23 thoughts on “Päivän kuva

 1. Toivottavasti muslimit ymmärtävät muuttaa pois espoosta ennen niitä mega-aggressioita jotka ovat vielä tulossa.

  Ja Maurille tiedoksi: ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on suurin kusetus heti holohölinän ja koronaveivauksen jälkeen. Paskat talkoot tiedossa.

  1. Megaviha valkoisia kohtaan joka paikassa ja mikro-osuus vain valkoisista puolustautuu. V!tun lampaat! NYT otatte niskaperseotteen itsestänne ja ryhmityttä toisten kanssa kiduttavaa kuolemaa vastaan. Verkostoitukaa verkossa haluamaanne ryhmään.

 2. 卐💉卐July 27, 2021 "NUREMBERG 2.0: those Behind the Scamdemic and the COVID Death Shot MUST go to Trial" sanoo:

  https://sun9-68.userapi.com/impg/oiD98OLw6Ut78yqoBZOk5CMuljqHdBCYLgKABg/rkhfU3ZEz1Y.jpg?size=526×804&quality=96&sign=a4d490806e1a1bc0afdccfa1c576e0c3&type=album
  卐💉卐
  https://www.vaccinesandchristianity.org/2021/07/27/nuremberg-2-0-those-behind-the-scamdemic-and-the-covid-death-shot-must-go-to-trial/
  卐💉卐
  ”What we have been dealing with ever since early 2020 is World War 3 — where the countries of the world have been warring on their own people. The scale is enormous. And so while so many are complicit that it would be hard to realistically prosecute everyone, prosecutions should start with those at the top and work their way down as much as reasonably possible.”

  1. Olipa sinulla tieteellisesti pätevät lähteer. Mutta näinhän se on; te siteeraatte samoja äärilehtiä, joissa ei ole totuuden häivääkään. Ei se ole ihme, että nousee tietämättömiä ja sokaistuneita ihmisiä, jotka uhkaavat pommeilla. Minä pidän teitä ja dewittiä pieninä osasyyllisenä, että tällaista esiintyy. Nuoret, jotka näin tekevät tai suunnittelevat tekevänsä, ovat ottaneet todesta teidän vaahtoamisenne.

   1. 🛑✋💉🩸🅰️🅱️🆎🅾️⚰️December 04, 2021 "Dr. McCullough provides a calm, rational and evidence-based approach" sanoo:

    https://www.rebelnews.com/interview_dr_peter_mccullough_on_the_omicron_variant_and_how_to_prevent_severe_covid_infection
    🛑✋💉🩸🅰️🅱️🆎🅾️⚰️
    ”stark contrast to that of the fear-inducing mainstream media, who are panicking the general public with irrational fear.”
    🛑✋💉🩸🅰️🅱️🆎🅾️⚰️
    ”Dr. McCullough confirms that the omicron variant is the most heavily mutated version of SARS-COV2, with approximately 30 mutations along the spike and 10 in the binding receptor. He says, “it appears to have arisen from vaccinated individuals and so far it has exerted mild symptoms… and with this degree of mutation this will completely escape the effectiveness of the vaccine.””

 3. Poliittisen poliisin(polpo) ohjattu näytelmä: epäillään että pojat saattoivat suunnitella jotain toimintaa. Akselerationismia. Kilpa autojen kiihdytysajoja.

  Supo mukana juonessa. Pojilla nuorisoliikuntaa edistävä yhdistys ja tämä muka terrorismia! Ja vielä oikein Kankaanpäässä!

  Epäillään. He ovat epäiltyjä.

  Minä vähän epäilen että poliisi on taas politisoitunut lisää ja sisäministeri tarvitsee kiillotusta julkisivulle kun lupa asiattomaan oleskeluun lähi idän kurkunkatkojille meni reisille.

  Koronatyranniaa ei tarvitse epäillä. Se on massamurha jota poliisi ja viranomaiset suojelevat.

 4. Se on lähdettävä takaisin turvalliseen Somaliaan, Iraniin, Irakiin, Afganistaniin jne. Ei siinä muu auta. Siellä saa olla omiensa parissa ja julistaa feminismiä, islamia, anti-rasismia, sateenkaarisyöpää tai mitä nyt mustaan päähänsä juolahtaakaan.

 5. Fi­lo­so­fi­an pro­fes­so­ri Ale­xan­der Du­gin: On vaa­ral­lis­ta suo­jel­la ih­mi­siä ko­ro­nal­ta.

  About CO­VID-19: Per­so­nal Ref­lec­ti­on

  1)   Ko­ro­nan le­vi­ämi­seen tai sii­hen sai­ras­tu­mi­seen ei ro­kot­ta­mi­nen vai­ku­ta suun­taan tai toi­seen.

  2)   Kun ih­mi­siä ro­ko­te­taan sil­lä ve­ruk­keel­la, et­tä he oli­si­vat si­ten suo­jas­sa ko­ro­nal­ta, on seu­rauk­se­na käyt­täy­ty­mi­sen muu­tos: hen­ki­löt, jot­ka muu­toin va­roi­si­vat ti­lan­tei­ta, jois­sa voi saa­da ko­ro­na­tar­tun­nan tai le­vit­tää tau­tia käyt­täy­ty­vät­kin nyt va­ro­mat­to­mas­ti ja vas­tuut­to­mas­ti, kos­ka «hei­dät on ro­ko­tet­tu».

