28 thoughts on “Päivän kuva: Ei sotarikos

  1. Tuohan on ihan yleistä tietoa, että Nato on murhannut pelkästään satoja tuhansia lapsia. Ei sitä kukaan edes kiistä enää.

   Juuri tämän takia Nato alkoi vainoamaan ja yritti murhata Julian Assangen, koska hän paljasti Naton liittouman tekevän massiivisia sotarikoksia.

   Naton liittoumalle ja Israelin valtiolle pilliin puhaltajat ja vapaa media ovat kaikkein vaarallisimpia vihollisia, koska paljastamalla Naton tekemiä rikoksia ja pedofiliaa Naton sotien kannatus romahtaa.

   Ei kukaan halua kannattaa varsinkaan liittoumaa joka massamurhaa siviilejä, tekee ihmiskauppaa ja lapsikauppaa, huumekauppaa, pedofiliaa jne.

  2. Nehän on tapettu DEMOKRATIAN nimissä. Ei se silloin voi olla sotarikos.

   Kukas muuten oli Ukrainan viimeinen vaaleilla valittu presidentti? Entä Egyptin? Tai Libyan? No entäs sitten Irakin?

 1. Ei, koska Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Israelin valtio ovat aina hyviä ja tekevät kaiken aina täysin oikein. Kaikki muut ovat pahoja.

 2. Eihän noita ”pikkurikoksia” ole kerrottu valtamediassa. Mikä vaietaan valtamediassa sitä ei ole olemassa. Kuka muuta väittää on foliohattuilija ja salaliittoteoreetikko.

  Jaksan hämmästellä ihmisten herkkäuskoisuutta. Kaikki mitä media toistaa on totta. Tieteentekijöiltä edellytetään lähteitä jne kriteerien noudattamista. Medialla sitä vaatimusta ei ole. Median seuraajille riittää vakuutus, että tieto on saatu luotettavista lähteistä tai toimitus vaikenee menemällä lähdesuojan taakse. Ja tietyt toinituksen johdon määrittelemät aiheet ovat tabuja. Media viestii rivien välistä ja myös vaikenemalla.

  1. Ja jos yrität kommenteissa muistuttaa muusta, tulee totaalibannit kuten minulle. Koko ”vastuullisesta laatumediasta”! Eli heillä on myös yhteiset mustat listat! Meikäläinen on vissiin leimattu venäläiseksi trolliksi…

 3. ”En halua kuunnella tuollaista”,
  sanoi minulle ALKON myyjä,
  kun kerroin hänelle
  miljoonasta teurastetusta Irakilaisesta
  ja sanktioista ,joita amerikalle EI KOSKAAN asetettu.
  (olivat keränneet Venäläiset vodkat pois valikoimista)
  Käykäähä ihimiset kyselemäs alakosta
  Venäläästä votkaa, vaikkettä olisi ikinä juonehet.

 4. Päi­vän Armst­rong

  EU ot­taa elä­ke­sääs­tö­si.

  The Cri­sis in Eu­ro­pe – Rob­bing Pen­si­on Funds to Rep­la­ce QE

  Vain yk­si­tyi­set elä­ke­va­rat ta­ka­va­ri­koi­daan:
  – Ra­hat käy­te­tään vir­ka­mies­ten eläk­kei­siin ja EU:n «ylei­siin me­noi­hin»

  Uu­den su­per-ra­has­ton sään­tö­jen mu­kaan va­rat käy­te­tään
  (1) Il­mas­ton hy­väk­si, (Siir­re­tään ul­ko­mai­sil­le ti­leil­le, kos­ka enem­mis­tö il­mas­tos­ta on ul­ko­mail­la — de­mok­raat­tis­ta ei­kö vain)
  (2) Ener­gi­aan,
  (3) Puo­lus­tuk­seen. (EU:n ar­mei­ja mars­sii Mos­ko­vaan Na­po­le­onin Mac­ro­nin joh­dol­la)
  ———

  Sak­sa jat­kaa Hit­le­rin vii­toit­ta­mal­la tiel­lä.

