8 thoughts on “Päivän kuva

 1. Naiset alkavat nyt maksamaan hintaa siitä, että lähtivät feminismiin mukaan. Iso osa kärsii taloudellisesti, on yksin, ei ole lapsia, eikä tule koskaan olemaan lapsia jne. Tämä on aivan oikein. Sitä saa mitä tilaa.

 2. Hu­hut ker­to­vat, et­tä Mer­kel on ro­ko­tet­tu kuo­le­man par­taal­le.

  Vac­ci­nes Cont­ri­bu­ting to the Col­lap­se in Con­fi­den­ce of Go­vern­ment

  – Me­anw­hi­le, the­re are ru­mors that Mer­kel is se­ri­ous­ly sick af­ter ta­king a vac­ci­ne her­self.

  Mik­si Mer­ke­lis­tä pi­tää pääs­tä eroon?
  – On­han hän jo eron­nut.

  On­ko ky­sees­sä sig­naa­li hä­nen kan­nat­ta­jil­leen?
  – Mer­kel kan­nat­ti kaa­su­put­kea.
  – Rans­ka käyt­tää kaik­ki kei­not es­tääk­seen Sak­saa saa­mas­ta kaa­sua.
  – NA­TO on te­ke­mäs­sä Mac­ro­nis­ta uut­ta Na­po­le­onia, jo­ka mars­sit­taa (EU:n) so­ti­laat Mos­ko­vaan.

  Eu­roo­pan kah­ti­aja­ko ja tais­te­lu val­las­ta Rans­kan ja Sak­san kes­ken ei ole vuo­si­sa­to­jen ku­lu­es­sa hä­vin­nyt mi­hin­kään. Ul­koi­set muo­dot vain so­peu­tu­vat kul­loi­seen­kin ti­lan­tee­seen.

  Tä­män päi­vän uu­ti­sis­sa ken­raa­li­ku­ver­nöö­ri San­na Ma­rin sa­noi
  – yh­des­sä pai­kas­sa kan­nat­ta­van­sa mo­ni­puo­lis­ta mie­li­pi­de­vaih­toa,
  – mut­ta edus­kun­nas­sa käs­ki kan­sa­ne­dus­ta­jia tiu­kas­ti pi­tä­mään suut su­pus­sa täl­lä is­tun­to­kau­del­la.
  – San­na myös erot­ti Mi­ka Nii­kon va­li­okun­nas­ta, kos­ka hän oli ar­vos­tel­lut Mac­ro­nia.

  Oh­jeet oli saa­tu NA­TO:n pää­sih­tee­rin äs­kei­sen vie­rai­lun ai­ka­na.
  – Sa­moin hän sai oh­jeet sii­tä, mi­ten Nii­nis­tö si­vuu­te­taan ja Suo­mi lii­te­tään NA­TO:on pää­mi­nis­te­rin pää­tök­sel­lä «yh­des­sä yös­sä».
  – Stol­ten­ber­gin ta­paa­mi­nen oli sig­naa­li kan­sal­le, sii­tä ku­ka joh­taa ul­ko­po­li­tiik­kaa Suo­mes­sa ja mis­tä hän ot­taa vas­taan käs­kyt.

  Muis­tan men­nei­tä ajoil­ta erään hui­ja­ri­kaup­pi­aan, asun­to­vä­lit­tä­jän, jo­ka ai­na suos­tut­te­li os­ta­jaa sa­no­mal­la, et­tä «juu­ri näi­nä ai­koi­na» kan­nat­taa os­taa tai myy­dä, tai mi­tä ta­han­sa
  – toi­si­naan ko­rot oli­vat yl­hääl­lä, toi­si­naan al­haal­la, mut­ta «nä­mä ajat» oli­vat kä­sil­lä jat­ku­vas­ti.
  – Nyt ken­raa­li­ku­ver­nöö­ri käyt­ti sa­mo­ja ter­me­jä käs­kyt­tä­es­sään kan­sa­ne­dus­ta­jia ole­maan hil­jaa «juu­ri näi­nä ai­koi­na».

 3. ”Tässä ajassa”…. Ketuttaa tuo, eikö Marinille ole keksitty parempaa hokemaa.

  Yhdessä yössä Natoon? Luuleeko joku, ettei sitä ole jo valmisteltu. Marinilta tulee eräänä aamuna ilmoitus: tiedotustilaisuus klo 10, aiheena Nato… Saatte nähdä.

  1. Suomen Nato keskustelu on säälittävää. Nato ei huoli Suomen tapaisia maita jäsenikseen missä kansa vastustaa Natoa ja poliitikot ja pressa tietää sen. Natolla on huonoja kokemuksia maista jotka liittyi Natoon ja sitten seuraavissa vaaleissa erosi Natosta. Puheet Suomen Nato optiosta on säälittäviä kun ei meitä sinne haluta vaikka media haluaa ja yrittää aivopestä kanssa.

  2. 2.4.2023 Asti aikaa Marinilla siis liittyä Natoon. Liittymiseen en usko, mutta uskon että olet jälleen kerran väärässä.

 4. Merkelille on siis annettu annettu ehtaa tököttiä eikä suolaliuosta. Valtiaita on ennenkin tapettu henkilääkärin toimesta.

Comments are closed.