23 thoughts on “Päivän kuva

 1. No nyt ollaan JO omikrossa! Jee ja sekin on heikkopeikko kuollut, joten Marso, valitettavasti et pääse vieläkään jatkoon. Kannattaa uusiutua tai jos ei rintamalla ole tähän uutta vaan päinvastoin niin olla kirjoittamati.

 2. Vuoden 1963 The Omicron Variant -elokuvan juliste on leviämässä – ja herättää kohua sosiaalisessa mediassa.

  Ihmiset kyseenalaistavat, olisiko lähes 60 vuotta sitten julkaistu elokuva todella voinut ennustaa uutta Covid-kantaa, jonka eteläafrikkalaiset tutkijat tunnistivat ensimmäisenä ja joka leviää jo Isossa-Britanniassa.

  Julisteessa on tunnuslause ”Maan päivä muutettiin hautausmaaksi!” Ja näyttää kaksi ihmistä katsomassa outoa ilmettä yötaivaalla.

  Kuitenkin, kuten olet todennäköisesti arvannut, kaikki ei ole aivan sitä, miltä näyttää.

  Väärennetyn Omicron-julisteen teki ohjaaja nimeltä Becky Cheatle, joka julkaisi sen Twitterissä kolmen muun Omicron-huijauksen ohella 28. marraskuuta.

  Hän oli hyvin avoin, että julisteet eivät olleet aitoja. Hän kuvasi ponnistelunsa ”Photoshoppailin lauseen ”The Omicron Variant” 70-luvun sci-fi-elokuvajulisteiksi.
  Väärennetyn Omicron-julisteen teki ohjaaja nimeltä Becky Cheatle, joka julkaisi sen Twitterissä kolmen muun Omicron-huijauksen ohella 28. marraskuuta.

  Nyt loppu Marcon koijaukset kun totuus astui pirttiin.

 3. Re:
  –   Sai­ko Ve­nä­jä ot­teen in­fo-so­taan
  –   Toi­nen pro­pa­gan­daan liit­ty­vä uu­ti­nen he­ti pe­rään

  Jo­tain ou­toa in­for­maa­ti­oso­dan rin­ta­mal­la on ha­vain­nut myös And­rew Ang­lin.
  –   Mik­si Bi­de­nin Hal­lin­to Ja Län­nen Val­ti­ol­li­nen Me­dia Ovat Eri Miel­tä Uk­rai­nas­ta?

  On­ko ky­sees­sä da­ta-toi­mi­joi­den uu­del­leen­ryh­mi­tys lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa to­teu­tet­ta­vaa mas­sii­vis­ta so­ti­laal­lis­ta in­for­maa­ti­ois­kua var­ten
  –   Kun nä­kö­jään di­gi­ra­ha­fir­mo­ja­kin so­si­ali­soi­daan,
  –   voi­si ky­sees­sä ol­la pank­ki­jär­jes­tel­män sul­ke­mi­nen «uu­del­leen­jär­jes­te­ly­jen» te­ke­mi­sek­si.
  –   On­ko ju­han­nuk­se­na seu­raa­va «pank­ki­vii­kon­lop­pu», jol­loin pan­kit ovat kiin­ni usei­ta päi­viä pe­räk­käin. Nä­mä «pank­ki­jär­jes­te­lyt» yleen­sä ajoi­te­taan sel­lai­seen het­keen.
  –   Kaik­ki­han tie­ten­kin on Pu­ti­nin syy­tä … et­tä se mies jo­ka paik­kaan eh­tii­kin.

