17 thoughts on “Päivän kuva

 1. Ei oole sama Biden. Tyyppi tapettiin jokunen vuosi sitten insuliinilla ja klooni tuli tilalle. Epäonnistunut klooni tuli tilalle. Kokeessa meni jotain pieleen. Piti tulla komea nuori mies, mutta tuli dementoitunut vanhus. Koe maksoi miljardeja, niin sitä kloonia ei voitu heittää sivuun, niin laitettiin alkuperäisen tilalle.

  Outo tuijotus Marinilla, näyttää jotenkin sairaalta ja oudolta.

  1. Joo Marinilla on ihan pöllön silmät. Vähän niin kuin olisi psykoosissa. huumeiden käyttäjät saa vastaavanlaisia silmiä.

 2. Suo­mi sai ar­vo­kas­ta so­ta­saa­lis­ta Ve­nä­jäl­tä.

  Tul­li py­säyt­ti vii­kon­lop­pu­na kym­me­nien mil­joo­nien ar­vos­ta

  Nä­mä kor­vaa­mat­to­mat tai­de­aar­teet var­maan «pa­lau­te­taan» Uk­rai­naan, tuo­hon ra­han­pe­su­ko­nee­seen, ja sil­le tiel­leen ne sit­ten jää­vät.
  – Jos jol­la­kul­la on «isom­pi sum­ma» pi­me­ää ra­haa val­kais­ta­vak­si, niin kan­nat­taa ot­taa yh­teyt­tä Uk­rai­nan oli­gark­kei­hin ja so­pia ra­han­pe­sun hin­nas­ta.

  On­ko saa­lis jo luo­vu­tet­tu NA­TO:n suo­je­luk­seen?
  – Kun na­to toi de­mok­ra­ti­an Uk­rai­naan, en­sim­mäi­nen koh­de, jo­ka suo­jel­tiin oli maan kes­kus­pan­kis­sa ole­va kul­ta.
  – Etu­kä­tei­sen suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti se yön pi­mey­des­sä kul­je­tet­tiin rek­ka-au­toil­la len­to­ken­täl­le, jos­ta tun­te­mat­to­mat ko­neet vei­vät saa­liin «tur­vaan». Ja siel­lä se on edel­leen­kin.

  Mi­ten on lai­ta Suo­men omis­ta­man kul­lan suh­teen?
  – On­ko se jo lä­he­tet­ty ul­ko­mail­le «tur­vaan».

 3. Tu­le­vai­suu­den kau­pun­ki.
  – ‘Blockc­hain em­bed­ded in DNA’ – Xi­ong’an shows how the fu­tu­re will be li­ke as it hosts hund­reds of tech tri­als
  – https://arc­hi­ve.is/P0rl5

  Goog­lel­la oli pro­jek­ti ra­ken­taa Af­rik­kaan «äly­kau­pun­ki» (no, af­rik­ka­lai­sil­la on hy­vä teh­dä ko­kei­lu­ja, niin­hän Bill Ga­tes­kin te­kee). Sit­tem­min sii­tä ei ole kuu­lu­nut mi­tään.

 4. Van­ha kan­sain­vä­li­nen ta­lous­jär­jes­tys on jo nyt vaih­tu­nut uu­teen. Län­nen sank­ti­ot ovat vain epä­toi­vois­ia yri­tyk­siä pa­luus­ta van­haan.
  – Rus­si­an ener­gy paid for in yu­an is he­ading to Chi­na – re­ports
  – https://archive.today/23W84

  It­se nä­ki­sin, et­tä sank­ti­oi­den pe­rim­mäi­nen syy on sii­nä, et­tä ra­hat on lop­pu. Eu­roo­pal­la ei ole enää mil­lä mak­saa.
  – Eu­ro­ja kyl­lä saa ti­la­ta kes­kus­pan­kis­ta mie­lin mää­rin, mut­ta ul­ko­maan­kau­pas­sa ne ei­vät kel­paa. Sii­hen tar­vi­taan vaih­det­ta­via va­luut­to­ja, oi­ke­aa ra­haa.

  Po­liit­ti­ses­ti on mah­do­ton­ta tun­nus­taa si­tä to­si­asi­aa, et­tä ko­ko­nais­ten kan­sa­kun­tien ra­hat on tuh­lat­tu po­liit­ti­ses­ti oi­kei­siin koh­tei­siin ja vuo­si­kau­sia elet­ty sääs­töil­lä. Nyt ne­kin lop­pui­vat.
  – Riip­pu­mat­ta sii­tä ase­tam­me­ko sank­ti­oi­ta vai em­me­kö, mei­dän on lo­pe­tet­ta­va tuon­ti ul­ko­mail­ta. Sank­ti­oil­la vaan saa­daan kan­sa us­ko­maan, et­tä syy on jos­sain ul­ko­mail­la, ei mei­dän omis­sa po­lii­ti­kois­sam­me.

