7 thoughts on “Päivän kuva

 1. Päivän Armstrong

  Ku­va: Uu­si maa­il­man­jär­jes­tys vas­taan van­ha. Kum­pi väis­tyy?
  – https://www.armstrongeconomics.com/wp-content/uploads/2020/07/New-Green-World-Order-Plank.jpg
  – https://archive.today/WrVlN

  Duck­Duck­Go sen­su­roi.
  – Kaik­ki mi­tä USA sa­noo on tot­ta. Kaik­ki mi­tä Ve­nä­jä sa­noo on val­het­ta.

  Käy­tä Tor-se­lain­ta
  – Duck­Duck­Go Has Been Comp­ro­mi­sed

  Maa­han rah­dat­tu siir­to­työ­voi­ma on jät­tä­mäs­sä de­mok­raa­tit, ää­nes­tä­vät kon­ser­va­tii­ve­ja.
  – His­pa­nic Po­pu­la­ti­on Aban­do­ning De­moc­ra­tic Par­ty

  Voi­si­ko aja­tel­la et­tä kan­sal­lis­mie­li­nen yh­tei­sö al­kai­si Suo­mes­sa­kin mark­ki­noi­maan it­se­ään maa­han­tun­keu­tu­jil­le.
  – On­han jo­kai­sen maa­han pääs­seen, siis ää­ni­oi­keu­te­tun, «pa­ko­lai­sen» oma etu, et­tä maa­han­muut­to lo­pe­te­taan. Jo­kai­nen uu­si maa­han­muut­ta­ja syö re­surs­se­ja tääl­lä jo ole­vil­ta. Ei­vät maa­han­muut­ta­jat ole mi­kään ho­mo­gee­ni­nen mas­sa vaan jouk­ko it­sek­kääs­ti ajat­te­le­via ää­nes­tä­jiä, joil­la jo­kai­sel­la on oma etu pääl­lim­mäi­se­nä.
  –  Maa­han­muut­ta­jien kes­kuu­des­sa pi­tää tuo­da esil­le, et­tä jo­kai­nen uu­si maa­han­muut­ta­ja syö jo tääl­lä ole­vien saa­mia etuuk­sia. (Oli­pa tuo tääl­lä ole­va sit­ten kan­sa­suo­ma­lai­nen tai val­heel­li­sin pe­rus­tein maa­han tun­keu­tu­nut hen­ki­lö.)
  – Kos­ka maa­il­man me­no (ai­ka) on frak­taa­li­nen, väi­tän et­tä Eu­roo­pan val­ti­oi­hin syn­tyy uu­sia maa­han­muut­ta­jien ää­nis­tä kil­pai­le­via puo­lu­ei­ta. Buu­mi al­kaa tä­nä ke­sä­nä.
  – Täl­lai­nen mark­ki­noin­ti ei vält­tä­mät­tä tuo paik­ko­ja edus­kun­taan (ää­net­hän las­ke­taan ny­ky­ään «pos­tis­sa») mut­ta saa maa­han­muut­to­myön­tei­set puo­lu­eet muut­ta­maan omaa suh­tau­tu­mis­taan.

  Mi­kä on Lait­to­man Leh­den vies­ti maas­sa jo ole­vil­le ul­ko­maa­lai­sil­le «pa­ko­lai­sil­le»?

 2. Jalkaleikkaukset odottavat ja ovat jo ottaneet osansa. Kipulääkkeet ja koukussa loppu iän. Sami Saikkonenkin on kertonut.

 3. Käyt­tää­kö län­si hyp­noo­sia kan­sa­lai­si­aan vas­taan.

  Are Go­vern­ments Ac­ross the «Fi­ve Ey­es» Using Hyp­no­sis Against Ci­ti­zens?

  Bi­den sanoi:
  Raa­mat­tu sa­noo meil­le, et­tä me tu­lem­me tun­te­maan to­tuu­den ja to­tuus on te­ke­vä mei­dät va­paik­si. Saam­me tie­tää to­tuu­den. Sul­je sil­mä­si. Pa­la­ta päi­vään as­ti. Mi­tä nä­et? Mel­la­koit­si­jat rie­hui­vat ja hei­lut­ti­vat en­sim­mäis­tä ker­taa Ca­pi­to­lin si­säl­lä. syy tu­ho­ta Ame­rik­ka, re­piä mei­dät kap­pa­leik­si. Si­tä ei ta­pah­tu­nut edes si­säl­lis­so­dan ai­ka­na. Mut­ta se ta­pah­tui tääl­lä vuon­na 2021

  Nä­mä sa­nat si­säl­tä­vät yk­sin­ker­tai­sia koh­den­net­tu­ja käyt­täy­ty­mis­tie­tei­den ja Neu­ro Lin­guis­tic Prog­ram­ming (NLP) -tek­nii­koi­ta

  – «uu­del­leen ke­hys­tä­mi­sen»,
  – «hyp­noot­ti­set»tran­ce-muo­dos­tel­mat”«,
  – »poh­jus­tuk­sen«,
  – »ank­ku­rit«,
  – »vi­su­ali­soin­nit.«,
  – »re-fra­ming«,
  – »hyp­no­tic «tran­ce-for­ma­ti­ons,»«,
  – »pri­ming«,
  – »anc­hors«,
  – »vi­su­ali­za­ti­ons.”

  Sa­man­lai­sia esi­merk­ke­jä löy­tyy lu­kui­sia.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*