22 thoughts on “Päivän kuva

 1. Kaikki joka puolella antisemiittistä. Tuo, tuo ja tuo tuolla on antisemiittistä. Sinä, sinä ja te kaikki olette antisemiittejä. Heti jos kritisoit Israelin valtion tekemiä rikoksia tai Rothchildien sukua ja rahakonetta, niin olet antisemiitti.

  1. Nooalla oli kolme poikaa: valkoinen Seem, ruskea Jaafet ja musta Haam. Me olemme Seemin jälkeläisiä, arabit & juutalaiset Jaafetin. Edomilaiset olivat käännynnäisiä joista tuli israelilaisia vasta 125 e.Kr. Kasaarit taas ovat turkkilainen heimo nykyisen etelä-Venäjän ja Kazakstanin alueelta. Merkittävä enemmistö juutalaisista ei koskaan elänyt tai ole kotoisin Juudeasta.

 2. Suun­ni­tel­man mu­kai­set pan­de­mi­at vuo­teen 2030 as­ti
  – THE PLAN – WHO plans for 10 ye­ars of pan­de­mics, from 2020 to 2030

  Suun­ni­tel­man mu­kaan Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tö WHO:n vi­ral­li­sel­la agen­dal­la on me­neil­lään kym­me­nen vuot­ta pan­de­mi­oi­ta, vuo­si­na 2020 – 2030. Tä­män pal­jas­taa WHO:n vi­ro­lo­gi Ma­ri­on Koop­mans. Nä­et­te myös jär­kyt­tä­viä to­dis­tei­ta sii­tä, et­tä en­sim­mäi­nen pan­de­mia suun­ni­tel­tiin ja sii­tä il­moi­tet­tiin run­saas­ti juu­ri en­nen kuin se ta­pah­tui.

 3. Kroatia vastustaa Suomen nato jäsenyyttä.
  – Croatia resists NATO enlargement

  On­ko kuitenkin USA:n kä­si­kir­joi­tus, et­tä na­toa ei laa­jen­ne­ta, kos­ka se pel­kää Ve­nä­jää.
  –   Ve­nä­jän pel­ko on vii­sau­den al­ku.

  Lai­te­taan pik­ku­maa Kro­atia es­tä­mään jä­se­nyys ja kaa­de­taan sen pääl­le syyk­si kaik­ki.
  –   Kro­atia on vain yk­si pe­li­nap­pu­la täs­sä iso­jen poi­kien ge­opo­liit­ti­ses­sa sak­ki­pe­lis­sä sii­nä kuin Suo­mi­kin.
  –   Houk­ka­mai­set ih­mi­set maam­me joh­dos­sa ovat on­nen­sa ja jul­ki­suu­den kuk­ku­loil­la, kun maa­il­man tun­ne­tuim­mat ma­fi­ajoh­ta­jat su­vait­se­vat hei­tä ot­taa vas­taan sa­la­ma­va­lo­jen välk­kees­sä.

  1. Nimenomaan mafiajohtajat. Suomen johto ottaa ohjeensa mafioosoilta.

   Mikä idea siinä on? Kun johtaja eivät kykene itse ajattelemaan. Valtamedia on aivopessyt.

   Vihreät tuhoavat nyt omaa puoluettaan vaihteeksi. Vaativat sunnuntain tuplapalkan poistamista. Miksi? Vihreä eliitti nauttii viroissaan kovaa kuukausipalkkaa. Ei niitä kiinnosta joku sunnuntaityöntekijä. Sitä paitsi jokaisella on mahdollisuus tasa-arvon Suomessa mennä kouluttautumaan ulkomaille huippuyliopistoon ja verkostoitumaan. Se on niin helppoa!

 4. Api­na­ru­ton, Mon­key­Box, myön­tei­set vai­ku­tuk­set.
  – Monkeypox Fears May Rescue Endangered Corporations

  WHO:n pe­lot­te­lu­kam­pan­ja pe­las­ti
  –   Emer­gent Bi­oso­lu­ti­ons ja
  –   SI­GA Tech­no­lo­gies -yh­ti­öt kon­kurs­sil­ta.

  Kyl­lä omis­ta­jia nyt nau­rat­taa!

  Api­na­ru­ton sa­no­taan ole­van läh­töi­sin ro­kot­teis­ta.

