21 thoughts on “Päivän kuva

 1. Amerikkalaiset ja britit ovat itse aivan samanlaisia tai sairaampiakin rikollisia syöpäläisiä. Heistä ei ole mitään eroa kommunisteihin. Hitler melkein pelasti läntisen sivilisaation, mutta sairaat amerikkalaiset ja britit tuhosivat lopulta Saksan hienon kansan, sekä nyt myös suomalaiset.

  Nyt amerikkalaiset ja britit ovat onneksi nopeasti rotusekoittumassa erittäin älykkäisiin neekereihin ja tämä on vain hyvä asia. Mitä nopeammin, sitä parempi.

 2. Kerrohan Laiton Lehti minkälaista syöpää vitun imperialistiset amerikkalaiset ja britit ovat itse tarkoituksella ja tietoisesti syöttäneet Euroopan kouluihin ja yhteiskuntiin. Heillä ei ole mitään moraalista pohjaa puhua mistään mädätyksen pahuudesta ja moraalista, kun heillä itsellään ei edes ole mitään moraalia. Oikeasti vituttaa nämä tekopyhät amerikkalaiset ja britit jotka kertovat aina olevansa niiiin hyviä ja niiiiin sivistyneitä ihmisiä. Hyi vittu oikeasti. He ovat itse mädättäneet, pilanneet ja tuhonneet terveitä Euroopan ja nyt idän kansoja syövällään. Amerikkalainen ja brittiläinen, sekä yhden nimeämättömän ryhmän syöpä pitää saada ulos tästä maasta!

 3. Ainoastaan valehtelevat ja kaksinaamaiset amerikkalaiset tekevät tällaisia julisteita joissa rikolliset ja valehtelevat amerikkalaiset ovat niitä hyviä ja heidän propaganda ja aivopesu on sitä hyvää ja oikeaa propagandaa, mutta kommunistien aivopesu on sitä pahaa aivopesua. Kummatkin ovat aivan yhtä sairaita. Oikeastaan amerikkalaiset ja britit ovat vielä sairaampiakin.

  1. Monet eivät ole huomanneet että kun Neuvostoliitto romahti, kommunismi muutti Länteen, muutti hieman ulkokuortaan ja markkinoidaan nyt ’woke-ilmiönä’, monikulttuurisuutena, feminisminä, ilmastonmuutoksen torjuntana ja globaalien suuryhtiöiden monopolina. Päämääränä kommunistinen, eliitin johtama Maailmanhallitus jossa rahvas ei omista mitään.
   Suomessakin monet näkevät yhä Venäjän Neuvostoliittona.

   1. Amerikkalaisten, brittien ja ranskalaisten ”kapitalismi” on aivan samaa saastaa kuin kommunismi. Tätä ennen oli kolonianismi. Kaikkien näiden takana ovat aina olleet samat ihmiset. He ovat vain vaihtaneet politiikkansa muotoa ja se on aina esitetty aikansa ”edistyksenä”.

  2. Oksennetaan niiden propagandatuotteiden päälle. Tv:stäkin tulee ulos paskaa tuutin täydeltä.

   Iltapäivälehdet pelottelevat ja levittänvät paniikkia. Pitää tehdä rangaistavaksi ihmisten pelottelu.

   1. Olet siis valmis rajoittamaan sananvapautta? Nythän posi.tv sai toimiluvan vaikka on selvä venäjämyönteinen ja salaliittoteorioiden levittäjä. Kukaan ei lietso paniikkia vaan ovat realisteja nykyisessä maailmantilanteessa.

    1. En ole. Vihapuhetta on jo rangaistavaa. Kumpi on vaarallisempaa mielenterveydelle, vihapuhe vai pelottelu? Pelolla hallitaan. Otetaan pelottelu rangaistavaksi, niin päättäjiltä poistuu niiden tärkein ase. Pelottelun kautta leimataan viholliseksi vastustajat.

     1. Ai päätös tuli? Käsittääkseni eduskunta ei ole vielä äänestänyt asiasta. Aimo elää taas omassa todellisuudessa.

 4. Voi ei so last seasonilla piikillä kuin koronadenialistit ikään, hyvin vedetty. Olis suoraan laittanut koronapiikkinä niin tietäisi kannan.

