12 thoughts on “Päivän kuva

 1. Miksi urheilijat pitää eliminoida keskuudestamme?

  ‘We have to trust the doctors’: Tennis legend Nadal calls unvaccinated people ‘selfish’

  On hy­väk­syt­tä­vä se to­si­asi­a, et­tä ih­mi­nen on pe­ri­mäl­tään vä­ki­val­tai­nen la­ji.
  – Gee­ni­pe­ri­män le­vi­ämi­nen, siis maa­no­sien val­loit­ta­mi­nen, pe­rus­tuu yk­si­no­maan vä­ki­val­taan.
  – On puh­das­ve­ris­tä val­loit­ta­mis­ta, jos­sa val­loit­ta­ja tuo mu­ka­naan nai­sen­sa ja ris­tey­tyy vain oman ro­tuis­ten­sa kans­sa. Van­ha Tes­ta­ment­ti ni­me­no­maan ke­hot­taa tä­hän.
  – Sit­ten on myös ris­ti­ve­ris­tä alu­een hal­tuu­not­to­a: vie­ras mies tu­lee ja tap­paa kaik­ki mie­het. Sit­ten pa­nee nai­set ras­kaak­si. Mal­li mon­go­lien val­loi­tus­ret­ket.

  Ur­hei­lu on yh­teis­kun­nan (ei val­ti­on) ta­pa ot­taa ih­mis­lau­mo­jen vä­ki­val­tai­nen käyt­täy­ty­mi­nen hal­lin­taan.
  – Kil­pai­luis­sa saa hil­lit­tö­mäs­ti kan­nat­taa «oman puo­len mie­hi­ä». Täs­tä syys­tä ur­hei­lu kuu­luu mie­hil­le, on kuu­lu­nut jo tu­han­si­a vuo­si­a.

  Kun vi­hol­li­set koh­taa­vat ur­hei­lu­ken­täl­lä täyt­tää se kat­so­jan kan­nal­ta sen sa­man tar­peen, jo­ka ajaa mie­het so­taan.

  Miehet on kuitenkin helppo kiihottaa näyttämällä heille sopivia kuvia.
  – UK tabloid cheers US hypersonic nukes in Germany, shows mushroom cloud over Moscow

  Jos ur­hei­lu ote­taan pois yh­teis­kun­nas­ta, on seu­rauk­se­na, et­tä agg­res­sii­vi­set mie­het al­ka­vat vaa­ti­a so­taan läh­te­mis­tä;
  – Heil­le yk­sin­ker­tai­ses­ti ei ole jä­tet­ty muu­ta kei­no­a pur­kaa agg­res­si­otaan.

  «Väkivalta voittaa» -kulttuuriin liittyy myös pedofilia: sen geeniperimä leviää parhaiten, joka synnyttää nuorimpana.
  – Non-binary professor advocates to destigmatize pedophiles in new book

 2. Lat­vi­a on mää­rät­ty kiel­tä­mään vää­räus­koi­sil­ta kan­sa­ne­dus­ta­jil­ta osal­lis­tu­mi­sen par­la­men­tin toi­min­taan.

  Latvia bans unvaccinated lawmakers from voting, docks pay

  O­li­ko Ano Tur­ti­ai­sen kut­su­mi­nen «maan­puo­lus­tus»kurs­sil­le yri­tys pois­taa hä­net edus­kun­nas­ta sik­si ai­kaa, et­tä saa­daa­n «uu­det sään­nöt» ajet­tu­a lä­pi kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa?

 3. Nyt vähän tsemppiä tuohon kääntämiseen. Ei suomeksi sanota ”he kirjoittavat”, vaikka eittämättä englanniksi siinä on lukenyt ”they write”.

  Ja mikä ihme on ”18:nen”? Siinä pitäisi lukea ”18. rokote”.

  1. Suomenkielessä kirjoitetaan oikeaoppisesti juuri noin. Eli 16:nen on kuudennentoista ja 18:nen on kahdeksannentoista. Vittu opiskele äidinkieltä.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*