 4. Kan­sa­ne­dus­ta­ja: Jos ra­hat ei rii­tä ruo­kaan, os­ta­kaa vii­naa!
  –   Mik­ko Kär­nä sa­noo: Al­kon hin­ta­suo­jat­ta­va pe­rus­tuot­teen­sa

  Mik­ko se tie­tää, mi­kä kan­san rau­hal­li­se­na pi­tää.
  –   Ei­kö sa­man tien kan­nat­tai­si sal­lia huu­meet ja il­mai­set piik­ki-eu­ta­na­si­at il­man jo­no­tus­ta.
  –   Myös lap­sil­le il­man van­hem­pien suos­tu­mus­ta. Jos ker­ran ha­lu­uuu …

  1. Mikol ei ole kansan puolella. Mikko on kansan etua vastaan. Mikko on järjestelmän oma mies. Koko ikänsä elänyt veronmaksajien rahoilla imien kansasta elinvoimaa. Pahin rotta mitä voi olla. Virkavallan edustaja kuten laulussa se Kauhavan ruma vallesmanni.

 5. Kiel­let­ty App­len kän­nyk­kä­va­koi­lu pa­laa ta­kai­sin EU:n di­rek­tii­vi­nä.
  –   EU Com­mis­si­on is plan­ning what App­le stop­ped af­ter backs­lash from pri­va­cy groups: Au­to­ma­tic CSAM scan­ning of your pri­va­te com­mu­ni­ca­ti­on
  –   https://archive.is/cT5LJ

  App­len al­ku­pe­räis­tä rat­kai­sua ei voi­tu hy­väk­syä en­nen kuin lah­jus­ten sum­mat ja saa­jat oli so­vit­tu.
  –   Si­tä­hän se komp­ro­mis­si­ha­luk­kuus tar­koit­taa po­li­tii­kas­sa.

 6. Ke­tä kaik­kia San­na Ma­rin ta­pa­si Was­hing­to­nis­sa?
  –   Pfi­zer CEO, He­ad of CIA, Fa­ce­book VP & Ot­her Eli­tes Sec­ret­ly Mee­ting in DC — Cor­po­ra­te Me­dia is SI­LENT
  –   https://archive.today/tX0kL

  Jo­ko maa­il­man­hal­li­tus myön­tää San­nal­le yk­si­tyis-suih­ka­rin käyt­töoi­keu­den Suo­men val­ti­on kus­tan­nuk­sel­la,
  –   et­tei tar­vit­se tun­tea it­se­ään lap­sel­li­sek­si hei­tu­kak­si öky-al­fa-mies­ten seu­ras­sa.

  En­nen kuin San­nan sal­lit­tiin osal­lis­tua glo­ba­lis­tien ko­kouk­seen, hä­nen pi­ti käy­dä an­ta­mas­sa «vi­de­onäy­te» it­ses­tään.
  –   Täl­lai­set lap­si­por­no­vi­de­ot ovat pa­kol­li­sia län­nen ar­voyh­tei­sön alem­man ta­son joh­ta­jil­le, jot­ta hei­dät voi­daan tar­vit­ta­es­sa ki­ris­tää ta­kai­sin ruo­tuun.
  –   Kun näy­te on an­net­tu, tie on au­ki ai­na EU-ko­mis­si­on ta­sol­le as­ti.

  1. Mikä näyte? Johan tuo on näytöt antanut. Sanna Marin saa uudet ohjeet globalisti-isänniltään Washingtonissa juuri näinä hetkinä ja tässä ajassa.

  1. Ehkä tuo on enemmänkin DNA:n nimeäjien tekemä kepponen kuin luonnonvalintaa. Keskeinen osa nimetään palvelemaan omia tarkoituksia.

   Mutta se että lääketeollisuuden ja dollarin symbolissa oleva käärme (saatana) on se sama käärme joka oli siinä hyvän ja pahan tiedon puussa. Joka taas antaa kummallekkin kokonaisuudelle uuden merkityksen. Ja siksi juutalaiset odottivat messiasta Haadeksesta, eivätkä mieltäneet Jeesusta messiaaksi.

   Jos Aatami ja Eeva eivät olisi olleet kasvissyöjiä niin maailma voisi nyt olla ihan oikesti hyvä paikka asua.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*