15 thoughts on “Päivän kuva

 1. > Tru­de­au on pa­en­nut kau­pun­gis­ta

  Käy­tän­nös­sä kaik­kien val­ti­oi­den hal­lin­to­sään­tö edel­lyt­tää, et­tä pää­tök­sen­te­ki­jä on fyy­si­ses­ti läs­nä ja oman val­ti­on alu­eel­la. Jos pää­tök­sen­te­ki­jä on ul­ko­mail­la, ei ole mi­tään val­ti­ol­li­sia ta­kei­ta sii­tä, et­tä hän toi­mii va­paas­ta tah­dos­ta.

  Sa­ma kos­kee myös ra­ja­ton­ta maa­il­maa, maa­il­maa il­man fyy­si­siä val­ti­ora­jo­ja. Sil­loin vain fyy­si­set maa­ra­jat kor­vau­tu­vat di­gi­taa­li­sil­la ra­joil­la: pää­tös on lail­li­nen vain, jos se on teh­ty mie­hit­tä­jän di­gi­taa­lis­ta verk­koa käyt­tä­en.

  Suo­men hal­li­tus kers­kuu kom­mu­ni­koi­van­sa what­sa­pil­la, mie­hit­tä­jän di­gi­so­vel­luk­sel­la.
  – Oli­si­vat­ko hal­li­tuk­sen pää­tök­set lail­li­sia, jos mi­nis­te­rit käyt­täi­si­vät Ve­nä­läis­tä tai Kii­na­lais­ta so­vel­lus­ta kom­mu­ni­koin­nis­saan.

  To­teu­tuu­ko ra­ja­ton maa­il­ma, jos­sa val­ti­ot on kor­vat­tu di­gi­taa­li­sen inf­rast­ruk­tuu­rin omis­ta­jil­la, jos­sa val­tio ei enää alis­ta kan­sa­lai­si­aan vaan kan­sain­vä­li­set kor­po­raa­ti­ot ovat or­juut­ta­neet vä­es­tön?
  – Di­gi­or­juus on lä­hin­nä ver­rat­ta­vis­sa maa­or­juu­teen, jos­sa or­jan omis­ta­ja sai teh­dä or­jal­leen mi­tä ta­han­sa ja omis­ta­jien mie­li­val­lan tur­va­na oli val­ti­ol­li­nen ar­mei­ja ja po­lii­si: nyt di­gi­ai­ka­na NA­TO.

  Jos maa­il­man­so­ta saa­daan ai­kai­sek­si, on se vain sen tun­nus­ta­mis­ta, et­tä di­gi­or­juus on epäon­nis­tu­nut ja pa­la­taan van­haan fyy­sis­ten alu­ei­den mie­hit­tä­jä­hal­lin­toon.
  – Täl­lä ker­taa.

  On huo­mat­ta­va, et­tä Suo­men val­tio on Suo­men fyy­si­sen maa-alu­een mie­hit­tä­jä.
  – Ko­ko glo­baa­li maa­il­man­jär­jes­tys pe­rus­tuu mie­hit­tä­jä­val­ti­oi­den mie­hi­ty­sa­lu­ei­siin ja nii­den alu­ei­den kes­ki­näi­seen kun­ni­oit­ta­mi­seen.
  – Jos ha­lu­taan siir­tyä di­gi­or­juu­teen, on en­sik­si kiis­tet­tä­vä fyy­sis­ten mie­hi­ty­sa­lu­ei­den ole­mas­sa­olo.

  1. Suomessa varmaan pystytään koodaamaan alustat. PV voisi tehdä vaikka varusmiestyönä. Perustaisivat yksikön sitä varten. Rajattomat resurssit. Suomi pystyi ihan ite luomaan Nokian. Helppo nakki jonkun alustan tekeminen

 2. Hyvä pointti tuo, että valtiosääntö edellyttää, että päättäjät ovat kyseisessä maassa. Ei oikeen istu EU :n liittovaltiohankkeeseen. Tietysti kaikki säädökset ja lait voidaan kumota ja muuttaa. Tästä onkin jo esimerkkiä, kun perustuslailla pyyhitään persuuksia näissä koronarajoitteissa ja pakkorokotuksissa.

  Mahdollinen maailmansota voi olla myös huomion vetämistä pois näiden k-piikkien haitallisista pitkäaikaisvaikutuksista.

