23 thoughts on “Päivän kuva

 1. Tukehtuvat läskeihinsä ja huumeisiin. Nuo tuhoavat USA:n ja pakolaisten elättäminen Iso-Britannian. En ole vahingoniloinen.

  1. Olet oikeassa, että Yhdysvallat ja Iso-Britannia ovat saaneet mitä ovat ansainneet. Monet ovat kymmeniä vuosia ennustaneet pahuutta ja nyt pahuuden tulijat saavat palkkansa.

  2. Eipä taida niin käydä. ”aimo joo -mies” on tapansa mukaan taas väärässä. Länsimainen, moniarvoinen kulttuuri on niin ylivoimainen mihinkään muuhun verrattuna.

    1. Voit olla lähes varma että ei ole olemassa. Pahuuden tukijat amerikkalaiset ja britit ovat nopeasti rotusekoittumassa erittäin älykkäisiin neekereihin ja neekerit tulevat tuomaan rauhan maailmaan.

    2. Vakaasti sitä kohti mennään. Valitsen paljon mieluummin vapaan länsimaisen elämäntavan, johon sisältyy kulttuurisesta ja henkisesti rikas elämä. Se ei sisällä verenveljien metsissä hiippailua ja uhoamista whiteboy festivaaleilla toinen toisistaan kädestä kiinnipitäen. Sinimustien edustama elämä on tunkkaista ja ilotonta.

     1. Jussipoika, Väitätkö tosissas, että länsimainen elämäntapa edustaa vapautta. Olet täysin mielenhallinnan MK-Ultran vallassa. Noin voi väittää vain maanisesssa rinnakkaistodellisuudessa elävä. Länsimainen elämäntapa on orjuutta ja täysin ennalta järjestelmän määrittelemää putkielämää.

 2. Prins­si And­rew os­ti ra­hal­la it­sen­sä va­paak­si sek­si­ri­kos­syyt­teis­tä.

  Prin­ce And­rew sett­les sex abu­se law­suit by Jeff­rey Eps­tein vic­tim Vir­gi­nia Giuff­re

  Mei­dän, ul­ko­mai­sen mie­hi­tys­val­lan vas­tus­ta­jien, pi­tää nos­taa syyt­tei­tä ri­kol­li­sia vir­ka­mie­hiä vas­taan. Mie­hi­tys­val­ta ei voi le­vit­tää lon­ke­roi­taan, el­lei se saa mu­kaan­sa maan omia kan­sa­lai­sia.
  – Niin kau­an kuin ryös­tö­saa­lis­ta riit­tää ja­et­ta­vak­si, myös vir­ka­mie­hiä, po­lii­se­ja ja so­ti­lai­ta löy­tyy mie­hit­tä­jän ri­vei­hin.
  – He tie­tä­vät, et­tä mie­hi­tyk­sen jäl­kei­nen hal­li­tus ei se­kään sel­viä il­man hei­tä ja näin he saa­vat suo­je­lun ri­kok­si­aan vas­taan se­kä mie­hit­tä­jäl­tä et­tä mie­hi­tyk­sen jäl­kei­sel­tä hal­li­tuk­sel­ta. – Vir­ka­mie­het pal­ve­le­vat sil­tä, jo­ka par­hai­ten mak­saa. Ai­na.
  – Eläm­me ai­kaa, jos­sa mo­raa­li os­te­taan ja myy­dään ai­na sen mu­kaan, mis­tä par­hai­ten mak­se­taan.

  Myös pik­ku­vir­ka­mie­hien syyt­tä­mi­nen on hyö­dyl­lis­tä. Hei­tä on pal­jon ja sa­na le­vi­ää …
  – Olen­nais­ta ei ole jut­tu­jen voit­ta­mi­nen vaan nii­den saa­mi­nen jul­ki­suu­teen. Pe­lo­te­vai­ku­tus.
  – Ja täs­sä­kin jul­ki­suu­des­sa riit­tää, et­tä tie­to ta­pauk­sis­ta le­vi­ää vir­ka­mies­ten kes­kuu­teen.

  Oli­si­ko Jaa­na Ka­vo­niuk­ses­ta apua st­ra­te­gi­an suun­nit­te­lus­sa?

