32 thoughts on “Päivän kuva

 1. Pu­tin pi­dät­ti tie­dus­te­lu-up­see­rei­ta, jot­ka ker­toi­vat Uk­rai­nas­ta sel­lais­ta «tie­toa», jo­ta ar­ve­li­vat Pu­ti­nin ha­lu­avan kuul­la.

  Pu­tin Re­por­ted­ly Ar­rests In­tel­li­gen­ce Of­fi­cers Who Pro­vi­ded Faul­ty In­for­ma­ti­on On Uk­rai­ne Be­fo­re In­va­si­on

  Neu­vos­to­lii­tos­sa sel­lai­set vir­ka­mie­het, jot­ka va­leh­te­li­vat «tuo­tan­non saa­vu­tuk­sis­ta» ylen­net­tiin.
  – To­tuu­den ker­to­jat lä­he­tet­tiin Si­pe­ri­aan.

  Mi­ten län­nes­sä käy vir­ka­mie­hel­le, jo­ka ei va­leh­te­le?
  – jo­ka kut­suu mies­tä mie­hek­si ja nais­ta nai­sek­si.

  Valheen valtakunta.

  1. Isänmaan pettureille kerron henkilökohtaisesti viittomakielellä mitä mieltä olen: Tämä ei ole uhkaus vaan lupaus!

 2. Ze­lens­ky ma­jai­lee luul­ta­vas­ti Lvov’is­sa.

  Ze­lens­ky’s «Kiev» Vi­de­os Are Fa­ke

  Jut­tu ker­too yk­sin­ker­tai­sen ta­van pal­jas­taa va­le­vi­deo:
  – jos vi­de­on vä­ri­läm­pö­ti­laa muut­taa, vain taus­ta muut­tuu, ja Ze­lens­kyin kas­vot py­sy­vät «läm­pi­mi­nä».

  1. Naureskeltiinkin joukolla pari päivää sitten toiselle kin Zelenskyn fake Kiev videolle missä vielä lopussa iskee silmää esittäen jotain kansan rakastamaa James Bondia. Niillä tahoilla on miljardeja korruptiosta tullutta rahaa ja kuitenkin tekevät hypetys feikkivideoitaan jollain puhelinsovellus teknologialla. Koomikko mikä koomikko.

   1. Siinähän naureskelette te putin -lovers. Paljonkohan putin on kupannut venäjän kansan rahoja? Valitettavasti ei vain pääse niistä nauttimaan. Jos minä uskoisin kaikenmaailman humpuukimaakareihin, niin tietäisin, että putinin lentoemäntätapaaminen oli feikkivideo. Mutta kun en usko, toisin kuin te, jotka uskotte vaikka mitä. Ettekä ajattele ollenkaan omilla aivoillanne.

    1. Niinpä, kyllä se on feikki jos sopii juttuun, senhän älyää hjussin jhannuikin. Parviäly hoi.

    2. Hei! Venäjän budjetti on ylijäämäinen, toisin kuin Suomen. Kuka kuppasi Suomen rahat?

     1. Jussipoikamies. Oli venäjällä tai siis neuvostoliitossa halpaa 90-alussa, vormuskoita proffaan sai halvalla pakillisen. Ja on aukaistava ukko muistuttamassa miten sisältä löytyy yhä pienenpää, lopuksi jpojan piä.

   2. Sota ja jälleenrakennus vähentää työttömyyttä ja saa teollisuuden kukoistamaan.

    https://museosalla.fi/nayttelyt/

    ”Kuolajärvellä aikamatka museossa päättyy tuohon maatalouden kulta-aikaan”
    ”Jäämeren rata -hankkeeseen: ratahanke, jota on suunniteltu jo yli sadan vuoden ajan on jälleen ajankohtainen.”