  1. > Tietysti kaikki säädökset ja lait
   > voidaan kumota ja muuttaa

   Yk­si täl­lai­nen muu­tos­han­ke, jo­ta kan­nat­taa pi­tää sil­mäl­lä on Nürn­ber­gin tuo­mi­oi­den vuo­si­päi­vä­nä Ch­ris­ti­ne LeG­ran­de’n jul­kis­ta­ma han­ke Nürn­ber­gin tuo­mi­ois­tui­men lak­kaut­ta­mi­sek­si.
   – Jot­ta hän­tä it­se­ään ei voi­tai­si syyt­tää Nürn­ber­gis­sä ro­kot­teil­la teh­dyis­tä jouk­ko­mur­his­ta.
   – Hank­keel­la on var­ma kan­na­tus EU:n jä­sen­val­ti­oi­den kor­keis­sa joh­to­hen­ki­löis­sä, jot­ka nyt ovat pe­lois­saan.

   Tä­tä han­ket­ta tul­laan vie­mään eteen­päin «kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa», leh­dis­tö ei sii­tä ker­ro ja pai­kal­lis­po­lii­ti­kot ovat täy­sin tie­tä­mät­tö­miä.
   – To­den­nä­köi­ses­ti jon­kin­lai­nen muu­tos Nürn­ber­giin aje­taan lä­pi ai­van toi­sel­la ni­mel­lä ja jon­kin ai­van toi­sen hank­keen sii­vel­lä niin, et­tä «si­vu­vai­ku­tuk­se­na» on Nürn­ber­gin toi­mi­val­lan ku­mou­tu­mi­nen.

 3. Ukrainan tilanteessä voi olla myös kyse Ukrainan öljystä ja kaasusta. Sielläkin on näitä aineksia ihan kohtuullisesti ja USA:n rikollismafia hamuaa näitä itselleen. Putin taas haluaa ehkä estää sen, mutta ei tod näk pyyteettömästi.

  Summa summarum. Näyttää, että kaikkialla vallitsee mielipuolisuus ja korruptio niin Venäjällä kuin EU:ssa ja USA:ssa. Siksi en itse ota voimakkaasti kantaa Ukrainan tilanteseen, koska sitä ei oikeesti voi tietää..ja lopuksi. Tästä ei todellakaan mitään hyvää seuraa, koska joka paikassa on täysin mätä hallinto.

  1. USA:n ja Israelin nenämiehet tahtovat Ukrainan ja/tai Venäjän rikkaudet itselleen. Eihän tässä mistään muusta ole kysymys. Ei USA+Israel voi koskaan pitää pitkää nenäänsä poissa Euroopan asioista – tämä on nähty jo molemmissa maailmansodissa. Parempihan se oli anttaa ryssien hoitaa omat sekoilunsa keskenään. Saa nähdä tekeekö NATO saman kuin 90-luvun alussa Jugoslaviassa.

  1. Nopean vilasun jälkeen yahoo financesta on iso jenkkifirma. Liikevaihto noin 70 mrd usd ja tekee hiton hyvää tulosta. Taustalla häärii samat sitsontiaiset kuin muissakin.

   1. Voivat asentaa niihin sitten samoja aivan uskomattoman ylitehoisia ”5G”-laatikoita kuin muuallakin maailmassa. Skeptikot naurakoot, mutta kannattaa miettiä, miksi tämän ”pandemian” aikana nimenomaan ”5G”-asennukset ovat jatkuneet raivokkaalla vauhdilla sielläkin, missä koko muu talous ja kaikki muut teknikot ovat olleet seisahduksissa ja kotonaan peukkuja pyörittelemässä.

    Ei ”5G”:n tarvitse edes pystyä tappamaan ihmisiä kaduille, kuten jotkut (kenties ihan oikein) väittävät: pandemian, paniikin ja rokotusten jatkamiseksi ja minkään muutoksen estämiseksi riittää, että se (”5G”) tekee ihmiset väsyneiksi ja sekaviksi.

    Itse olen voinut mökilläni erinomaisesti aina vuoteen 2019 asti. Se on ollut turvapaikka, rakentelupaikka ja rentoutumispaikka. Sitten yhtäkkiä pystyin lähinnä makaamaan siellä sängyssä päänsäryssä. Hyvä että jaksan käydä vessassa. Tämä ei johdu koronasta eikä rokotteista (joita en ole ottanut), sillä heti kun otan fillarin alle ja menen telttaan nukkumaan kymmenen kilometrin päähän kallioiden väliin katvealueelle, aivot toimivat taas ja energiaa riittää. Sama tapahtuu kun menen ulkomaille.

