16 thoughts on “Päivän kuva: Hitler

 1. Ja mikä hallitsi natsi-Saksaa? Ja Neuvostoliitto. Ja EU. Sama on takana myös Natossa ja liberaaliademokratioissa.

  1. Näin on. Ja nyt ne toimitujohtajan ukainalais-pataljoonan jälkeläiset ovat niitä Azov:ilaisia ja Aidanilaisia. Ja jälki on sen mukaista. Ovat totuuneet ampumaan aseettomia vuohipaimenia. Eivätkä siksi ymmärtäneet että vastassa on nyt Venäjän väki vanhoine T-55:sine ja T-72:sineen. Ei pelkät vuohipaimenet. Siksi joka rintamalla on tullut korville.

 2. Suu­ry­ri­tys­ten mak­su­val­miu­son­gel­mat al­koi­vat
  – An­noun­ce­ment of elect­ri­ci­ty de­li­ve­ry sus­pen­si­on

  Sil­loin kun ky­se on FinnG­ri­dis­tä ja vas­taa­vis­ta suu­ryh­ti­öis­tä, joi­den toi­min­ta käy­tän­nös­sä on val­ti­on ta­kaa­ma ja kun nä­mä yh­ti­öt, vie­lä­pä erit­täin oma­va­rai­sel­la ja kan­nat­ta­val­la toi­mi­alal­la, ei­vät pys­ty vas­taa­maan huu­toon­sa ja jät­tä­vät las­kut mak­sa­mat­ta,
  –   sil­loin olem­me to­del­la pu­las­sa.

  Ti­lan­ne en­na­koi si­tä, et­tä val­tio al­kaa jät­tä­mään las­kut mak­sa­mat­ta.
  –   Se taas ta­pah­tuu si­ten, et­tä etuuk­sia (eläk­kei­tä ym) pie­nen­ne­tään ja mak­sa­tus­ten «kä­sit­te­lya­jat» ve­ny­vät vuo­sik­si.
  –   USA:ssa val­tio ir­ti­sa­noi ne vir­ka­mie­het, jot­ka hoi­ta­vat ve­ron­pa­lau­tus­ten mak­sa­tuk­ses­ta mut­ta pi­tää työs­sä ne jot­ka pe­ri­vät ve­ro­ja: val­tio yk­sin­ker­tai­ses­ti jät­tää mak­sun­sa mak­sa­mat­ta.
  –   Suo­mes­sa vas­taa­vat sääs­töt saa­daan ai­kaan käs­ke­mäl­lä am­mat­ti­liit­to­ja me­ne­mään lak­koon; täs­sä­kin on ky­se sii­tä et­tä val­ti­ol­la ei ole ra­haa.

  Ar­vauk­se­ni säh­köyh­ti­öi­den mak­su­val­miusk­rii­sis­tä on, et­tä
  – ra­hat on an­net­tu val­ti­ol­le,
  – jo­ka sit­ten «hoi­taa» asi­an.

  Voi­han ol­la myös, et­tä säh­köyh­ti­öi­den ra­hat on lä­he­tet­ty
  – «il­mas­ton pe­las­ta­mi­seen», kos­ka ta­lous­ti­lan­ne on se, et­tä
  – pe­las­tu­koon ken voi.

 3. Ukrainan jäsenyys EU:ssa olisi EU:n loppu
  – Russia warns about ‘end of EU’
  –  https://archive.is/BrU8s

  Ukrainan myötä EU:n olemassaolon tarkoitukseksi tulisi
  – lopullisen ratkaisun löytäminen venäläis-ongelmaan
  – keinoista välittämättä.

  Sodan kustannukset on helposti maksettavissa niillä rikkauksilla, joita Venäjältä saadaan sotilaallisen voiton avulla.
  – Tämän saavuttaminen edellyttää EU:n alistamista naton komentoon.

Vastaa käyttäjälle Oikea nimetön Peruuta vastaus

Your email address will not be published. Required fields are marked*