 3. Kun vii­mek­si otit vii­mek­si tak­sin, tar­kas­tit­ko kul­jet­ta­jan am­mat­ti­tai­don esi­mer­kik­si esit­tä­mäl­lä pa­ri yk­sin­ker­tais­ta ky­sy­mys­tä ajo­kort­ti­ko­kees­ta?
  – Huo­maa: vi­ra­no­mai­sen an­ta­ma pä­te­vyys­to­dis­tus voi ol­la ra­hal­la os­tet­tu ei­kä se ta­kaa mi­tään osaa­mi­ses­ta. – Mis­tä ar­ve­let hä­nen os­ta­neen ajo­lu­pan­sa.

  Va­sem­mis­ton Ajo­var­ma myön­tää hen­gen­vaa­ral­li­sia ajo­kort­te­ja

  – https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/fdccf1ad-7089-44f3-89d5-495cc7b2bc21

  Vi­ra­no­mais­to­dis­tuk­set siir­ty­vät vä­hi­tel­len an­net­ta­vak­si erään­lai­si­na blockc­hain-to­dis­tuk­si­na:
  – jos ket­jun yk­si­kin osa pet­tää ko­ko to­dis­tuk­sen pä­te­vyys ja ole­mas­sa­olo ka­to­aa.

  Mi­tä Kou­vo­lan Ajo­var­mas­sa ta­pah­tui?

  – epäil­lyt hyö­ty­jät eli lah­juk­sen an­ta­jat ovat val­ta­osal­taan ul­ko­maa­lais­taus­tai­sia hen­ki­löi­tä. Sa­na on kii­ri­nyt tie­tyis­sä et­ni­sis­sä pii­reis­sä sii­tä, mi­ten ajo­tut­kin­to «on­nis­tuu» ja ke­nel­tä voi hy­väk­syn­nän os­taa.
  – Ajo­var­ma-vyyh­tiin epäil­täi­siin se­kaan­tu­neen myös tulk­ke­ja, jot­ka oli­si­vat oi­keil­la vas­tauk­sil­la aut­ta­neet ul­ko­maa­lais­taus­tai­sia ajo­ko­ke­lai­ta lä­päi­se­mään ajo­kor­tin edel­lyt­tä­män kir­jal­li­sen te­ori­ako­keen.
  – Kaik­ki tie­däm­me va­sem­mis­to­puo­lu­ei­den kii­man haa­lia Suo­meen ke­hi­tys­mais­ta «tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta». Si­tä­kin pa­hem­paa on an­taa heil­le kaik­ki ja vie­lä­kin enem­män il­mai­sek­si.

  Olen ai­ka var­ma, et­tä va­sem­mis­to­puo­lu­eet ovat oh­jan­neet Ajo­var­maa an­ta­maan ajo­kor­tit ke­pu­li­kons­teil­la maa­han­muut­ta­jil­le.

  – Pöy­tä­kir­ja­pää­tök­siä tä­hän ei tar­vi­ta. Jo­pa lu­ku- ja kir­joi­tus­tai­dot­to­mat saa­vat ajo­kor­tin, kun he saa­vat käyt­tää tulk­kia kir­jal­li­ses­sa ko­kees­sa ja käy­tän­nös­sä tulk­ki vas­taa hei­dän puo­les­taan. Eri­lai­sis­ta tulk­kien avuis­ta on pu­hut­tu jo 10 vuot­ta sit­ten so­mes­sa.

  1. Kuin­ka mon­ta eri­lais­ta (ter­veys)pas­sia ja (työ)li­sens­siä on eri am­mat­tei­hin ole­mas­sa
   – ja kuin­ka mo­nen pas­sin myön­tä­jän vi­ras­to on vi­her­va­sem­mis­ton hal­lin­nas­sa?

   Mik­si van­hus­ten hoi­ta­jak­si pää­see hel­pos­ti, jos ei osaa suo­men kiel­tä mut­ta jou­tuu lä­päi­se­mään vai­ke­an ten­tin, jos osaa?
   – Vas­taus: No, vas­taus­ta kan­nat­taa ky­syä tul­kil­ta.

   1. On kaksi ryhmää: suomalaiset ja etuoikeutetut. Se, että on mukana tuossa, että hyväksyy sen vaikenemalla, antaa tukensa tälle sairaalle yhteiskunnalle.

