22 thoughts on “Päivän kuva: Cancelointi

 1. Nov 26, 2021 "Australialainen toimittaja Monica Smit haastatteli Valta kuuluu kansalle (VKK) puolueen 1. varapuheenjohtaa, Ilkka Tiaista aka Ike Novikoffia." sanoo:

  https://tokentube.net/view?v=1598697905

  ”Maailmalla ollaan kiinnostuttu aina Australiaa myöten suomalaisten esimerkillisestä vapaustaistelusta oman maamme poliittisella kentällä VKK puolueen puitteissa.”

 2. Sana Pyhäpäiväksi

  Paa­vin haas­ta­ja, fran­sis­kaa­ni­pap­pi Fri­ar Ale­xis Bug­no­lo sa­noo, et­tä vuo­den pääs­tä 2 mil­jar­dia ih­mis­tä on kuol­lut tap­pa­ja­ro­kot­teen vai­ku­tuk­ses­ta.

  Fri­ar Ale­xis Bug­no­lo Says 2 Bil­li­on De­ad in the Next Ye­ar. Are You Re­ady?

  Pitkä artikkeli

  – Ro­kot­teen tar­koi­tuk­se­na ei ole vain maa­pal­lon vä­es­tön vä­hen­tä­mi­nen vaan myös va­li­koi­da eloon jää­vät, joil­ta puut­tuu ko­ko­naan luon­nol­li­nen im­mu­ni­teet­ti, jot­ta hei­dän gee­ne­jään on help­po ma­ni­pu­loi­da.
  – Vain tek­no­lo­gi­ses­ti yh­teen­so­pi­vat yk­si­löt sääs­te­tään.

  – Koko ih­mis­kun­ta oh­jel­moi­daan uu­des­taan. (The Gre­at Re­set!)
  – Ih­mis­far­mien gee­ni­oh­jel­moin­tia voi­daan tar­vit­ta­es­sa muut­taa vaik­ka päi­vit­täin.

  – Hit­ler on py­hi­mys glo­ba­lis­tien rin­nal­la.
  – Ih­mis­kun­ta on hä­vi­ämi­sen par­taal­la.

  – Aseis­tau­tu­kaa ja pa­et­kaa maa­seu­dul­le.
  – Liit­tou­tu­kaa kes­ke­nän­ne.

 3. Ku­kaan ei ha­lua si­joit­taa tuu­li­voi­maan, kos­ka sil­lä tuo­tet­tu «säh­kö on lii­an hal­paa».

  Wind po­wer be­co­ming too che­ap to sup­port it­self

  – Tä­män lo­gii­kan mu­kaan au­rin­gon va­lon on vaa­rak­si ta­lou­den kas­vul­le, kos­ka se on ko­ko­naan il­mais­ta.
  – Sa­mas­ta syys­tä ta­lous il­man mie­let­tö­män kal­lis­ta ener­gi­aa ja hy­pe­rinf­laa­ti­ota on ka­tast­ro­fi.

 4. Ko­ro­na-va­ri­ant­ti «Bot­su­ana»: Le­vi­ää vain ro­ko­tet­tu­jen kes­kuu­des­sa.

  Bots­wa­nan Co­vid Task For­ce: New Va­ri­ant On­ly Found in Vac­ci­na­ted In­di­vi­du­als

  Va­ri­an­tin vaa­ral­li­suu­teen liit­tyy myös se, et­tä Bidé kiel­si mat­kus­ta­mi­sen USA:han Af­ri­kas­ta, mut­ta sa­man tien Fau­ci pe­rui Bidé:n pää­tök­sen.

  Co­vid Ri­sing Con­cerns for 2022

  – Bidé oli siis saa­nut var­man tie­don, et­tä Af­ri­kan va­ri­ant­ti on erit­täin vaa­ral­li­nen,
  – mut­ta Fau­cin kan­nal­ta täs­sä on ky­se vain «suun­ni­tel­man to­teut­ta­mi­ses­ta».

 5. Katos katos, Ohisalon. Mari Sian ja Liin märkäuni se siinä. Ja reidet vaahtoaa. Kehukaas nyt komukat tuota pässiä oikein kunnolla.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*