11 thoughts on “Päivän kuva

 1. Hyvesignalointi ja hulluus ovat vahvassa korrelaatiossa keskenään.

  Terve ihminen paskat välittää idioottien hyveistä ja mielipiteistä.

 2. Teiltä taas tulee joka päivä epämääräistä tyhmyys kohinaa, joka ei sisällä signaalia, eikä edes enää huumoria, ei edes tahatonta. Ja lukijamäärät jatkaa laskuaan.

 3. Ruot­si kiel­si val­ti­ona­vut Je­ho­van To­dis­ta­jil­ta, kos­ka ke­hot­ta­vat ole­maan ää­nes­tä­mät­tä ja kiel­täy­ty­vät ve­ren­siir­rois­ta.

  Sta­ten ska be­ta­la mil­jo­ner i ska­destånd till Je­ho­vas

  Val­ti­on omis­ta­ma tuo­mi­ois­tuin päät­ti hal­li­tus­ta vas­taan.
  – Pi­täi­si­kö tuo­mi­ois­tui­mel­ta nyt pe­ruut­taa val­ti­on ra­hoi­tus?

  Ku­vit­te­lee­ko tuo­mi­ois­tuin, et­tä maa­ta hal­li­taan lain avul­la. Sii­nä se on pa­has­ti vää­räs­sä: maa­ta hal­li­taan po­liit­ti­sel­la tah­dol­la!
  – Jos kak­si po­liit­tis­ta tah­toa on ris­ti­rii­das­sa kes­ke­nään, sil­loin kään­ny­tään im­pe­riu­min puo­leen. Kei­sa­ri sit­ten de­mok­raat­ti­ses­ti rat­kai­see asi­an sen hy­väk­si, jo­ka pys­tyy enem­män lä­het­tä­mään kan­san ra­ho­ja hä­nel­le.

  Ruot­sis­sa­han on erään­lai­nen kol­lek­tii­vi­nen pää­tök­sen­te­ko­mal­li.
  – Jos on [po­liit­ti­ses­ti] jo­tain miel­tä, on lii­tyt­tä­vä tuo­ta mie­li­pi­det­tä kan­nat­ta­vaan yh­dis­tyk­seen ja yh­dis­tyk­sen kaut­ta il­mais­ta asi­an­sa. Yk­si­löä ei tun­nus­te­ta.
  – Lii­tyt­ty­ään yh­dis­tyk­seen yk­si­lö va­pau­tuu hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta vas­tuus­ta ja syy­tök­set hän­tä vas­taan on koh­dis­tet­ta­va yh­dis­tyk­seen.

 4. Tennistähti Novak Djokovic on nyt joutunut Australian hallinnon koronatyrannian uhriksi!

  1. Djokovic edustaa eliittiä ja nyt taitaa olla kyseessä vain sumuverho kenties koronalääkkeiden edistämiseksi tmv.

   Tai mistäs sitä tietää, ehkä Djokovic ”tuleekin vain järkiinsä” jossain vaiheessa.

 5. Grön­lan­ti on liit­ty­nyt «Build Back Bet­ter» -ko­ali­ti­oon.

  Greenland Bans Oil and Gas Exploration

  Kuin­ka pal­jon Grön­lan­nin vä­es­tös­tä pi­tää myr­kyt­tää, et­tä Deep­War so­ta­jou­kot pää­se­vat saa­rel­le il­man vas­ta­rin­taa to­teut­ta­maan saas­tut­ta­maan tuon har­vois­ta vie­lä luon­non­puh­tais­ta alu­eis­ta maa­pal­lol­la.
  – Green­Pe­ace aset­tuu Deep­War:in puo­lel­le Grön­lan­nin val­loit­ta­mi­ses­sa, jot­ta so­ti­laal­li­ses­ti es­te­tään luon­non­ti­lan hä­vi­ämi­nen «vie­rai­den saas­tei­den» vai­ku­tuk­ses­ta.

 6. BigP­har­ma hyök­kää toi­mi­tus­ket­ju­ja vas­taan.

  It Be­gins in Me­xi­co

  Kun [USA:ssa] tuo­mi­ois­tui­met sal­li­vat Iver­mec­tin -hoi­don, oli seu­rauk­se­na, et­tä ap­tee­keil­ta kiel­let­tiin lääk­keen myyn­ti.
  – Nyt pos­ti on mää­rät­ty hä­vit­tä­mään kaik­ki Iver­mec­tin-lää­ke­lä­he­tyk­set.

  Ul­ko­maan uu­ti­nen, mut­ta mie­len­kiin­toi­nen sik­si, et­tä sa­ma tu­lee tois­tu­maan Suo­mes­sa.

  On­ko toi­mi­tus­ket­ju
  avain­sa­na me­neil­lään ole­van maa­il­man­so­dan voit­ta­mi­ses­sa.
  – Edel­li­nen so­ta voi­tet­tiin il­ma­her­ruu­del­la ja edel­leen pi­de­tään mo­nia mai­ta «tur­va­taan» il­ma­ka­lus­ton han­kin­noil­la vaik­ka so­dan tul­len ne ovat kel­vot­to­mia uu­sien ase­jär­jes­tel­mien edes­sä.

  Jo­ka hal­lit­see toi­mi­tus­ket­ju­ja, hal­lit­see maa­il­maa.
  – Ai­na­kin glo­baa­lia maa­il­maa, kos­ka glo­baa­liu­den pe­ru­se­del­ly­tys ovat juu­ri toi­mi­tus­ket­jut.

  Ke­hi­tys on kui­ten­kin suun­tau­tu­mas­sa koh­ti klaa­ni­hal­lin­toa ja pie­niä ku­nin­gas­kun­tia.
  – Glo­baa­lin val­lan kan­nal­ta on olen­nais­ta es­tää klaa­ni­hal­lin­to­alu­ei­den oma­va­rai­suus. On pi­det­tä­vä huo­li, et­tä klaa­ni­pääl­li­köt syö­vät hal­li­tuk­sen kä­des­tä.

Comments are closed.