  Sa­ma kaa­va kos­kee ro­ko­te­mur­hia.
  – Po­liit­ti­ses­ti kat­so­en em­me pys­ty elät­tä­mään ny­kyis­tä vä­es­tö­mää­rää, siis­pä aloi­te­taan mas­sii­vi­set vä­es­tön­vä­hen­nys­tal­koot ja ro­kot­teet ovat yk­si rat­kai­su!
  – Kun kan­sa tä­nä vuon­na al­kaa «kuo­le­maan oi­kein ura­kal­la», on löy­det­tä­vä jo­kin kei­no sa­la­ta to­del­li­nen syy ja sii­hen­kin on po­liit­ti­ses­ti hy­väk­syt­tä­vis­sä ole­va iki­ai­kai­nen ja help­po syy ole­mas­sa: SO­TA!
  – So­ta rat­kai­see po­liit­ti­ses­ti vai­keim­man on­gel­man. Se on­gel­ma ei suin­kaan ole kan­sa­lais­ten ro­ko­te- ja näl­kä­kuo­le­mat vaan PO­LIIT­TI­SEN ELII­TIN UU­DEL­LEEN­VA­LIN­TA.
  – So­ta lyk­kää seu­raa­vat vaa­lit ha­maan tu­le­vai­suu­teen ja te­kee ny­kyi­ses­tä val­ta­elii­tis­tä ja hei­dän puo­lue-aa­te­liin kuu­lu­vas­ta su­vus­taan ikui­sia hal­lit­si­joi­ta. — Tai ai­na­kin nyt seu­raa­vak­si nel­jäk­si vuo­dek­si eteen­päin, ja mil­lään muul­la­han ei ole vä­liä.

  Po­lii­ti­kot tie­tä­vät jo nyt, et­tä jär­jes­tel­mä ro­mah­taa ja on al­ka­nut kil­pa­juok­su sii­tä ku­ka eh­tii va­ras­ta­maan eni­ten ja pii­lot­ta­maan omai­suu­den. — Ro­mah­duk­sen jäl­keen­hän ei ku­kaan ky­sy la­kia, jos ky­syy­kin jo­tain niin ASEI­TA.
  – Asei­den vie­mi­nen Uk­rai­naan on oi­val­li­nen te­ko­syy siir­tää omaan hen­ki­lö­koh­tai­seen hal­lin­taan asei­ta, joi­ta voi myö­hem­min käyt­tää ruu­an ja va­ral­li­suu­den ryös­te­lyyn lain­kuu­li­ai­sil­ta kan­sa­lai­sil­ta (joil­ta tie­ten­kin aseet on ke­rät­ty pois sa­mal­la kun elii­tin aseis­tus­ta li­sä­tään).

  SYN­TYY YK­SI­TYI­SIÄ AR­MEI­JOI­TA ja näi­den ar­mei­joi­den omis­ta­jis­ta tu­lee uu­den ul­jaan Eu­roo­pan hal­lit­se­va luok­ka.
  – Oligarkkien hallitsemia pieniä «tasavaltoja», joi­den kan­sal­la kai­kil­la on sa­mat oi­keu­det.
  – Näi­tä ta­sa­val­to­ja on jo muo­dos­tu­nut mo­niin lä­hi­öi­hin, eten­kin Ruot­sis­sa.

  Eu­roop­pa pa­laa kes­ki­ai­kaan, jol­loin kan­sa oli vain aa­te­li­sen elii­tin ja sen omis­ta­mien ar­mei­joi­den or­jia.
  – Tä­mä kan­san alis­tet­tu ja kur­ja ase­ma oli yk­si mer­kit­tä­vä syy mas­sa­muu­tol­le Ame­rik­kaan.
  – Tu­lee uu­si muut­to­aal­to, täl­lä ker­taa Si­pe­ri­aan: kos­ke­ma­ton­ta maa­ta val­loi­tet­ta­vak­si; vain ah­ke­rim­mat pär­jää­vät mut­ta kaik­ki kui­ten­kin ovat VA­PAI­TA!

