Marco de Wit 10 toukokuun, 2022
Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

 

Voisiko joku tehdä paremman kuvan, jossa leijona olisi raatelemassa jotain toista petoeläintä samaan aikaan, kun apina päättää sekaantua tilanteeseen varmana siitä, että toinen raaka leijona tulee apinaa puolustamaan.

Jaa artikkeli
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

16 thoughts on “Päivän kuva

 1. Bi­den sa­lai­lee ruo­ka­sa­bo­taa­se­ja.
  – Bi­den Cy­ni­cal­ly Uses Uk­rai­ne to Co­ver Food Sa­bo­ta­ge
  –  https://archive.today/zQJfp

  Artikkelin kir­joit­ta­jaa, F. Wil­li­am Eng­dahl’ia ar­vos­tan suu­res­ti
  – F. Wil­li­am Eng­dahl is st­ra­te­gic risk con­sul­tant and lec­tu­rer, he holds a deg­ree in po­li­tics from Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty and is a best-sel­ling aut­hor on oil and ge­opo­li­tics, exc­lu­si­ve­ly for the on­li­ne ma­ga­zi­ne
  – New Eas­tern Out­look
  – Hä­nen ar­tik­ke­lien­sa edel­leen jul­kai­su on sal­lit­tua ja toi­vot­ta­vaa.

 2. WEF:in uu­sin is­ku elin­tar­vi­ke­tuo­tan­toon
  – RU­MORS OUT OF YE­MEN: CHIC­KEN FEED POI­SO­NED
  https://archive.today/JSECx

  – Je­me­niin lai­val­la tuo­tu ka­nan­re­hu vii­pyi sa­ta­mas­sa poik­keuk­sel­li­sen kau­an, jos­sa si­tä ah­ke­ras­ti tut­ki­vat «YK:n laa­dun­tar­kas­ta­jat»,
  – jot­ka to­del­li­suu­des­sa oli­vat CIA:n tai WEF:n agent­te­ja,
  – jot­ka myr­kyt­ti­vät las­tin.
  – Re­hu ja­el­tiin maan jo­ka kolk­kaan
  – ja mas­sii­vi­set ka­na­kuo­le­mat al­koi­vat jo­ka puo­lel­la maa­ta.

  WEF:in vi­ral­li­nen ta­voi­te on pois­taa li­ha­tuot­teet ko­ko­naan ih­mi­sen ra­vin­to­ket­jus­ta.
  – Täl­lä ker­taa is­kun suo­rit­ta­va­na pro­xy­na käy­tet­tiin YK:n vi­ra­no­mai­sia.
  – Kaik­ki län­nen kan­sain­vä­li­set jär­jes­töt ja hal­li­tuk­set on mi­li­ta­ri­soi­tu pro­xyik­si so­das­sa maa­il­man her­ruu­des­ta.

  Pit­kis­sä (elin­tar­vik­kei­den, re­hu­jen, jne) toi­mi­tus­ket­juis­sa on mu­ka­na niin mon­ta eri toi­mi­jaa ja mil­lä ta­han­sa niis­tä on mah­dol­li­suus saas­tut­taa kuor­ma.
  – Myös USA:ssa on ol­lut pal­jon «lin­tuinf­lu­ens­saa» liik­keel­lä ja
  – iso­ja ka­na­mää­riä on tu­hot­tu.

  Tuo­tan­to­ket­ju­jen tu­ho­ami­sen kaa­va on sa­ma kuin sis­si­so­dan kaa­va.
  – Sis­sil­lä on mah­dol­li­suus is­keä mi­hin ta­han­sa vi­hol­li­sen heik­koon koh­taan erit­täin pie­nil­lä re­surs­seil­la,
  – mut­ta vi­hol­li­nen jou­tuu suo­jau­tu­maan jo­kais­ta mah­dol­lis­ta hyök­käys­vaih­to­eh­toa vas­taan ja se vaa­tii pal­jon re­surs­se­ja.

  Vi­hol­li­nen on maa­il­man­ta­lous,
  – jo­ka pe­rus­tuu so­pi­muk­siin ja
  – osa­puol­ten kes­ki­näi­seen luot­ta­muk­seen,
  – et­tä toi­nen toi­mii niin kuin on so­vit­tu.
  – Et­tä ra­ha tu­lee ti­lil­le erä­päi­vä­nä.

  Täs­sä so­das­sa so­pi­mus­poh­jai­nen maa­il­man­jär­jes­tys on tar­koi­tus tu­ho­ta ja
  – kor­va­ta se «sään­tö­poh­jai­sel­la» jär­jes­tyk­sel­lä,
  – jos­sa vah­vin sa­ne­lee sään­nöt,
  – jos­sa maa­il­man­hal­li­tuk­sel­la on eh­do­ton val­ta yli ko­ko luo­ma­kun­nan.
  – He­ge­mo­ni­as­ta on kyse.

