Marco de Wit 15 joulukuun, 2021
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Tuleekohan tästä nyt taas syyte, kun puhutaan ”iskusta”.

 

Jos tulee, niin sitten Laittomalle Lehdelle. Tapahtuman ideoijat eivät ole mistään iskusta puhuneet. Päinvastoin.

 

Monet ovat nimittäin innostuneet RipSote-pikamiekkarin menestyksestä.

 

RipSote-pikamiekkari menestys!

 

 

Monet ovat myös lähteneet kirkkokapinaan.

 

Kirkkokapina: Todellinen muutos tapahtuu ilman suurta johtajaa!

 

 

Nyt ideointia on jatkettu ja kehitteillä on jonkinlainen ”kynttiläisku”:

 

 

Nyt ei jäädä tuleen makaamaan, vaan jatketaan #ripsote :n innoittamana 🔥🔥🔥.
Seuraavaksi valaistaan joka kylän KIRKON portaat ajalla 24. – 26.12.2021. Helsingissä erityisesti TUOMIOKIRKON portaat!!!

 

 

Tuo oma kynttilä ( esim. hautakynttilä) lähimmälle kirkolle jouluaattona tai sen jälkeen. Kerro mielipiteesi/terveiset kirkolle viestilapulla tai kirjoita vaikka rukouspyyntö 🙏💙🕊.  (Kannattaa päällystää muovilla tms.)

 

Moni on eronut viimeaikoina ev. lut. seurakunnasta…. ehkä voisit kertoa viestissä eron syyn? Tätä ideaa saa täysivaltaisesti jalostaa ja kopioida oman kotikylän tarpeisiin! (Tämä idea tuli upealta aktivistiystävältäni 🥰).

 

Pidetään vaan tuo sama päivämäärä 🙏.
Tuodaan VALO takaisin tähän maahan 🌟.

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

7 thoughts on “Uusi miekkarikonsepti: Kynttiläisku lähikirkkoon

 1. Saatanan synagogaa kiinnostaa pers’reiän tuuletus (”twerk”), maahantunkeutujat, sateenkaarisyöpä, pedofiilit, korruptio, politiikka, mädätys, bisnes (ev. lut. kirkolla valtavat alkoholin- ja tupakanvalmistajien osakesalkut), myrkytys, valehtelu, juonittelu, saastutus, irstailu…

  Ev.lut. on hylännyt Raamatun ja Jeesuksen. Suomi on hylännyt Raamatun ja Jeesuksen.

 2. Jump­pais­ku kun­to­sa­lil­le.

  Jär­jes­te­tään kun­to­sa­lin edes­sä, ka­dul­la, voi­mis­te­lu­liik­kei­tä jäl­jit­te­le­vä mie­le­no­soi­tus.
  – Val­ti­on vi­ral­li­sia voi­mis­te­lu­liik­kei­tä ei luon­nol­li­ses­ti­kaan saa käyt­tää. Van­keus­ran­gais­tuk­sen uhal­la.

  Huom: Mis­sään ei ole kiel­let­ty ot­ta­mas­ta mak­sua mie­le­no­soi­tuk­seen osal­lis­tu­vil­ta.
  – Mie­le­no­soi­tuk­seen osal­lis­tu­van on mak­set­ta­va [5 eu­ron] osal­lis­tu­mis­mak­su.
  – Jo­ka on suo­rit­ta­nut mak­sun, siir­tyy pe­rin­tä­vuo­roon ja ot­taa osal­lis­tu­mis­mak­sun seu­raa­val­ta mu­kaan tu­li­jal­ta ja luon­nol­li­ses­ti­kin pi­tää it­sel­lään tä­män «jump­pa­mak­sun».
  – Vii­mei­nen osa­not­ta­ja il­moit­taa en­sim­mäi­sel­le: «Jouk­ko koos­sa mie­le­no­soi­tus­ta var­ten!»
  – Hä­net pal­ki­taan [5] eu­rol­la ja näin jo­kai­nen läs­näo­li­ja on mak­sa­nut mie­le­no­soi­tus­mak­sun ja myös saa­nut mak­sun osal­lis­tu­mi­ses­taan jär­jes­te­lyi­hin.

  Mie­le­no­soi­tus­mak­su on oi­val­li­nen kei­no kar­sia jou­kos­ta pois sa­bo­töö­rit ja epäa­si­al­li­nen ai­nes:
  – Ku­ka­pa nyt ha­lu­ai­si tu­kea eu­ron­kaan ver­ran «vi­hol­lis­ta».
  – Ra­hal­la on ih­meel­li­nen voi­ma: en­si jo­ku mak­saa kym­me­niä eu­ro­ja mat­kas­ta ja ku­lut­taa ko­ko­nai­sen työ­päi­vän osal­lis­tu­ak­seen ta­pah­tu­maan mut­ta yh­den eu­ron mak­su on jo lii­kaa.

  Mie­le­no­soi­tus­mak­su on myös sii­nä mie­les­sä pro­vo­soi­va,
  – et­tä sil­lä saat­taa pääs­tä ot­si­koi­hin!

