13 thoughts on “Päivän kuva

  1. Marisija robotti, meidän, täytyy, olla, lojaaleja, mutta ei, niin, että, me, olisimme, väärään, suuntaan, kallellaan, meidän, täytyy, olla, nato, koskea, se, koska, ei, voi, olla että, meitä, puolustetaan, kiitos, lähen tästä baariin wuuuh retardit alta vttuun, gay party is opening, famous and young no buuuuu!mers let’s dance like nevö evöööö! Jeeeei, jatkot kultikses, baarimikko lisäää auuauuiii. Palvele mua vtun kassamikko. Coronaaaaa kaikille jeeeeaaahhh.

 1. Hyvä Marco. Löysit tasosi juttujen suhteen, pysy tässä. Kaikki tästä monimutkaisempi vain paljastaa todelliset älynlahjasi. Omg, lol, wtf..

 2. Vic­to­ria Nu­land jäl­leen osal­li­se­na Fal­se-Flag is­kus­sa.
  – Vic­to­ria Nu­land: Uk­rai­naa ei jä­te­tä yk­sin ydi­nis­kun sat­tu­es­sa
  –  https://archive.is/5Of2X

  Täs­sä
  on tois­tu­mas­sa van­ha ja toi­mi­vak­si to­det­tu Mai­da­nin Fal­se Flag -kaa­va vuo­del­ta 2014:

  1)   en­sin aloi­tet­tiin si­vii­lien am­pu­mi­nen hal­li­tuk­sen ra­ken­nuk­sis­ta,
  2)   sen jäl­keen Vic­to­ria Nu­land ker­toi jul­ki­suu­teen, et­tä USA ei puu­tu asi­aan jos am­mut­tu­ja on al­le sa­ta.
  3)   Sen jäl­keen am­pu­mi­nen jat­kui kun­nes mää­rä oli ta­san sa­ta.
  4)   Ih­mis­ten am­pu­mi­nen lop­pui sii­hen.

  The Co­ming Fal­se Flag – Che­mi­cal We­apons?
  – https://archive.today/AS1ne

  Nyt
  Ve­nä­jän tie­dus­te­lu va­roit­taa vä­lit­tö­mäs­tä Fal­seF­lag -uhas­ta.

  – Sit­rep: Ur­gent Brie­fing from the Rus­si­an Mod re new pro­vo­ca­ti­ons
  – https://archive.today/T0qUe
        Tääl­lä on myös eri­no­mai­nen graa­fi­nen ku­va.

  Kol­man­nek­si
  Hu­hun mu­kaan Azovs­ta­lin te­räs­teh­taal­le sa­la­kul­je­tet­tiin W58-ydin­kär­ki, jon­ka te­ho on jo­pa ki­lo­ton­ni.
  – Tä­män epäi­lyn ta­kia Ve­nä­jä ve­täy­tyi pois te­räs­teh­taal­ta ja vain val­voo si­tä, siel­lä ei ole tais­te­lua käyn­nis­sä
  – W58 ta­ri­nan on­gel­ma on se, et­tä ne pois­tet­tiin ko­ko­naan käy­tös­tä vuon­na 1987. Mis­tä jo­ku sel­lai­sen sai­si? — ja ku­ka?
  – a W58 nuc­le­ar war­he­ad smugg­led in­to the Azovs­tav steel mill
  – https://archive.today/mRO38#selection-243.0-243.16

  Bo­nu­se­tu­na
  Azo­vis­sa rä­jäy­tet­tä­väs­tä ydin­la­tauk­ses­ta saa­daan to­dis­tei­den hä­vi­ä­mi­nen siel­lä ole­vis­ta USA:n bi­olo­gis­ten asei­den la­bo­ra­to­ri­ois­ta
  – ja par­haas­sa ta­pauk­ses­sa vie­lä tai­vaal­le le­vi­ää so­ti­laal­lis-bi­olo­gi­sia myrk­ky­jä tap­pa­maan Eu­raa­si­an ja Euroopan asu­jai­mis­toa.
  – Jos sii­nä sa­mal­la me­nee­kin muu­ta­ma ame­rik­ka­lai­nen ken­raa­li mui­den to­dis­tei­den mu­ka­na, on se vain «col­la­te­ral da­ma­ge», ken­raa­le­ja­han voi ai­na os­taa li­sää.

