6 thoughts on “Päivän kuva

 1. Zhirinоvski

  Viik­ko­ja en­nen Ve­nä­jän hyök­käys­tä Uk­rai­naan Vlа­di­mir Zhi­ri­nоvs­ki, rau­ha hä­nen sie­lul­leen, ni­me­si oi­kein Uk­rai­naan ta­pah­tu­van hyök­käyk­sen päi­vän ja jo­pa kel­lo­na­jan. Se ta­pah­tui par­la­men­tis­sa pi­de­tys­sä pu­hees­sa.
  – Lo­pul­li­seen hyök­käyk­sen ajan­koh­taan vai­kut­ti myös Kii­nan pyyn­tö siir­tää so­taa olym­pi­alais­ten yli.

  Kun ot­taa huo­mi­oon Uk­rai­nan so­dan val­mis­te­lu­jen ai­ka­jän­teen, jo­ka oli usei­ta vuo­sia, tu­lee mie­leen aja­tus, et­tä Zhi­ri­nоvs­ki oli si­sä­pii­ri­läi­nen ja me­ni mö­läyt­tä­mään jul­ki­suu­teen ää­rim­mäi­sen tär­ke­än so­ta­sa­lai­suu­den.
  – Sen jäl­keen Zhi­ri­nоvs­ki äkil­li­ses­ti sai­ras­tui ko­ro­naan ja sul­jet­tiin sai­raa­laan.
  – Näin omin sil­min uu­ti­sen, jos­sa ker­rot­tiin Zhi­ri­nоvs­kin sa­man tien kuol­leen ja Krem­lin lip­pu­jen ole­van puo­li­tan­gos­sa, mut­ta se haih­tui uu­tis­vir­taan ei­kä mi­nul­la ole sii­hen link­kiä. Ajan­koh­ta oli juu­ri en­nen
  – 13 helmikuun, 2022 6:20 pm.

  Zhirinоvskin poika

  Ker­ro­taan Zhi­ri­nоvs­kin po­jan muut­ta­neen län­teen [oli­ko­han se nyt usа vai­ko kа­nа­dа] ja tä­män ol­leen Zhi­ri­nоvs­kil­lе suu­ri jär­ky­tys. Ker­ro­taan myös po­jan muu­ton syy­nä ol­leen jo­kin puo­lu­een si­säi­nen ni­mi­tys tai man­daat­ti, jo­hon hän­tä ei va­lit­tu.

  Toi­saal­ta län­nen on tar­koi­tus teh­dä Uk­rаi­nа-tyy­li­nen val­lan­vaih­to Mоs­kо­vаs­sa.
  – It is cle­ar that the sanc­ti­ons ha­ve on­ly one pur­po­se – Rе­gi­mе Chаn­gе in Mоs­cоw.

  Kun nä­mä kak­si asi­aa yh­dis­tää, vää­jää­mät­tä he­rää ky­sy­mys sii­tä, ku­ka on va­lit­tu Pu­ti­nin seu­raa­jak­si.
  – On­ko se Zhi­ri­nоvs­kin poi­ka?
  – Eh­kä van­ki­la­kun­di Nа­vаl­ny’ssа ei ole ai­nes­ta edes nuk­kep­re­si­den­tik­si.
  – En­tä sit­ten Uk­rai­nan so­dan «voit­ta­jak­si ju­lis­tet­ta­va» Zе­lеns­ky. Hä­nen näyt­te­li­jän­lah­jan­sa ja tot­te­le­vai­suu­ten­sa on tes­tat­tu to­si­ti­lan­tees­sa.