  Maa­il­man­laa­jui­ses­ti nyt to­teu­te­taan täs­mäl­leen sa­maa kaa­vaa, mil­lä Ame­ri­kan man­ner otet­tiin val­koi­sen mie­hen omis­tuk­seen:
  – tap­pa­mal­la al­ku­pe­räis­vä­es­tö
  – ja kor­vaa­mal­la se uu­den ul­jaan ih­mis­ro­dun gee­ni­pe­ri­mäl­lä.

  Vä­es­tön­vaih­don jäl­kei­sen uu­den vä­es­tön on elet­tä­vä jat­ku­vas­sa pe­los­sa, kos­ka se tie­tää voi­van­sa it­se­kin tul­la kor­va­tuk­si mil­loin ta­han­sa niin kau­an kuin mui­ta ro­tu­ja, siis ih­mis­kun­nan vi­hol­li­sia, on vie­lä ole­mas­sa.
  – Ih­mis­ten ja kan­sa­kun­tien pi­tää jat­ku­vas­ti elää pe­los­sa kans­saih­mi­si­ään ja naa­pu­ri­val­ti­oi­taan koh­taan
  – ja käy­dä jat­ku­vaa so­taa toi­nen tois­taan vas­taan,
  – et­tä se py­syi­si heik­ko­na ja tot­te­le­vai­se­na maa­il­man­hal­li­tuk­sen edes­sä.

  Rat­kais­taan­ko tä­mä kol­mas maa­il­man­so­ta ta­lou­den vai­ko me­di­ka­li­an asein?
  – Ta­pe­taan­ko vä­es­tö näl­kään
  – vai myr­ky­te­tään­kö se gee­ni­tek­no­lo­gi­an uu­sim­pia ko­keel­li­sia «lää­kin­tä»me­ne­tel­miä käyt­tä­en?

  Vai on­ko voit­ta­jan aseet sil­lä, jo­ka hal­lit­see par­hai­ten psy­ko­lo­gi­sen so­dan­käyn­nin,
  – psy­co-war,
  – jos­sa vä­es­tön tun­tei­ta ja emoo­ti­oi­ta hal­li­taan in­for­maa­ti­on, «leh­dis­tön», ja huip­pu­tek­no­lo­gi­an, 5G, kei­noin
  – pai­ne­le­mal­la nap­pe­ja kes­kus­val­vo­mos­ta kä­sin.

  Tämä so­ta jat­kuu niin kau­an kuin yk­si­kin palk­ka­so­tu­ri tai val­ti­on hal­li­tus on os­tet­ta­vis­sa dol­la­rei­ta vas­taan.
  – Kun nä­mä al­ka­vat vaa­ti­maan pal­kak­si kul­taa, on val­ta siir­ty­nyt sil­le, jol­la on kul­ta;
  – ruo­kaa niin sil­le, jol­la on ruo­ka.

  Kult­tuu­rien vä­li­ses­sä so­das­sa yk­si kult­tuu­ri eli us­kon­to sa­noo, et­tä
  – hul­lu­han se on, jo­ka ei ole val­mis ai­van mi­hin ta­han­sa kun­han hin­nas­ta so­vi­taan.
  – Se on ra­han evan­ke­liu­mi
  – ja hul­lu hoi­de­taan lää­ke­tie­teen kei­noin.
  – Men­köön vaik­ka isän­maa, hei­mo, omat van­hem­mat ja lap­set, jos vaan mi­nut nos­te­taan kun­ni­an kuk­ku­loil­le,
  – et­tä pää­sen 15 mi­nuu­tik­si etu­si­vuil­le.

  Oli­ko lii­an pit­kä kom­ment­ti?
  – Sii­nä hii­ri­sor­mi voi vam­mau­tua, jos yrit­tää kol­mes­sa se­kun­nis­sa hy­pä­tä seu­raa­vaan kom­ment­tiin.
  – Ja ke­nen vi­ka se­kin on,
  – ke­tä on syyt­tä­mi­nen?
  – Jou­du­taan­ko lu­ki­ja lä­het­tä­mään hoi­toon?