  Ger­ma­ny to Be­gin Con­fis­ca­ting Guns

  Ta­ka­va­ri­koin­nin pe­rus­tee­na ovat koh­de­hen­ki­lön po­liit­ti­set mie­li­pi­teet,
  – ai­van ku­ten Hit­le­ril­lä­kin.
  Ja var­maan myös­kin ve­nä­läi­syys
  – Hit­le­ril­lä juu­ta­lai­suus.

  Mal­li Uk­rai­na.
  – En­sin ote­taan aseet pois hen­ki­löil­tä, joi­den taus­tat on tut­kit­tu ja
  – sit­ten pa­nii­kis­sa ja­etaan asei­ta ke­nel­le ta­han­sa, pi­tää­hän ri­kol­lis­ten­kin saa­da kau­pas­ta ta­va­raa.
  ———

  Val­ti­ol­li­set kryp­to­va­luu­tat. Mars­si­jär­jes­tys.

  Di­gi­tal Cur­ren­cies & Ra­ti­ons

  (1) pe­ruut­taa kaik­ki pa­pe­ri­va­luu­tat (pank­ki­ti­lit muun­ne­taan kryp­toik­si, ra­han nos­ta­mi­nen ti­lil­tä es­te­tään — NOS­TA VIE­LÄ KUN VOIT!),
  (2) ta­ka­va­ri­koi­da kaik­ki kryp­to­va­luu­tat (kil­pai­le­vat kryp­tot lo­pe­te­taan),
  (3) ta­va­ra­sään­nös­te­lyn käyt­töö­not­to (di­gi­taa­li­set ruo­ka­kor­tit),
  (4) aloit­taa kol­man­nen maa­il­man­so­dan (täl­lä pei­te­tään val­ti­oi­den mas­sii­vi­set epäon­nis­tu­mi­set, vel­kaan­tu­mi­nen, ro­ko­te­mur­hat).
  (5) ul­ko­na­liik­ku­mis­kiel­to­ja ja lu­ki­tus­ti­lo­ja (WHO:n mää­räyk­ses­tä, näin val­ti­ol­li­nen val­ta «jo­ten­kin vain» siir­tyi ul­ko­mail­le)

  – Ko­ro­na­pas­si tu­lee pa­kol­li­sek­si mut­ta täl­lä ker­taa syy­nä on­kin «ve­nä­jän va­koo­jien» pal­jas­ta­mi­nen.
  ———

  Vi­de­ol­la Joe Bi­den sa­noo vuon­na 2019:
  teem­me Sau­deis­ta paa­ri­aluok­kaa, jol­lai­sia he oi­ke­as­ti ovat­kin.

  Sau­di Ara­bia Con­si­ders Ac­cep­ting Yu­an for Oil

  Ei­pä hä­tää. Bi­den var­maan kos­taa sau­deil­le kiel­tä­mäl­lä EU:lta öl­jyn os­ta­mi­sen Sau­di-Ara­bi­as­ta.
  – Täl­lä ta­voin öl­jyn hin­ta saa­daan nou­se­maan EU:ssa ja las­ke­maan USA:ssa. — Kak­si kär­päs­tä yh­del­lä is­kul­la, vaa­lit tu­los­sa ke­säl­lä.
  – On­han tä­hän­kin as­ti pa­kot­tei­den ai­ka­na ener­gia vir­ran­nut Ve­nä­jäl­tä EU:hun, vaik­ka­kin ame­rik­ka­lais­ten öl­jy-yh­ti­öi­den kas­san kaut­ta.
  ———

  Pu­ti­nin mer­kit­tä­vä pu­he 17.03.2022. Re­fe­roin­tia.

  The Truth Be­hind Uk­rai­ne v Rus­sia – Is the Evil Wit­hin?

  Pet­tu­rit ja pas­ki­ai­set Ve­nä­jän si­säl­lä, vii­des ko­lon­na.
  – Län­si te­ki pal­ve­luk­sen Pu­ti­nil­le ta­ka­va­ri­koi­mal­la oli­gark­kien omai­suu­den län­nes­sä: Juu­ri nuo pet­tu­ri-oli­gar­kit ovat ne, jot­ka pi­tä­vät omai­suu­ten­sa ul­ko­mail­la.

  Val­ti­ota­sol­la maa­il­mas­sa on vain yk­si to­del­li­nen joh­ta­ja: Pu­tin.
  – Kaik­ki muut ovat ra­hal­la ja tie­to­pal­jas­tuk­sil­la os­tet­ta­vis­sa.

