6 thoughts on “Päivän kuva

 1. Äi­ti ro­ko­tet­tiin kah­des­ti ras­kau­den ai­ka­na:
  – Syn­ty­es­sään vau­va vuo­ti ver­ta ne­näs­tä, suus­ta ja sil­mis­tä.
  – Vau­va kuo­li seu­raa­va­na päi­vä­nä.
  – Ro­ko­te­va­hin­koil­moi­tus sa­lat­tiin jul­ki­suu­del­ta.
  – Tut­ki­mus­tu­lok­set osoit­ti­vat epä­nor­maa­lia ve­ren hyy­ty­mis­tä, akuut­tia ve­ren­vuo­toa keuh­kois­sa ja sy­dä­men toi­min­ta­häi­ri­öi­tä.
  – Ruu­mii­na­vaus teh­tiin mut­ta tu­los sa­lat­tiin van­hem­mil­ta.

  Ba­by of ‘ful­ly vac­ci­na­ted’ mom dies af­ter born blee­ding from mouth, no­se: VA­ERS re­port

  – No, jo­ku sai hy­vät ra­hat ro­ko­te­fir­mal­ta ja on­ko muul­la sit­ten niin vä­li­äkään.

 2. YK:
  Il­mes­tys­kir­jan pe­to tur­vaa maa­il­man­rau­han.

  Is The­re Prop­he­cy in the UN’s Gu­ar­di­an of In­ter­na­ti­onal Pe­ace and Se­cu­ri­ty?

  YK:n pää­ma­jan eteen pys­ty­tet­ty sym­bo­li «maa­il­man rau­han tur­vaa­jas­ta» on val­mis­tet­tu il­mes­tys­kir­jan pe­toa mal­li­na pi­tä­en.

  – Ja pe­to, jon­ka mi­nä näin, oli par­din muo­toi­nen, ja hä­nen jal­kan­sa oli­vat niin­kuin kar­hun kä­pä­lät, ja hä­nen suun­sa oli niin­kuin ja­lo­peu­rain suu; ja lo­hi­kär­me an­toi sil­le voi­man­sa, ja is­tui­men­sa, ja suu­ren val­lan.

  On­ko maa­il­man­hal­li­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na ot­taa käyt­töön uu­si val­ti­omuo­to: de­mok­ra­tia.
  – Hel­pos­ti ajat­te­lem­me, et­tä meil­lä­hän on de­mok­ra­tia. Mut­ta asia ei ole niin:
  – Suo­men val­ti­omuo­to on ta­sa­val­ta.
  – Ih­mi­set on help­po höy­näyt­tää «de­mok­ra­ti­an kan­nat­ta­jik­si» niin, et­tä he ei­vät ol­len­kaan ym­mär­rä, et­tä sii­nä ei me­ne­te­tä vain ta­sa­val­taa vaan myös myös it­se­näi­syys.

  Uus­de­mok­ra­tia: Kun et omis­ta mi­tään, et myös­kään pää­tä mis­tään.

  Äs­ken pi­det­tyyn kan­san­de­mok­raat­tis­ten mai­den ko­kouk­seen oli kut­sut­tu vain USA ja sen va­sal­li­val­ti­ot.
  – Ja mi­nä näin pe­don me­res­tä as­tu­van ylös, jol­la oli seit­se­män pää­tä ja kym­me­nen sar­vea, ja hä­nen sar­vis­san­sa kym­me­nen kruu­nua, ja hä­nen päis­sän­sä pil­kan ni­mi.

  Ei ole mi­kään sat­tu­ma, et­tä pe­to nou­see juu­ri me­res­tä. Me­rel­lis­ten val­ti­oi­den ja man­ner­val­ti­oi­den ikui­nen ris­ti­rii­ta on yli sa­ta vuot­ta sit­ten kek­sit­ty te­oria.
  – Me­ren val­ti­oi­den ja man­te­reen val­ti­oi­den vä­lil­lä on so­vit­ta­ma­ton ris­ti­rii­ta.
  – Ny­kyi­set ge­opo­liit­ti­set ku­vi­ot ja voi­man käyt­tö on suo­raa seu­raus­ta Man­ner­val­ti­oi­den ja me­ri­val­ti­oi­den vä­li­ses­tä ris­ti­rii­das­ta..
  – Tuo si­vu kään­tyy ai­ka hy­vin Yan­dex-trans­laat­to­ril­la (jo­ka ei «unoh­da» tai kään­nä vää­rin agen­dan vas­tai­sia lau­sei­ta kään­nök­ses­sä).

  – Me­ren si­vi­li­saa­ti­oi­den ja man­te­reen si­vi­li­saa­ti­oi­den vä­li­ses­tä eros­ta myös tääl­lä.

 3. 2 + 2 = ra­sis­mia.
  In­ter­sek­ti­onaa­li­nen ma­te­ma­tiik­ka tar­koit­taa, et­tä mus­til­le ope­te­taan, et­tä he ei­vät ole yh­tä fik­su­ja kuin val­koi­set, et­tä he tar­vit­se­vat eri­lai­set sään­nöt kuin mi­tä va­kois­ten pi­tää nou­dat­taa.

  – USA To­day sto­kes fi­res of ra­cism with ‘Is math ra­cist?’ he­ad­li­ne

  Uu­des­sa maa­il­man­jär­jes­tyk­ses­sä to­tuus ja val­he mää­ri­tel­lään kul­loin­kin vah­vim­man val­ta­ryh­mit­ty­män edun pe­rus­teel­la. Se vaih­te­lee het­kes­tä toi­seen.
  – On­han sel­vää, et­tä kan­sa­ne­dus­ta­ja edus­taa ai­na si­tä, jo­ka las­kee hä­nen ää­ni­mää­rän­sä.
  – Net­ti­ai­ka­na ään­ten­las­ken­ta siir­tyy ul­ko­mai­sil­le suu­ry­ri­tyk­sil­le ja nä­mä yh­ti­öt ovat myös nii­tä, joi­den etua va­sal­li­val­ti­oi­den par­la­men­tit aja­vat.

  Ma­te­ma­tii­kan ja lo­gii­kan ero.

  Kes­tä­vän ke­hit­ty­mät­tö­myy­den oh­jel­ma

  Ar­tik­ke­lis­sa Sep­po Oik­ko­nen ha­vain­nol­li­sel­la ta­val­la ker­too mi­kä ero on ma­te­ma­tii­kal­la ja lo­gii­kal­la, mut­ta teil­le mi­nä vie­lä se­li­tän asi­an:

  – Ma­te­ma­tiik­ka on ajas­ta ja pai­kas­ta riip­pu­ma­ton (ih­mis­ten kes­ken so­vit­tu) to­tuus.
  – Lo­giik­ka puo­les­taan voi ol­la ole­mas­sa vain ajal­li­ses­sa jat­ku­mos­sa. Olen­nai­nen osa lo­giik­kaa on syy ja seu­raus. Ne ei­vät voi ol­la sa­mas­sa to­del­li­suu­des­sa, ajas­sa ja pai­kas­sa, ole­mas­sa yh­tä ai­kaa.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*