  2. Ruotsissa
   VTI:n mukaan tähän mennessä on päätelty, että riski joutua liikenneonnettomuuteen on suurin Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa syntyneillä ajokortin haltijoilla. Näissä ryhmissä liikenneonnettomuuksien riski on jopa 270 prosenttia suurempi kuin syntyperäisillä ruotsalaisilla ajokortin haltijoilla.

 4. Kun sa­not, et­tä suo­ma­lai­set ovat alis­tu­via ja et­tä se joh­tuu gee­ni­pe­ri­mäs­tä, niin sa­mal­la Uk­rai­nan alu­een kan­sat ovat val­loit­ta­ja-mon­go­le­ja, jot­ka ei­vät omas­ta gee­ni­pe­ri­mäs­tään joh­tu­en pys­ty luo­maan val­ti­oi­ta ja pi­tä­mään nii­tä yl­lä. Täs­tä syys­tä sil­lä alu­eel­la ole­vat kan­sat jou­tu­vat / alis­tu­vat ai­na kul­loi­sen­kin ty­ran­ni­hal­lit­si­jan val­taan.

  Uk­rai­nan naa­pu­ri­kan­sat ovat ge­neet­ti­ses­ti sa­maa pe­ri­mää.
  – Ex­hi­bit A: Ro­ma­nia ja Ni­ko­lai Tsau­ses­ku.

  Hei­dän sa­tun­sa­kin ovat «kar­mei­ta Kar­paat­tien kau­hu­ja».

  P.S.
  Kun mon­go­lit ja hun­nit rat­sas­ti­vat Eu­roop­paan, min­ne he me­ni­vät pois sen jäl­keen?
  – Ei­vät min­ne­kään. He asu­vat nyt siel­lä min­ne suin­kin pää­si­vät. — Su­lau­tui­vat pai­kal­li­seen vä­es­töön; elä­vät ja olei­le­vat mei­dän kes­kuu­des­sam­me Ve­nä­jäl­lä ja Uk­rai­nan suun­nal­la.

  Mi­tä täs­tä opim­me:
  Gee­ni­tut­ki­mus ja ih­mi­sen ro­dun­ja­los­tus on näh­tä­vä ko­ko­nai­sia kan­sa­kun­tia kos­ke­va­na il­mi­önä.
  – Jos ro­dun ja­los­ta­mis­ta ale­taan har­joit­ta­maan yk­si­lö­ta­sol­la, sil­loin men­nään met­sään — ja vilt­ti kai­na­los­sa, tie­ten­kin.

  «On­ko pa­ko­lais­ten os­ta­mi­ses­sa Eu­roo­pan kan­sa­lai­sik­si ky­se juu­ri kan­sa­kun­tien ta­sol­la ta­pah­tu­vas­ta ro­dun­ja­los­tuk­ses­ta?»

  1. Näimpä, pahempia ihmisiä kuin ryssät. Homoviisuilijat ei ymmärtäneet, eivätkä tulekaan ymmärtämään.

   1. Euroviisujussiboiiilla vois olla asiaaaa. Tai sen toinen minä skitso kun on eli rise, mutta unohtanut jo ja nimettömällä menee.

  2. Mistä sait sen käsityksen etteivät mongolidit pysty luomaan omaa valtiotaan? Mongolidit ovat hyvin auktoriteettisokeita ja pitävät vahvoista johtajista. Ei tämä tarkoita etteivätkö he kykenisi muodostamaan valtiota. Kiina, Mongolia, Etelä ja pohjois-Korea, Japani jne. ovat kaikki mongolidien valtioita.

   Mongolidien valtiot vain ovat täysin vammaisia. Siinä kaikki.

