12 thoughts on “Päivän kuva

 1. Prinssi Harry ja Meghan tuntevat valtamedian raivon:

  ”Sussexin herttuapari varoittaa väärän tiedon leviämisestä.

  Herttuatar Meghan on lisäksi äskettäin vaatinut, että brittiläisiin tabloid-sanomalehtiin tulisi lisätä samanlainen varoitusmerkintä kuin esimerkiksi tupakkatuotteisiin.

  – Ensinnäkin, kehotan kaikkia olemaan lukematta tabloideja, hän sanoo.

  Prinssi Harry kertoo, että kysymys misinformaatiosta on hänelle henkilökohtainen.

  – Olen kokenut tämän henkilökohtaisella tasolla vuosien ajan, mutta nyt näen saman tapahtuvan maailmanlaajuisella tasolla, mikä vaikuttaa kaikkiin, ei ainoastaan Yhdysvalloissa, vaan koko maailmassa, hän sanoo.

  – Opin jo varhain, että julkaisutoiminnan kannustimet eivät ole yhteneväiset totuuden kannustimien kanssa.
  – Misinformaation määrä tällä hetkellä on kauhistuttavaa. Kukaan ei ole siltä turvassa, ketään ei suojella siltä, hän sanoo.

  – En usko sen olevan hyväksi kenellekään. Toivottavasti jonain päivänä niissä on samanlainen varoitusmerkintä kuin tupakkatuotteilla. Esimerkiksi ”Tämä on myrkyllistä mielenterveydellesi”.”

  https://www.iltalehti.fi/kuninkaalliset/a/e6c517e3-ad76-4df2-88d4-84bb560f5a15

  1. Prinssi Harry on huolissaan informaation vaikutuksesta terveydelle.
   – Informaatioon pitää sii puuttua lääketieteellisn toimin.
   – WHO knows!

 2. In­ter­net-pa­ko­lai­sen Jim Sto­ne’n pa­ko­mat­ka jat­kuu. Nyt hä­nen pal­ve­li­men­sa ovat Bra­si­li­as­sa sen jäl­keen, kun USA:n uu­si to­tuus­mi­nis­te­riö, jon­ka hal­li­tuk­ses­sa on muu­ten Fürer Hun­ter Bi­den vaa­ti­ma­ton­ta 50’000 dol­la­rin kuu­kau­si­kor­vaus­ta vas­taan ta­kaa­mas­sa to­tuu­den ja re­hel­li­syy­den, va­lis­ti In­ti­an hal­li­tus­ta.
  – SER­VER CHAN­GE, In­dia star­ted ha­ving prob­lems. You are now on notiniceland.com

  Mi­kään ei ole vah­vem­pi pe­rus­te to­tuu­del­le kuin dol­la­ri.
  – Lau­sui In­ti­an to­tuus­mi­nis­te­ri kes­kus­tel­tu­aan Fürer pil­vi­veik­ko Bi­de­nin kans­sa.

  Is­lan­nis­sa Jim Sto­neen koh­dis­tet­tiin se­cu­ri­ty cer­ti­fi­ca­te -is­ku.
  – they app­lied se­cu­ri­ty cer­ti­fi­ca­tes ac­ross the bo­ard and im­me­di­ate­ly used them to shut the si­te down. I al­ways war­ned pe­op­le to NE­VER use se­cu­ri­ty cer­ti­fi­ca­tes un­less ab­so­lu­te­ly ne­ces­sa­ry be­cau­se they could be used to sa­bo­ta­ge the si­te and that’s exact­ly what they did the na­no­se­cond they we­re app­lied. That’s their hi­de­out and how they de­ci­ded to shut it all down wit­hout «shut­ting it down».

  Vuo­sien ta­kaan tu­lee mie­leen deep­Da­ta’n to­teut­ta­ma erit­täin on­nis­tu­nut cy­ber-hyök­käys, jol­la on­nis­tut­tiin saa­maan hal­tuun käy­tän­nös­sä kaik­ki maa­il­man pal­ve­li­mien ser­ti­fi­kaa­tit. Sii­nä­hän

  1)    en­sin «löy­det­tiin» haa­voit­tu­vuus, jo­ka kos­ki «kaik­kien pal­ve­li­mien» ser­ti­fi­kaat­te­ja.
  2)    Sit­ten nos­ta­tet­tiin hy­pe, et­tä nyt «mi­kään ei ole tur­vas­sa».
  3)    Si­tä en­nen oli ser­ti­fi­kaat­tien myy­jät otet­tu hal­tuun niin, et­tä deep­Da­tal­la pys­tyi pe­ruut­ta­maan min­kä ta­han­sa ser­ti­fi­kaa­tin.
  4)    Pal­ve­lin­ten omis­ta­ja kii­ruh­ti­vat hank­ki­maan uu­den ser­ti­fi­kaa­tin. — Niin­hän kaik­ki muut­kin te­ke­vät! — Ryh­mä­pai­ne, mas­sa­hys­te­ria.
  5)    Sa­moi­hin ai­koi­hin deep­Da­ta aloit­ti myös il­mais­ten (Let’s enc­rypt) ser­ti­fi­kaat­tien myyn­nin. — Il­mai­nen niin kuin Goog­le: et tar­vit­se yh­tään ra­haa, an­nat vain sie­lu­si!
  6)    Myös se­lai­miin on asen­net­tu omi­nai­suus, et­tä ma­nu­aa­li­nen (esi­mer­kik­si «van­hen­tu­neen») ser­ti­fi­kaa­tin ohit­ta­mi­nen on suu­rel­le ylei­söl­le ylit­se­pää­se­mä­tön­tä.

