18 thoughts on “Päivän kuva

 1. Kunnon järjestelmäuskovainen antaa ennemmin paloitella itsensä kun tunnustaa tulleensa palvomansa (((järjestelmän))) kusettamaksi.

 2. Ei nämä aivopestyt hullut lampaat ymmärrä ja usko mitään ennenkuin itse roikkuu kuokussa, jos sittenkään vielä.

  1. Lampolassa lampaat roikkuu, tulee mmm nam slurps lihaisia ylhäältä ribsejä alhaalta eli lampaan karetta. Joko teillä on feministilehmät seipäällä vai onko pahanmakuisia, varmaan kitkerän katkeria. Kuohia voi kaikki.

 3. Voi teitä pieniä onnettomia harhautettuja raukkoja, tiedättekö muuten, että minä seuraan teitä, lähempänä kuin ikinä olisitte uskoneet. Älkää katsoko taaksenne.
  Kaikki ei todellakaan ole siltä miltä näyttää.

 4. Nou­dat­ti­ko Sau­li Nii­nis­tö pe­rus­tus­la­kia kes­kus­te­luis­saan Joe Bi­de­nin kans­sa?
  –   https://archive.today/32NjR

  Na­to’n omis­ta­jien tar­koi­tuk­se­na on nar­ra­ta Suo­mi sy­vem­mäl­le mu­kaan Uk­rai­nan krii­siin. As­kel as­ke­leel­ta lu­va­taan jä­se­nyys, jo­ka odot­taa aivan «kul­man ta­ka­na»,
  –   jos vain en­sin [lä­he­tät­te asei­ta]
  –   jos nyt vie­lä [lä­he­tät­te jouk­ko­ja]
  –   jos kui­ten­kin en­sin is­ket­te so­ti­laal­li­ses­ti Ve­nä­jän alu­eel­le,
  –   jos …

  Täl­lä ta­val­la pi­tä­mäl­lä suo­ma­lai­sia po­lii­tik­ko­ja nar­rei­na, joi­ta he kyl­lä ovat­kin, saa­daan ei-na­to-maa yh­dek­si pro­xyk­si Ve­nä­jää vas­taan käy­tä­väs­sä so­das­sa.

  USA ei ha­lua Suo­mea na­toon vaan sa­man­lai­sek­si pro­xy’ksi kuin Uk­rai­na, omassa so­das­saan Ve­nä­jää vas­taan.
  –   Tais­te­lem­me «sään­tö­poh­jai­sen maa­il­man puo­les­ta» ai­na vii­mei­seen suo­ma­lai­seen as­ti.
  –   Aseet ei­vät tu­le lop­pu­maan niin kau­an kuin ni­miä vel­ka­kir­joi­hin löy­tyy.

  Uk­rai­nan ja Suo­men aseis­ta­mi­nen na­ton yli­jää­mäa­seil­la on win-win ti­lan­ne glo­ba­lis­teil­le:
  –   Jos Suo­mi me­ne­te­tään Ve­nä­jäl­le, ei hä­vi­tä mi­tään, kos­ka alun­pe­rin­kään Suo­mi ei oi­ke­as­ti kuu­lu­nut «län­ti­seen ar­voyh­tei­söön». Jos niin it­se oli­vat­kin ku­vi­tel­leet, nuo herk­käus­koi­set hou­kat, kär­si­kööt sen na­hois­saan, ei­vät ole op­pi­neet vie­lä tun­te­maan na­hois­saan mi­tä ne «län­nen ar­vot» oi­kein ovat käy­tän­nön ta­sol­la.
  –   Jos Suo­mi me­ne­te­tään Ve­nä­jäl­le, ve­lat pan­naan mak­suun täy­si­mää­räi­si­nä ja kor­koi­neen.
  –   Jos Suo­mi voi­te­taan Ve­nä­jäl­tä, se ei kos­kaan pys­ty mak­sa­maan ase­vel­ko­jaan ja py­syy us­kol­li­ses­ti «ikui­se­na ase­vel­je­nä» ja vel­ka­or­ja­na.

