22 thoughts on “Päivän kuva

 1. Kettutytöt, maskityrannia jne… He ovat aina olleet kaikkein pahimpia ympäristön tuhoajia ja he kuitenkin väittävät aina olevansa oikeassa, he väittävät olevansa parempia ihmisiä jne. Lopettakaa näiden pahojen ihmisten kuuntelu ja heihin uskominen. He ovat valehdelleet teille kymmeniä ja kymmeniä vuosia.

  1. Ehei ole. Sitä on esim. Välimeren pohjukassa, sielä Kreikan rannikolla, enemmän kuin koko Lähi-idässä yhteensä. Ja onhan Suomenkin merialueilla iso öljy allas. Kotkan edustalla. Alaskasta puhumattakaan.

   Kyllä öljyä löytyy ja sitä tulee koko ajan lisää. Öljyn muodostuminen on jatkuva prosessi eikä se ole pysähtynyt. Se ei tarvitse mitään itiökasveja tai muuta hiilipohjaista sekä tuhansia vuosia aikaa. Vai miksi sitten Marssissa olisi öljyä? Oliko sielä joskus viidakko ja itiöksveja?

   1. Sen lisäksi, että öljyä muodostuu jatkuvasti lisää, «valtavan suuria esiintymiä löydetään» aina silloin, kun hinta on nousemassa pilviin. Kun aika on vanhentanut uutisen, katoaa se informaatioavaruuden olemattomuuteen.

 2. «Prе­si­dеnt­ti Sаu­li Nii­nis­tö ker­too Fa­ce­boo­kis­sa pääs­seen­sä ko­tiin vie­tet­ty­ään va­jaat kak­si vuo­ro­kaut­ta Mei­lah­den sai­raa­las­sa Hel­sin­gis­sä.»

  Sаi­kо Nii­nis­tö «äkil­li­sen ko­ro­na­tar­tun­nan»?
  – Mi­kä oli se po­liit­ti­nen pää­tös, jo­hon Nii­nis­tö «ei voi­nut osal­lis­tua»
  – ja jo­ka teh­tiin Nii­nis­tön ol­les­sa «es­ty­nee­nä»
  – ja ku­ka tuu­ra­si Nii­nis­töä.

  On­ko Sаn­nа Mа­rin ot­ta­nut jo pre­si­den­tin teh­tä­vät it­sel­leen?
  – Klаus Sch­wа­bin Sch­wаb-jügend kou­lu­tuk­ses­sa ope­te­taan, et­tä pi­tää mah­dol­li­sim­man pal­jon esiin­tyä sii­nä roo­lis­sa, jon­ka K-Setä on mää­rän­nyt.
  – Vaik­ka ta­voi­te on eh­do­ton yk­sin­val­ta, on noi­den roo­lien ol­ta­va «kan­sal­le tut­tu­ja», jot­ta psy­ko­lo­gi­nen tot­te­le joh­ta­jaa -efek­ti saa­daan syn­ty­mään.

  Olin kir­joit­ta­mai­sil­la­ni ai­hees­ta
  – Gre­ta Gar­bos­ta Sаnnа Mаri­niin — Näyt­te­li­jän työn ke­hi­tys sen­su­el­lis­ta lah­jak­kuu­des­ta nuk­ke­te­at­te­rin nu­kek­si.
  – Po­liit­ti­sen nuk­ke­te­at­te­rin kuu­min ni­mi täl­lä het­kel­lä on en­ti­sen Ukrаinаn Zеlеns­ki, jo­ka on saa­vut­ta­nut uran­sa hui­pun: pää­täh­ti näy­tel­mäs­sä «an­ta­kaa li­sää ra­haa». — Vai vie­lä­kö ura­ke­hi­tys jat­kuu ai­na län­ti­sen maa­il­man­hal­li­tuk­sen nаt­sip­re­si­dent­ti-nu­ken roo­liin as­ti.

  Vai oli­ko Nii­nis­tö-ju­tus­sa ky­sees­sä vas­ta har­joi­tuk­ses­ta ja ylei­sön val­mis­te­le­mi­ses­ta äkil­li­ses­ti teh­tä­vää Nа­tо-pää­tös­tä var­ten:
  1)   Nii­nis­tö on suu­rin uh­ka äkil­li­sen ja nа­tо-myön­tei­sen pää­tök­sen te­ke­mi­sel­le.
  2)   Nii­nis­tö sai­ras­tu­te­taan äkil­li­ses­ti.
  3)   Val­ta siir­tyy Sаn­nа Mа­ri­nil­lе vaik­ka vain pa­rik­si tun­nik­si.
  4)   Syn­tyy «äkil­li­nen uh­ka», esi­mer­kik­si na­ton hyb­ri­di­kes­kuk­sen an­ta­ma tie­to, et­tä Vе­nä­jä on vä­lit­tö­mäs­ti hyök­kää­mäs­sä.
  5)   Kii­rees­sä koo­taan «sup­pea pii­ri» te­ke­mään nа­tо-pää­tös.
  6)   «Sat­tu­mal­ta» na­toon kriit­ti­ses­ti suh­tau­tu­vat hen­ki­löt ovat «es­ty­neet» osal­lis­tu­mas­ta ko­kouk­seen.
  7)   Pää­tös nui­ji­taan pöy­tään.
  8)   Nii­nis­tö pa­laa «koo­mas­ta», siis sai­raa­las­sa vie­te­tys­tä van­keu­des­ta.
  9)   Ti­lan­ne on es­ka­loi­tu­nut ja pää­tök­sen muut­ta­mi­nen on myö­häis­tä
  10)   Sаn­nа Mа­rin saa sy­dä­mel­li­set ja kai­paa­vat on­nit­te­lut Klаus Sc­wа­bil­tа: Ah! mi­kä suo­ri­tus! kos­kas taas niin­ku sil­lai …

  Nа­tо-kriit­tis­ten päät­tä­jien pi­tää koor­di­noi­da me­non­sa niin, et­tä kaik­ki ei­vät ole pois­sa päät­tä­vän pöy­dän lä­hei­syy­des­tä yh­tä-ai­kaa.

