15 thoughts on “Päivän kuva

 1. Un­ka­rin mal­li kes­tä­vyys­va­jeen rat­kai­se­mi­seen.

  How Hun­ga­ry is Com­ba­ting Po­pu­la­ti­on Dec­li­ne

  – An­ne­taan ra­haa ve­lak­si nuo­ril­le per­heil­le
  – Kol­man­nen lap­sen jäl­keen vel­ka mi­tä­töi­dään.
  – Nel­jän­nen lap­sen jäl­keen äi­ti va­pau­te­taan ve­rois­ta ko­ko­naan, hän on sil­loin suo­rit­ta­nut vel­vol­li­suu­ten­sa val­ti­ota koh­taan.

  Vain nou­se­va su­ku­pol­vi on se, jo­ka voi mak­saa ny­ky­päi­vän ih­mis­ten te­ke­mät ve­lat
  – tai sit­ten alis­tua glo­baa­lin fi­nans­sie­lii­tin vel­ka­or­juu­teen.

  Seu­rauk­set 10 vuo­den jäl­keen:
  – Avi­olii­tot +83%
  – Abor­tit -41%
  – Avi­oe­rot alim­mal­la ta­sol­la 60 vuo­teen

  Un­ka­rin pe­rus­tus­la­ki:
  – nai­nen on nai­nen ja mies on mies.

  1. Tosiaan, kaiken tämän hössötyksen keskellä minäkin olen unohtanut tämän toimivan konseptin. Luin tästä joskus neljä-viisi vuotta sitten ja mietin että tässä olisi ratkaisu Suomelle niin vero-, työllisyys-, velka-, ja talouskasvu ongelmiin.

  2. Samaan aikaan Suomessa:

   -Korotetaan lapsilisiä 10€/kk
   -Neekereitä tuodaan rajojen yli charter-koneilla
   -Laittomille annetaan oleskeluluvat
   -Laittomia piilotellaan mm. vasentuneiden ja kirkkojen toimesta
   -Leivotaan pullaa ja kudotaan sukkia, ********* raiskatessa suomalaisia lapsia pitkin poikin kauppakeskuksia joka puolella maata

   ….ja ihmetellään kun ei porukka lisäänny!

 2. Li­sää häm­mäs­tyt­tä­viä yh­teen­sat­tu­mia, joil­la ei tie­ten­kään ole mi­tään te­ke­mis­tä min­kään kans­sa.

  Ghis­la­ne Max­well’in oi­keu­den­käyn­ti. Päi­vä 1.
  – https://archive.is/hxKJS

  – Twit­te­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja ero­aa
  – Wal­mar­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja ero­aa
  – CNBC:n toi­mi­tus­joh­ta­ja ero­aa

  On­ko ky­se uu­den maa­il­man­jär­jes­tyk­sen mu­kai­seen hal­lin­to­mal­liin siir­ty­mi­ses­sä myös «yk­si­tyi­ses­sä» yri­tys­toi­min­nas­sa:
  – Co­ver­nan­ce by pup­pets
  – Val­ti­oi­ta ha­li­taan nuk­ke­hal­li­tus­ten avul­la.
  – Val­ti­ot hal­lit­se­vat ja ryös­tä­vät (ve­rot­ta­vat) ala­mai­si­aan aset­ta­mal­la nuk­ke­ja yri­tys­ten hal­lin­toon
  – Nais­kiin­ti­öt, ho­mo­kiin­ti­öt, jne ovat vain kau­nis­tel­tu jul­ki­si­vu val­ti­on aset­ta­mil­le po­lit­ru­keil­le.

  Ta­lous­te­oreet­ti­nen dokt­rii­ni, toi­min­nan pe­rus­te­le­mi­sek­si on Ta­lou­del­li­nen to­ta­li­ta­ris­mi.
  – «[t]he mo­re we can ma­ke su­re big cor­po­ra­ti­ons pay their ta­xes pro­per­ly, the less we ha­ve to tax hard­wor­king pe­op­le who I want to ma­ke su­re can keep mo­re of their own mo­ney so they can spend as they choo­se.»
  – Sii­nä mal­lis­sa yri­tyk­set ei­vät ole vas­tuus­sa ra­han käy­tös­tä omis­ta­jil­leen vaan «il­mas­tol­le».
  – Yri­tys on täyt­tä­nyt «il­mas­tol­li­sen vel­vol­li­suu­ten­sa», jos osak­kee­no­mis­ta­jien elä­ke­sääs­töt ovat hä­vin­neet kuin tuh­ka tuu­leen.

 3. Uus­de­mok­ra­tia: help­poa ää­nes­tä­mis­tä

  Maa­il­man­hal­li­tus il­moit­taa: Siir­rym­me kak­si­puo­lu­ejär­jes­tel­mäs­tä (mal­li USA) yk­si­puo­lu­ejär­jes­tel­mään (mal­li YK).

