Marco de Wit 2 huhtikuun, 2022
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

 

Natottajat eli suurisuiset sohvasoturit ovat viime viikkoina olleet varmoja siitä, että pakotteet tulevat romahduttamaan ruplan ja tuhoamaan Venäjän talouden.

 

Jostain syystä talousromahdusta ei ole tullutkaan. Ruplan arvokin on pysynyt aika samana.

 

 

Yksi syy tietysti on, että Venäjä säätelee valuuttamarkkinoita. Tosin niin tekee myös Amerikka ja nimenomaan sotakoneensa pakkotuputtamalla petrodollarilla.

 

Lisäksi Venäjän ruplan arvoa nostaa se, että Venäjä on alkanut myymään kaasuaan ruplalla. Tämä on järkyttänyt länsimaita, jotka väkisin haluavat maksaa dollareilla. Miksi? Koska Amerikan sotakone käskee!

 

Aika huvittavaa, että natottajat valittavat ruplakaupan säätelystä, mutta eivät dollarikaupan säätelystä. Siis vaikka dollarikaupan takana on miljoonia ihmisiä tapattanut Naton sotakone. Tai juuri siksi.

 

Venäjä ja Kiina ovat taatusti sotapelanneet tämän koko kuvion etukäteen. Ne arvasivat lännen pistävän talouspakotteet ja nyt ovat kääntäneet sen omaksi ja varsinkin Kiinan hyödyksi. Kiina nimittäin yrittää tehdä valuutastaan yuanista reservivalutan syrjäyttämällä dollarin!!

 

 

 

 

Nämä pakotteet vauhdittavat tätä projektia valtavasti tehden Kiinasta suurimman voittajan. Ja Venäjällehän se sopii niin kauan kuin Kiina tukee Venäjää ja lupaa tarvittaessa ostavansa vaikka kaiken sen kaasun, öljyn ja mineraalit. Pitkällä tähtäimellä Venäjä voi lopettaa vaikka kaiken kaasun myynnin Eurooppaan, koska Kiinalla on valtava energianälkä.

 

Toisaalta on tässä kaikessa yksi huono puoli. Venäjä ei nähtävästi palautakaan ruplaa kultarahaksi, jotta Kiina ei suutu. Tsaarin aikanahan rupla oli todella vahva valuutta ja oli vauhdilla nostamassa Venäjää maailman suurimmaksi talousmahdiksi. Tämä oli yksi syy siihen miksi monilla juutalaisilla oli niin kova kiire synnyttää ensimmäinen maailmansota.

 

Venäjä voisi jälleen tehdä taloudestaan todella tehokkaan siirtymällä kultaan. Näin kullasta tulisi se ainoa ja oikea reservivaluutta. Putin kuitenkin tuskin uskaltaa palauttaa kultaruplaa toisaalta Kiinan takia ja toisaalta pitääkseen Putinilla oman rahakoneen.

 

Toisaalta Putin varmasti yrittää sitoa ruplaa yhä enemmän kultaan ihan vain varmuuden varaksi. Jos suhteet Kiinan viilenevät tai jos tulee todella suuri maailmanlaajuinen lama, niin sitten Venäjä voi vihdoin siirtyä kultarahaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

11 thoughts on “Onko rupla romahtanut vai noussut? Sidotaanko kultaan?

 1. > Kii­na ni­mit­täin yrit­tää teh­dä va­luu­tas­taan
  > yu­anis­ta re­ser­vi­va­lu­tan syr­jäyt­tä­mäl­lä dol­la­rin!!

  Kii­nan vas­taus sank­ti­oi­hin oli­si täs­mäl­leen sa­ma kuin nyt Ve­nä­jän: mak­sa­kaa tuon­tin­ne yu­aneil­la. Täs­tä syys­tä län­si ei us­kal­la sank­ti­oi­da Kii­naa ei ai­na­kaan vie­lä.
  – Kii­nal­le­kin on edul­lis­ta odo­tel­la, kos­ka uu­det mark­ki­nat Ve­nä­jäl­lä ja In­ti­as­sa ei­vät vie­lä ve­dä si­tä ta­va­ra­mää­rää, jo­ka nyt vie­dään län­teen.
  – Toi­saal­ta taas dol­la­rin hy­väk­sy­mi­nen mak­suk­si on vä­hän kuin il­mai­sek­si an­tai­si.

