19 thoughts on “Päivän kuva

 1. Kuinka teillä ennen olikin paremmin, isi?
  No, tyttö, kyllä se nyt on niin, että meitä mädättää monet naiset ja miehetkin ovat suurimmaksi osaksi, jos ei mädättäjiä niin lampaita. Vieppäs nyt kilttinä tyttönä niille ruohoa, sitähän kulakitkin joutuivat syömään.

 2. Uskomattoman lapsellista, jopa sinulta Marco parka. Tälläisillä jutuilla menetät viimeisenkin uskottavuuden, ja jatkat huonon camp huumorin perinnettä

 3. Tä­mä ku­va louk­kaa aa­vik­ko­kult­tuu­rin ih­mis­ten herk­kiä tun­tei­ta.

  Sii­tä puut­tuu ko­ko­naan ISIS-lip­pua ja Ka­las­ni­ko­ve­ja hei­lut­ta­vat hei­mo­vel­jem­me kii­tä­mäs­sä aa­vi­kon hal­ki Suo­mes­sa cus­to­moi­dul­la ja USA:n mak­sa­mal­la Toyo­ta-maas­tu­ril­la.
  – Niin. Ja sit­ten vie­lä ne voi­ton­mer­kit hei­nä­sei­päi­den pääs­sä … mut­ta ei nyt sen­tään ve­ri­siä ku­via lap­sil­le … pait­si kyl­lä tie­ten­kin, jos sei­nä­naa­pu­rit si­tä vaa­ti­vat.

 4. Marco, sossumafia ja poliittinen poliisi pitää tuhota. Niissä olet aivan oikeassa. Suomalaisten pitää myös lopettaa narkkarien ja alkoholistien lasten elättäminen, jotka eivät huolehdi millään tasolla omasta elämästään, mutta tekevät vain valtavasti lapsia. Myös narkkarien ja alkoholistien ns. hoitolaitokset kauas keskustoista ja kaupungeista. Aiheuttavat vain kustannuksia, rikollisuutta ja huumekauppaa, sekä lisää narkomaaneja.

  Heikkojen ja hyödyttömien ihmisten tukeminen pitää lopettaa. En voi sallia sitä, että narkkarin, juoppoja jne. hyysätään vastikkeettomasti ja loputtomasti, sekä elätetään heidän lapsiaan, jotta he voivat tehdä yhä lisää lapsia.

  Miten estät narkkareita, juoppoja ja muita nollaihmisiä tekemästä lapsia ja aiheuttamasta laskua muille?

  1. Älä kuule tuollaista puhu, sinähän kuulut samaan joukkoon, olet suuressa vaaravyöhykkeessä, jos hihhulit (dewit) määräisivät.

    1. Oletko joku fucking nistejä puolusteleva maanpetturi? Nisteissä ei ole mitään puolusteltavaa. Täydellistä ihmisjätettä kaikki nistit.

  2. Narkkareista, diilereistä ja muistakin pummeista ynnä rikollisista suurin osa on jo ei-suomalaisia. Mutta sehän kuuluu Suomeen ja Helsingissä pyyhkii jo niin hyvin että joka neljäs naama on muukalaisen kun kadulla vastaan tulee. Itäkeskuksessa ulkomaalaisia on yli 40 % kuten myös Kallahdessa ja Meri-Rastilassa.

   Koko maassa ulkomaalaisille (1. polven eli ulkomailla syntyneille) syntyy jo 15 % lapsista. Helsingissä somali synnyttää yli 4 kun suomalaiselle vastaava luku on alle 1,5 – ja tuostakin iso osa menee ulkomaalaisille isille! Esim. Saksassa 0–6-vuotiaista lapsista on jo puolet muukalaisia. Muut maat tulevat perässä ja Mohammed onkin suosituin nimi jo lukuisissa Euroopan kaupungeissa niin Saksassa kuin Englannissakin.

   Suomen peli on pelattu ja osa meistä tuleekin näkemään kun Suomessa on vallassa somalien, irakilaisten tai afgaanien puolue – kuka noista nyt ehtii ensin ja voittaa kisan. Sitten alkavat näiden keskinäiset tappelut.

   1. Noissa luvuissa oli taas kaikki täyttä paskaa. Mutta hei.. Ei annate faktan pilata hyvää tarinaa – ”lehden” motto.

 5. Kyllä kai sitä edelleenkin saa ainakin mm. paistaa ranskalaisia ja syödä porilaisia?:-| Tai räjäytellä ”pikkukiinalaisia”. Ja Black friday tuntuu olevan kova juttu markkinahumuilijoille jostain pantemiastakin huolimatta, liekö siinäkin värimielikuvaa mukana, miten lie sitten.

 6. To­del­la vaa­ral­li­nen mie­le­no­soi­tus Düssel­dor­fis­sa,
  siel­lä ni­mit­täin ovat mars­sil­la vir­ka­mie­het.

  Ger­ma­ny: Thou­sands of pub­lic ser­vi­ce wor­kers march for bet­ter pay and wor­king con­di­ti­ons

  Kan­sa on help­po nak­ki val­las­sa ole­vil­le po­lii­ti­koil­le niin kau­an kuin vir­ka­mie­het, po­lii­si ja ar­mei­ja tot­te­le­vat. Jos vir­ka­mie­het lak­kaa­vat tot­te­le­mas­ta hal­li­tus­ta, pe­li on pe­lat­tu.
  – Vai on­ko sen­tään?
  – Kun uu­si hal­li­tus as­tuu toi­meen­sa, sen on pak­ko pe­rus­taa val­tan­sa tot­te­le­viin vir­ka­mie­hiin! — Ja sa­ma pe­li jat­kuu, vain pe­laa­jat vaih­tu­vat.

