19 thoughts on “Päivän kuva: Läskitön

  1. Luunlenpa, että omat aivosi ovat pyörimässä tuon tuostakin. Parempi ilmaisu olisi käyttää globalisti-suvakkien ”salaliitoteoria”. Sillä, jos aikoo toista dissata, niin miksi on haukuttava siksi mitä itse on. Nimittäin aivopesty!
   Konservativi-isänmaalliset käyttävät omaa järkikultaansa, jonka perusteella maailmanmenosta tehdään veitsenteräviä päätelmiä. Globalisti-kommunistit taas aivopesevät aivottomia kädellisiä, jotka sitten ”pesuohjelman” päätyttyä lähtevät raitille rälläämään ”rauhanomaisesti”. Ja rälläri porukan pääjehu eli johtaja käyttää edm. ”järjestyksenvalvojille” lahjoitetut rahat aivan kokonaan omaan luksuskämppäänsä! Eli näin elävässä elämässä kaikki menee!

  2. Miksi vanitat tot markusta se o iha fleimi, klo yle yks piippiip tuu mesii. Marc oo on marco,💩

  1. Missä sä tuossa kuvassa näet paisuneita sisäelimiä? Ne sisäelimet ovat pienessä nipussa valtavan rasvamassan keskellä.

   1. Eikö ole rasvamaksaa? Sen voi pitää varmana tuolla rasvaprosentilla. Sitä paitsi kuvassa ei näy muita sisäelimiä kuin suolisto ja keuhkot. Dieetillä varmaan ollut kuvan oton aikana, muuten näkyisi ne kymmenen jättihampurilaista ja viisi litraa kokista.

 1. Val­ta on sil­lä, jo­ka las­kee ää­net. — Myös paa­vin va­lit­se­vas­sa konk­laa­vis­sa.

  Arch­bis­hop Vi­ganò qu­es­ti­ons whet­her Fran­cis’ elec­ti­on was va­lid, ur­ges next po­pe to ‘stop re­fer­ring to Va­ti­can II’

  Pää­tös­ten os­ta­mi­nen ra­hal­la on ny­kyis­ten hal­lin­to­mal­lien heik­ko koh­ta. Sii­hen kan­nat­taa is­keä, jos ha­lu­aa anas­taa val­lan vie­raas­sa val­ti­os­sa — tai Va­ti­kaa­nis­sa.

  On­gel­ma on val­lan kes­kit­tä­mi­nen har­vo­jen kä­siin. Ra­ha ja val­ta tar­koit­ta­vat mo­nes­ti ai­van sa­maa asi­aa, jos­ta seu­raa, et­tä ko­ko­nai­set val­ti­ot ja jo­pa yh­teis­kun­nat voi­vat jou­tua pe­ri­ka­don par­taal­le, jos yk­si­tyis­ten kan­sa­lais­ten va­ral­li­suus ke­rä­tään heil­tä pois.
  – Esi­mer­kik­si va­ral­li­suu­den pak­ko-ot­ta­mi­nen «elä­ke»-yh­ti­öi­den hal­tuun tai ra­han pak­ko-ot­ta­mi­nen pank­kien hal­tuun ja mo­net muut jär­jes­te­lyt, jot­ka teh­dään «kan­san hy­väk­si».

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*