  Pu­ti­nin seu­raa­jak­si kou­lu­tet­ta­via po­lii­tik­ko­ja on usei­ta.
  – Ve­nä­jän his­to­ri­aan kat­so­en uu­si hal­lit­si­ja voi­si hy­vin­kin ol­la jo­ku huo­rah­ta­va nai­nen mal­lia Kа­tа­rii­nа tоi­nеn.
  – Oli­si­ko Sаn­nа Mа­ri­nis­tа Vе­nä­jän kei­sa­rin­nak­si?
  – Voi­vat­ko ve­nä­läi­set kos­kaan hy­väk­syä kei­sa­rin­naa, jol­la on lat­ta­rin­nat ja jo­ka ei tie­dä mi­kä ero on mie­hel­lä ja nai­sel­la?
  – On­ko vе­nä­läi­sil­tä kos­kaan ky­syt­ty seu­raa­van tsaa­rin ni­meä?

  Yk­si Vеnäjän kеi­sа­rik­si va­lit­ta­van edel­ly­tys var­mas­ti tu­lee ole­maan
  – us­kol­li­suu­den va­la Klаus Schwа­bin edes­sä,
  – Sch­wаb-jügеnd kou­lu­tus ja
  – tai­pu­mus käyt­tää hä­nel­le us­kot­tua val­taa omak­si hy­väk­seen,

  Ai­na­kin se on var­maa, et­tä Zhi­ri­nоvs­kin po­jal­ta ei tu­le län­nes­sä puut­tu­maan ra­haa, tren­dik­käi­tä nai­sia, huu­mei­ta ei­kä vi­de­oi­tu­ja lаp­si­pоr­nо­sеs­si­оi­tа.
  – Mi­tä muu­ta län­nen ar­voyh­tei­sön us­kon­toa tun­nus­ta­va hen­ki­lö tar­vit­see?

  Kau­nis kak­ku pääl­tä näh­den, ehk on al­ta aka­nai­nen.
  – Ul­ko­nai­nen ys­tä­väl­li­syys ja näy­tet­ty su­loi­suus ei kauv­vas ulo­tu, vaik­ka se het­ken ajak­si tai­taa pet­tää mui­ta, ja vä­lis­tä hä­nen iten­sä­hin.
  – Uu­dem­pia Ulos­wa­li­tui­ta Sa­tu­ja. Pai­net­tu vuon­na 1784: Kis­sa ja muu­ta­mat Hii­ret

  1. Spammaajan viestit muuttuvat päivä päivältä vain sekavimmiksi. Tietysti konekääntäminen sekoittaa vääjämättä näitä viestejä, mutta eipä niissä muutoinkaan järjen ääni kaiu. Tsemppiä.

 2. Kii­na
  vah­vis­taa län­si­ra­jan puo­lus­tus­ta.
  – Kuu­si Kii­nan St­ra­te­gis­ta Kul­je­tus­ko­net­ta Las­keu­tui Ser­bi­aan

  Ja­kaan­tu­nees­sa maa­il­mas­sa on vain kak­si val­ti­ota: Itä ja Län­si.
  – Jos Kii­na ai­koo puo­lus­taa omaa ole­mas­sa­olo­aan it­se­näi­se­nä ja su­ve­ree­ni­na val­ti­ona, on se teh­tä­vä Eu­roo­pas­sa.

  Uu­ti­sen te­kee mer­kit­tä­väk­si se, et­tä sen on jul­kais­sut ja sii­nä ole­vat tie­dot on an­ta­nut Kii­nan vi­ral­li­nen uu­tis­toi­mis­to.
  – Käy­tet­ty jul­kai­su­for­maat­ti vaa­tii vies­tin si­tee­raa­mis­ta. Ikään kuin jul­kai­si­jan kun­nia ja mai­ne oli­si riip­pu­vai­nen sii­tä mi­tä «toi­set sa­no­vat».

 3. Agria kunniaan, että saadaan kotitalous kuntoon ja omavaratalous. Keskusta ei muuta kuin itkee rahaa eli kaikki rahat ilman mitään tulosta kunhan saadaan maatalous pidettyä tietämättä yhtään mitään ja rahat viejille ja kaupoille. Eu vielä, voi prkele, kukaan ala maajussiksi.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*