    No, kävi ilmi että mökkikunta asensi tuon ”5G:n” juuri ”pandemian” aikana. Sen kuultuani ostin kokeeksi faraday-suojaverhon ja nukuin mökillä sen alla. Vaivat katosivat öisin. Ja työntekokin onnistuu kun kyhjötän sen verhon alla. Plaseboa? En usko.

    Lisäksi jenkkejä/israelia varmasti miellyttää ajatus siitä, että voi tarkkailla, tallentaa ja paikantaa kaiken tietoliikenteen sekä kytkeä sen pois päältä halutessaan. Vielä hauskempaa tietty jos omistaa sähköverkotkin, etenkin kylmässä maassa.

 4. Säh­kö lop­puu Ruot­sis­ta: Pu­ti­nin vi­ka.

  Vår el­mark­nad är ett jät­te­va­pen för Pu­tin

  – Säh­köä jou­du­taan sään­nös­te­le­mään ko­ko eu­roo­pas­sa, kos­ka ra­ha ei rii­tä sen os­ta­mi­seen ul­ko­mail­ta, Ve­nä­jäl­tä.
  – Pu­ti­nin vi­ka.
  – No, vi­ka ei ai­na­kaan po­lii­tik­ko­jen, jot­ka ovat py­säyt­tä­neet ta­lou­den ja odot­te­le­vat nyt uu­sia mää­räyk­siä.

  Se, et­tä Eu­ro on jo käy­tän­nös­sä ro­mah­ta­nut, yri­te­tään naa­mi­oi­da mil­loin mi­hin­kin kaa­puun.
  – Yk­si täl­lai­nen asi­an pii­lot­ta­mi­nen on, et­tä Nordst­re­am-2:ta ei voi­da ava­ta «ge­opo­liit­ti­sis­ta syis­tä».

  To­del­li­nen syy on yk­sin­ker­tai­nen: ei ole ra­haa kaa­sun os­ta­mi­neen. Bit­te­jä kyl­lä löy­tyy kes­kus­pan­kis­ta, mut­ta ne ei­vät kel­paa enää Kois­ti­sen lab­ra­do­rin­nou­ta­jal­le­kaan.
  – USA:n pan­kit ei­vät os­ta EU­RO-vel­ka­kir­joa mis­tään hin­nas­ta.
  – now ma­jor US banks … ha­ve now al­so dec­li­ned to lend against any Eu­ro­pe­an so­ve­reign debt
  – Kun eu­ro ei kel­paa mak­suk­si, niin kaik­ki ul­ko­maan­kaup­pa py­säh­tyy. Seu­ra­vak­si var­maan­kin «sank­ti­oi­daan» Kii­na ja kiel­täy­dy­tään os­ta­mas­ta siel­tä mi­tään.

  Ve­nä­jän kaa­su jou­du­taan lop­pu­pe­lis­sä mak­sa­maan hy­vin no­pe­as­ti re­aa­li­sil­la tuot­teil­la: Ve­nä­jä ei pi­dä re­ser­vis­sä eu­ro­ja ei­kä dol­la­rei­ta; nii­tä­hän kyl­lä riit­täi­si os­ta­jil­la.
  – Se vaih­taa eu­rot kul­taan (kun taas Kii­na vaih­taa ne ko­mis­tuk­siin kol­man­nes­sa maa­il­mas­sa).

  On­ko kul­ta lop­pu­nut?
  – Joh­tuu­ko Nordst­re­am-2:n sank­ti­oin­ti sii­tä, et­tä kul­ta on lop­pu­nut Eu­roo­pas­ta.

 5. Lu­ku­pak­kaus vii­kon­vaih­teek­si.
  Matt Eh­reẗ́’in erit­täin pit­kä ar­tik­ke­li:
  The Ori­gins of the Deep Sta­te in North Ame­ri­ca

  Part I: The Round Tab­le Mo­ve­ment
  – Part II: Milner’s Perversion Takes Over Canada
  – Part III: What is the Fabian Society and to What End was it Created?
  – Part IV: George Grant, Massey and the Subversion of Canadian Nationalism

  [Seuraavalle] viikonvaihteelle voisin tehdä pienen artikkelin
  – Viikon kielletty kirja: Valkoliljojen Maa – Suomi
  – Sarjassa voisi kertoa ilmaisista kirjoista, joita ei ole sensuroitu.
  – Ottaisikohan Partisaani?

 6. Haasteet ja vaikeudet pakostakin lisäävät älykkyyttä ja taistelutahtoa. Ei ihmistä ole luotu helppoon elämään. Liian korkea elintaso ja helppo elämä on tuhonnut aina sivilisaation.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*