  3)   Ro­ko­te ei ole rat­kai­su ei­kä muu­ta­kaan rat­kai­sua löy­dy: tie­teel­li­set re­surs­sit suun­na­taan vää­riin koh­tei­siin, kos­ka ele­tään us­kos­sa, et­tä on­gel­ma on jo rat­kais­tu. Kui­ten­kin kel­lo käy …

  4)   Ko­ro­na-ka­tast­ro­fia ei voi­da rat­kais­ta «van­hoil­la kons­teil­la». Kaik­ki kui­ten­kin pu­hu­vat «pa­luus­ta nor­maa­liin», pa­luus­ta ta­kai­sin en­ti­seen.

  5)   Niin kau­an kuin ryn­tääm­me hys­tee­ri­ses­ti ot­ta­maan uu­sia ja uu­sia ro­kot­tei­ta tui­jo­tam­me tä­hän het­keen, em­me­kä voi luo­da uut­ta, eri­lais­ta, tu­le­vai­suut­ta.

  6)   Men­nei­syy­teen ei voi pa­la­ta. Ko­ro­nan jäl­kei­nen elä­mä riip­puu meis­tä it­ses­täm­me. Jos em­me pys­ty ku­vit­te­le­maan tu­le­vai­suut­ta — toi­sen­lais­ta, pa­rem­paa tu­le­vai­suut­ta — tä­mä pai­na­jai­nen ei lo­pu kos­kaan, tai jo­kin uu­si pai­naj­kai­nen al­kaa.

  7)   Ih­mis­kun­nan tu­le­vai­suus ei löy­dy ro­kot­tees­ta.

 6. Ad­vent­ti­sun­nun­tai – Vii­mei­set päi­vät.

  Kyp­ri­anok­sen kans­sa tut­kien Raa­mat­tua ja vii­meis­tä päi­vää

  Lo­pun ai­ka­na
  – kan­sat maan pääl­lä ovat
  – ah­dis­tuk­sen ja epä­toi­von val­las­sa
  – la­maan­tu­vat pe­los­ta
  – kun ei­vät tie­dä, mi­kä on koh­taa­va ih­mis­kun­taa.
  – ih­mi­set pi­dät­tä­vät hen­gi­tys­tä, apop­syc­ho
  – ih­mi­set ovat fo­bi­as­sa – apo fo­bou
  – ih­mis­kun­ta on liik­ku­mat­to­muu­den ti­las­sa
  – ih­mi­set tun­te­vat «feel loc­ked in»

  Lock down, sul­keu­tu­mi­nen. Uu­den tes­ta­men­tin krei­kan täs­mäl­leen tä­tä tar­koit­ta­va sa­na συνοχὴ (sy­nochē) on siis esil­lä toi­sen ad­vent­ti­sun­nun­tain evan­ke­liu­mis­sa Luu­kas 21:25

  1. Juha Molari on us­kon­sa täh­den pa­pin vi­ras­ta ero­tet­tu hen­ki­lö, ny­kyi­sin työ­tön osa-ai­kai­nen sii­voo­ja. Pa­pin vir­ka­kin oli­si hä­nel­lä säi­ly­nyt lu­te­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa, jos oli­si «hie­man jous­ta­nut» Raa­ma­tun opeis­ta (ja oli­si­han sii­tä mak­set­tu­kin, täy­si palk­ka).

   Oli­si­pa hie­noa, jos Ju­ha Mo­la­ril­la oli­si Lait­to­mas­sa Leh­des­sä sun­nun­tai­sin il­mes­ty­vä pals­ta,
   – «Py­hä­päi­vän epis­to­la» tee­mal­la
   – «sa­la­liit­to­te­ori­at Raa­ma­tun sa­nan va­los­sa».

   Aluk­si voi­si ko­keil­la vaik­ka nel­jä­nä pe­räk­käi­se­nä sun­nun­tai­na.
   – Nyt Jou­lun ai­kaan voi­si ol­la jo­tain sa­not­ta­vaa­kin.

   Vaik­ka­pa si­ten, et­tä
   – Ju­ha jul­kai­see kir­joi­tuk­sen omas­sa blo­gis­saan per­jan­tai­na ja
   – Lai­ton Leh­ti te­kee lau­an­tai­na sii­tä omaan tyy­liin so­pi­van ver­si­on ku­vi­tuk­si­neen sun­nun­tai­nu­me­roon.
   – Ol­ta­va va­paat kä­det, kos­ka Lait­to­man Leh­den jul­kai­su­for­maat­ti on niin ai­nut­laa­tui­nen, et­tä si­tä ei käy­tän­nös­sä voi luo­vut­taa «vie­rai­siin kä­siin».
   – sei­so tääl­lä omal­la poh­jal­la­si älä­kä luo­ta vie­raan apuun

   Muu­ten. Jul­kai­su­for­maat­ti on eh­kä Lait­to­man Leh­den ar­vok­kain (ima­gi­naa­ri­nen) omai­suu­se­rä.

 7. Talakoot o kivoja.
  Mä olin kerra heinäntekotalakoos,
  oli hyvää ruokaa ja palio
  ja juomista tietenki.
  hyvällähä sitä muisteloo
  vaikka hikikittuli.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*