11 thoughts on “Päivän kuva

 1. Suomessa vihreät haluavat ”seksuaalikasvatusta” esikouluihin. Onko järkeä vai ei?!!

  Feministipuolueessa oli ehdolla viime kuntavaaleissa paljon transuja, homoja ja lesboja, jotka olivat tekemisissä varhaiskasvatuksen kanssa. Tietenkään näillä sekopäillä ei ole omia lapsia(mikä on hyvä asia).

 2. Paa­vi aset­tui AZov nat­si­ryk­men­tin tu­ek­si.
  – Po­pe re­cei­ves Azov Re­gi­ment wi­ves

  Me­neil­lään on kirk­ko­jen pe­ruut­ta­mi­nen.
  –   Eu­roo­pan kir­kot tul­laan yh­dis­tä­mään Uk­rai­nan nat­si-kirk­koon, jon­ka kirk­ko­pal­ve­luk­sis­sa teh­dään nat­si-ter­veh­dyk­siä ja huu­de­taan kuo­le­maa Ve­nä­jäl­le.
  –   Suu­rin osa kir­jois­ta on jo «puo­len­sa va­lin­nut», jo­ten lop­pu me­nee sit­ten omal­la pai­nol­laan.
  –   Myös kirk­koi­sien mur­hat tu­le­vat no­peut­ta­maan muu­tos­ta.

  Kun kirk­ko­kun­nat on saa­tu sa­man ko­men­non al­le, seu­raa­va vai­he on
  –   tä­män yh­te­näis-kir­kon pe­ruut­ta­mi­nen ja
  –   ko­men­non siir­tä­mi­nen maa­il­man­hal­li­tuk­sen suo­raan alai­suu­teen.
  –   Näin ikui­nen ja kuo­le­ma­ton Le­vi­at­han il­mes­tyy kuo­le­vai­sen kan­san kes­kuu­teen.
  –   To­sin tuon di­gi­taa­li­sen Le­vi­at­ha­nin ai­ka kes­tää vain niin kau­an kuin töp­se­lis­tä tu­lee säh­köä.

  Nat­si-kir­kon eri­no­mai­suus mui­hin ny­ky­kirk­koi­hin ver­rat­tu­na on sen eh­dot­to­muus:
  –   On vain yk­si to­tuus, yk­si her­ra­kan­sa ja yk­si her­ra.

  Nat­si­kirk­ko on mo­nel­le to­tuut­ta et­si­väl­le ih­mi­sel­le hen­gel­li­nen pe­las­tus täs­sä kes­ke­nään kil­pai­le­vien to­tuuk­sien hyb­ri­di­maa­il­mas­sa.
  –   Kun sa­no­taan, et­tä to­tuuk­sia, tie­to­ja, on yh­tä mon­ta kuin on su­ku­puo­li­akin, saa­daan it­se to­tuus hä­vi­tet­tyä ja lo­pul­ta kor­vat­tua ih­mi­sen tar­ve us­kon­toon yh­del­lä maa­il­man­laa­jui­sel­la kirk­ko­kun­nal­la.

  Uk­rai­nan «pa­ko­lais­ten» käyt­täy­ty­mi­nen on he­rät­tä­nyt pal­jon kes­kus­te­lua Eu­roo­pas­sa:
  –   he ei­vät ota kii­tol­li­se­na apua vas­taan vaan
  –   tu­le­vat her­rak­si ta­loon omil­la öky­maas­tu­reil­laan ja vaa­ti­vat ai­na vain li­sää.
  –   HER­RA­KAN­SA tu­lee uk­rai­nas­ta. Se sa­ne­lee sään­nöt. Ne ovat eh­do­ton la­ki.

  1. https://marcodewit.fi
   Tuo olisi paras minusta ilman tiettyjä pedojuutalaisia, mutta harva kuitenkaan on tajunnut, että tämä kaikki totuuden välttäminen perustuu pedofiilisten tutkijoiden ja professorien yleisesti hyväksyttyihin teorioihin, hiljaiseen sopimukseen.

 3. Kokoomuksen Harri Holkeri aikoinaan ärsyyntyi toimittajien ikävästä kyselemisestä ja kivahti: Minä juon nyt kahvia…
  Toimittajan huhutaan tiedustelleen Presidentti Niinistöltä, onko totta , että hän on saanut aikaan Naton hajoamisprosessin? ” MINÄ OTAN NYT OLUTTA”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*