  Ke­net pi­tää tu­ho­ta tai de­mo­ni­soi­da, et­tä maa­il­ma muut­tui­si pa­rem­mak­si pai­kak­si,
  – et­tä vain miel­lyt­tä­vis­tä asi­ois­ta ker­ro­taan jul­ki­suu­des­sa ja epä­mie­lui­sat­kin kään­ne­tään tais­te­lu­voi­toik­si tiel­lä koh­ti uut­ta ja ul­jas­ta maa­il­maa.
  – Jos tä­nään kär­sim­me­kin vi­lua ja näl­kää, on palk­kio tu­le­vas­sa elä­mäs­sä ruh­ti­naal­li­nen.
  – Uh­raa­mal­la oman elä­mäm­me maa­il­man­hal­li­tuk­sen gee­ni­ko­kei­luil­le var­mas­ti pe­las­tam­me il­mas­ton ja kai­ken mi­tä se voi meil­le an­taa.
  – Et­tä tu­hon ja hä­vi­tyk­sen kau­neus tu­li­si sel­väk­si jo­kai­sel­le ih­mi­sel­le
  – tai ai­na­kin jo­kai­sel­le eloon ­jää­neel­le.

  On­ko elä­män tar­koi­tus jos­sain to­tuu­den ja dol­la­rin vä­li­ses­sä komp­ro­mis­sis­sa, hy­vän ja pa­han vä­lil­lä?
  – Et­tä maa­il­mas­ta teh­dään hy­vä tap­pa­mal­la kaik­ki hy­vyy­den vas­tus­ta­jat:
  – jos ro­kot­teel­la ei pa­ha muu­tu­kaan hy­väk­si niin mi­kä oi­keus elä­mään sel­lai­sel­la ih­mi­sel­lä yli­pää­tään oli­si ol­lut?

  1. Ja Sauli Niinistö kannattaa SÄÄNTÖPOHAJAISTA MAAILMANJÄRJESTYSTÄ, jossa vahvin määrää säännöt yksipuolisesti sanalemalla. Sitä edustaa KOKOOMUS Suomessa. Globalisti- ja orjuutuspuolue. Pahin kaikista. Sekin pitää tuhota. Pahin kyykyttäjä ja veren imijä jo vuodesta 1987 hallituksessa ja Suomen tuho on ollut ennennäkemätön. Pysäyttäkää maanpetturikokoomus!

  1. Johan se on ylikansallisen yhtiön hallinnassa. Tietoenator laskee ÄÄNITULOKSEN. ÄÄNET lasketaan äänestyspaikoissa.

  1. Taitaa olla robottien keskustelua robottien kanssa.

   Ukrainassa on enää kyse siitä, miten maa jaetaan ja kenen kesken.

  1. Tsaarin aikaan Venäjä oli kylläkin kotka kuten kuuluisassa Edward Iston maalauksessa ja voisi se nykyäänkin olla.

 3. Juuri näin. Yle oli todennut Kuinka sen aivopesu tehoaa. Aivan kuten koronapelottelussa. Nyt 1200 VASTAAJAN (boteilta kysytty?) gallupissa 76 prosenttia kannatti Nato-jäsenyyttä. EUssakin ihmettelevät nopeaa mielenmuutosta, mutta VALLAN MEDIAN VALTA ON IHMEELLINEN . Suurin kannatuksen nousu oli ollut yli 60 vuotiailla vasemmiston munmoilla ja papoilla, joista yli 80 % kannattaa Suomen sotkemista suurvaltapeliin.

  Eihän tuo muuta todista kuin vain median tehokkuutta mielen eli ihmisten hallinnassa. Kahdessa viikossa media kykenee muuttamaan mustan valkoiseksi. Media on äärimmäisen tehokas ase. Pelottelulla ohjataan.

  Venäjä on propagandan mallimaa. Mielen muokkauksen opit on haettu Suomeen Neuvostoliitosta. Niitä ei ole ollut tarve muokata, vaihtaa vaan kielen. Venäläiset ovat vallan toimijoiden edessä IHAN YHTÄ NAIIVEJA KUIN SUOMALAISET..

  Suomi ja Venäjä ovat ihannevaltioita hallitsijoille ja diktaattoreille. Tyhmiä orjakansoja on helppo hallita. Suomea vielä helpompi kuin Venäjää, kun täällä kansa ei osaa kapinoida. Kaikki vastarinta tapahtuu HIHAPUHEISSA. Mussutetaaan kotona.

  Suomessakin on kaksoisstandardi. Kansa tietää, mutta ei sillä ole mitään suoria keinoja ja haluja vaikuttaa mihinkään. Kotona mussutetaan, mutta ei sitten TEHDÄ mitään.

 4. Onko tietoa mitä tahoa Suomen johto käyttää tiedustelulähteenään? Ei kai esim Supo ja kumppanit voi olla oikeasti niin tyhmiä että esim amerikkalaisiin tiedustelulähteisiin ja vastaaviin vain luottavat? Eikö Supo tiedä mitä Ukrainassa oikeasti tapahtuu vai kuuluuko tämä kaikki tähän Natofarssiin?

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*