22 thoughts on “Päivän kuva: Pako Kiovasta

 1. Kaikki matkalla mm. Suomeen! Voit olla lähes varma, että persut tekevät kaikkensa, että ukrainalaiset pääsevät tulemaan Suomeen. Suomalaiset eivät ymmärrä myöskään sitä kuinka slaavit eivät koskaan ole, eivätkä koskaan tule olemaan uskollisia yhtään kenellekään, vaan ajattelevat vain itseään ja omaa lähisukuaan. Heistäkin tulee vielä valtavia ongelmia ja Nato tekee kaikkensa, että heidän sotilaat pysyvät heille uskollisina. Suuri määrä ukrainalaisia aivan Venäjän naapurissa Suomessa kiinnostaa varmasti Natoa ja Operaatio Gladion verkostoa.

  Ukrainalaiset loikkasivat ensin Naton puolelle koska hyötyivät siitä valtavien tukien takia. Nyt he eivät sitten jää taistelemaan, vaan karkaavat ja osa vaihtaa taas puolta. Heimokansat vaihtelevat puolta aina sen mukaan mikä on edullista.

  1. Mutta ainoastaan jos heillä on ruskeat silmät ja musta tukka. Nehän vetoavat naisiin, koska media on tehtnyt siitä muotia.

     1. Hei älykääpiöt, lyhennys tulee kuten jo lukion käyneenä aikoinaan tiedän Euroopan Unioniin eli :iin, mutta jos olet eri mieltä älä maksa tuhannen laskuissa on OYS:aan kun on kirjoitettu väärin eräiden vaasemiistonjen mukaan.

     2. Jos taas teinit haluatte tietää lisää niin voitte jatkaa yksittäiskirjainten, jotka ovat lyhennetty yhteen kirjaimeen yksi asia,ilman kaksoispistettä eli EUhun yms, kuten OYSiin, OYS:aan. Oulun yliopistollinen sairaala.

     3. Tule sinä Jyri rauhassa EU:n uniin.. sama tuo minulle on: herra ehkä lukiossa käynyt, mutta ei lukion käynyt.

 2. Print­taa pan­kin ti­li­ote.

  Prin­ting out your bank ba­lan­ce just now would be a good idea

  – Cy­ber­hyök­käys tu­los­sa.

  Tuo Lar­ry San­ge­rin muis­tu­tus on erit­täin ajan­koh­tai­nen. Maa­pal­lon vä­es­tön vä­hen­tä­mi­nen vaa­tii ko­via ot­tei­ta kan­so­ja vas­taan.

  Kan­nat­taa myös miet­tiä mi­tä ai­koo syö­dä ja juo­da en­si tal­ve­na.
  – On­ko pe­ru­na­maa va­rat­tu syr­jäi­seen pii­lo­paik­kaan, jon­ne ros­vot ei­vät löy­dä;
  – jo­hon hal­li­tuk­sen jou­kot ei­vät voi koh­dis­taa «elin­tar­vik­kei­den­tuo­tan­non tur­vaa­mis­toi­men­pi­tei­tä».
  – On­ko ve­den hank­ki­mi­nen jär­jes­tet­ty si­ten et­tä se on­nis­tuu kun­nan ja val­ti­on toi­men­pi­teis­tä huo­li­mat­ta?

 3. Venäjä haluaa nyt lännen saaman etupiirin itselleen takaisin väkisin. Se on USA:lle, Britannialle ja EU:lle paha arvovaltatappio.

 4. Heh heh…, Suomi ei tule ottamaan ensimmäistäkään sotaa pakenevaa naista ja lasta Ukrainasta. Meille otetaan vain sotilasikäisiä muslimimiehiä sotaa käymättömistä maista.

 5. Ku­va:
  Ai­ka pal­jon vas­taan­tu­li­joi­ta. «Nor­mi­pa­nii­kis­sa» si­sään­tu­lo­väy­lä on tyh­jä tai se on kään­net­ty (hal­li­tuk­sen mää­räyk­sel­lä ja po­lii­sin oh­jauk­ses­sa) me­no­väy­läk­si.
  – Mut­ta hal­li­tus on me­net­tä­nyt maan hal­lin­nas­taan.

  Ze­lens­ky sa­noo an­ta­van­sa aseen jo­kai­sel­le, jo­ka vain tu­lee ha­ke­maan.
  – Uk­rai­ne Ar­ming Ci­ti­zens
  – Sil­loin kun hal­li­tus epäon­nis­tuu, on kut­sut­ta­va apuun ul­ko­mai­set jou­kot, EU-po­lii­si ja EU-ar­mei­ja.
  – Sil­loin kun ul­ko­mai­set jou­kot epäon­nis­tu­vat, on kut­sut­ta­va apuun kan­sa.

  Kun kan­sa on kut­sut­tu apuun, en­sim­mäi­sek­si se kään­tää aseet omaa hal­li­tus­taan vas­taan ja vaih­taa mie­het hal­li­tuk­seen.

  Kan­san aseis­ta­mi­nen pi­täi­si kui­ten­kin teh­dä etu­kä­teen, il­man pa­niik­kia.
  – USA:ssa val­lit­si si­säl­lis­so­dan jäl­keen ti­lan­ne, jos­sa aseet oli­vat kan­sal­la. Mi­tä sii­tä seu­ra­si: Val­ta­va ta­lous­kas­vu ja ih­mi­soi­keuk­sien kun­ni­oi­tus.

  Tuo­ko Ze­lens­ky’n «aseet kan­sal­le» -kam­pan­ja lo­pul­ta­kin ih­mi­soi­keu­det Uk­rai­nan val­ti­on alu­eel­la asu­vil­le
  – vai es­tä­vät­kö aseis­te­tut ma­fi­ajou­kot Ze­lens­ky’n kam­pan­jan to­teut­ta­mi­sen.

 6. Suomalaiset ovat täysin orjia kohta kolmatta vuotta, eivätkä pääse yhtään mihinkään. Samaan aikaan Suomeen päästetään koko ajan lisää ja lisää matuja jotka eivät kuulu tänne ja heille luodaan ohituskaistoja, kiintiöitä, tukia jne.

  Tämä siitä seuraa kun valtio saa riisuttua kansalaiset aseista.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*