Marco de Wit 17 maaliskuun, 2022
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Laiton Lehti on pitkään valittanut, että feministit eivät elä tässä todellisuudessa.

 

Feministit ovat kuitenkin realisteja natottajiin verrattuna. Lisäksi feministit eivät vaadi muita kuolemaan harhojensa puolesta.

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

27 thoughts on “Päivän kuva: Natottajat

 1. Missä helvetin kolossa natottajat elävät? Eliittiä edustavat kaikki natottajat. Uutta testamenttia mukaillen: on parempi, että natottajat kuolevat kuin että koko kansa kuolee.

   1. 18-vuotias Ukrainalainen pakolainen raiskattu vastaanottokeskuksessa Saksassa.

    Kaksi ukrainalaispakolaista on joutunut seksuaalirikoksen uhriksi Düsseldorfissa.

    Rikoksesta epäillään 37- ja 26-vuotiaita miehiä, joista toinen on kotoisin Irakista ja toinen Nigeriasta. Poliisi on ottanut kiinni epäillyt, joilla molemmilla kerrotaan olevan Ukrainan kansalaisuus. Myös nuori mies raiskattiin
    Brittilehti Daily Mailin mukaan myös nuori marokkolaistaustainen ukrainalaismies on tehnyt rikosilmoituksen raiskauksesta, jonka uhriksi hän kertoo joutuneensa toisessa vastaanottokeskuksessa Düsseldorfissa.

    Mies kertoo kahden epäillyn tarjonneen hänelle juotavaa vastaanottokeskuksessa. Tämän jälkeen mies ei muista loppuillasta mitään.

    Kun hän heräsi, hän tunsi voimakasta kipua ja huomasi jälkiä genitaalialueellaan. Sairaalassa hänen saamiensa vammojen todettiin viittaavan seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

    Teosta epäillyillä miehillä on sekä Marokon että Ukrainan kansalaisuus, brittilehti Daily Mail kertoo.

   2. Ihan sama kunhan on reikä. T. Ylen uutiset ja valittajat somessa: Miksi meita ei haluta Suomiin uhta paljon leikkisotasta kuin valkoisii jukRainasta ja nutte ummarratte milta tuntua sota. Voivoi ja kyynel.

    1. Jyri veti uudet pohjat itsensä komppaamisessa. Hienoa, etkö olisi saanut noita mahdutettua yhteen viestiin jotka kukaan ei koskaan lue?

   3. Neljäs käsky: älä varalta. Sitä noudattavat kaikki kristityt. Natottajat ovat paljastaneet olevansa saatanallisia saatavana palvelijoita ja synnintekijöitä. Synnin palkka on kuolema, mutta katuvat pelastetaan.

   1. Marco ja sensuuri iski taas.. Mahtavaa, ketä nyt muka loukkasin? Ihan mielivaltaista pelleilyä herra sananvapaus.

 2. Päi­vän Chy­de­nius

  Jo en­nen Adam Smith’iä meil­lä oli An­ders Chy­de­nius

  Be­fo­re Adam Smith The­re Was Chy­de­nius

  ——-

  Kan­sa­kun­nan va­paus on ai­na suh­tees­sa sen pai­no­va­pau­teen si­ten, et­tä il­man tois­ta ei voi ol­la tois­ta­kaan.

  An­ders Chy­de­nius Pai­no­va­pau­des­ta

  ——-

  Mi­tä enem­män yh­teis­kun­nan jol­le­kin osal­le an­ne­taan mah­dol­li­suuk­sia elää tois­ten vai­van­näöl­lä ja mi­tä vä­hem­män toi­set saa­vat it­se naut­tia työn­sä he­del­mis­tä, si­tä enem­män ah­ke­ruut­ta tu­ho­taan.

  An­ders Chy­de­nius: Kan­sal­li­nen Voit­to

  ——-

  Jul­ki­suus­pe­ri­aa­te – Of­fent­lig­hetsp­rin­ci­pen

  An­ders Chy­de­nius and the Ori­gins of World’s First Free­dom of In­for­ma­ti­on Act – By Ju­ha Man­ni­nen

  – The aut­hor, Ju­ha Man­ni­nen, is a pro­fes­sor of the his­to­ry of scien­ce and ide­as at the Uni­ver­si­ty of Ou­lu, Fin­land, and a fel­low of the Hel­sin­ki Col­le­gium for Ad­van­ced Stu­dies.