 3. Kun «rek­ka­ter­ro­ris­teil­ta» vie­dään ra­hat, on hei­dän kään­nyt­tä­vä Kii­nan kes­kus­pan­kin puo­leen.

  Chi­na’s Cent­ral Bank Di­gi­tal Cur­ren­cy and its Po­ten­ti­al Fu­tu­re Imp­li­ca­ti­ons

  Kun dol­la­rin hii­puu hy­pe­rinf­laa­ti­oon, on palk­ka otet­ta va jos­sain muus­sa va­luu­tas­sa,
  – sel­lai­ses­sa, jon­ka ta­kaa löy­tyy tuo­tan­toa ja ta­va­raa …
  – Hmm … Mi­kä­hän sel­lai­nen va­luut­ta oli­si …
  – … sel­lai­nen maa, jos­sa ih­mi­set ovat ah­ke­ria ja käy­vät töis­sä, elät­tä­vät it­sen­sä ja maas­sa asu­vat köy­hät ko­ro­na­ter­ro­ris­tien pe­lot­te­lus­ta huo­li­mat­ta …
  – Jos sel­lai­nen maa, oma­va­rai­nen, ul­ko­mais­ta riip­pu­ma­ton, it­se­näi­nen ja SU­VE­REE­NI maa vie­lä löy­tyä? — Jos löy­tyy, on maa­il­man­hal­li­tuk­sen tu­hot­ta­va se ja alis­tet­ta­va sen kan­sa or­jik­seen.

 4. Mus­li­mit ha­lu­avat muut­taa ne maat, jois­sa he ovat tyy­ty­väi­siä, sel­lai­sik­si maik­si, jois­sa he ei­vät viih­dy ja jois­sa he ei­vät ole iloi­sia. Sa­man­lai­sik­si kuin maat, jois­ta he ovat pa­en­neet tai muut­ta­neet pois, kos­ka he oli­vat tyy­ty­mät­tö­miä.

  Mis­sä mus­li­mit ovat on­nel­li­sia?

 5. There Is a Limit to the Tyrant’s Power Ottawa Freedom Convoy Tears Down Illusion of Democracy in North America

  No, there is a limit to the tyrant’s power!
  When the oppressed man finds no justice,
  When the burden grows unbearable, he appeals
  With fearless heart to Heaven,
  And thence brings down his everlasting rights,
  Which there abide, inalienably his,
  And indestructible as stars themselves.

  – Friedrich Schiller,
  – Wilhelm Tell

  Wilhelm Tell: Viisinäytöksinen näytelmä by Friedrich Schiller

  Ei, sortovallalla on raja! Mistään
  kun poljettu ei oikeutta löydä,

  kun taakka tulee sietämättömäksi,
  hän reippain mielin kääntyy taivaan puoleen,
  ikuiset ottaa oikeutensa sieltä,
  ne kussa riippuu kulumattomina
  ja järkkymättöminä niinkuin tähdet.

  Takaisin palaa luonnon alkutila,
  inehmo missä vastaa inehmoa.
  On viime keinoksi, kun mikään muu
  ei riitä enää, hälle miekka suotu.

  Korkeinta parastamme puolustaa
  tohdimme vastaan väkivaltaa. Sota
  on maasta, vaimoista ja lapsistamme!

  – Kuka on antanut luvan julkaista Wilhelm Tell -runoja?

  1. Vallanpitäjien sorto kansaa kohtaan ei ole uusi asia. Kansat ovat taistellet kautta aikojen omia ja vieraita sortajia vastaan. Tutustukaamme eri aikakausien kaunokirjallisuuteen, niin opimme kuinka kansa on pysynyt sitkeänä ja taistellut olemassa oloaan uhkaavaa tyranniaa vastaan. Historian kirjoittaa voittaja, mutta onneksi on säilynyt kaunokirjallisuutta, joissa kerrotaan totuuden mukaisemmin asiat.

   Mädätys on tosin uustaistolaiseliittinuorison keskuudessa vallalla, ja ne yrittävät cancelöidä toisen totuuden puhujan eli Shakespierren teokset.

  1. Italia, Saksa, Itävalta ja Kanada ovat pohjimmiltaan fasismiin taipuvaisia. A. Hitler oli syntyjään itävaltalainen.

   1. Jos joku maa on vahvaan valtioon ja sosialismiin taipuvainen, niin Suomi kaikkein eniten. Suomalaisissa on vielä paljon virheellisiä geenejä jäljellä.

Vastaa käyttäjälle Thomas B Peruuta vastaus

Your email address will not be published. Required fields are marked*