  Nyt dark­Da­ta voi hal­li­ta käy­tän­nös­sä kaik­kia ser­ti­fi­kaat­te­ja.
  – Käy­tä httpS -yh­teyt­tä ai­no­ana ta­pa­na yh­dis­tää pal­ve­li­meen vain sil­loin, kun se on vält­tä­mä­tön­tä.
  – Pi­dä jat­ku­vas­ti avoin­na mah­dol­li­suus pelk­kään http -yh­tey­teen.

  Käy­tän­nös­sä kaik­ki cy­ber-hyök­käyk­set ja -ma­ni­pu­loin­nit ovat so­ta­te­ol­li­suu­den tuot­ta­mia.

 3. Uu­si Maa­il­man­hal­li­tus Jär­jes­tää val­ti­oi­ta si­to­van Cy­ber-tur­val­li­suus-ko­kouk­sen
  – Cor­po­ra­te In­vol­ve­ment in In­ter­na­ti­onal Cy­ber­se­cu­ri­ty Tre­aties
  – https://archive.today/cktmq

  Ko­kouk­sen tu­lok­ses­ta päät­tä­vät juu­ri ne yh­ti­öt, joi­den toi­min­taa on tar­koi­tus sään­nel­lä.

  «This is wrong.»
  – sa­noo Cy­ber-spe­si­alis­ti Bru­ce Sch­neier.

 4. Tie­dät­kö mi­kä on suu­rin kuo­lin­syyn «syn­nyt­tä­vil­le ih­mi­sil­le» Yh­dys­val­lois­sa?
  – Don’t Di­vert Your At­ten­ti­on to Roe v. Wa­de
  https://archive.today/9iPnc

  Vas­taus:
  – Mur­ha!

  Toi­nen ky­sy­mys, jo­ta en ky­sy:
  – Mi­kä oli mur­ha­tun nai­sen ihon­vä­ri.
  – Ky­sy­mys oli­si­kin täy­sin epä­re­le­vant­ti, kos­ka ku­kaan ei pys­ty sii­hen vas­taa­maan ja si­tä pait­si on­ko kuol­lut hen­ki­lö muu­ten­kaan enää ih­mi­nen. Ai­na­kin ve­rot­ta­ja, siis val­tio, kä­sit­te­lee si­tä ta­va­ra­na, alv. 22%,
  – jos­ta luon­nol­li­ses­ti seu­raa, et­tä ruu­mis­ta on pu­hu­tel­ta­va pro­no­mi­nil­la: se.

 5. Mitä tarkoittaa ”nuukata”?

  Nyky-yhteiskunnassa käytetään paljon sellaisia sanoja joille olisi suomenkielinen vastinekkin. Mutta jotka on korvattu jollain oudolla väännöksellä. Niinkuin esimerkiksi ”woke”. Ei ole hajuakaan mitä se tarkoittaa mutta paljon sitä nykyään viljellään.

  1. Nuukata = pudottaa ydinpommi päähän
   Woke = moderni herännäinen / eli kuuluu äärisuvakkien kirkkoon

   Pahoittelut, että käytämme joskus noita termejä, mutta toisaalta on hyvä niistä kertoa varsinkin, kun maailmalla niitä käytetään niin paljon varsinkin kansallsimielisissä piireissä.

 6. 90-luvulla sama hömppälehdistö aivopesi ensin suomalaisia roskajutuilla ja sen jälkeen huijasi suomalaiset luulemaan EU:n olevan hyvä asia ja, että EU ei tarkoita euroon liittymistä ja sitten vain ilmoitettiin, että no niin, eurosta päätettiin jo.

  1. Hyvä pointti. Tosiaan 90-luvun puolivälissä valtamedia huijasi Suomen EU:iin. Tosin kyllä sitten myöhemmin myönsivät ja taisi joku pyyytää anteeksikin.

 7. Suomen saakin pommittaa , jos täällä on miehet niin sairaita pellejä että vihaavat kaikkia suomalaisia naisia vain siksi että jotkut naiset äänestää vihervasemmistoa, ovat lapsettomia (terveyssyytkin voi estää lapsen hankinnan ) tai eivät ole parisuhteessa miehen kanssa (en tarkoita lesboja vaan sellaisia naisia jotka eivät miehille edes kelpaa).

  1. Mikäli tuo syy että Suomessa on muutamia miehiä jotka ajattelevat noin, on syy ydinpommittaa Suomea, olet sairas.
   Totta on että kulttuurimarxismi on läpäissyt Suomen joka elämänalueella. Tämä tulee huvittavasti ilmi mm. Arkkitehtuurissa ja ympäristörakentamisessa jossa nykyään hysteerisesti pelätään suoria kulmia ja symmetrisyyttä. Kaiken pitää olla ’pehmeää’, kieroutunutta, totaalifeminististä.

Vastaa käyttäjälle Aimo Mies Peruuta vastaus

Your email address will not be published. Required fields are marked*