21 thoughts on “Päivän kuva

  1. Täytyy sanoa että luokattomaksi on yliopisto-opetuskin päässyt. Edes suomenkielen sanoja ei opeteta.

   – suomalainen = rotu, geeniperimä
   – Suomen kansalainen = kertoo mihin maahan maksat verosi ja minkä maan passi sinulla on

   Otsikon olisi pitänyt olla ”Suomen kansalaiset kertovat…” jotta se olisi ollut suomenkielen mukaan oikein.

  1. On siinä kuule joku muukin auttanut. Ei varastetuilla kannettavilla sellaista elintasoa voi pitää. KelaGold on ollut käytössä ja muuta hämärää. Kyl on taas kivaa.

   1. >   On siinä kuule joku muukin auttanut

    On­pa niin.

    Ja tuo kiin­ni jää­nyt ka­ve­ri on vain se alim­man as­teen li­kai­sen työn te­ki­jä sii­nä ma­fi­an hie­rar­ki­as­sa, jo­ka ulot­tuu myös pos­tin si­säi­seen hal­lin­toon.
    –   Tuo­ta val­ti­on lai­tos­ten si­säis­tä hie­rar­ki­aa ei kos­kaan tut­ki­ta
    –   ja sii­tä yk­sin­ker­tai­ses­ta syys­tä, et­tä myös tut­ki­jat ja syyt­tä­jät ovat osa tuo­ta ma­fi­aor­ga­ni­saa­ti­ota.

  1. Toi­nen pro­pa­gan­daan liit­ty­vä uu­ti­nen he­ti pe­rään.
   –   Uk­rai­ni­an Of­fi­ci­al Be­hind Wes­tern Me­dia Re­ports Of Rus­si­an At­ro­ci­ties Fi­red By Uk­rai­ni­an Par­li­ament
   –   https://archive.today/ipJx2

   Uk­rai­nan par­la­ment­ti erot­taa va­leh­te­le­van tie­dot­ta­jan.
   –   Tie­dot­ta­jan, jo­ka toi­mit­ti juu­ri nii­tä uu­ti­sia, joi­ta län­si oli hä­nel­tä ti­lan­nut.

   Uk­rai­nan po­li­tii­kas­sa ei mi­kään ta­pah­du il­man län­nen mää­räys­tä.
   –   Mis­tä on ky­se?

   Jo­tain kui­ten­kin on ta­pah­tu­mas­sa vi­ral­li­sen in­for­maa­ti­on tais­te­lu­ken­täl­lä.
   –   Jos täl­lai­sia in­for­maa­ti­oso­dan uu­ti­soin­nin pe­ru­mis­ta­pah­tu­mia al­kaa tul­la enem­män, ei ky­se ole enää «yk­sit­täi­sis­tä ta­pah­tu­mis­ta».
   –   Kan­nat­taa pi­tää sil­mäl­lä.

 1. Do­ku­ment­tie­lo­ku­vien Fes­ti­vaa­li «DOC» Minsk’is­sä.
  –   Minsk to host CIS do­cu­men­ta­ry film fes­ti­val in Oc­to­ber
  –   https://archive.is/yQE5P

  Oli­si tär­ke­ää saa­da mu­kaan Do­ku­ment­tie­lo­ku­via myös Suo­mes­ta
  –   Il­moit­tau­tu­mi­nen on al­ka­nut.
  –   Täs­tä voi tul­la mer­kit­tä­vä vaih­to­eh­to­elo­ku­vien ja do­ku­men­toi­tu­jen ta­pah­tu­mien jul­kai­su­ka­na­va, joi­den joi­den esit­tä­mi­nen on ko­ti­maas­saan kiel­let­ty!

  Vaik­ka fes­ti­vaa­li on pe­rin­teen­sä mu­kai­ses­ti IVY-mai­den ta­pah­tu­ma niin us­kon myös mui­den kel­paa­van mu­kaan sil­lä on­han niin, et­tä
  –   So­dan la­ki on: So­das­sa ei ole la­kia.
  –   https://archive.today/ScfXV

  Tä­män vuo­den tee­mat ovat
  –   ny­ky­maa­il­man ge­opo­liit­ti­set konf­lik­tit
  –   in­for­maa­ti­oso­dat
  –   his­to­ri­al­li­sen pe­rin­nön suo­je­le­mi­nen
  –   Neu­vos­to­lii­ton 100-vuo­tis­juh­la
  –   toi­sen maa­il­man­so­dan iki­muis­toi­set päi­vä­mää­rät
  –   glo­baa­li tur­val­li­suus
  –   uu­det in­for­maa­ti­oso­dat

  «Fes­ti­vaa­li on kas­va­nut pro­jek­tik­si, jo­ka tut­kii ih­mis­tä, hä­nen elä­mään­sä, koh­ta­lo­aan, toi­vei­taan, ko­ke­muk­si­aan ja ah­dis­tuk­si­aan», sa­noo pro­jek­tin joh­ta­ja Va­le­ry Shek­hovt­sov.

  1. Taka-ajatu: Uusia polttomoottoriautoja ei saa myydä muutaman vuoden kuluttua. Siirtymä vaihdittuu, kun rikotaan paskalla polttoaineella autojen moottorit. Jos ajat, ajat vain sähköautolla.

   Nerokasta suunnittelua taas. Kyllä ne pitkänenäiset osaavat.

 2. Digiyhtiöt raadon kimpussa
  –   Netflix, Google and Facebook are ripping off Australia!
  –   http://archive.today/vVR8f

  Onneksi sentään näiden kansainvälisten digijättien ei tarvitse maksaa kenellekään veroja.
  –   Ne itse ovat «uuden uljaan maailman» valtio, jolle verot maksetaan,
  –   jotka päättävät sen, kenet milloinkin valitaan edustuslaitoksiin elämään kansan kustannuksella
  –   ja sen, mitä päätöksiä nuo «edustajat» tekevät.

 3. Kun suomalaisuus ei ole arvo eikä mikään meidän kanttisten kohdalla ja suomalainen kulttuuri tanhuineen on paljon afrikkalaisten perseen pieksännän alapuolella.

  Niin miksi helvetissä se SUOMALAISUUS on nyt yhtä äkkiä niin TÄRKEÄÄ!!???!??

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*