 5. Clin­ton Bo­dy Count -uh­ri:
  Clin­to­nin en­ti­nen eri­kois­neu­vo­nan­ta­ja Mark Midd­le­ton
  –   Clin­ton, Eps­tein, and a Mys­te­ri­ous De­ath
  –   https://archive.today/yXDW9

  –   Vuon­na 1994 Clin­to­nin vaa­li­kam­pan­ja pyy­si Midd­le­to­nia ha­ke­maan va­ro­ja Les Wex­ne­ril­tä, ei­kä hä­nen ra­ha-asi­amie­he­nään ol­lut ku­kaan muu kuin Jeff­rey Eps­tein.

  –   Bill Clin­ton oli ol­lut sii­tä läh­tien yh­tey­des­sä Eps­tei­niin, ja hä­nen väi­tet­tiin pääs­tä­neen hä­net Val­koi­seen ta­loon lu­kui­sia ker­to­ja.

  – Midd­le­ton jät­ti po­li­tii­kan ko­ko­naan ja eli elä­mää pois­sa par­ras­va­lois­ta. Yh­teys kui­ten­kin säi­lyi.

  –   Nyt kun Ghis­lai­ne Max­well (jo­ka on edel­leen van­git­tu­na) il­moit­ti pal­jas­ta­van­sa asi­akas­lis­tan­sa, Midd­le­ton me­neh­tyi yl­lät­tä­en.

  –   Sat­tu­maa­ko?
  –   Mit­kä ni­met Max­well ai­koo pal­jas­taa
  –   ja uu­ti­soi­ko me­dia asi­as­ta?

 6. Sveit­si liit­tyy na­toon. Kuin­ka Pro­ton­Mail’in käy?
  – Swit­zer­land Joi­ning the War­mon­ge­ring Crowd
  https://archive.today/HBE63

  Sveit­si on to­del­la pa­hois­sa vai­keuk­sis­sa.

  Ra­ha­kaan ei ole enää tur­vas­sa Sveit­sis­sä.
  –   Sveit­si on jo aloit­ta­nut ul­ko­maa­lai­sen omai­suu­den so­si­ali­soin­nit.
  –   On­ko kul­ta­rup­la ai­noa to­del­li­nen vaih­to­eh­to?

  Län­nen his­to­ria on päät­ty­mäs­sä ih­mis­kun­nan suu­rim­paan ka­tast­ro­fiin,
  –   suu­reen nol­lauk­seen.
  Sil­loin eloon jää­neet öky­rik­kaat voi­vat täy­des­tä sy­dä­mes­tä sa­noa:
  –   Mi­nä elän ja olen on­nel­li­nen!

  Sa­mai­ses­sa ar­tik­ke­lis­sa Mar­tin Armst­rong viit­taa (mut­ta ei lin­ki­tä) omaan re­sep­tin­sä vel­ka­on­gel­man rat­kai­suk­si
  –   ja sa­mal­la maa­il­man­so­dan es­tä­mi­sek­si.

  1. Pro­ton­Mai­lis­ta tu­lee Goog­len «sa­lat­tu» säh­kö­pos­ti.

   It­se suo­sit­te­len kään­tä­mään kat­seet Ve­nä­jäl­le ja Kii­naan uu­den osoit­teen löy­tä­mi­sek­si
   –   ja jos on oi­kein friik­ki, kan­nat­taa pi­tää omal­la ko­neel­la päi­vi­tet­ty ver­sio Pro­ton­Mai­lin läh­de­koo­dis­ta (jol­la on mah­dol­lis­ta lait­taa pys­tyyn oma «Pro­ton­Mail» pal­ve­lin)
   –   sil­lä jo­nain päi­vä­nä tuo läh­de­koo­di «vain ka­to­aa» ne­tis­tä ei­kä ku­kaan osaa se­lit­tää mik­si!

