19 thoughts on “Päivän kuva

 1. No ainakin on tuhonnut STM:n ja THL:n uskottavuuden ja luotettavuuden. Voiko enää sekavammin mitään sotkea? Naurattaisi, jos ei itkettäisi. Onko Suomessa kaikki viranomaistoiminta sekoilua. Missä homman punainen lanka, missä visio, missä johtajuus?

 2. Kokonaiskuolleisuus on ainoa mittari, jolla on merkitystä.

  Onko maapallon väestö kasvanut vai vähentynyt tämän ”globaalin pandemian” aikana?

  Euroja on kyllä painettu tyhjästä ennätysmäärä tänä aikana!

 3. Laittomia Uutisia lisää. Maailmalla on kaiken maailman huoria jotka yrittävät sabotoida Laittomia Uutisia. Luen kaikki uutiset Laittomasta Lehdestä.

  1. Marco, mä kuolen nauruun kohta. Oot sä vain sekaisin. Sun pitää itse tehdä noita kommentteja kun ei täällä muuten olisi kommentoimassa kuin noi pari sakeaa tolvanaa ja me muut ketkä saadaan päivän naurut täältä.

 4. On­ko si­nua tai­vu­tel­tu ro­ko­tuk­siin?

  Battalions of COVID Lies all Falling Apart

  Jos si­nua on suos­tu­tel­tu, muis­tu­tet­tu, kiu­sat­tu, pai­nos­tet­tu, va­leh­del­tu, syyl­lis­tet­ty, hä­päis­tä sen­su­roi­tu, uh­kail­tu, mak­set­tu, ran­gais­tu tai kri­mi­na­li­soi­tu toi­mi­maan ro­kott­tei­den puo­les­ta,
  – voit ol­la va­ma, et­tä toi­min­ta ei ole oman etu­si mu­kais­ta.

 5. An­ders Fogh Ras­mus­sen: Suo­mi NA­TO:on yh­des­sä yös­sä.

  Sverige och Finland kan gå med i Nato på ett dygn

  Nä­mä sa­nat ovat myös kä­si­kir­joi­tus Suo­men liit­tä­mi­sel­le NA­TO:on.
  – Riit­tää, et­tä Nii­nis­tö syr­jäy­te­tään edes kah­dek­si tun­nik­si ja seu­raa­va­na aa­mu­na il­moi­tus maa­il­mal­le NA­TO:n pää­ma­jas­ta.
  – USA tun­nus­taa Haa­vis­ton lail­li­sek­si pre­si­den­tik­si.
  – Sen jäl­keen Nii­nis­töl­lä ei ole pa­luu­ta, kos­ka val­ta on siir­ty­nyt ko­ro­na-so­ti­las­hal­lin­nol­le ko­ro­na-poik­keus­ti­lan no­jal­la.
  – «Ko­ro­na-vir­ka-apua» an­ta­vat so­ti­laat ovat­kin sat­tu­moi­sin jo val­miik­si jal­kau­tu­neet ka­duil­le juu­ri tuol­la het­kel­lä.
  – Ul­ko­mai­set mie­hi­tys­jou­kot tu­le­vat «apuun» ja «tur­vaa­vat» st­ra­te­gi­set koh­teet.
  – Kul­ta­va­ran­to vie­dään «tur­vaan» sa­lai­seen paik­kaan.
  – Kat­so li­sää jat­ko­toi­mia Uk­rai­nan mai­da­nis­ta.

  Mi­tä te­kee Ve­nä­jä?
  – Kat­so Jou­ko Pi­hon Ve­nä­jä-pro­fe­ti­at.

  Mi­nua ai­na­kin pe­lot­taa niin, et­tä jos Bill Ga­tes oli­si täs­sä niin he­ti an­tai­sin kaik­ki ra­ha­ni hä­nel­le, et­tä puh­dis­tai­si ro­dun ja os­taa tuol­la ra­hal­la uu­den ja pa­rem­man tu­le­vai­suu­den ih­mis­ro­dul­le. Ja jos ra­has­ta jää vie­lä yli niin juo vaik­ka kah­vit McDo­nald­sis­sa.
  – Kei­sa­ri Fau­cil­ta pyy­täi­sin ar­moa, et­tä hän ot­taa val­koi­sen ro­dun pois tääl­tä maa­il­man kau­heuk­sis­ta ja lä­het­täi­si mei­dät tai­vaa­seen.

  The Great Reset Macht Frei!
  – Et omis­ta mi­tään: olet va­paa!