  Eu­roo­pan ko­mis­sio on uus­kon­ser­va­tii­vien mal­li uu­del­le maa­il­man­jär­jes­tyk­sel­le.
  – Yk­si­kään ko­mis­si­on jä­sen­tä ei ole kan­sa va­lin­nut.
  – Eu­roo­pan par­la­ment­ti on alis­tei­nen ko­mis­si­ol­le.
  (– Ko­mis­sio on ho­vi ja par­la­ment­ti lie­hit­te­li­jät sen ym­pä­ril­lä.)

  Uk­rai­na
  – on tar­koi­tus heit­tää tais­te­lu­jen etu­lin­jaan, uh­ra­ta kuin so­ta­mies sha­kis­sa.

  Ulkoinen linkki:
  – http://198.46.190.126/images/putindrop.jpg
  ———

  1. ”Ko­ro­na­pas­si tu­lee pa­kol­li­sek­si mut­ta täl­lä ker­taa syy­nä on­kin «ve­nä­jän va­koo­jien» pal­jas­ta­mi­nen”. Tuota en tullut ajatelleeksi, mutta onhan selvät merkit näkyvissä. Olet putinisti, joe et pelkää Venäjä,, et käytä maskia, et ota rokotetta, et panikoi, et pelkää, et toista samoja median opettamia valheita. Mutta kohta ollaankin Venäjän vakoojia, eikä vain putinisteja.
   Pitääkö tässä kohta pyytää Venäjältä suojelua? Putinhan lupasi suojata venäläisiä lännen aggressioilta.Siihen suojeluun pitäisi saada lännen toisinajattelijat.

 5. Itä-Suo­mi on mer­kit­tä­vä Uk­rai­na­lais­ten tais­te­li­joi­den vas­taa­not­ta­ja. Myös jo sul­je­tut «vas­taa­not­to­kes­kuk­set» ja en­ti­set sai­raa­lat ak­ti­voi­daan uu­del­leen.
  – Näi­den pa­ko­lais­tais­te­li­joi­den teh­tä­vä­val­men­nuk­ses­ta vas­taa Kaak­kois-Suo­men so­ti­las­pii­rin NA­TO-neu­von­an­ta­jat ja
  – ra­ja­var­ti­olai­tos oh­jaa hei­dät ra­jan yli Ve­nä­jän puo­lel­le.

  Hei­dän teh­tä­vän­sä on suo­rit­taa tie­dus­te­lua, maa­lien merk­kaus­ta, sa­bo­taa­se­ja ja hyök­käys­val­mis­te­lu­ja NA­TO:n lu­kuun «Le­ning­ra­din rin­ta­mal­la».
  – Täs­sä so­das­sa, jos­sa suo­mi on vain yk­si uh­rat­ta­vis­sa ole­va mouk­ka ge­opo­liit­ti­sel­la shak­ki­lau­dal­la.

  1. Tästähän SUomen kautta tulevasta Naton iskusta Janus Putkonen on varoitellut jo pari vuotta. Länsi syöttää Suomen idän karhun lapaan. Siinä ei puheet ja vakuuttelut auta, kun Ollaan laitettu jo nyt kaikki kanssakäyminen poikki Venäjälle. Sotavalmistelut ovat käynnissä.

   Jos Ukrainaan tulisi rauha sitten tänne voisi tulla enemmänkin ukrainalaisia sotilaita turvapaikanhakijoina. Muuten, itä-Suomesta on lakkautettu rajavartioasemia ja varuskuntia ja ne tilat ovat tyhjillään. Sinne siis sijoittavat Ukrainan hyökkäysjoukot. Kaikki tehdään tietenkin salassa.

 6. Irakissa ei tapahtunut sotarikoksia ja siviilejä ei massateurastettu. Myöskään maan kulta-ja öljyvarantoja ei tietenkään ryövätty jenkkien toimesta. Kyseessä oli vain rauhanomainen operaatio, jolla palautettiin demokratia Irakiin!

  Jos et usko, niin kysy vaikka suvakilta, niin suvakki kyllä kertoo, että näin se meni!