  1. Idea on sii­nä, et­tä kirk­koa vas­taan hyö­kä­tään kris­til­li­sel­lä us­kol­la, jump­pa­sa­lia vas­taan voi­mis­te­lu­har­joi­tuk­sil­la jne.
   – Näi­tä voi ide­oi­da li­sää.
   – Hel­sin­gin Sa­no­mien eteen jär­jes­te­tään ta­pah­tu­ma, jos­sa ja­etaan ai­to­ja ja oi­kei­ta Prav­dan (Правда, To­tuus) ir­to­nu­me­roi­ta. — Nii­tä saa ai­ka ajoin kir­jas­tos­ta il­mai­sek­si, ko­ko­nai­sia vuo­si­ker­to­ja, kun ne me­ne­vät pois­toon.
   – Aja­tus on va­paa …

   Se, et­tä mie­le­no­soit­ta­ja vas­taa oman huu­ton­sa, os­taa lei­vän, on hyök­käys po­liit­tis­ta jär­jes­tel­mää vas­taan, jos­sa «ku­kaan ei vas­taa mis­tään».
   – On­nis­tu­nut mie­le­no­soi­tus pi­tää si­säl­lään sy­väl­li­sen vies­tin, jo­ka on usein sa­na­ton, me­nee suo­raan ali­ta­jun­taan
   – sa­mal­la, kun sen ul­koi­set puit­teet koh­dis­ta­vat jul­ki­sen huo­mi­on it­seen­sä.

   Mak­sun ke­rää­mi­nen osal­lis­tu­jil­ta on hyök­käys glo­baa­lia eliit­tiä ja sen toi­min­taa, et­tä ra­hal­la os­te­taan mel­la­koi­ta ja mie­le­no­soi­tuk­sia, vas­taan.
   – Usein­kin mie­le­no­soit­ta­jien palk­ka­na on kaik­ki se min­kä pys­ty­vät va­ras­ta­maan mel­la­kan ai­ka­na. Syy­te­suo­ja.
   – Suo­rat ra­ha­siir­rot mak­se­taan vain huip­pu­jär­jes­tä­jil­le.

  2. It­se asi­as­sa tuos­sa Prav­da-mie­le­no­soi­tuk­ses­sa noi­ta Prav­da-leh­den nu­me­roi­ta ei ja­eta­kaan il­mai­sek­si.
   – Sii­nä pai­kan pääl­lä ne myy­dään ylei­söl­le huu­to­kau­pal­la yk­si ker­ral­laan (et­tä leh­tiä riit­tää ko­ko mie­le­no­soi­tuk­sen ajal­le).
   – To­tuus myy­tä­vä­nä eni­ten tar­jo­aval­le!

   Muu­ten­kin. Mo­net pie­nyh­tei­söt toi­mi­vat ai­van nol­la­bud­je­til­la. Jos mie­le­no­soi­tus­mak­suil­la tai muu­ten pys­tyy tie­naa­maan yh­dis­tyk­sen kas­saan kil­lin­gin jos toi­sen­kin, on se iso apu.

 3. Marco!
  Erinomainen keskustelu ohessa, jossa käsitellään Etelä-Afrikan perustuslakituomioistuimelle jätettyä tapausta, joka koskee todisteiden täydellistä puuttumista siitä, että SARS-COV-2 -virus olisi edes olemassa, saati sitten, että se olisi minkään sairauden aiheuttaja.

  Suurin osa keskustelusta koskee kuitenkin niiden oikeudellista ja moraalista syyllisyyttä, jotka väittävät jatkuvasti, että jokin virus on olemassa, mutta kieltäytyvät jatkuvasti toimittamasta mitään todisteita väitteidensä tueksi.

  https://odysee.com/@northerntracey:a/–3-Dec-2021-Constitutional-Court-Matter-Update-and-the-Consequences-of-Propagating-the-False-Covid-19-Narrative-DASH-video-DASH-video-2278c8828433267de94868d02855b19d-DASH-video-%281%29:0

  Keskustelua käydään tuossa myös paljon niiden oikeudellisesta ja moraalisesta syyllisyydestä, jotka väittävät vastustavansa COVID-19 narratiivia esittämällä typeriä ja todistetusti vääriä huhuja, kuten Wuhanin laboratorion vuototeoriaa ja ”se ei tapa niin paljon ihmisiä kuin sanottiin” – toisin sanoen tukevat valeoppositiota ja lääketeollisuuskompleksia. (<–UMV-lehden Janus Putkonen tekee juuri tätä).

  Jokaisen, joka haluaa toimia rehellisesti, olisi selitettävä, miksi yli 130 terveys- ja tiedeosastoa ja laitosta ympäri maailmaa ei pysty toimittamaan mitään todisteita SARS-COV-2:n eristämisestä.

  https://www.fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-science-institutions-around-the-world-have-no-record-of-sars-cov-2-isolation-purification/

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*