   Sii­tä het­kes­tä eteen­päin Pro­ton­mai­lin tie­to­tur­va on men­nyt, mut­ta
   –   sil­ti van­ho­ja pos­te­ja ei ku­kaan toi­nen voi ava­ta.
   –   Ar­ve­li­sin, et­tä tie­to­tur­van me­ne­tys kos­kee tuon ta­pah­tu­man jäl­kei­siä yh­teyk­siä.
   –   Ti­lan­ne on sit­ten toi­nen vuo­si­kym­men­ten pääs­tä, kun uu­det su­per­ko­neet as­tu­vat ke­hiin.

 7. Mar­tin Armst­ron­gin kom­ment­te­ja so­das­ta Suo­men alu­eel­la.
  – Swe­den & Fin­land Joi­ning NA­TO
  –   https://archive.today/MqvVy

  So­ta Suo­men alu­eel­la al­kaa jos­kus vuon­na 2027 – 2028.
  –   Armst­ron­gil­ta on tu­los­sa tie­to­ko­neen ana­lyy­siin pe­rus­tu­va kir­ja kos­kien kol­mat­ta maa­il­man­so­taa.
  –   Nä­mä Armst­ron­gin ana­lyy­sit ovat erit­täin suo­sit­tu­ja ja hin­ta­luo­kal­taan noin 100 – 200 dol­la­ria.
  –   Eräs­tän­kin ra­joi­te­tun pai­nos­mää­rän kir­jaa myy­tiin net­ti­huu­to­kau­pas­sa 4’000 dol­la­ril­la he­ti jul­kai­se­mi­sen jäl­keen.

  Kir­ja tu­lee kat­ta­maan kaik­kien osa­puol­ten nä­ke­myk­set

  Ku­lis­sien ta­ka­na on niin pal­jon, et­tä ih­mi­set ei­vät vain tie­dä, ku­ten

  –   Uk­rai­na on USA:n pro­xy-so­ta Ve­nä­jää vas­taan.
  –   Maa­il­man­so­ta al­kaa Uk­rai­nas­ta.
  –   USA:lle ei ole mer­ki­tys­tä sil­lä, kuin­ka pal­jon uk­rai­na­lai­sia kuo­lee.
  –   Tar­koi­tuk­se­na on hei­ken­tää Ve­nä­jää
  –   ja Ve­nä­jän voit­ta­mi­sen jäl­keen hyö­kä­tä Kii­naan.
  –   Tap­pio täs­sä so­das­sa on län­nel­le tun­te­ma­ton kä­si­te, jo­ta län­nen ja EU:n joh­to­nai­set ko­ros­ta­vat.
  –   Eu­roo­pan kes­kus­pan­kin joh­ta­ja on yk­sin­val­ti­as, kei­sa­rin­na, jo­ka sa­ne­lee pro­vins­seil­le sään­nöt — tai sit­ten vel­ka­ha­nat me­ne­vät kiin­ni, kun­nes hal­li­tus on vaih­tu­nut myö­tä­mie­li­seen.

  –   Mik­si Krim luo­vu­tet­tiin Uk­rai­nal­le vuon­na 1954?
  –   Ni­ki­ta Hru­štšov syn­tyi Don­ba­sis­sa ja it­se asi­as­sa pi­ti it­se­ään si­kä­läi­se­nä, asui vain 7 mai­lin pääs­sä Uk­rai­nan ja Ve­nä­jän ra­jas­ta.
  –   Hru­štšov ra­ken­si Ki­ovan uu­del­leen toi­sen maa­il­man­so­dan jäl­keen, sil­lä hän joh­ti ky­seis­tä maa­kun­taa en­nen kuin nou­si kan­sal­li­seen val­taan.
  –   Hru­štšov piir­si ra­jo­ja myös muu­al­la.
  –   Hä­net ero­tet­tiin vuon­na 1964 tyh­mien ide­oi­den­sa vuok­si ja yh­tee­no­tos­taan Yh­dys­val­to­jen kans­sa Kuu­ban oh­jusk­rii­sis­sä vuon­na 1962.
  –   Uk­rai­na ha­lu­aa ajaa maa­il­man so­taan, maa­il­man on tie­det­tä­vä to­tuus­täs­tä.
  –   Kaik­ki Hru­štšo­vin uu­dis­ta­mat ra­jat ku­mot­tiin Krim mu­kaan lu­et­tu­na.

  Oli siinä pa­ri omaa­kin kom­ment­tia.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*