 5. Kiina hyökkää maavoimilla Amerikkaan.
  –   China preparing for «D-Day» INVASION of the continental United States, with forces to land on the beaches of California, as Biden and Newsom serve as China’s accomplices

  Tä­mä yl­ti­öpäi­nen tul­kin­ta tu­le­vai­suu­des­ta on kui­ten­kin sen kans­sa lin­jas­sa, et­tä frak­taa­li­ses­ti kat­so­en se osuu nap­piin me­neil­lään ole­vas­sa so­dan ke­hit­ty­mi­ses­sä.

  1)   Uk­rai­na kes­kit­ti «kai­ken tu­li­voi­man­sa» Don­bas­sin rin­ta­mal­le mas­sii­vis­ta of­fen­sii­via var­ten.
  –   Ve­nä­jä is­ki se­lus­taan ja mo­tit­ti lä­hes ko­ko ar­mei­jan.

  2)   Nyt na­to kes­kit­tää kai­ken ka­lus­ton­sa Ve­nä­jän ra­jal­le Puo­laan sil­lä ve­ruk­keel­la, et­tä aseet «ovat me­nos­sa Uk­rai­naan». Tar­koi­tuk­se­na to­teut­taa mas­sii­vi­nen of­fen­sii­vi Ve­nä­jää vas­taan «kai­kil­la» rin­ta­mil­la yh­tä ai­kaa”.
  –   Idän ko­ali­tio mo­tit­taa Puo­lan ja sin­ne vie­dyt aseet ovat pois na­to-mail­ta tä­män va­paa­eh­toi­sen ase­rii­sun­nan an­si­os­ta.

  3)   USA suun­taa voi­man­sa Eu­roo­pan ja Ve­nä­jän kaut­ta koh­ti Kii­naa,
  –   mut­ta vas­tais­ku tu­lee­kin se­lus­taan ja USA jää mot­tiin.
  –   Tais­te­lut siir­ty­vät USA:n man­te­reel­le.

  1. Kahden viikon sotaa ei ole olemassa. Rauha kiinnostaa vasta, kun ruumiita, verta ja tynkäihimisiä on niin paljon, että tunkevat jo eliitin ovista ja ikkunoista sisään. Paikat ne mafioodog kenestäkään välittävät. Maine, kunnia , raha vain kiinnostaa. Patsastelevat sitten joulukuusina paraateissa ja sankarihaudoilla ja hymyilevät kuvissa maireasti kuten Marin Macronin kanssa ja Laumasielu-Sauli Bideen kanssa.

   1. Hyvä pointti. En ole tuota ajatellutkaan, mutta taidat olla oikeassa. Mustilla ei oikeastaan edes ole koskaan ollut varsinaista valtiota, vaan ne ovat olleet ihan avoimia mafioita. Tällöin peli on ikäänkuin ollut ihan selvä. Sama juttu mongolideillakin, joskin keisari nostaa sen mafian paljon korkeammalle tasolle. Lisäksi keisari voi huomattavasti parantaa valtion olemusta. Näinhän on tapahtunut esim. Japanissa.

    Valkoiset ovat olleet ainoita, jotka ovat luoneet modernin valtion, joka täysillä aivopesee kanslaisia saamaan ne hyväksymään oman orjuutensa ja tyhmentämisensä. Nimeomaan valkoiset ovat pysäyttäneet luonnonvalinnan ja ajamassa ihmiskuntaa tuhoon. Tosin voi ehkä olla niin, että näin ei olisi käynyt ilman erästä porukkaa. Vaikea sanoa.

    1. No nyt on rakkautta ilmassa. Kaksi maailmanluokan filosofia ovat löytäneet toisensa. Tästä toivottavasti alkaa suuri silmiä avaava kiertue, jossa nämä intellektuellit tulevat sivistämään maailman tietämättömiä.

     1. Kova ja tarkka kritiikki, osuu kipeään paikkaan. Painata tuo teksti pienille käyntikorteille ja ojenna sellainen aina kun näet kahden ihmisen puhuvan. Oppivatpa olemaan varovaisia.

    2. Valkoisissakin on kuitenkin joskus eroja. Amerikkalaiset ja britit ovat kaikkein pahimpia rikollisjoukkoja mitä historia on koskaan tiennyt. He tekevät mitä tahansa rahasta ja ovat siitä avoimen ylpeitä.

 6. Nyt Marco äkkiö kartat tulille. Pari päivää Venäjä vallannut ennemmän kuin menettänyt! Voin auttaa mikäli itse et osaa/hallitse. Saisit taas pari ruplaa Kremlistä.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*