12 thoughts on “Päivän kuva

 1. Jää taas epäselväksi tämänkin kuvan viesti, niinkuin niin moni muukin kirjoitus tässä onnettomassa julkaisussa. Ennen tässä oli sentään tahatonta huumoria, nyt ei sitäkään.
  Jutut kiertää kehää ja toistaa itseään, eikä mainostetusta terävöitymisestä ole tietoakaan.

 2. Tie­sit­kö et­tä Pfit­zer lä­het­ti oman «toi­mit­ta­jansa» kir­joit­ta­maan He­sa­rin ro­ko­te­uu­ti­sia.

  Sa­no­ma ja suo­jaa­vat pii­kit

  – Me­dia on otet­ta­va hal­tuun.
  – Pal­jon­ko He­sa­ril­le mak­set­tiin ja mak­set­tiin­ko se val­ti­on pus­sis­ta ko­ro­na «hä­tä»-apu­na?

 3. Mietelmiä

  – Ih­mi­set te­ke­vät enem­män nii­den täh­den, joi­ta he pel­kää­vät, kuin nii­den, joi­ta he kun­ni­oit­ta­vat.

  – Avo­mie­li­syys pu­huu läs­nä ole­vis­ta niin kuin ne oli­si pois­sa­ole­via; hy­vyys pu­huu pois­sa­ole­vis­ta niin­kuin ne oli­si­vat läs­näo­le­via.

  – Jon­ka sy­dän on au­ki kun­ni­an­hi­mol­le, sen sy­dän on sul­jet­tu rau­hal­le.

 4. Hot
  Eu­ro­par­la­ment­ti vä­li­kap­pa­lee­na in­for­maa­ti­ohyök­käyk­ses­sä op­po­si­ti­ota vas­taan: Toi­si­na­jat­te­li­jat ovat «Ve­nä­jän kaap­paa­mia eliit­te­jä».

  EU-par­la­men­tin mie­tin­tö: Paa­vo Lip­po­nen ja Es­ko Aho Ve­nä­jän «kaap­paa­mia eliit­te­jä»

  Kan­taa­ko Suo­men So­si­ali­de­mok­raat­ti­nen puo­lue kyy­tä po­vel­laan?
  – Mi­hin toi­men­pi­tei­siin puo­lue ai­koo ryh­tyä EU-pet­tu­rin mai­neen lo­kaa­mi­sek­si?
  – Mi­tä miel­tä San­na Ma­rin on Lip­po­ses­ta?
  – https://laitonlehti.net/wp-content/uploads/2022/01/z44442.jpg
  – Pi­tää­kö Sanna an­ta­man­sa va­lan?

  On­ko ko­ko EU:n mai­ne vaa­ka­lau­dal­le, kos­ka Suo­men pää­mi­nis­te­ri­nä on pet­tu­ri­puo­lu­een jä­sen.
  – It­sel­lä­ni kyl­lä Paa­von ja Es­kon osak­keet nou­si­vat. Paa­voa olen ai­na pi­tä­nyt jär­ki­mie­he­nä. Hä­nel­lä on ge­opo­liit­tis­ta ko­ke­mus­ta ja nä­ke­mys­tä. — Ym­mär­rys­tä, jo­ta ei Sch­wab Jügen­dis­sä ope­te­ta.

  To­si­asi­al­li­ses­ti par­la­ment­ti väit­tää, et­tä:
  – Ve­nä­jä on asen­ta­nut ai­voimp­lan­tin Paa­vo Lip­po­sen pää­hän?
  – Et­tä Paa­vo ei ky­ke­ne ajat­te­le­maan it­se­näi­ses­ti. – Ei ai­na­kaan sel­lai­sia aja­tuk­sia, joi­ta hä­nen pi­täi­si aja­tel­la;
  – et­tä hä­nen aja­tuk­si­aan oh­ja­taan Mos­ko­vas­ta.