  Gооglе sai lu­van ker­toa muu­tok­ses­ta ta­val­la, jo­ka par­hai­ten in­dokt­ri­noi kan­sa­kun­nat omak­su­maan uu­den hal­lin­nol­li­sen käy­tän­teen:
  – Gооglе pois­ti You­Tu­bes­ta ala­peu­kun.

  Van­has­sa jär­jes­tel­mäs­sä de­mok­ra­tia to­teu­tet­tiin an­ta­mal­la kan­sal­le kak­si vaih­to­eh­toa, joi­den vä­lil­lä va­li­ta. Uu­des­sa an­ne­taan yk­si vaih­to­eh­to.

 4. Star­tUp-yri­tys­for­maat­ti
  on si­joit­ta­jien kei­no nyh­tää in­nos­tu­nei­den tuo­te­ke­hit­te­li­jöi­den sel­kä­na­has­ta ir­ti kaik­ki mah­dol­li­nen ja sit­ten heit­tää hei­dät si­vuun kuin mä­rän rä­tin.

  Pau­li Vah­te­ra: Tie­to­ko­neet elä­mäs­sä­ni – osa 8: Pro­coun­tor.com 1999 – 2002

  – Suu­rim­man pa­nok­sen lait­ta­vat ide­an kek­si­neet yrit­tä­jät, jot­ka käyt­tä­vät yh­ti­öön oman työai­kan­sa, jon­ka ar­vo on mo­nin­ker­tai­nen si­joit­ta­jien ra­ha­si­joi­tuk­siin ver­rat­tu­na.
  – Kun pal­ve­lu on saa­tu val­miik­si, tu­le­vat pai­kal­le pää­oma­si­joit­ta­jat val­mii­seen pöy­tään ja vie­vät yh­ti­ön pörs­siin isol­la voi­tol­la.

 5. Fi­lant­roop­pi­nen-yri­tys­for­maat­ti
  Fi­lant­ro­fia tar­koit­taa, et­tä toi­min­ta on yk­si­tyis­tä, ve­ro­va­paa­ta ja vie­lä­pä val­ti­oi­den ra­hoit­ta­maa. [Vi­deo]

  The Black Ma­gic of Phi­lanth­ro­py: Ga­tes, Clin­tons, Ab­ra­mo­vic, Ga­ga, WHO + mo­re

  – Tä­tä Har­var­din pro­fes­so­ri Shos­ha­na Zub­roff kut­suu «Val­von­ta­ka­pi­ta­lis­mik­si», jo­ka
  – yk­si­puo­li­ses­ti olet­taa ih­mi­sen ko­ke­mus­ten ole­van il­mais­ta raa­ka-ai­net­ta, jo­ka pro­ses­soi­daan käyt­täy­ty­mis­tie­doik­si.

  – Vaik­ka joi­ta­kin näis­tä tie­dois­ta käy­te­tään pal­ve­lu­jen pa­ran­ta­mi­seen,
  – lo­put ju­lis­te­taan bis­nek­sen tuot­ta­mak­si lii­ke­voi­tok­si,
  – jo­ka syö­te­tään ke­hit­ty­nei­siin val­mis­tusp­ro­ses­sei­hin, joi­ta kut­su­taan «ko­ne­älyk­si».

  Ko­ke­muk­sis­ta val­mis­te­taan
  – en­nus­tus­tuot­tei­ta, jot­ka en­na­koi­vat, mi­tä teet nyt, het­ken pääs­tä ja myö­hem­min.

  Lo­puk­si näi­tä en­nus­te­tuot­tei­ta os­te­taan ja myy­dään uu­den­lai­sel­la mark­ki­na­pai­kal­la, jo­ta kut­sun
  – käyt­täy­ty­mi­sen fu­tuu­ri­mark­ki­noik­si.

  Val­von­ta­ka­pi­ta­lis­tit ovat vau­ras­tu­neet val­ta­vas­ti täs­tä kau­pan­käyn­nis­tä, sil­lä mo­net yri­tyk­set ovat val­mii­ta lyö­mään ve­toa mei­dän tu­le­vas­ta käyt­täy­ty­mi­ses­täm­me.

 6. Jou­lu­ka­len­te­ri Isäl­le. [Video]

  Hepskukkuu: Joulukalenteri isälle

  Muis­tit­han as­kar­rel­la jou­lu­ka­len­te­rin isäl­le. Vaik­ka jou­lu­kuu on jo al­ka­nut ei se var­mas­ti hait­taa isän iloa ja on­nea saa­des­saan lah­jak­si tä­män it­se as­kar­rel­lun jou­lu­ka­len­te­rin.
  – Kuu­kau­si on al­ka­nut, mut­ta voi­han sii­tä aluk­si kor­ka­ta vaik­ka use­am­man­kin luu­kun!

  Jou­lu­lah­ja­vih­je: Jou­luyön tun­ti­ka­len­te­ri.

 7. San­na Ma­rin työs­ken­te­lee nä­mä vii­kot etä­nä, kos­ka hän on Sch­wab-jügen­dien kou­lu­tus­lei­ril­lä
  – Val­lan yti­mes­sä.
  – Heil!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*