävänkin nopeasti louhivat yhdeksi isoksi kuopaksi vain koko mantereen.

 5. Kuin­ka pu­he­li­men suo­jauk­sen ohit­ta­mi­nen pe­las­taa ih­mis­hen­gen.

  Girl uses un­cons­ci­ous dad’s fa­ce to un­lock iP­ho­ne in car­bon mo­no­xi­de res­cu­e

  Var­maa­n uu­ti­sel­la on jon­kin­lai­nen to­tuus­poh­ja, vaik­ka voi kyl­lä ol­la täy­sin kek­sit­ty­kin.
  – Mik­si tä­mä uu­ti­nen on pää­tet­ty kor­ke­am­mal­la ta­hol­la lait­taa val­ta­vir­ran le­vi­tyk­seen?

  On­ko ky­se PsyOp:sta, jol­la vai­ku­te­taan rah­vaan kä­si­tyk­siin pu­he­lin­ten ja omien tie­to­jen­sa sa­laa­mi­ses­ta? Pii­lo­vai­kut­ta­mi­ses­ta.
  – Kuo­let, jos et luo­vu­ta tie­to­ja­si suo­si­ol­la.
  – Mut­ta me voim­me he­rät­tää trans-mu­tant­ti-ih­mi­sen kuol­leis­ta­kin, tuo­da so­si­aa­li­seen me­di­aan ta­kai­sin hen­ki­lön, jon­ka et tien­nyt ole­van ole­mas­sa­kaan.
  – Ja jo­ka ei nyt­kää­n ole ole­mas­sa kuin vir­tu­aa­li­se­sa to­del­li­suu­des­sa, me­ta­ver­ses­sä. — Mut­ta ah!, nii­n iha­na hän on! — ai­van kuin juu­ri mi­nu­a var­ten luo­tu. Ai­van kuin mi­nun kyl­ki­luus­ta­ni ja li­has­ta­ni teh­ty. Vain mi­nu­a var­ten ole­mas­sa.

  Kii­tos Me­ta­Ver­se!
  – Kii­tos täs­tä elä­mäs­tä, jon­ka an­noit mi­nul­le.

  Uu­tis­vir­ta.

  Mei­dän päi­vit­täi­ses­tä uu­tis­vir­ras­ta, sii­tä mi­tä tie­däm­me ja sii­tä mi­tä em­me tie­dä, sii­tä mi­ten us­kom­me asi­oi­den ole­van ja sii­tä mi­ten em­me us­ko nii­den ole­van, päät­tää hy­vin pie­ni jouk­ko val­ta­me­di­an ih­mi­si­ä.
  – Sit­ten uu­ti­set ja pro­pa­gan­da «lai­te­taan ja­ke­luun».
  – Goog­le ja vas­taa­vat ana­ly­soin­ti­lai­tok­set seu­raa­vat re­ak­ti­oi­ta ja «tun­ne­kuo­hu­ja».
  – Ana­lyy­sien pe­rus­teel­la sit­ten laa­di­taan seu­raa­van aal­lon pro­pa­gan­da.

  Ta­voit­tee­na on maa­il­man­laa­jui­nen ih­mis­mie­len hal­lin­ta.
  – Eh­do­ton val­ta.

  Mo­der­ni kän­nyk­kä­va­ras ei tyy­dy leik­kaa­maan uh­rin­sa kä­si­lau­kun hih­naa poik­ki. Hä­nen on lei­kat­ta­va myös sor­mi, jot­ta sil­lä voi­si ava­ta sor­men­jäl­ki-lu­ki­tuk­sen. Kän­ny­käs­tä ei saa kun­non ra­haa mut­ta sen si­säl­tä­mis­tä tie­dois­ta mak­se­taan hy­vin.
  – Kas­vo­tun­nis­tus­kin on hel­pom­pi ku­va­ta kuol­lee­n uh­rin kas­voil­ta kuin elä­vän. Ja ku­ka vä­lit­tää!

 6. Et­kö on­nis­tu­nut pörs­si­si­joi­tuk­sis­sa? Hor­mo­ni­lääk­kees­tä­kö apu?

  Gut hor­mo­ne may be to bla­me for bad fi­nan­ci­al de­ci­si­ons

  Vat­sa­hor­mo­ni gh­re­lin, jo­ka vai­kut­taa nä­län tun­tee­seen ja ih­mi­sa­pi­noi­den saa­lis­tus­viet­tiin, vai­kut­taa myös yk­si­lön me­nes­tyk­seen pörs­si­pe­lis­sä.

  Näin lää­ke«tie­de» aut­taa ta­val­lis­ta­kin Mat­ti Mei­kä­läis­tä me­nes­ty­mään pörs­si­kei­not­te­li­jan u­ral­la.
  – Jos ei hor­mo­nit au­ta niin sit­ten on vaih­det­ta­va ko­ko gee­ni­pe­ri­mä.
  – Ny­kyih­mi­nen on uu­den cy­ber-ih­mi­sen rin­nal­la vain api­naan ver­rat­ta­vis­sa ole­va eläin, il­man ih­mi­sar­vo­a tai -oi­keuk­si­a.