  Mutta kuka uskoo nato-hullua suvakkia?

  Suvakki ei koskaan myönnä, että ruskeanahkaisen Obaman aikana jenkit pommitti niin paljon Syyriaa, että välillä jopa pommit loppuivat kesken! ”Mu…mu..mutta kun ihana Obama sai nobelin rauhanpalkinnon!”

  Ei-valkoisen Obaman aikana jenkit myös alkoivat kouluttamaan Ukrainan nationalistipataljoonia, mutta tämä on vain pieni sivuseikka, josta ei tarvitse puhua julkisuudessa.

 7. On­ko Uk­rai­na sit­ten­kin so­dan voit­ta­ja?

  Ide­olo­gi­sel­la ta­sol­la Uk­rai­nan fa­sis­tit ovat jo muu­ta­mas­sa vii­kos­sa val­loit­ta­neet KO­KO EU­ROO­PAN.

  – Suo­mes­sa­kin jo pois­te­taan ve­nä­jän­kie­li­set kir­jat kir­jas­tois­ta, ys­tä­vyys­kau­pun­ki­so­pi­muk­sia ir­ti­sa­no­taan. Jo­ko ve­nä­jän­kie­len pu­hu­mi­nen kiel­le­tään?
  – Oli­vat­ko ko­ro­na­kiel­täy­ty­jil­le ra­ken­ne­tut kes­ki­tys­lei­rit jo alun pe­rin tar­koi­tet­tu ve­nä­läis­tä gee­ni­pe­ri­mää ole­vil­le hen­ki­löil­le.
  – Al­ka­vat­ko ve­nä­läis­ten ki­dut­ta­mi­set ja ve­nä­läi­sil­lä teh­tä­vät ge­neet­ti­set ko­keet näil­lä lei­reil­lä?
  – On­ko lo­pul­li­nen tar­koi­tus «puh­dis­taa ih­mis­kun­ta ve­nä­läi­ses­tä ro­dus­ta»?

  Uk­rai­nan fa­sis­tien kir­joit­ta­mat lait ote­taan no­pe­as­sa tah­dis­sa käyt­töön ko­ko Eu­roo­pan laa­jui­ses­ti!
  – Voi­ko so­dal­la ol­la kor­ke­am­paa ta­voi­tet­ta kuin oman lain aset­ta­mi­nen vie­raa­seen val­ti­oon?

  Jäl­leen ker­ran on ky­se ro­tu­puh­tau­des­ta ja gee­neis­tä.
  – NA­TO:n bi­oa­se­la­bo­ra­to­ri­ot Uk­rai­nas­sa ke­hit­te­li­vät ve­nä­läi­sen ro­dun tu­ho­avia myrk­ky­jä.
  – Mi­tä ro­tua vas­taan on ke­hi­tet­ty ne bi­omyr­kyt, joi­ta ke­hi­te­tään Kii­nan ym­pä­ril­lä ole­vis­sa sa­lai­sis­sa la­bo­ra­to­ri­ois­sa?

  Tar­vit­tiin­ko sa­dat mil­joo­nat «ko­ro­na tes­tit» vain si­tä var­ten, et­tä bi­oa­sei­den ke­hit­te­li­jät saa­vat riit­tä­vän suu­ren näyt­teen ih­mis­kun­nan gee­neis­tä?

  Kat­so­kaam­me Uk­rai­nan so­dan al­kua: Uk­rai­na kes­kit­ti jouk­kon­sa itään mut­ta Ve­nä­jä is­ki­kin se­lus­taan. Juu­ri sa­mal­la ta­val­la toi­mi Uk­rai­na is­kies­sään Eu­roop­paan, USA:aan ja ko­ko län­ti­seen maa­il­maan: huo­mio kiin­ni­tet­tiin asei­den pau­kut­te­luun Uk­rai­nas­sa ja ih­mis­lau­mo­jen emoo­ti­oi­den oh­jaa­mi­seen mut­ta to­del­li­nen so­ta käy­dään län­nes­sä, mei­dän omal­la maa­pe­räl­läm­me.
  – Ku­kaan ei osaa kat­soa kuin­ka sa­maan ai­kaan tääl­lä län­nes­sä ote­taan käyt­töön Uk­rai­nan la­ki; kuin­ka «län­nen ro­tu» yri­te­tään puh­dis­taa ve­nä­läi­sis­tä gee­neis­tä.