 3. Sak­san Uk­rai­nan pa­ko­lai­set ovat pää­asi­as­sa maas­sa jo pit­kään työs­ken­nel­lei­tä «pi­mei­tä» työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka nyt käyt­tä­vät ti­lai­suut­ta hy­väk­seen ja lail­lis­ta­vat ase­man­sa.
  – Mi­kä hel­po­tus työ­nan­ta­jil­le!
  – (Link­ki hu­kas­sa.)

  Ne oi­ke­at Uk­rai­nan pa­ko­lai­set tu­le­vat ökyau­toil­la, syö­vät par­hais­sa ra­vin­to­lois­sa ja rai­vos­tu­vat jo­kai­sel­le, jo­ka pu­hut­te­lee hei­tä ve­nä­jäk­si.

  Sit­ten ovat vie­lä ne pa­ko­lai­set, jot­ka am­mut­tiin ra­jal­le. Ai niin, ei­vät­hän he mi­tään pa­ko­lai­sia ole.
  – Oma on vi­kan­sa, jos ei­vät pääs­seet pa­koon.

  Nä­mä öky­pa­ko­lai­set saa­vat he­ti hy­vä­palk­kai­sen vi­ran hal­li­tuk­sen eri­kois­jou­kois­sa.
  – Hei­dät pu­etaan po­lii­sin asuun, ni­mi­la­put pei­te­tään ja lai­te­taan ka­dul­le suo­je­le­maan ih­mi­siä «ve­nä­läi­sil­tä».
  – «Yli­työ­li­sät» he ot­ta­vat suo­raan kaup­po­jen hyl­lyil­tä.

  Nat­si-Sak­san mei­nin­ki on nyt no­pe­as­ti le­vi­ämäs­sä ko­ko Eu­roop­paan. Juu­ta­lais­ten ti­lal­la vaan ovat nyt ve­nä­läi­set.
  – Sak­sas­sa jo ri­ko­taan ve­nä­läis­ten ik­ku­noi­ta ei­kä hal­li­tus re­agoi mi­ten­kään.
  – Kris­tal­liyön pa­luu. — Heil!
  – Se­hän on vain mei­dän oma jügen­d nuo­ri­som­me, nuo uus­kan­sa­lai­set, joi­den kult­tuu­riin nyt nä­mä puo­li­val­lat­to­mat lei­kit sat­tu­vat kuu­lu­maan.
  – Tu­le si­nä­kin leik­kiin ja tuo sis­ko­si mu­kaan.

  Jo­ka ha­lu­aa puo­lus­taa ih­mi­soi­keuk­sia, on ve­nä­läis­ten puo­lel­la
  – sa­moin kuin kaik­ki eri miel­tä ole­vat.

  Hal­li­tus al­kaa täyt­tä­mään kuk­ka­ro­aan ve­nä­läi­sil­tä ta­ka­va­ri­koi­ta­val­la omai­suu­del­la.
  – Niin­hän Hit­ler­kin te­ki juu­ta­lais­ten omai­suu­del­le.
  – Ja mi­tä­pä mi­nä­kään sii­tä vä­lit­täi­sin sillä en ole ve­nä­läi­nen …

  Ro­ko­te­teh­tai­li­jat te­ke­vät par­haan­sa ja­los­taak­seen ih­mis­ro­dun gee­ni­pe­ri­mää vas­taa­maan «uu­den yh­teis­kun­nan» ja maa­il­man­hal­li­tuk­sen vaa­ti­muk­sia.
  – Kun kaik­ki ei kui­ten­kaan me­ne ai­van put­keen, niin noil­le mit­ta­tap­pi­oih­mi­sil­le, suo­raan sa­not­tu­na yli­mää­räi­sel­le ros­ka­vä­el­le, an­ne­taan se nel­jäs ja vii­mei­nen ro­ko­te.
  – Vain ro­tu­puh­das kan­sa­no­sa saa oi­keu­den kun­ni­an tul­la jä­se­nek­si ih­mis­kun­nan uu­teen tu­le­vai­suu­teen.