  Ny­kyi­sis­sä kes­ki­tet­tyyn val­taan pe­rus­tu­vis­sa hal­lin­to­mal­leis­sa uu­si hal­li­tus jou­tuu ai­na pe­rus­ta­maan val­tan­sa sa­moil­le tu­ki­ja­loil­le kuin en­ti­nen­kin: vir­ka­ko­neis­toon ja oli­gark­kei­hin.
  – Jo­ko hei­tät kä­sii­si saa­dun val­lan pois (kan­sal­le) tai luo­vut val­las­ta.

  Kes­ki­tet­ty hal­lin­to­mal­li ei voi toi­mia muul­la ta­val­la.

  Mi­ten sit­ten val­ta saa­daan siir­ret­tyä kan­sal­le?

  1) Hal­li­tus­ta yl­lä­pi­tä­vät ins­ti­tuu­ti­ot on kor­vat­ta­va kan­san kes­kuu­des­taan spon­taa­nis­ti muo­dos­ta­mil­la «toi­mie­li­mil­lä».

  Tä­mä on par­hai­ten il­mais­tu Yh­dys­val­tain pe­rus­tus­lais­sa (jo­ka muu­ten se­kin on yk­si val­taa pi­tä­vien aset­ta­ma ins­ti­tuu­tio): va­paa aseen­kan­to-oi­keus

  – Kun kan­sa asei­neen kor­vaa po­lii­sin, hal­li­tuk­sen on pe­lät­tä­vä kan­saa.
  – Sil­loin kun hal­li­tus pel­kää kan­saa, asi­at ovat hy­vin. Sil­loin kun kan­sa pel­kää hal­li­tus­ta, asi­at ovat huo­nos­ti.

  Nä­mä val­lan­ku­mouk­sen jäl­kei­sen ajan ins­ti­tuu­ti­ot on muo­dos­tet­ta­va etu­kä­teen, muu­ten on to­den­nä­köis­tä et­tä tu­lok­se­na on vain se, et­tä «hal­li­tus vaih­tuu» mut­ta van­ha pe­li jat­kuu.

  2) Näi­tä kan­san­val­lan ra­ken­tei­ta on lu­ke­mat­to­mia yh­teis­kun­nan kai­kil­la osa-alu­eil­la.
  – Suun­nit­te­lu ja työ nii­den kor­vaa­mi­sek­si kan­san toi­min­nal­la on val­ta­va ja

  Syn­tyy­kö val­lan­ku­mouk­sen jäl­keen «uu­si pe­rus­tus­la­ki» vai laa­ti­vat­ko sen vir­ka­mie­het?
  – Täs­tä on ky­se.

 7. Kuin­ka so­si­ali­soi­daan kan­san va­rat sa­laa. Il­man et­tä mai­ni­taan sa­naa «so­si­alis­mi»?

  EU ja vi­her­va­sem­mis­to so­si­ali­soi­mas­sa Suo­men met­sät

  – Ky­sy­mys on sii­tä ku­ka hal­lit­see omai­suut­ta, ei sii­tä ke­nen hal­lus­sa «ar­vo­pa­pe­ri» tai «se­te­li» on.
  – Erit­täin laa­jal­le le­vin­nyt har­haus­ko on, et­tä «ra­ha on va­ral­li­suut­ta».

  Glo­baa­lil­la ta­sol­la erit­täin laa­ja­mit­tai­nen va­ral­li­suu­den siir­to suu­ryh­ti­öil­le on WEC’n aja­ma ja uu­den vih­re­än ta­lous­te­ori­an mu­kai­nen «Sta­ke­hol­der Ca­pi­ta­lism».
  – Sii­nä yh­ti­öt ei­vät saa nou­dat­taa yh­ti­öjär­jes­tys­tä (niin kuin val­ti­ot­kaan ei­vät saa nou­dat­taa omaa la­ki­aan) vaan nii­den vel­vol­li­suus on lä­het­tää va­ral­li­suu­ten­sa «il­mas­ton suo­je­le­mi­seen» ja mui­hin vas­taa­viin koh­tei­siin.

 8. Mitä ihmettä? Älkää nyt sanoko että Eloveenassa on jotakin vikaa? Vai onko Renazi Ibrahimi kokenut olonsa epäsensitiiviseksi kaupan hyllyllä?

 9. Kommunistit ja sosialistit pystyvät kumoamaan yksityisen ihmisen omistusoikeuden asettamalla rajoituksia omaisuuden käyttöön eli ottamalla siten hallintaansa omaisuuden. Suomessa maataloustuotanto ja yksityinen metsäomistus on otettu osittain yhteiskunnan hallintaan. Ympäristöministeriö on ollut pahin sosialisoija; Naturat, luonnonsuojelualueet, turvetuotannon alasajo jne. Yksityisomistaminen ei kannata, on kiinteistöverot ja muut rasitteet. Kannattavampaa on myydä maa- ja metsätalousmaa ulkomaisille rahastoille, ja lainsäädäntö on tehty ulkomaista suuromistamista suosivaksi. Suomalaiset ovat kohta juurettomia orjia omassa maassaan.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*