  Cy­ber-ih­mi­nen ja­los­taa ja kas­vat­taa mei­tä ih­mi­sa­pi­noi­ta sii­nä kuin leh­mi­ä kon­saan.
  – Leh­mät sul­je­taan na­vet­toi­hin ja ih­mi­sa­pi­nat ko­tei­hin.
  – Hyö­dyt­tö­mät vie­dään sa­man tien teu­raak­si, pois ku­lut­ta­mas­ta luon­non re­surs­se­ja ja «saas­tut­ta­mas­ta il­mas­to­a» pie­ruil­la.

 7. Kirk­ko­her­ra Har­ry S. Backst­röm ir­ti­sa­nou­tuu kirk­ko­her­ran teh­tä­väs­tä

  «En voi enää al­le­kir­joit­taa e­van­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen us­kon­nol­lis­ta ke­hi­tys­tä»

  Kirk­ko­lain en­sim­mäi­ses­sä lu­vus­sa sa­no­taa­n, et­tä Raa­mat­tu on oh­je­nuo­ra kir­kon py­häs­sä pää­tök­sen­te­os­sa, mut­ta mi­nun näh­däk­se­ni näin ei o­le enää,
  – Backst­röm to­te­a Yle Åbo­lan­din ju­tus­sa.
  – svenska.yle.fi

  Kirk­ko­lain 1. lu­ku 1. py­kä­lä
  – Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko tun­nus­taa si­tä Raa­mat­tuun pe­rus­tu­vaa kris­til­lis­tä us­ko­a, jo­ka on lau­sut­tu kol­mes­sa van­han kir­kon us­kon­tun­nus­tuk­ses­sa se­kä lu­te­ri­lai­sis­sa tun­nus­tus­kir­jois­sa.

 8. Paa­vin puo­lu­e on The St. Gal­len Ma­fi­a

  The St. Gal­len Ma­fi­a is the key to un­ders­tan­ding Po­pe Fran­cis

  Paa­vin ta­vat­tu­a Bi­de­nin ma­fi­an pää­mie­hen, al­ka­vat uu­den maa­il­man­val­lan re­vii­ri­ja­ot ja siir­to­maa-omis­tuk­set vä­hi­tel­len ol­la sel­vil­lä.
  – Sel­vi­tään­kö maa­il­man ja­os­ta il­man so­taa?
  – Mi­kä on pe­li­merk­ki-Suo­men vaih­to­ar­vo ra­jo­ja ve­det­tä­es­sä?

  Uu­des­sa maa­il­man­jär­jes­tyk­ses­sä omis­tuk­si­a ei ja­eta fyy­sis­ten maa-alu­ei­den mu­kaan vaan sen mu­kaan, ku­ka omis­taa ih­mi­sen sie­lun; ke­nel­le ku­kin on ko­ro­na-pas­sis­sa ot­sa-mer­kit­ty.
  – Ke­nen lu­val­la hen­ki­lö os­taa ja myy; syö ja u­los­taa.

  Suo­men hal­li­tus al­koi mar­ras­kuu­n alus­sa 2021 ja­ka­maan kan­sain­vä­li­sel­le Big­Da­tal­le Oma­Kan­taan mer­kit­ty­jen ih­mis­ten ter­veys­tie­to­ja.
  – Fau­cin pan­kis­ta, Eu­roo­pan kes­kus­pank­ki, an­ne­taan val­ti­oil­le lai­naa vain sen mu­kaan kuin­ka mon­ta kan­sa­lais­ta on saa­tu ro­kot­teil­la ot­sa-mer­kit­ty­ä.
  – Yh­den ih­mi­sen täy­del­li­set ter­veys­tie­dot ovat noin 10’000 eu­ron ar­voi­set. Kuin­ka pal­jon sit­ten pys­tyy tie­naa­maan se, jo­ka on saa­nut hal­tuun­sa use­an mil­jar­din ih­mi­sen ter­veys-da­tan!
  – E­nem­män kuin nuo kaik­ki yh­des­sä edes o­mis­ti­vat ja enem­män kuin he pys­ty­vät kos­kaan tie­naa­maan.
  – He ovat ikui­ses­ti vel­kaa o­mis­ta­jal­leen ja tuo vel­ka vain kas­vaa.

  He ei­vät omis­ta mi­tään, mut­ta he o­vat on­nel­li­si­a.
  – Kii­tol­li­sin mie­lin he ot­ta­vat vas­taan jo­ka­päi­väi­sen kyl­män pe­ru­nan­sa: kai­kil­le ei an­ne­ta edes tä­tä, niil­le, joi­ta ei ole ro­ko­tet­tu ja joi­den ve­reen ja ot­saa­n ei ole kir­joi­tet­tu hei­dän tun­nus­lu­ku­aan, maa­il­man­kan­sa­lai­sen hen­ki­lö­tun­nus­ta.