  Uk­rai­nas­ta muu­ten tuu­li käy koh­ti Suo­mea ku­ten muis­tam­me Tser­no­by­lin ydi­non­net­to­muu­den ajoil­ta.

  Vii­den­nek­si.
  Tä­män­kal­tai­nen Fal­se-Flag is­ku teh­dään myös Suo­mes­sa, sen jäl­keen tai si­tä en­nen, kun Suo­mi on saa­tu usu­tet­tua Ve­nä­jän kimp­puun.
  – Tar­koi­tuk­se­na on ku­lut­taa Ve­nä­jän ase­voi­maa tais­te­lut­ta­mal­la si­tä Suo­mea vas­taan
  – ja sa­mal­la hei­ken­tää Eu­roop­paa vie­lä en­ti­ses­tään pa­kot­ta­mal­la se hy­väk­sy­mään li­sää uu­sia it­seen­sä koh­dis­tu­via ta­lous­pa­kot­tei­ta ja ase­os­to­vel­voit­tei­ta USA:n ase­teh­tail­ta. (Täs­sä suh­tees­sa ti­lan­ne on pa­ha, kos­ka jot­kut val­ti­ot ovat osoit­ta­neet tot­te­le­mat­to­muut­ta täs­sä pa­ko­te­asi­as­sa ei­kä ti­lan­net­ta saa mis­sään ta­pauk­ses­sa pääs­tää es­ka­loi­tu­maan.)
  – Uk­rai­nan konf­lik­ti on suun­nat­tu Eu­roop­paa vas­taan

  Nyt ti­lan­ne on se,
  et­tä dol­la­ri­alu­een ja eten­kin Eu­roo­pan on mah­do­ton­ta vält­tyä vä­lit­tö­mäl­tä ta­lous­ro­mah­duk­sel­ta, el­lei Ve­nä­jän ener­gi­ava­ro­ja saa­da «kan­sain­vä­li­seen» hal­lin­taan. (Ex­xon.)
  – Öl­jy al­kaa vir­ra­ta Eu­roop­paan ja las­ku­tus kier­tää USA:n kaut­ta
  – ja hal­li­tus­ten vel­ka­juh­lat voi­vat sitten taas jat­kua ko­me­am­pi­na kuin kos­kaan en­nen — on­han pöy­tä sil­loin ka­tet­tu tuo­reel­la ve­nä­läi­sel­lä ka­vi­aa­ril­la (jo­ka to­sin ei tiu­kim­pien­kaan boi­kot­tien ai­ka­na lop­pu­nut Brys­se­lin pöy­dis­tä vaik­ka oli­kin in­hot­ta­vas­ti tois­sa päi­vä­nä pyy­dys­tet­tyä, mut­ta ur­he­at joh­ta­jam­me kui­ten­kin oli­vat val­miit omas­sa ruo­ka­pöy­däs­sään ja­ka­maan kan­san nä­län ja kär­si­myk­set).

  1. Satanistit tarvitsevat abortoitujen sikiöiden soluja. Siksi uusi normaali on yhden illan suhteet ja abortit. Perkele, kun tämä maailma on sekaisin. Hyvä on pahaa, väärä on oikeaa. Passit otetaan pois ettei pääse minnekään pakoon idioottien valtakunnasta.

   1. Neuvostoliitossa alkuperäisväestö eli suurin enemmistö venäläiset suljettiin pois johtopaikoilta. Juutalaisperäinen porukka syrjäytti tsaarin ja tappoi ja tapatti saksalaisilla kymmeniä miljoonia venäläisiä, eniten tappoi oma kommunistinen hallinto.

    Zelenski on juutalainen ja Ukrainan johdossa ja omistajina on vain juutalaisia. Sotahan siitä tuli. Entä Suomessa?

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*