  Se min­kä Suo­mi tai Uk­rai­na saa asei­na USA:lta las­ku­te­taan kym­men­ker­tai­sel­la hin­nal­la «ko­hon­neen luot­to­tap­pi­oris­kin vuok­si».
  –   Ka­ru to­tuus: Uk­rai­na mak­saa kai­kes­ta, mut­ta saa vain 15 % USA:n 40 mil­jar­din dol­la­rin avus­ta

  1. Ekaan vastaus on tietysti ei. Sauli Niinistö on kaikkien aikojen pahin lakien rikkoja. Kyllä JURISTI SEN OSAA. Myisittekö Saulille käytetyn auton?

  1. Tätä virusta ei ole olemassa MISSÄÄN MUUALLA kuin tietokoneen ruudulla.
   Ei siis ole ollut mitään aitoja bioaselaboratorioita, tai Wuhanin tai Ukrainan viruslaboratorioita. Tietokone ohjelma EI OLE biologinen ase.

 5. Ne, jot­ka ha­lu­avat ot­taa aseen­ne
  pe­las­taak­seen lap­sen­ne [kou­lu­am­pu­jil­ta],
  ovat sa­mo­ja hen­ki­löi­tä,
  jot­ka ha­lu­avat ta­paa lap­sen­lap­sen­ne
  abort­tik­li­ni­koil­la.

 6. Taas jo­ku kir­kol­li­nen hen­ki­lö jäl­leen pu­huu ho­mou­den puo­les­ta.
  –   Je­suit Fat­her Mar­tin: ‘Es­pe­ci­al­ly Im­por­tant for Churc­hes’ to Ce­leb­ra­te Gay Pri­de
  –   https://archive.today/WzCT4

  Mik­si näis­sä­kin kir­kol­li­sis­sa yh­teyk­sis­sä uu­ti­soim­me joi­den­kin ho­mo­jen ja hul­lu­jen lau­sun­to­ja?
  –   Mik­si jä­täm­me uu­ti­soi­mat­ta ne lau­sun­not, joi­ta kuu­lee sen lo­pun 99,9 pro­sen­tin suus­ta?

  Em­me­kö tah­to­mat­tam­me täl­lai­sel­la käy­tök­sel­lä tu­le tu­ke­neek­si ja an­ta­neek­si pals­ta­ti­laa juu­ri sel­lai­sil­le aat­teil­le, joi­ta em­me ha­lua edis­tää!
  –   Jul­ki­suu­den ki­pei­tä ih­mi­siä kyl­lä löy­tyy, sel­lai­sia, jot­ka ovat val­miit mi­hin ta­han­sa pääs­täk­seen 5 mi­nuu­tik­si ot­si­koi­hin.

  En­nen van­haan fyy­si­ses­ti epä­muo­dos­tu­neet ih­mi­set näyt­ti­vät it­se­ään to­reil­la mak­sua vas­taan ja sil­lä ta­val­la elät­ti­vät it­sen­sä.
  –   Di­gi­taa­li­ses­sa maa­il­mas­sa epä­muo­dos­tu­mat­kin ovat sel­lai­sia, et­tä nii­tä voi näy­tel­lä di­gi­taa­li­ses­ti.

 7. Tuleeko Venäjästä sodanlietsoja? Ottaako se USA:n paikan maailman terrorisoijana?
  –   British Newspaper Admits Russia Is Winning Economic Warfare
  –   https://archive.is/UhZ4E

  Nykytilanne on se, että mitä kovemmat sanktiot Venäjälle asetetaan, sitä enemmän Venäjän valtio hyötyy siitä.

  Onko mahdollista, että tulevaisuudessa Venäjä huomaa, että missä tahansa sytytetty sota tuo sille ruplia kassaan
  –   ja alkaa sitten tarkoituksellisesti sytytellä sotia eri puolilla maailmaa
  –   vain hyötyäkseen taloudellisesti siitä.

 8. Oliko toinen maailmansota vain yksi taistelu isommassa, sivilisaatioiden välisessä, sodassa.
  –   Why Is It So Hard to Finnish Nazism? NATO’s Growing Suicide Pact Threatens to Light the World on Fire
  –   https://archive.today/5THwg
  –   Suomen ja Ruotsin hallitusten äskettäinen päätös liittyä Naton kollektiiviseen itsemurhasopimukseen ei liene suuri yllätys kenellekään, joka on vähänkin seurannut natsismin kasvua viimeisten 77 vuoden aikana.
  –   Natsien luurangot Suomen ja Ruotsin kaapeissa

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*