 5. Mi­hin Ve­nä­jäl­tä ta­ka­va­ri­koi­dut va­rat pää­ty­vät?
  – Mik­si ku­kaan ei us­kal­la ker­toa?

  Kiev could pilfer Russian assets frozen in the West

  Vas­taus:
  Va­rat me­ne­vät sa­maa tie­tä kuin en­nen­kin:
  – Ira­kin so­das­sa 2003 kes­kus­pan­kin ra­hat «vain hä­vi­si­vät», ku­kaan ei tie­dä min­ne.
  – Li­byan kes­kus­pan­kis­ta ka­to­si 150 mil­jar­dia dol­la­ria, ku­kaan ei tie­dä min­ne.
  – Ve­ne­zu­elan «jää­dy­te­tyt va­rat» mu­kaan lu­et­tu­na kul­ta Eng­lan­nin kes­kus­pan­kis­sa siir­ret­tiin CIA agen­tin Ju­an Gu­aidó’n hen­ki­lö­koh­tai­seen omai­suu­teen. Sii­tä eteen­päin jäl­jet hä­vi­si­vät.

 6. Poliitikkojen ja virkamiesten pitää nyt itse ajaa fyysisesti matut ulos Suomesta ja ottaa vastaan maanpetollisen käytöksensä seuraukset. Sitähän he eivät ole tekemässä, vaan harvat valkoiset suomalaiset miehet ovat maksamassa verellään heidän ja maanpetoksellisten ja rotupettureiden suomalaisten naisten teot tässä maassa.

  Minä en ole velkaa yhdellekään suomalaiselle, Suomen hallinnolle ja maanpetoksellisille suomalaisille naisille. Teillä ei ole minuun minkäänlaista valtaa ja oikeutta tässä maassa! Lapsiini teillä muilla ei ole minkäänlaista valtaa. Pysykää mahdollisimman kaukana koko perheestäni ja älkää tulko vaatimaan minulta yhtään mitään. Olette kaikki vihollisia ja tuhoajia.

  1. Suvakeille pitää saada välittömästi suljetut eheytyskeskukset ja matuja täytyy alkaa keräämään suljettuihin työleireihin, joissa he omalla työllänsä maksavat velkansa Suomen valtiolle ja sitten heidät siirretään takaisin omiin maihinsa.

   Myös liberaali demokratia pitää julistaa rikokseksi ihmisyyttä vastaan!

   Tämä on ainoa oikea tapa eheyttää yhteiskuntamme!

 7. Marco puhuit verikostosta. Olen kanssasi eri mieltä. En sano muuta, muuta kuin, että asiat pitää tehdä vain laillisesti ja täysin oikein, kuten juutalaiset tekevät asiat aina täysin oikein ja laillisesti.

  1. No helppo se on tehdä laillisesti, kun synkronoivat kaikki lait Tooran ja Talmudin mukaiseksi. Aivan liian helppoa.

 8. Orjien ei pidä koskaan alistua, vaan odottaa joka päivä tilaisuuttaan ja taistella itsensä vapaaksi. Orjanomistajien pitää tuntea jatkuvaa pelkoa orjien pääsemisestä vapaaksi.

  Näillä ihmisillä ei ole mitään valtaa ja oikeutta teihin, teidän perheisiinne ja lapsiinne. Heidän lait ja säännöt eivät koske teitä. Älkää koskaan unohtako, että orjaisännillänne ei ole teihin minkäänlaista valtaa ja oikeutta.

  1. Suomess ek ole kansa haluamag laig, vaan EU-lait, jotka tulevan tietyn porukan uskonnon oppikirjoista.

  1. Peräreikäeliitin saisivat teurastaa ensin. Tai ottaa kiinni, niin me suomalaiset osaamme antaa pettureille Hyvän opetuksen.

   Sitä se paskaeliitti pelkää eniten, että venäläiset ottavat ne kiinni itse teosta, siksi kova Natokiima niillä, kun pelkäävät kansan tuomiota. Mutta tällä menolla se tapahtuu Tuhansia toimittajia, virkamiehiä, poliitikkoja, pankkiireita odottaa se kohtalo. Venäjän on turha pommittaa Suomea, riittää kun otetaan kiinni ja tuomitaan rikollinen anuseliitti. Siten Venäjä saa kansan tuen, ei sotimalla sitä tule.

Comments are closed.