  On etuoi­keus kuu­lu­a va­lit­tu­jen har­va­lu­kui­seen jouk­koon.

  Täl­lä da­tal­la pe­la­taa po­ke­ri­a Iso­jen­Poi­kien pöy­däs­sä. Sii­hen pöy­tään kel­paa­vat huip­pu­po­lii­ti­kot­kin, he­hän juu­ri ovat pe­li­merk­kei­nä. Pe­laa­ji­na ovat ase­teh­tai­li­jat, Lää­ke­teh­tai­li­jat, Big­Da­ta ja muu­ta­ma muu.
  – Nä­mä kun­kin toi­mi­alan isoim­mat fir­mat muo­dos­ta­vat mi­nis­te­ri­öt maa­il­man­hal­li­tuk­ses­sa.
  – Ne kiel­tä­vät «il­mas­tol­le hai­tal­li­sen» kil­pai­lun ja ke­rää­vät suo­je­lu­ra­han niil­tä, joil­le elä­mä ja työ on vie­lä sal­lit­tu.
  – Ra­han ne käyt­tä­vät «il­mas­ton yl­lä­pi­tä­mi­seen», jot­ta a­la­mai­sel­la kan­sal­la o­li­si mi­tä hen­git­tää.

  Il­man maa­il­man­hal­li­tus­ta yk­si­kää­n ih­mi­nen, eläin tai ka­la ei voi­si täl­lä pla­nee­tal­la elää. Me­ri­ve­si nou­si­si sa­to­ja met­re­jä ja au­rin­gon kuu­muus polt­tai­si kar­rel­le kai­ken jäl­jel­le jää­vän.

 9. Eiköhän Pääministeri Marin siemaile kalleinta shamppanjaa ja nuuhkii piristäviä valkoisia jauheita.

  Tosiasia on, että pääministerin käytös ja ulkoinen olemus on muuttunut voimakkaasti kesän aikana. Laihtumista, jakomielisyyttä, yöllä siivoamista, neuroottista höseltämistä! Nämä kaikki ovat narkkarille ominaisia asioita. Pääministeri Marin on myös paljastunut väkivaltaista rotuvihaa valkoisia kohtaan levittävän BLM:n kannattajaksi!

  On syytä muistaa, että esinahattoman Klausin huora, pääministeri Marin yritti keväällä saada Suomeen ulkonaliikkumiskiellon, mutta se ei mennyt läpi ja asia haudattiin kaikessa hiljaisuudessa! Kuntavaalit toki saatiin siirrettyä pelkoa lietsomalla.

  Voi olla, että pääministeri Marin on tajunnut tehneensä peruuttamattoman virheen kääntyessään suomalaisia vastaan, kun samaan aikaan yhä useampi suomalainen on herännyt koronakusetukseen. Joten on selvää, että psyykkeen rakoillessa pääministeri Marin on ”lääkinnyt” itseään viinalla ja huumeilla ja juhlinut homojen kanssa!

  Mitä mieltä mahtaa olla pääministerin aviomies ja lapsi?

  Moni suomalainen nyt miettii, että miksi Ruotsissa ei ole koronarajoituksia ja sinne ei ole edes tulossa koronapassia?
  Moni suomalainen nyt miettii, että eikö esinahaton suvakkimyrkky ollutkaan paras suoja koronaa vastaan?!!
  Moni suomalainen miettii, että miksi korona ei leviä ostoskeskuksissa, kaupoissa tai vaikkapa huoltoasemilla?

  Moni suomalainen tietää, että keväällä koronan kiihtyessä, niin sairaalat eivät täyttyneetkään potilaista ja ruumiskasoja ei tullut vaikka kansaa ei oltu rokotettu!
  Moni suomalainen nyt tietää, että rokote voi olla hyvin haitallinen esim. sydämmelle.

  Pääministeri Marin tietää, että loppupeleissä hän on yksi niistä pettureista, johin tullaan soveltamaan hyvin ankaria sanktioita kun tuomiot on luettu!

 10. Ei vain osaa, ei siivoojaksi vaikka valehtelee hinkkaavansa 15 tuntia päivässä koko linnan, menis ny jo hoitoon tai kassalle/baarin myyjäksi juomaan muiden jämät.

 11. Ammattikleptomaani käynyt pilvipäissään taas Alepassa. Lankkulonkka. Mutrusuuta potuttaa kun Homppeli-Ilmari kiskonut taas piimät reisille.

 12. Marco, miksi manipuloituja kuvia? Koko ajan uskottavuutesi vajoaa. . Itse kirjoittelet noita kommentteja tänne palstalle. Fiksu mies, miksi alennat itsesi ja upean puolisosi Marin sekä joukon kavereistasi tällaiseen typeryyteen? Melkein itkettää teidän puolestanne.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*