11 thoughts on “Päivän kuva: Naispappi

 1. Naispapit olivat yksi Suomen historian kaikkein pahimpia virheitä, kuten myös äänioikeuden antaminen naisille.

  Naiset ovat aina kaikissa eri ryhmissä kaikkein pahimpia mädättäjiä jopa miehiin nähden, oli sitten kyse papeista, poliiseista, sotilaista jne. He ovat silti vielä paljon pahimpia kuin suvakkimiehet!

 2. Klaus Sch­wab’in The Big Re­set kir­jan jat­ko-osa The Gre­at Nar­ra­ti­ve
  – Klaus Sch­wabs nye bog – Ar­tik­ke­li eng­lan­nik­si
  –  https://archive.is/IAlWE
  – https://gatesofvienna.net/2022/04/a-handgun-against-the-new-world-order/
  – https://archive.is/RaQam

  Suu­ren nol­lauk­sen jäl­keen to­teu­te­taan Suu­ri Suun­ni­tel­ma.
  – Suu­ri de­mok­ra­tia: jo­kai­sel­la dol­la­ril­la on yk­si ää­ni.
  – Jo­kai­sen toi­mi­alan suu­rin fir­ma on it­ses­sään alan­sa mi­nis­te­riö maa­il­man­hal­li­tuk­ses­sa.
  – Mal­li Füh­rer.

 3. Schwa­bin unel­ma edis­tyy.
  – Aust­ra­lia – One Gi­ant Step for Klaus Sch­wab – You Will Own Not­hing!

  Maa­il­man­hal­li­tus pyr­kii ot­ta­maan ih­mis­ten asun­not omis­tuk­seen­sa. Käyt­tää va­sal­li­val­ti­oi­ta vä­li­kap­pa­lee­na.

  Aust­ra­li­as­sa
  – hal­li­tus ot­taa asun­to­kan­nan it­sel­leen pa­la pa­la­ta.
  – Asun­non «os­ta­jan» ei tar­vit­se vä­lit­tää lai­nan ta­kai­sin­mak­sus­ta. Tu­lee­han hä­nes­tä on­nel­li­nen sen jäl­keen, kun hän ei enää omis­ta mi­tään.
  – … ja hal­li­tuk­sen palk­kaa­ma lää­kä­ri kyl­lä mää­rää li­sää «on­nel­li­suut­ta», jos hen­ki­löl­le myön­net­ty «so­si­aa­li­nen luot­to» riit­tää sii­hen.

  Ita­li­as­sa
  – asun­to­ja re­mon­toi­daan kuu­mei­ses­ti, kun val­ti­on «lai­naa» saa 110% kus­tan­nuk­sis­ta.

  Ym­mär­tääk­seen Ita­li­an ti­lan­net­ta on otet­ta­va huo­mi­oon, et­tä siel­lä yk­si­tyi­nen asun­non omis­tus on mer­kit­tä­väs­ti suu­rem­paa kuin muu­al­la Eu­roo­pas­sa: kan­sa­lais­ten elä­ke­va­rat on si­joi­tet­tu hei­dän it­sen­sä suo­raan omis­ta­miin asun­toi­hin.
  – Ita­li­alai­set ei­vät luo­ta va­ral­li­suut­taan hal­li­tuk­sen «säi­ly­tyk­seen», esi­mer­kik­si elä­keyh­ti­öi­hin.
  – Sii­tä­hän ma­fi­akin on saa­nut al­kun­sa: suo­jak­si hal­li­tuk­sen ryös­te­lyä vas­taan.

  En ole näh­nyt Ita­li­an «re­mont­ti­lai­no­jen» eh­to­ja, mut­ta ai­van var­mas­ti niis­sä on py­kä­lä omis­tuk­sen siir­ty­mi­ses­tä val­ti­ol­le, jos …
  – Ja tuo «jos» -ti­lan­ne sit­ten saa­daan ai­kaan hal­li­tuk­sen toi­men­pi­teil­lä tai vain pel­käl­lä pää­tök­sel­lä,
  – … kun ai­ka on kyp­sä.

  1. Tiedemiehet tuodaan medioihin esittelemään kuinka vaarallista on omistaminen. Kukaan ei vastusta, koska tiedettä kritisoivat ovat foliotyyppejä ja kenenkään ei kannat erottua joukosta.

   Kyllä se yksi elämä menee vaikka orjana.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*