25 thoughts on “Päivän kuva

 1. Uusintaa taas. Rikolliset hipit vs. idiootit rullalaudalla. Samaa paskaa eri paketissa.
  Parasta oli Easy Riderissa se loppu. LOL.

  1. Mitä pillunaamoja, ennenkin haistellu miehet ja kerjänny pikkareita. Ja saanut ne 30mk eli nykyään 10€ miehen käyttämistä tilatuista paskaraidoista haaashhaaaaa😭👍💩raha puhuu🛐minä en.

  1. Naisten nekerien juttuja mainostaa jo kaikki ei kukaan enää kun katsonut ole normi mainos, kaikki nykyään sekopäisiä hip hip hip jeeh ostakaa naiset huomaamatta ärsyttävyyttä ja järkeä että olemme muka jo yli puolet ruskeita. Boozt jne. oksennukset käy kaupassa kuppaamassa 30min viimeksi kun eri ostoksia kymmeniä. Aattelin voi Voi nuori, kunpa ymmärtäisit. Ite en oo ostanut mitään joka on ollut jossain pmainoksessa tai ruskean reiän ritarit ja niiden paskomat barbit. Nou mäkkäri, cokis ym. saa kiittää myöhemmin kun on oma itsensä hyvä itsetuntoinen eikä peilaa joka vuosi vaihtuvilla krääsillä itseä itsetunnottomasti ja kyn koulussa kiellettiin leijona koru ostin leijona paidan ym. mitä halusivat leijonana. Tuli viestiä sieltä mikä lie se on mutta sopu, hos ei leijona koruansa saa niin tulee vaatteissa ym. mitä haluaa pitää.

 2. https://www.friatider.se/studie-b-gpar-och-fluglarver-lika-skr-mmande

  Studie: Bögpar och fluglarver lika skrämmande

  Salivprover visar: Homofobi kan vara naturligt. Åsynen av hånglande män framkallar samma α-amylasnivåer som fluglarver och otäcka maskar, hos heterosexuella män

  ”Homofobia” näyttää olevan jo luonnostaan geneettisesti sisäänohjelmoitua (ainakin) heteromiehissä.

  Jokohan Seta julistaa Tieteenkin Homofoobiseks?

  1. Eipä tarvitsekaan mennä’. Täysin akateeminen eli turha kysymys. SUomalaiset on jalostettu sotimaan kaikki Ruotsin sodat niiden puolesta. Miksi tuota faktaa ei opeteta jo Ruotsin peruskoulussa.

   Sen lisäksi suomalaiset ovat valmiita taistelemaan Ruotsin kurdi- ym nogojengien puolesta

  2. Ruotsi sotiikin viimeiseen suomalaiseen kuten on aina tehnyt koko historiansa ajan. Ruotsalaiset ovat aina olleet aivan surkeita itse sotimaan, jonka takia he nousivat valtaan vasta kun Tanska heikentyi, jolloin he alkoivat sotimaan viimeiseen suomalaiseen.

 3. Oi­keus tap­paa.
  Miley Cyrus, Ariana Grande, and others join Planned Parenthood in ad campaign promoting the right to kill unborn children
  –   https://archive.is/2xSCa

  Eu­gee­nik­ko Ga­tes on käyn­nis­tä­nyt mai­nos­kam­pan­jan Roe v Va­de -pää­tök­sen ym­pä­ril­le, jot­ta syys­vaa­lien ää­nes­tä­jien huo­mio saa­daan kään­net­tyä pois kyl­mäs­tä, nä­läs­tä ja ben­san hin­nas­ta.

  Af­ga­nis­ta­ni­lai­nen kash­mir-vil­la saa­daan lam­paan koh­dus­ta abor­toi­dus­ta lam­paan si­ki­ös­tä.
  – Äi­ti-lam­mas en­sin ta­pe­taan, jot­ta si­kiö saa­daan mah­dol­li­sim­man eh­jä­nä koh­dus­ta.
  – Täl­lä ta­val­la var­mis­te­taan pa­ras mah­dol­li­nen voit­to vil­lan tuot­ta­jal­le.

  Ja kaik­ki­han vain sen vuok­si, et­tä mei­dän ja­lo­ro­tui­sim­mat kan­sa­lai­sem­me saa­vat kei­ka­roi­da jul­ki­suu­des­sa par­haas­ta na­has­ta ja vil­las­ta teh­dyis­sä ja vii­meis­tä huu­toa ole­vis­sa vaat­teis­sa.
  – No. Kor­kein tar­jous voit­taa.

  Mi­tään ei tie­ten­kään hei­te­tä huk­kaan,
  – emo-äi­din li­hat syö­dään ja si­ki­ön mu­rea li­ha se vas­ta herk­kua on­kin; ul­ko­mail­ta as­ti sii­tä kan­nat­taa läh­teä nau­tis­ke­le­maan. Tuo­reel­taan li­ha on pa­ras­ta.

  Kyl­lä ih­mi­sen­kin elä­mäs­tä päät­tä­mi­nen kuu­luu omis­ta­jal­le.
  – Si­ki­ön omis­tu­soi­keus kuu­luu jo luon­nos­taan äi­dil­le ei­kä si­ki­öl­tä ky­sy­tä sil­lä hän ei omis­ta ke­tään ja on on­nel­li­nen.