  Hyök­käys länt­tä vas­taan teh­dään käyt­tä­en mei­dän omia lail­li­sia or­ga­ni­saa­ti­oi­tam­me. Mei­dän omat hal­li­tuk­sem­me aja­vat «Uk­rai­nan asi­aa», uk­rai­nan lain­sää­dän­töä ase­te­taan maan laik­si ja kan­sain­vä­li­sek­si oi­keu­dek­si ko­ko län­nen alu­eel­le.

  De­mok­ra­tia on kuol­lut. Ku­lis­se­ja pi­de­tään yl­lä ja nii­tä­kin vain sik­si, et­tä kan­sa py­syy rau­hal­li­se­na.
  – Ää­net las­ke­taan «pos­tis­sa», kos­ka kan­sa on «lii­an sai­ras» jot­ta sen voi­si pääs­tää vaa­li­uur­nil­le ään­ten las­ke­mi­ses­ta nyt pu­hu­mat­ta­kaan: niis­tä ää­nes­tys­li­puis­ta­han se ko­ro­na vas­ta le­vi­ää­kin. Ei. Kyl­lä «ko­neen» pi­tää päät­tää mi­ten kan­sa on ää­nes­tä­nyt.
  – Tiuk­ko­ja ot­tei­ta kan­saa vas­taan to­ki tar­vi­taan mut­ta nii­tä­kin vain sen vuok­si, et­tä kan­sa tot­tuu hal­li­tuk­sen har­joit­ta­maan vä­ki­val­taan. Uu­teen nor­maa­liin

  On­ko Uu­den Eu­roo­pan ni­mi Uk­rai­na?
  – Je Suis Uk­rai­nien. Olen Uk­rai­na­lai­nen. Puo­lus­tan uk­rai­na­lai­sia ar­vo­ja!
  – Aset­tu­vat­ko hal­li­tuk­sem­me ja kan­sa­ne­dus­tus­lai­tok­sem­me Uk­rai­nan puo­lel­le?
  – Sää­tä­vät­kö he meil­le mit­kä ta­han­sa lait, jot­ka ovat hy­väk­si Uk­rai­nal­le?
  – Ote­taan­ko Uk­rai­nan la­ki kol­lek­tii­vi­ses­ti kos­ke­maan ko­ko Eu­roop­pa?

  On­ko uu­den eu­roo­pan ni­mi Suur-Uk­rai­na?

  1. WEF osasi käyttää tilannetta hyväkseen ja asetti omat tavoittensa Ukrainan lakiin.

   10 Signs The War In Ukraine Is Part Of The Great Reset

   Euroopan valtiot tietenkin huutavat kuorossa: «Olemme Ukrainalaisia», ja kenenkään kysymättä mitää ottavat käyttöön korona-passit yms.
   – eikä kukaan kysy mitään.

   Sivujuonteena on, että Zelenski lupaa nyt kaikille ilmaisen elämän: perustulon!
   – Kukapa nyt ei haluaisi puolustaa Ukrainaa ja ilmaista elämää!

  2. Onko sellaista olemassa kuin venäläinen rotu? Taitaa Suomessakin olla paljon samaa perimää kuin venäläisissä. Itäsuomalaisia ja karjalan siirtolaisia on aina nimitetty ryssiksi pohjanmaalla ja ruotsinkielisten keskuudessa. Maan sisäistä rasismia on edelleen.

 8. Puoli miljoonaa kuollutta lasta taas keksitty päästä, ilman mitään faktapohjaa. Ei sinällään uutta Marcon propagandassa.

  1. 25 000 on Venäläissotilaita kuollut mikäli uskomme meediaa. Ukraihnoista ei puhuta, muistaakseni 3000 ja kaikki alle yksi vuotiaita. + Koiran pentu, mutta ne lähettää eläin apua vtun idiorgit. Jos on hätätilanne ja jaa lemmikit niin kai ne nyt lopetetaan paetessa jos ei mukaan saa. Vihreät tulee. Ei eläimet ole kuin ihmiset vaikka arvostan monia ihmisiä enempi.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*