  1. Suo­mi on läh­te­nyt soi­tel­len pe­laa­maan EU-pe­liä, mut­ta on ajau­tu­nut vain pe­li­nap­pu­lak­si kan­sain­vä­li­ses­sä ge­opo­liit­ti­ses­sa pe­lis­sä.
   – Suo­mi ei voi it­se päät­tää liit­ty­mi­ses­tä NA­TO:on.

   Ti­lan­net­ta ei loh­du­ta se, et­tä Sak­sa on sa­mas­sa ja­mas­sa.

   Esi­te­tään­pä ky­sy­mys it­se­näi­syy­des­tä näin:
   – Voi­ko Suo­mi va­paas­ti päät­tää liit­ty­mi­ses­tä Ve­nä­jään?
   – Jos olem­me oi­ke­as­ti it­se­näi­siä, ei tuol­lai­sen pää­tök­sen te­ke­mi­nen mi­ten­kään lii­kut­tai­si «kan­sain­vä­li­siä kump­pa­nei­tam­me».

 6. Kan­sa­kun­tia joh­de­taan haa­re­meis­ta

  Ai­na­kin sa­ta­tu­hat­ta vuot­ta mie­het ovat pi­tä­neet haa­re­me­ja ja ai­van sa­ma käyt­täy­ty­mis­mal­li on ha­vait­ta­vis­sa, kun tark­kai­lee mui­ta api­na­la­je­ja. Hal­lit­se­va al­fa-uros mää­rää lau­man koh­ta­lon ja siit­tää lap­set.

  On­ko nyt «nais­ten ta­sa-ar­von» ja nais­joh­ta­juu­den ai­ka­na haa­re­mien pi­tä­mi­nen äkil­li­ses­ti lop­pu­nut? Sa­ta­kin vuot­ta on vain sil­män­rä­päys ih­mi­sen yli sa­dan­tu­han­nen vuo­den his­to­ri­aan suh­teu­tet­tu­na. Mi­ten täs­sä nyt näin kä­vi?

  Näin on ol­lut ja on ai­na ole­va.

  Al­fa-urok­sen vaih­tu­mi­nen ei mi­ten­kään hei­ken­nä haa­re­mi­nais­ten ase­maa. Hei­tä suo­je­le­va al­fa-uros vain vaih­tuu toi­seen ja syr­jäy­tet­ty­jen­kin elin­ta­so tur­va­taan.

  Haa­re­mie­lä­mä on niin tuot­toi­saa, et­tä mo­net mie­het­kin pyr­ki­vät al­fa-uros­ten elä­teik­si. On syn­ty­nyt oi­kea ho­mo-lii­ke eri­lai­si­ne va­ri­aa­ti­oi­neen, jois­sa mie­het tais­te­le­vat pää­sys­tä haa­re­min elä­tik­si.

  Län­tis­tä im­pe­riu­mia val­ti­oi­den ta­sol­la joh­ta­vat haa­re­mien nai­set ja mie­het. Hei­dän val­tan­sa pe­rus­tuu al­fa-uros­ten val­lal­le. Vain osoi­tus pik­ku­sor­mel­la ja haa­re­min nai­nen pois­taa ke­net ta­han­sa so­si­aa­li­ses­ta to­del­li­suu­des­ta.

  Kan­sa alis­tuu al­fa-uroksen nimittämän haaremi-naisen edessä.

  Näin on ollut ja on aina oleva.

 7. Huo­maat­ko muu­ten, et­tä Il­ta­leh­ti on siir­ty­nyt «kah­den toi­mit­ta­jan mal­liin». Kriit­ti­siä ai­hei­ta kä­sit­te­le­vil­lä ar­tik­ke­leil­la pi­tää ol­la toi­mit­ta­jan li­säk­si po­lit­ru­kin hy­väk­syn­tä en­nen kuin se voi­daan jul­kais­ta.
  – Sen huo­maa sii­tä, et­tä ar­tik­ke­lin al­la on al­ka­nut kah­den toi­mit­ta­jan ni­mi.

  Ei­kö täs­sä juu­ri muu­ta­ma päi­vä sit­ten ta­pah­tu­nut pie­ni köm­mäh­dys, kun toi­mit­ta­ja pää­si ihan it­se jul­kai­se­maan po­liit­ti­ses­ti ar­ka­luon­tei­sen ar­tik­ke­lin.