  Op­ti­maa­li­nen het­ki abor­tin te­ke­mi­seen las­ke­taan eri ikäi­sis­tä sikiöistä saa­ta­van ki­lo­hin­nan mu­kaan vä­hen­net­ty­nä äi­din li­sään­ty­neil­lä ruo­kin­ta­kus­tan­nuk­sil­la.
  – Kos­ka si­ki­öis­tä saa­ta­vien elin­ten mark­ki­na­hin­ta vaih­te­lee lä­hes päi­vit­täin, ei yleen­sä kan­na­ta it­se ryh­tyä mo­ni­mut­kai­siin las­ku­toi­mi­tuk­siin vaan kään­tyy rei­lus­ti am­mat­ti­lai­sen puo­leen jo sii­nä vai­hees­sa, kun ai­koo lait­taa si­ki­ön alul­le.
  – Sa­mal­la on mah­dol­lis­ta saa­da ro­tu­neu­von­taa par­haa­seen lop­pu­tu­lok­seen pää­se­mi­sek­si.

  Pla­ned Pa­rent­hood
        – 0800 – 7617 (PLAN)

  Huo­maa tar­jouk­sem­me gee­ni­ja­los­te­tus­ta ro­tus­per­mas­ta: ei vam­mai­sia lap­sia, ei syn­nyn­näi­siä vi­ko­ja, ei it­ke, il­mas­toys­tä­väl­li­nen ja si­ni­set sil­mät.
  – Voi­ko lap­ses­ta enem­pää toi­voa!

  Vaih­to- ja pa­lau­tu­soi­keus syn­ty­män jäl­keen teh­tä­vän abor­tin kaut­ta.

        Äänestä oikein!

  1. Vaikuttaa ihan kansallissosialistien unelmalta. Jalostettu pitemmälle.

   Mikäs se meidän yhteiskuntajärjestelmä on virallisesti? Vapaa markkinatalous ja liberaalidemokratia. Niinpä. Mutta mikä sen järjestelmä nimi on oikeasti?

   1. Jär­jes­tel­män ni­mi EI ole de­mok­ra­tia, niin kuin mo­net ku­vit­te­le­vat. Se on ta­sa­val­ta.

    1. EU ei ole tasavaltaa nähnytkään. Siellä on kuninkaallisten nimellisesti hallitsemia monarkioita. Suomen tasavalta oli ja se oli lyötynä kolikkorahoihin. Länsi on virallisesti liberaalidemokratia. Siis nimellisesti, vaikka oikeasti se tarkoittaa totalitaristista fasismia.

 4. Clin­ton Bo­dy Count on kä­si­te, jo­ka viit­taa kym­me­niin ja kym­me­niin mur­hiin Clin­to­nin ma­fi­an hal­lin­noi­mil­la tie­don ja ra­han alu­eil­la.
  – The ‘Clin­ton Bo­dy Count’ Keeps Gro­wing As Anot­her Clin­ton As­so­ci­ate With Ties To Eps­tein Ends Up Mys­te­ri­ous­ly De­ad – But Go Back To Sleep, The­re’s Not­hing To See He­re
  –   https://archive.is/kbKbc

  – Uu­den maa­il­man­jär­jes­tyk­sen mu­kai­nen maa­il­man­hal­li­tus koos­tuu suu­rim­pien ma­fi­aper­hei­den jä­se­nis­tä.

 5. Todennäkösemmin nykyäänkin Texasin moottoriteillä ajetaan vapaasti hengittäen chopperilla kuin homostellen sähkölaudan kanssa maskit naamalla niinkun Kaliforniassa.

 6. Elon Mus­kin Twit­ter-kaup­pa sään­tö­poh­jai­sen maa­il­man­jär­jes­tyk­sen kou­ris­sa.
  – Elon Musk says de­al to buy Twit­ter ‘tem­po­ra­ri­ly on hold’
  – https://archive.today/k9sks#selection-501.0-501.106

  Enää val­ti­oon ei voi luot­taa kau­pan osa­puo­le­na: la­ki muut­tuu ai­na ti­lan­teen mu­kaan ja en­nal­ta ar­vaa­mat­to­mas­ti.
  – USA:ssa Bi­den pe­rus­ti to­tuus­mi­nis­te­ri­ön ja to­si­asi­al­li­ses­ti so­si­ali­soi Twit­te­ril­tä va­pau­den jul­kai­su­toi­min­taan. En­nen Elon Mus­ki­ahan tuo­ta va­paut­ta ei ol­lut ole­mas­sa­kaan.
  – Uu­sia sään­tö­jä kek­si­tään jat­ku­vas­ti li­sää.

  On­ko tar­koi­tuk­se­na pe­lo­tel­la kaik­ki maa­il­man­hal­li­tuk­sen kans­sa kil­pai­le­vat toi­mi­jat pois mark­ki­noil­ta jo etu­kä­teen?
  – Elon Musk ei vält­tä­mät­tä ole vii­mei­nen yrit­tä­jä tun­ke­mas­sa nok­kaan­sa «sa­nan­va­pau­den re­vii­ril­le».

  Jos ai­koo to­teut­taa ison kau­pan USA:ssa on etu­kä­teen ol­ta­va yh­tey­des­sä hal­li­tuk­seen ja so­vit­ta­va kom­mu­nis­ti­sen hal­lit­se­van puo­lu­een kans­sa lah­juk­sis­ta ja nii­den suu­ruu­des­ta.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*