  Jot­ta dol­la­rin ro­mah­ta­es­sa Kii­na(lai­set) ei­vät jäi­si nuo­le­maan näp­pe­jään, on dol­la­rit lai­tet­ta­va kier­toon no­pe­as­sa tah­dis­sa.
  – Län­teen si­joit­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta, kos­ka kom­mu­nis­tit tu­le­vat so­si­ali­soi­maan (ny­ky­kie­les­sä: sank­ti­oi­maan) kai­ken kii­na­lai­sen omai­suu­den omil­le oli­gar­keil­leen.
  – Niin­pä jäl­jel­le jää vain si­joit­ta­mi­nen kol­man­siin mai­hin: Af­rik­ka, Silk­ki­Tie ja sen var­rel­la ole­vat val­ti­ot.

 2. Dollari ja euro menettävät kiihtyvällä vauhdilla arvoaan. Hei, me köyhdytään.

  Kaiken on eliitti suunnitellut vuosia sitten. Seuratkaa WEFn omia suunnitelmia sen sivuilta. Kaikki tieto niiden juonista on esillä vapaasti. Kohta et omista mitään ja olet onnellinen.

  Suomessa ovat jo onnistuneet, koska länsimielinen massamedian väittää että suomalaiset ovat maailman onnellisin kansa. Täältä kaikki tuottava omaisuus on jo myyty ulkomaille. Kansalle pumpataan velaksi katteetonta EU keskuspankin fiatrahaa, jota ei ole sidottu mihinkään konkreettiseen. Velkapaperi eli seteliraha tai numerot tilillä perustuu vain luottamukseen niiden ostoboimaan. Paperia ja bittejä lopulta. Monet asiantuntijat ovat ennakoineet useita vuosia hyperinflaatiota. Koronapandemia, sota ja tavarapula todennäköisesti laukaisevat sen liikkeelle nyt.

 3. > Kiina nimittäin yrittää tehdä
  > valuutastaan yuanista reservivalutan
  > syrjäyttämällä dollarin

  Mo­ni­na­pai­ses­sa maa­il­mas­sa ei ole re­ser­vi­va­luut­taa. Ke­tään ei pa­ko­te­ta käyt­tä­mään kau­pas­saan jon­kun toi­sen va­luut­taa.

  Yh­del­lä ja sa­mal­la val­ti­ol­la voi ol­la usei­ta va­luut­to­ja. Vaik­ka nii­den vaih­to­kurs­si on (het­kel­li­ses­ti, pank­ki­tis­kil­lä) sa­ma,
  – eri hyö­dyk­kei­siin si­dot­tu­jen ter­mii­nien eli fu­tuu­rien kurs­si on eri­lai­nen.

  Voi ol­la kul­ta­rup­la, öl­jy­rup­la, kaa­su­rup­la jne.
  – Kaa­sun os­ta­ja pyr­kii suo­jau­tu­maan hin­ta­vaih­te­luil­ta os­ta­mal­la kaa­su­rup­lia las­kun erä­päi­väl­le.
  – Spe­ku­lan­tit puo­les­taan si­to­vat nuo eri­lai­set rup­lat toi­siin­sa niin et­tä pank­ki­tis­kil­lä nii­den kurs­si on sa­ma.

  Kun ei ole kiin­te­ää pak­ko­si­dos­ta esi­mer­kik­si kaa­sun ja kul­lan vä­lil­lä (it­se asi­as­sa siis ei ole ole­mas­sa uni­ver­saa­lia re­ser­vi­va­luut­taa), on sii­tä seu­rauk­se­na,
  – et­tä pit­käai­kai­set toi­mi­tus­so­pi­muk­set lak­kaa­vat vä­hi­tel­len ole­mas­ta
  – ja ne kor­vau­tu­vat kau­pan­käyn­nil­lä fu­tuu­ri­mark­ki­noil­la.

  Jos ta­va­ran­toi­mit­ta­jat edel­leen täs­sä uu­des­sa mak­su­jär­jes­tel­mäs­sä (jo­ka muu­ten on täs­sä ja nyt voi­mas­sa ja val­lit­se­va kan­sain­vä­li­ses­sä kau­pas­sa) edel­leen si­tou­tuu pit­käai­kai­siin toi­mi­tus­so­pi­muk­siin (sen si­jaan, et­tä an­taa fu­tuu­ri­mark­ki­noi­den hoi­taa hin­ta­si­tou­muk­set) uh­kaa si­tä spe­ku­lant­tien ai­heut­ta­ma kon­kurs­si.