  Mut­ta vie­lä pa­ri sa­naa va­luu­tas­ta:
  Kun val­tio toi­sen­sa jäl­keen huo­maa kuin­ka hy­vin dol­la­ris­ta eron­neil­la val­ti­oil­la me­nee, ne al­ka­vat kil­pail­la sii­tä ku­ka en­sin pää­see apa­jil­le.
  – Mut­ta ei ole apa­jia. Ei po­liit­ti­ses­ti saa­vu­tet­ta­vaa vau­raut­ta. Näil­lä mark­ki­noil­la vau­raus saa­vu­te­taan vain työl­lä, kan­san ah­ke­ruu­del­la ja sääs­tä­väi­syy­del­lä.

  Oman va­luu­tan kans­sa me­nes­tyy vain se, jol­la on re­aa­li­sia re­surs­se­ja.
  – Ve­nä­jäl­lä on raa­ka-ai­nei­ta, Kii­nal­la on työ­voi­maa, Sau­deil­la on öl­jyä mut­ta mi­tä Eu­roo­pal­la on: vain vel­kaa ja or­juu­tet­tu kan­sa, jon­ka työ ei rii­tä edes sen omien hal­lit­si­ja­su­ku­jen yl­lä­pi­tä­mi­seen. Vel­ka ei kel­paa vaih­dos­sa re­aa­li­siin ta­va­roi­hin ul­ko­mail­ta, ei mil­lään KO­ROL­LA.
  – Eu­ron kor­ko tu­lee rä­jäh­tä­mään kä­siin — tai sit­ten sank­ti­oi­ta on ki­ris­tet­tä­vä edel­leen: an­net­ta­va kan­san kär­siä vi­lua ja näl­kää el­lei sit­ten val­ti­on tar­jo­ama il­mai­nen ar­mo­mur­ha koh­taa en­sin.
  – Niin kau­an kuin ve­nä­läis­tä ka­vi­aa­ria riit­tää Brys­se­lin pöy­dis­sä, po­liit­ti­ses­ti kat­so­en KAIK­KI ON HY­VIN.

  Näin eu­ron kor­ko on si­dok­sis­sa sank­ti­oi­hin:
  – jos sank­ti­oi­ta ei jat­ku­vas­ti li­sä­tä ja si­ten os­to­ja ul­ko­mail­ta vä­hen­ne­tä, eu­ron kor­ko­ta­so läh­tee nou­suun ja sii­tä on seu­rauk­se­na — ro­mah­dus.

  Pis­te ja lop­pu.
  – Mut­ta jo­kai­nen lop­pu on ai­na uu­den al­ku.

  1. Juuri noin. Vaaleja ei tule. Se on helpoin tapa pitää nykyinen eliitti vallassa. Tietävät varmaan ettei jatkoa tulisi, jos olisi rehellinen ääntenlasku. Vallankaappaus siis täysin laillisesti. Eliitti määrää vaalien ajankohdan ja kun julistetaan poikkeustilat ym rajoitukset niin vaaleja ei voi pitää. Pandemia tai sotatilanne antaa eliitille täydet valtuudet tehdä ihan mitä tahansa mikä on laitonta normaalitilanteessa.

   Niinistön ketku antaa ohjeita limbobimbohallitukselle. Kuinka tehdään laillisesti laittomuuksia?. Kyllä rapparijuristi on hyvin opetettu.

 5. Me­ta­bi­ota
  on fir­ma, jo­ka lä­hi­viik­koi­na saa jul­ki­suut­ta.
  – Evi­den­ce of Pan­de­mic and Bi­owe­apon Cover-Ups

  Me­ta­bi­otan mis­sio on teh­dä maa­il­mas­ta vas­tus­tus­ky­kyi­sem­pi epi­de­mi­oi­ta vas­taan tar­jo­amal­la «da­taa, Ana­ly­tiik­kaa, neu­von­taa ja kou­lu­tus­ta va­rau­du maa­il­man­laa­jui­siin ter­vey­suh­kiin ja lie­ven­nä nii­den vai­ku­tuk­sia.»
  – Sen pe­rus­ta­ja on suo­rit­ta­nut World Eco­no­mic Fo­rum Young Glo­bal Le­ader «tut­kin­non».

 6. Ei edes joe bidee koske amerikan lippua, kun on niin vanhanaikaista olla valkoinen ja ylpeä maastansa vielä kun enenpi valkoisia eli sivistystä.

 7. Mites suuri puolueeton toimittaja.. Ei vieläkään mitään mainitsemisen arvoista Ukrainan suunnalta? Venäjän murskavoitot jatkuvat ja rintamalinjat pysyvät? Odotellaan kun ihailemasi kansanmurhaaja saa lisää lihaa myllyynsä niin pääset taas hehkuttamaan kuinka suurin ja ihana Putin taas ratsastaa voitosta voittoon. Kiovan valtaus oli kyllä mahtava liike Venäjältä.

  Marco ”Murskavoitto” Wit

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*