7 thoughts on “Päivän kuva

 1. Päivän Armstrong

  Jour­na­lis­tin vii­mei­nen te­ko: Ker­ro Fau­cin jul­ki­set omis­tuk­set.

  For­bes Fi­res Jour­na­list Who Re­ve­aled Fau­ci’s Fi­nan­ces

  – Kaik­ki uu­ti­set ovat ny­ky­ään hal­li­tuk­sen kus­tan­ta­mia ja hy­väk­sy­miä.

  ——-

  Usei­ta ku­va­pal­jas­tuk­sia Uk­rai­nan so­tap­ro­pa­gan­das­ta.

  NA­TO Calls up Hund­reds of Thou­sands of Troops Re­ady to Be­gin WWI­II

  – Hyök­kää­kö NA­TO Ve­nä­jäl­le muu­ta­man vii­kon si­säl­lä?

  ——-

  Pe­las­taa­ko Tsaa­ri Sch­wab ja Suu­ri Nol­laus Uk­rai­nan?

  Uk­rai­ne Adopts WEF Pro­po­sals

  Ze­lens­ky al­le­kir­joit­ti lain, jol­la ote­taan käyt­töön
  – so­si­aa­li­sen luo­ton
  – Uni­ver­sal Ba­sic In­co­me (UBI)
  – di­gi­taa­li­nen iden­ti­teet­ti
  – Ro­ko­te­pas­si
  – kryp­to­va­luu­tat lail­li­sek­si mak­su­vä­li­neek­si.

  Mi­tään ei ole me­ne­tet­tä­vä­nä …
  – Uk­rai­na on muu­ta­mas­sa vii­kos­sa lä­hen­ty­nyt ki­vi­kaut­ta, the Gre­at Re­set’iä enem­män kuin län­nen val­ti­ot vuo­si­kym­me­nes­sä.

  ——-

  Ku­ka al­le­kir­joit­taa Uk­rai­nan rau­ha­so­pi­muk­sen?

  The Sc­he­me be­hind the Gre­at Re­set

  – Sa­to­jen mil­joo­nien ko­ro­na­tes­tien tar­koi­tus oli ke­rä­tä ge­neet­tis­tä ma­te­ri­aa­lia län­nen so­ti­las­käyt­töä var­ten.

  So­ros: Kii­nan ja Ve­nä­jän liit­to tu­ho­aa si­vi­li­saa­ti­on.
  – So­ros on oi­ke­as­sa, jos si­vi­li­saa­ti­ol­la tar­koi­te­taan ra­hal­la nos­tet­ta­via hal­li­tuk­sia ja vä­ki­val­lal­la yl­lä pi­det­tä­vää to­tuut­ta.

  1. ”Pe­las­taa­ko Tsaa­ri Sch­wab ja Suu­ri Nol­laus Uk­rai­nan?
   Uk­rai­ne Adopts WEF Pro­po­sals”

   Tämä case-Ukraina käykin kätevästi esimerkkinä kaikille kansoille, jotka vielä miettivät Schwabin tarjouksesta kieltäytymistä…

 2. The gre­at Resig­na­ti­on. Ko­ro­na-Ga­tes en­nus­taa työ­voi­man «voi­ma­kas­ta kier­toa».

  Mo­re Young Wor­kers Are Con­si­de­ring Le­aving Your Com­pa­ny: Sur­vey

  Ro­ko­te­tut työn­te­ki­jät ha­ke­vat «uu­sia mah­dol­li­suuk­sia» ja jät­tä­vät fir­man yk­sin­ker­tai­ses­ti sik­si, et­tä he ovat kuol­leet tai va­ka­vas­ti sai­rai­ta.
  – Ku­va­kaap­paus kom­ment­tei­neen – Jim Sto­ne

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*