21 thoughts on “Päivän kuva: Ruotsi vs. Suomi: 10 – 0

 1. Tässä taas nähdään hyvin miten loisten satanistiliittolaiset itse kokoontuvat ja liikkuvat miten huvittaa ja eivät käytä homerättejä. Loiset saadaan vielä ulos Euroopasta, tietysti laillisesti.

 2. Orja istuu maski naamalla kun rahvas nauttii raittiista ilmasta. Jos se nyt niin raitista on,tuollakaan talossa! Sauli on säälittävä vanha imelä sika!!!

 3. On­ko edes te­ori­as­sa mah­dol­lis­ta, et­tä vir­ka­mies val­voo tois­ta vir­ka­mies­tä?

  Al­kua ul­ko­puo­li­sel­le val­von­nal­le?

  – Vain va­hin­gon kär­si­nyt on oi­kea hen­ki­lö val­vo­maan oi­keuk­sien­sa to­teu­tu­mis­ta.
  – Jo­kai­sen va­li­tuk­sen pi­tää joh­taa oi­keu­den­käyn­tiin, jos­sa vir­ka­mies tut­ki­taan ta­val­li­ses­sa tuo­mi­ois­tui­mes­sa.
  – Hal­lin­to-oi­keus on ole­mas­sa vain, et­tä vir­ka­mies ei jou­tui­si [ta­lou­del­li­seen] vas­tuu­seen ri­kok­sis­taan.

 4. Kuu­si­tois­ta­vuo­ti­aal­le 4’000 puh­taa­na kä­teen! –Muis­ta jät­tää ha­ke­mus.

  Mi­tä tu­kia on mah­dol­lis­ta saa­da, nyt kun muu­te­taan yh­teen poi­kays­tä­vän kans­sa

  – Kas­va­te­taan su­ku­pol­vi, jo­ka ei työs­tä tie­dä mi­tään
  – Ra­ha tu­lee sei­näs­tä ja tuot­teet tu­le­vat sa­lai­sil­ta «ko­ro­na­lei­reil­tä». Nä­mä lei­rit ovat sa­lai­sia «tar­tun­ta­vaa­ran» vuok­si.

 5. Ni­ge­ri­alais­kir­jeen di­gi­muun­nos.

  Wire Fraud Scam Upgraded with Bitcoin

  – Kos­ka kou­lus­sa ei ope­te­ta lu­ke­maan vii­va­koo­dia vi­su­aa­li­ses­ti, nii­den käyt­tä­jäl­lä ei ole mi­tään aa­vis­tus­ta sii­tä, mi­hin he ovat klik­kaa­mas­sa it­sen­sä.
  – Kun kaup­paan men­nes­sä «ve­dät vii­va­koo­dil­la» ro­ko­te­pas­sin, et mi­ten­kään voi tie­tää mi­hin klik­kauk­se­si joh­taa ja mi­tä kier­to­tei­tä se on kul­ke­nut.
  – En­nen kuin «pas­si on vah­vis­tet­tu», ovat sa­la­sa­nat ja pank­ki­tun­nuk­set saat­ta­neet siir­tyä uu­den omis­ta­jan hal­tuun; sa­moin kryp­to­va­luut­ta­tal­le­tuk­set.

  On­ko ro­ko­te­pas­sin vii­va­koo­di hui­jaus, jo­ka kier­rät­tää hen­ki­lö­koh­tai­sen ter­veys­tie­don, mu­kaan lu­et­tu­na hen­ki­lö­tun­nus, Big­Da­tan pal­ve­lin­ten kaut­ta.
  – Siel­tä nuo tie­dot sit­ten myy­dään eni­ten tar­jo­aval­le
  – ja ovat maa­il­man­hal­li­tuk­sen käy­tös­sä.
  – To­dis­tet­ta­vas­ti Eng­lan­ti on luo­vut­ta­nut ro­ko­te­pas­sien tie­dot Big­Da­tal­le,
  – näin te­ke­vät muut­kin maat
  – tai sit­ten ei lai­naa he­ru kes­kus­pan­kis­ta.

  Pi­täi­si­kö vii­va­koo­din vi­su­aa­lis­ta lu­ku­tai­toa opet­taa kou­lus­sa?
  – Ei­kö rii­tä, et­tä kii­nan kie­li ja sen kir­joi­tus­mer­kit teh­dään pa­kol­li­sek­si op­pi­ai­neek­si?

 6. Kii­nan lä­het­ti­läs kä­vi kes­kus­te­lu­ja Bi­de­nin ma­fi­an kans­sa pak­sun ra­ha­pus­sin kans­sa:

  1)    Xi Jinping: China, US should coexist peacefully and in line with int’l obligations

  2)    Biden says US supports ‘one China’ policy — White House

  – Ky­sees­sä on hyök­kää­mät­tö­myys­so­pi­mus, jol­lai­sia ai­na sol­mi­taan en­nen so­dan aloit­ta­mis­ta.
  – Täs­sä ta­pauk­ses­sa USA ha­lu­aa es­tää Kii­nan puut­tu­mi­sen so­taan, jon­ka se aloit­taa Ve­nä­jää vas­taan.
  – Va­sal­li­val­tio Rans­ka hyök­kää Kri­mil­le vuon­na 2025

 7. Kansanmurhattavana rotuna meidän täytyy puhua loisista. Ei voi olla niin, että loiset kansanmurhaavat jatkuvasti ihmisiä ja koskaan ei seuraa yhtään mitään, eikä heistä saa puhua.

 8. Todella sairaita, oksettavia ja totaalisen pahoja ihmisiä nämä haittaisänmaalliset jotka sabotoivat ensin Suomi Ensin-liikkeen ja kun perustettiin vielä parempi Suomen Kansa Ensin-puolue, niin kansanpetturit sabotoivat myös sen.

  Miten voitte kansanpetturit pettää oman kansanne ja verenne? Miten teistä on siihen? Teidän takia ne kansamme ollaan nyt tuhoamassa. Olette todellista ihmissaastaa kansanpetturit. Ilman teitä vihollisemme ei pystyisi ollenkaan yhtä hyvin tuhoamaan kansaamme.

  Kaikkein pahimpia ovat keskuudessamme olevat petturit.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*