18 thoughts on “Päivän kuva

 1. Mikä on Sinun Marco motiiviksi suoltaa tällaista saastaa? Eiko Marikaan yritä Sinua hillitä? Ei pääteihäntää!!!

 2. https://tokentube.net/l/2252551154/Onko-Suomis-seuraavassa-sodassa-Ven%C3%A4j%C3%A4n-liittolainen–

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Johan_B%C3%A4ckman

  ”Bäckman oli mukana Helsingin Sanomien vuonna 2008 julkaisemalla 30 suomalaisen toisinajattelijan listalla.”

  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002578742.html

  9.11.2012 ”Johan Bäckmanin Venäjältä saamasta rahoituksesta tuli torstaina ristiriitaista tietoa. Bäckman on kertonut saaneensa tukea toiminnalleen venäläisen liikemiehen ja liittoneuvoston jäsenen Boris Špigelin johtamalta järjestöltä.”

  ”HS kysyi Špigeliltä, pitääkö väite paikkansa. Hän ei halunnut kommentoida, mutta pyysi johtamaansa Maailma ilman natsismia -järjestöä vastaamaan kysymykseen. Järjestön varapuheenjohtaja Valeri Engel kiisti kaikki tiedot rahoituksesta.”

  https://en.wikipedia.org/wiki/World_Without_Nazism

  ”World Without Nazism has declared its official aims to be: establishment of an international ”early warning” system, monitoring and prevention of the uprising and spread of nazi ideas and actions; establishment of interaction with national, European and international law enforcement and judicial bodies in order to suppress any manifestations of neo-nazism, racism and xenophobia, including glorification of its accomplices, struggle against those who deny Holocaust,”

  https://en.wikipedia.org/wiki/Government-organized_non-governmental_organization

  ”A government-organized non-governmental organization (GONGO) is a non-governmental organization that was set up or sponsored by a government in order to further its political interests and mimic the civic groups and civil society at home, or promote its international or geopolitical interests abroad.”

  https://twitter.com/VarisVerkosto

 3. Mur­ha­tut­ki­muk­set
  lo­pe­tet­tu Suo­mes­sa.

  to­tuus en­nen­kaik­kea

  En­nen kai­kil­le ko­to­na kuol­leil­le teh­tiin ruu­mii­na­vaus. Sii­nä tut­kit­tiin muun mu­as­sa hen­ki­ri­kok­sen mah­dol­li­suus.
  – Nyt ruu­mii­na­vauk­sen te­ke­mi­ses­tä kiel­täy­dy­tään, jot­ta to­dis­teet mur­has­ta ei­vät pal­jas­tui­si.

  Fol­low the mo­ney.
  – Kun val­tio on käyt­tä­nyt kan­san ra­hat po­lii­tik­ko­jen hu­vi­tuk­siin, on sel­vää, et­tä kaik­kia kan­sa­lai­sia ei enää ole mah­dol­lis­ta pal­vel­la val­ti­on ja sen va­sal­lien, kun­tien, ra­hoil­la. Niin­pä osa kan­sas­ta on pää­tet­ty tap­paa.
  – Jos ro­ko­tuk­sil­la ei saa­da ta­pet­tua riit­tä­vää osaa kan­sas­ta, ro­ko­te­kat­ta­vuus, on pak­ko aloit­taa so­ta ja syyt­tää «vi­hol­lis­ta» vä­es­tön mur­has­ta.

  Fol­low the Al­lah.
  – Myös ko­to­na ja sau­nan ta­ka­na on al­ka­nut pal­jon ta­pah­tu­maan ih­mis­ten äkil­li­siä kuo­le­mia, joi­den syy­nä on Al­la­hin tah­to.
  – Ih­mi­sen asia ei ole aloit­taa mur­ha­tut­ki­muk­sia ju­ma­lan te­ois­ta.

  Jo­ten vai­eten hy­väk­sy­kääm­me koh­ta­lon tah­to!
  – vaik­ka se käyt­täi­si tois­ta ih­mis­tä sen to­teut­ta­mi­seen.

  On­pa jo EU:n kor­keim­mal­ta ta­hol­ta­kin il­moi­tet­tu, et­tä mur­ha­tut­ki­muk­set pi­tää lo­pet­taa,
  – et­tä Nürn­ber­gin tuo­mi­ois­tuin pi­tää ha­jot­taa,
  – et­tä kan­san­mur­hia ei täs­te­des enää tut­ki­ta,
  – niis­tä ei ke­tään enää syy­te­tä
  – Ja jo­kai­nen sel­lai­sen epäi­li­jä­kin on kan­san vi­hol­li­nen.