  1. Olen jo ennustanut tuon. Eräänä arkiaamuna klo 6.00 tulee lehdistötiedote: Tiedotustilaisuus klo 10 suorana lähetyksenä kaikilla kanavilla. Aiheena Matojäsenyys. Paikalla pääministeri Marin, puolustusvoimien komentaja Kivinen ja puolustusministeri Kaikkonen.

   Poikkeuksellista on, että tiedotustilaisuus ei ala myöhässä. Puolustusministeri komentaa alokas Marinin paikalle ajoissa ja aikataulussa, eikä viidestoista päivä.

   1. Nyt on korkea aina niiden jotka eivät vielä ole palauttaneet sotilaspassiaan esikuntaan ja hakeneet vapautusta puolustusvoimista, palauttaa se. Kun NATO:n liitytään niin sitten se onkin jo vaikeampaa. Toisaalta, ennenaikainen toiminta on kansalaisten tapa äänestää NATO:a vastaan.

  2. Ei ole Nato-kriittisiä päättäjiä. koska siitä mielipiteestä riippuu urakehitys. Suomessa ei saa, eikä kannata olla eri mieltä. Pitää olla samanlainen kuin muut, muuten on hullu.

   Natokenraalit käyvät yksitellen jokaisen ministerin ja kansanedustajan kotona. Jokaisella on oma luotettu natoupseeri kuten oli itäsuomettumusen aikaan kotineuvostoliittolainen. Sehän imartelee pikkusieluista kansanedustajaa kun tuntee olevansa merkittävä henkilö.

   Lounas ja tapaaminen riittää houkuttamaan henkilön natokannattajaksi. Siksi niin hitaasti vaihtuu kansanedustajan natokanta ”en tiedä” kannattajaksi. Epätietoisia on vielä noin 80, mutta jos vaikka 2-3 kansanedustajaa vaihtaa viikottain kanbattajaksi henkilökohtaisen lobbauksen seurauksena, niin lukema on sitten 15-184 Naton puolella kansanedustajista.

 3. Usa:n vä­es­tös­tä 66% on riip­pu­vai­sia re­sep­ti­lääk­keis­tä
  – An­ti­dep­res­sant Presc­rip­ti­on Sa­les Spi­ke

  Kes­ki­ver­to­ame­rik­ka­lai­nen ot­taa nel­jä eri pil­le­riä päi­väs­sä.

  Pi­täi­si­kö mei­dän ol­la huo­lis­sam­me USA:n vä­es­tös­tä?
  – Pi­täi­si­kö USA:n kan­sa va­paut­taa ky­vyt­tö­mäs­tä joh­ta­jas­taan?

  1. Sama Suomessa. Laillinen huumeongelma, kun huumetta myydään lääkärin antamalla reseptillä. Lääketehtaat jalostavat yhä kovempia myrkkyjä. Ei riitä mikään luonnollinen huume, vaan niiden pitää olla synteettisesti valmistettua. Lääkärit vain toimivat ruohonjuuritason diilereinä. Yeah, baby…

   Ne, jotka eivät vielä Käytä mitään huomataan caltamedian valheilla. Ehkä 1% porukoista enää omilla aivoilla ajattelevia täysjärkisiä. Idioluution takana on länsimainen koulutus ja huumeet. Huumeiden käyttäjät pilaavat aivonsa samoin kuin viihteen viihdekäyttäjät.

   1. Höpö höpö, sinulle voisi lääkkeistä olla jopa hyötyä, mutta ei. Suurin osa ihmisistä ei käytä jatkuvaa lääkitystä.

    1. Nelikymppisten miesten toiseksi yleisin kuolinsyy onhuumeet, yleisin on alkoholi. Nukahtamislääkkeisiinkin koukahtaa helposti. Ilmankos jengi on nukkuvia monessakin mielessä. Kaiken mielialaan ja ajatteluun vaikuttavan mömmön voi laskea huumeeksi, myös alkoholin sekä dopingaineet.

     On tosi vähän niitä, jotka ajattelevat kirkkaasti omilla aivoillaan.

 4. Ha­et­ko asun­toa vä­li­tys­toi­mis­ton kaut­ta?
  – Ker­ro vä­lit­tä­jäl­le ta­ri­na, et­tä et­sit asun­toa vain ly­hy­tai­kai­seen tar­pee­seen, mut­ta teet vuok­ra­so­pi­muk­sen tois­tai­sek­si (li­sää jo­kin te­ko­syy tä­hän), kos­ka se on kui­ten­kin help­po ir­ti­sa­noa.

  Täl­lä ta­val­la vä­lit­tä­jä lait­taa si­nut jo­non kär­keen sii­nä toi­vos­sa, et­tä tuo mak­sa­van asi­ak­kaan asun­to tu­li­si vä­li­tyk­seen pi­an uu­des­taan.

 5. Kaikki mikä liittyy KORONAAN ON IKUISESTI HYVÄÄ JA PYHÄÄ.

  KORONA ON YKSI uusista UUSUSKONNOISTA. Samasta juuresta kuin NATOUSKONTO.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*