  Eu­roo­pan ener­gi­ariip­pu­vuus pe­rim­mäl­tään joh­tuu pit­kis­tä so­pi­muk­sis­ta ja dol­la­rin re­ser­vi­ase­mas­ta.
  – Os­ta­jat ja myy­jät ovat tuu­dit­tau­tu­neet sii­hen, et­tä dol­la­ri on va­kaa va­luut­ta ai­na ja ikui­ses­ti ei­kä ke­nen­kään tar­vit­se va­rau­tua vaih­to­eh­toi­seen tu­le­vai­suu­teen.
  – Ku­kaan ei edes aja­tel­lut, et­tä it­se dol­la­ri, pe­rus­pi­la­ri, jon­ka va­raan ko­ko jär­jes­tel­mä on ra­ken­net­tu, voi ro­mah­taa.

  Sa­ma asia konk­reet­ti­sem­min sa­not­tu­na:

  Suo­mes­sa säh­köyh­ti­öt ovat si­tou­tu­neet pit­käai­kai­sin ja kiin­te­ähin­tai­sin so­pi­muk­sin

  – Säh­kö­kau­pan ris­kit pi­tää kii­reel­li­ses­ti siir­tää va­ka­va­rais­ten tuo­tan­toyh­ti­öi­den ul­ko­puo­lel­le, mark­ki­noi­den hal­tuun!

  Tä­mä­kin Suo­men säh­kö­mark­ki­na­ti­lan­ne pe­rim­mäl­tään joh­tuu sii­tä, et­tä ku­kaan ei tul­lut aja­tel­leek­si, et­tä pit­kien so­pi­mus­ten ta­kuu­mie­he­nä oli pe­rim­mäl­tään eu­ro.
  – Kun eu­ro ro­mah­taa, Suo­men inf­rast­ruk­tuu­ri on alen­nus­myyn­nis­sä ul­ko­mai­sil­le os­ta­jil­le, mut­ta vain niil­le os­ta­jil­le, jot­ka kes­kus­pank­ki va­lit­see, joil­le se lai­naa ro­mah­ta­via eu­ro­ja.

  Suo­men inf­rast­ruk­tuu­rin tu­le­vai­suu­des­ta pää­te­tään Eu­roo­pan kes­kus­pan­kis­sa.

  1. Tä­mä EU:n tou­hu, et­tä tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti ja po­lii­tik­ko­ja lah­jo­mal­la aje­taan ko­ko ener­gi­asek­to­ri kon­kurs­siin, on kuin suo­raan BlаckRоck’in kä­si­kir­jas­ta.

   Kun he­del­mät, ener­gi­ayh­ti­öt, ovat kyp­sy­neet poi­mi­taan ne WHO:n hä­tä­ti­la­mää­räyk­sel­lä BlаckRоck’in yh­ti­öko­ko­nai­suu­teen.

 4. Oon lueskellu että äärimmäisen epätodennäköistä mikään kaikille tarkoitettu kultaan sidottu rupla mutta sellaisena versiona että esim Venäjä käyttäisi kultasidottua valuuttaa jossain maiden välisessä kaupankäynnissä jonkin verran mahdollinen

  1. Sehän kävi hetken pohjilla. Suunta on ylöspäin ja kohta ylittää arvon mikä oli ennen kolmatta maailmansotaa.

  2. Venäjällä on kultaa neljänneksi eniten satojen tuhansien miljoonien arvosta. Suomella vain 2,miljardilla. Kaivoksista ulkomaiset yritykset louhivat pari tonnia vuodessa, mutta se kulta ei jää tänne.

 5. USA ja EU saavat olla enemmänkin huolissaan dollaristaan ja euroistaan.
  Hyvä, että dollari ja rosvovaltio romahtaa omaan paskaansa kuin Rooman valtakunta.
  Ja impeuriumien romahdukset ovat luonnonvoima siinä missä gravitaatiovoimakin!

  1. Niin, Rooma kukistui lyijymyrkytykseen mutta ei siinä tarkoituksessa kuin USAn sisällissodassa, joka on jatkunut federaation itseäistymisestä v.1776 asti. Kymmeniä tuhansia kuolleita ja haavoittuneita joka vuosi.

   Ettekö tajua, että USA ei ole mikään rauhan maa, kun jo sisältä on rikki. Missään sivistysmaissa ei sallita tuollaista. USA onkin orjavaltio ja kehittymätön maa.

   Yksikään sivistysmaa ei ole tuon orjavaltion ystävä, mutta Suomi ei olekaan enää sivistynyt valtio vaan EUn suojelualue rikollisille maahantulijoille ja poliitikoille ja muille niveljalkaisille siipeilijöille.

 6. Mitähän tästä Sam Laaksosta oikein voisi sanoa? Eikö se tiedä että rupla on koko ajan ollut sidottuna kultaan? Että painettujen ruplien määrää vastaava summa kultaa on holveissa? Siitähän oli polemiikkia jo aiempien pakotteiden aikakutena.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*