  Näin EU kul­kee Sta­li­nin vii­toit­ta­mal­la tiel­lä.
  – Ky­se on täs­mäl­leen sa­mas­ta asi­as­ta, min­kä Sta­lin to­teut­ti jul­kai­se­mal­la Prav­das­sa «muun­net­tua to­tuut­ta» eli va­lo­ku­via, jois­ta ei-toi­vot­tu hen­ki­lö oli re­tu­soi­tu pois.

  Paa­vo Lip­po­nen pre­si­den­tik­si
  – Es­ko Aho pää­mi­nis­te­rik­si ja
  – Paa­vo Väy­ry­nen ul­ko­mi­nis­te­rik­si.
  – … Mi­hin­käs se Ano Tur­ti­ai­nen pan­naan?

 5. Ha­zo­har
  on Suo­men juu­ta­lai­sen yh­dis­tyk­sen, Suo­men Si­onis­ti­lii­ton, ai­ka­kaus­leh­ti, jo­ka il­mes­tyi vuo­si­na 1934 – 1939.

  Hazohar

  – Suomen Sionistiliiton julkilausuma
  – Suomen Juutalaisille

 6. Dr. Joseph Mercola
  Kuin­ka Ty­ran­nia Voi­te­taan

  Pam Popper: How to Win the War Against Tyranny

  Dr. Jo­seph Mer­co­la on kaut­ta ai­kain ne­tis­sä jul­kais­sut lää­kä­ri. Hänl­tä kiel­let­tiin jul­kai­se­mi­nen hä­nen ase­tut­tu­aan lää­ke­fir­mo­ja vas­taan.
  – Nyt hän jul­kai­see ar­tik­ke­lin­sa vain 48 tun­nik­si ja sit­ten pois­taa ne.
  – Kaik­ki on va­paas­ti ko­pi­oi­ta­vis­sa ja edel­leen jul­kais­ta­vis­sa.
  .. Jut­tu­ja voi lu­kea sa­doil­ta eri si­vus­toil­ta.

  Mer­kit­tä­vää täs­sä on jul­kai­su­for­maat­ti.
  – Yk­si rat­kai­su­mal­li toi­mit­ta­es­sa in­for­maa­ti­oty­ran­ni­an olois­sa.

  STORY AT-A-GLANCE

  1)  Korona operaatio
  2)  Litigation Efforts
  3)  Edistymisen raportointi
  4)  Julmea laittomuus
  5)  Yhteisön ja rinnakkaisyhteiskunna perustaminen
  6)  2022 Ennuste
  7)  Kuinka alooittaa oma «lauantai-ryhmä»
  8)  Lisätietoja

 7. Sote säästöt – Ranskan malli:
  Macron erottaa rokottamattomat Ranskan kansalaisuudesta.

  Macron Says, «No Vaxx, No Citizenship» as France Unveils New, Stricter Vaccine Passports

  Ilman uskontoa ei ole yhteiskuntaa. On vain joukko villejä eläinten lailla käyttäytyviä ihmisapinoita.
  – Kirkot revitään alas ja terveyskeskuksita tehdään palvontakeskuksia.
  – Joka ei ole kolmen kuukauden aikana käynyt hakemassa ehtoollista, menettää jäsenyyden tässä valtiollisessa kirkkossa
  – ja samalla lain suojan.

 8. En ole juitsi enkä savolaane, mutta nainen käski nokkaa koputtaa enemmän, kun ei ole muka mihinkään, en ymmärtänyt kun löi välilehdet nokan eteen, räkäähän siinä tuli kun nokka heilu ja kun alan kunnolla liikkumaan lähtee nesteet kierroksille, lopuksi työnsin vain pelkka naamio päällä en tiedä miksi, mutten ehtinyt aatella, toiv. ei ole matoja pal1Ieissa. Ainakin haitta mällit oli itseltä helposti kerättävissä kun kävelin nokka pystyssä vessaan heittämään, ihme kun sanookin että kertakäyttö, kuka tuommoista limaista toistakertaa ja tulee bakteereja ja pallI1ihiki etupuolelle.

Comments are closed.