 8. Rokotteen ( ”rokotteen” ) haittavaikutukset testattiin jo 2009 : Terveyskirjasto Duodecim.: ”Sikainfluenssa-pandemian 2009 – 2010 ja rokotuksia seurannut narkolepsia”.

  Suora lainaus: ”Narkolepsiaan syyllisenä pidetään yksilöllistä perinnöllistä alttiutta, sekä rokotteen sellaista rakennetta, jota ei ole yhdessäkään aiemmassa rokotteessa.”

  Rokote siis todettiin syylliseksi 22.2. 2021 julkaistussa tutkimuksessa; jonka takasivulla THL:n tutkijan nimi.

  Tämä samainen tutkija TV:ssä suosittelee näitä ”uuden tyyppisiä rokotteita” turvalliseksi kaikelle kansalle. ( vaikka ne tutkimuksen mukaan laittavat päälle ihmisten geneettiset alttiudet; jotka eivät välttämättä ilman ”rokotetta” koko elämän aikana vaivaa ihmistä ).

  Eikö tämän tasoinen tutkimus olisi pikimmin pitänyt julkistaa kaikissa medioissa ympäri Suomen ; ja THL:n tutkijan puhua siitä kansalaisille ?

  Ei vaan kaikki sitä jakavat koitetaan SENSUROIDA !

  Mitä siis on meneillään ?

  Suomen itsemääräämisoikeus annettiin YK:lle ja WHO:lle ”perustuslakimuutoksella 2011”: Perustuslain tarkastamiskomitean mietintö 9 /2010 sivulta 60 lukien: poikkeusoloja koskevaa lakia TULEE muuttaa niin, että poikkeusolot voidaan sotatilan lisäksi julistaa kansainvälisen elimen ILMOITTAMAN pandemian seurauksena .
  YK ja WHO siis tosiasissa päättävät millon Suomessa poikkeusolot voidaan julistaa ja milloin ei !

  Suomen päätöksenteko siis on VALTIOPETOKSILLA siirretty Suomen ulkopuolelle LAHJONNALLA !

  Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille.” Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.” Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

  Mutta petoksella ja lahjonnalla tehtynä tämä ”lainsäädäntö” EI sido ITSENÄISEN Suomen kansalaisia !

  Nyt pyydän jokaista jakamaan näitä julkisia tietoja kaikelle kansalle; koska : ”jos joku tietää vakavan rikoksen ja jättää sen ilmoittamatta syyllistyy itse rikokseen ”.

  En siis halua olla rikollinen; älkää olko Tekään hyvät lukijat, vaan kertokaa totuus kaikelle kansalle !

 9. Laittomaan Lehteen lisää juttuja holohoax-huijauksista. Toisen maailmansodan jälkeen alettiin levittämään valtavia määriä voittajien propagandaa ja valheita. Toistamalla näitä valheita valheista tuli totta ja nyt ihmiset uskovat niihin koska niitä on aina ennenkin toistettu joka paikassa.

  1. Täällä on tietoa esinahattomien veivauksista! Ehkä myös Laiton Lehti saa inspiraation tästä erittäin nerokkaasta telegram-kanavasta: TheJewQuestion

   1. Mielenkiintoisia linkkejäa varsinkin Epstein-keissistä! Suora linkkaaminen on kuitenkin tietyn porukan mielestä rikos ja taatusti tulee valtakunnanvainoajan toimesta taas syyte.

 10. Älkää koskaan uskoko lääkäreitä. Eivät he oikeasti halua teistä terveitä ja teidän pysyvän terveinä, vaan haluavat teillä tehtävän rahaa. Olette vain yksi iso lääketeollisuuden ja pankkiirien pankkitili.

  1. Marco, sairastu siihen koronaan ja kuole. Toivottavasti sairaalassa sulta evätään hoito.

 11. Australian koronatyrannistinen hallinto sai viimein karkoitettua tennistähti Novak Djokovicin. Nouseeko urheilumaailma järjetöntä tyranniaa vastaan vai hyväksyvätkö he sen? Tilanne on käytännössä sama kun neuvostovastainen urheilutähti oltaisiin karkotettu Neuvostoliitosta.

 12. Tämä ei voi mennä niin että jotkut vitun satanistiset pankkiirit ja rikkaat liikemiehet pitävät Suomen valkoista kansaa panttivankeina. Nyt pitää järjestäytyä, varautua ja lähteä liikkeelle kohti Helsinkiä ja Tamperetta. Alistautumisen aika on ohi.

  Laki ei ole enää voimassa. Älä noudata lakia.

Comments are closed.