  Kat­so äi­ti! Mi­kä kir­kas tuol­ta tu­lee? On­ko se au­rin­ko?
  – Ei lap­su­kai­se­ni se on ih­mis­kun­nan uu­si tu­le­vai­suus. Sik­si se on niin häi­käi­se­vän kir­kas.
  – Ja nä­et­kö kuin­ka kau­nii­ta sie­ni­pil­viä se osaa teh­dä. Nä­mä pil­vet pois­ta­vat kaik­ki pa­hat ih­mi­set maa­il­mas­ta!
  – Mi­nä­kin ha­lu­ai­sin jos­kus tul­la yh­tä sä­tei­le­vän kirk­kaak­si ja it­se­kin ryh­tyä tap­pa­maan kaik­kia pa­ho­ja ih­mi­siä.
  – No, syö­hän nyt se ham­pu­ri­lai­se­si.
  – … Äi­ti! Mik­si tä­mä ham­pu­ri­lai­nen on näin kir­kas? Se ai­van kuin sä­tei­lee va­loa ja nau­raa mi­nul­le …

  Hit­ler elää!
  – Mi­kä voi­si enää men­nä pie­leen!

  1. Kaiken ilmastohömpän takana on ensin laittaa Venäjän talous polvilleen, heikentää ja hajottaa yhtenäisyys, käytä sotaa Ukrainassa, suomen ottaminen mukaan hyökkäyssotaan. Tavoitteena venäjän luonnonvarojen ryöstö. Suomi oli koelaboratorio, kuinka luonnonvarat otetaan lännen suuryhtiöille. Hyvin onnistui. Nyt ahneus iski ja haluavat suomettaa venäjän.

   Tuon takia natokiihotus on käynnissä Suomessa. Moni eliitin edustaja kannattaa suomen natojäsenyyttä, koska provikat on luvattu. Suur-Suomi hankkeessa kentsuille ja muulle eliitille oli luvattu sotasaalista Suur-Suomesta .

   Jos onnistuu ryöstö, niin loppuu hössötys ilmastonmuutoksestakin. Vaatii vaan miljoonia kuolonuhreja ja Suomen kansan loppua.

 4. Tuota karttaa pitänee lukea niin, että miten maksukyvytön konkurssivaltio jouduttaisiin jakamaan. On siinä totta toinen puoli, esimerkiksi Kiinan osuus vaikuttaa sillätavalla uskottavalta, että Kiina todellakin hyötyisi noista alueista ja onhan sitä näkynyt väitteitakin, että jotain kiinnostusta Kiinalla olisi itäiseen Siperiaan. Samoin Suomen vastuukappale on sentään perinteisesti ollut suomensukuisten maata.
  Varsin epäuskottavalta tuntuu, että Kazakstan suostuisi ottamaan noin ison osan konkurssipesästä tai Norja noita arktisen Siperian alueita. Vaan tietenkin, jos ei kenellekään muulle kelpaa ja pitää jotenkin turvata venäläisten denatsitettua rauhaa … Putinkin on myynyt ensin kaikki aseetkin jonnekin Kiinaan, niin…
  Vakavasti sanottuna Venäjän konkurssitilaan ajautuminen on huolestuttavaa. Jos maa pääsisi hajoamaan ihan omia aikojaan, ydinaseitakin voisi joutua johkin jihadistivaltioon yms.

 5. Tor-selaimella pääsee Twitteriä ainakin lukemaan. Putin rajoittaa mediaa joten Twitteri käy vastaiskuun onion-linkillä sanoo:

  https://twitter3e4tixl4xyajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4avyoid.onion/HuuhtanenPanu
  ⤴️
  Laiton Lehti ❔ ei yleensä julkaise onion linkkejä koska saattavat olla rikollisten aktiviteettia mutta ylläolevassa linkissä lukee twitter & Panu 📣 Huuhtanen joten kyseessä valtiontasoinen ekosysteemi ❕.🔫 https:// tarkoittaa että olet suorittanut maksun kiristäjille.💰💸

  https://www.upcounsel.com/how-long-is-a-certificate-of-good-standing-valid

  November 11, 2020 ”When potential lenders, investors, or partners see that you have a certificate of good standing, they’ll see your company as more trustworthy and credible. This can help you branch out into new areas and expand your company to new markets.”

  ”If you decide a certificate of good standing is not necessary for your business, you could face several problems. The biggest issue is the loss of limited liability protection from the state. The state may decide to remove their protection for your business and its employees, leaving you vulnerable to financial losses. What’s more, they may even take action to dissolve your business, preventing you from legally making transactions in the state.”

 6. Muuten hyvä kartta, mutta kiina pitäisi myös vallata eikä antaa niille venäjän maata.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*