  Tälle pää­tök­sel­le on enää ha­ke­mat­ta «de­mok­raat­ti­sen pro­ses­sin» muo­dol­li­nen vah­vis­tus.
  – Pää­tök­set tul­laan pa­ne­maan toi­meen maa­il­man kan­san­de­mok­raat­tis­ten val­ti­oi­den kor­keim­man neu­vos­ton huip­pu­ko­kouk­sen (on­li­ne Sum­mit for De­moc­ra­cy on 9 and 10th De­cem­ber, 2021) pää­tös­ten vii­toit­ta­mien lin­jaus­ten mu­kai­ses­sa jär­jes­tyk­ses­sä.
  – Kaik­ki maa­il­man de­mok­raa­tit, liit­ty­kää yh­teen!
  – Master / slave -summit

  Lo­pul­li­nen de­mok­ra­tia voi­daan saa­vut­taa vain
  – maa­il­mas­sa, jos­sa epä­de­mok­raa­teil­la ei ole ää­ni­oi­keut­ta,
  – maa­il­mas­sa, jos­ta epä­de­mok­raat­ti­set kan­sat on myr­ky­tet­ty bi­olo­gi­sin asein ja so­ta­saa­lis ja­et­tu de­mok­raat­tien kes­ken isä Bidè­nin aset­ta­mien in­ter­sek­ti­onaa­lis­ten ja­ko­pe­rus­tei­den mu­kai­ses­ti,
  – Suo­mes­sa, jos­sa Ano Tur­ti­ai­nen on ero­tet­tu edus­kun­nas­ta hä­nen epä­de­mok­raat­tis­ten mie­li­pi­tei­den­sä vuok­si.

  1. Jo olisi aikakin. Suomessa vainajien silpominen on ollut teollisuutta aina.
   Hienoimmat ruumishissit Tampereella koko Euroopassa.
   Silti ei edes puukon iskua kaulaan havaittu. Turhaa toimintaa.
   Ja järjetöntä varojen tuhlausta.

 4. Huu­to­kaup­pa out – ar­pa­jai­set in.

  The 2021 Li­fe­ti­me Ac­count Cha­ri­ty Fund­rai­ser has star­ted

  Maa­il­man­pyö­rä on kään­ty­nyt sel­lai­seen asen­toon, et­tä on epä­muo­di­kas­ta luo­vut­taa hyö­dyk­kei­tä val­koi­sen mie­hen ra­haa vas­taan
  – Sil­loin­han vain rik­kaat jou­tui­si­vat mak­su­mie­hik­si.

  Kun kaup­pa teh­dään myy­mäl­lä ar­po­ja pik­ku­ra­haa vas­taan,
  – saa­daan köy­hil­tä­kin nyh­det­tyä hei­dän vii­mei­set pen­no­sen­sa.

  Voit­ta­ja on tie­ten­kin se, jo­ka möi «ar­van­nos­to­pal­ve­lun».

  Suo­si­tuim­mak­si pe­lik­si on muo­dos­tu­nut kuo­le­man ar­pa­jai­set.
  – Se on val­ti­on jär­jes­tä­mä ja
  – sii­hen saa jo­kai­nen kan­sa­lai­nen osal­lis­tua niin mo­nel­la ko­ro­na-pii­kil­lä kuin it­se ha­lu­aa.
  – Mi­tä use­am­man pii­kin otat, si­tä suu­rem­pi on mah­dol­li­suu­te­si voit­taa!

  P.S.
  – Voi­ton juh­lat pi­de­tään ruu­mis­huo­neel­la!
  – Ei mas­ki­pak­koa!

 5. Mi­nis­te­ri van­ki­laan
  Tans­kas­sa po­liit­ti­sen pää­tök­sen pe­rus­teel­la.

  Tans­ka­lais­mi­nis­te­rin van­ki­la­tuo­mi­on vies­ti: kan­sa­lais­ten suo­je­lu ran­gais­ta­vaa, kan­san pe­tos pal­kit­ta­vaa

  Tä­mä­hän on maa­il­mal­la ja eten­kin Af­ri­kas­sa ylei­nen ta­pa, et­tä uu­si hal­li­tus van­git­see en­ti­sen, si­kä­li kuin hei­tä vie­lä jää hen­kiin hal­li­tuk­sen­vaih­don jäl­keen.

 6. Tuomas Malinen : Great Reset -kurssin johdantoluento
  https://www.youtube.com/watch?v=CfDdtmqwcdA

  Kannattaa katsoa.

  Great Reset -kurssi toimii ohjenuorana siihen minkälainen dystopia meitä saattaa odottaa, mitä voimme tehdä sen ehkäisemiseksi ja mitä jokainen voi tehdä itsensä suojaamiseksi.

Comments are closed.