29 thoughts on “Päivän kuva: Nato-missit

  1. No niin ja nyt ryhtykäämme kaikki palvomaan uuden Ajan pyhäinjäännöstä, kynää jolla on kirjoitettu Nato-hakemus. Se tulee nähtäväksi vitriiniin.

 1. Zeuk­sen käs­kys­tä
  Pro­met­heus muo­va­si ih­mi­set.

  Zeus kui­ten­kin huo­ma­si, et­tä jär­jel­tään va­jai­ta eläi­miä oli pal­jon enem­män. Yli­ju­ma­la käs­ki Pro­met­heuk­sen muo­va­ta niis­tä osan ih­mi­sik­si. Pro­met­heus nou­dat­ti käs­kyä, ja
  –   näil­lä myö­hem­min muo­va­tuil­la on ih­mi­sen muo­to mut­ta vil­lie­läi­men sie­lu.

  1. Suomessa keskustelu on vapaata. Sinäkin tässä keskustelet ja saat olla erimieltä, joten älä puhu palturia.

   1. Ne valtamedian toimittajat keskustelevat. Sitä tarkoitetaan sananvapaudella. Kommenttikentällä ei sallita eri mieltä olevia, ei.

    1. Jassoo, mitä tämä sitten on? Ei sen puoleen, kuka ”aimo miehen” ”mielipidettä” noteeraasikaan. Ne ovat mitäänsanomattomia, pelkkää jorinat vain.

 2. Käy­dään­kö kol­mas maa­il­man­so­ta ruu­as­ta?
  –   ‘World war for bre­ad’ un­der­way – Ita­ly
  –   https://archive.today/8cT1S

  Us­ko­vat­ko kan­sa­lai­set, jos hal­li­tus sa­noo, et­tä säi­lyt­te hen­gis­sä vain jos läh­det­te ty­kin­ruu­ak­si Ve­nä­jän-rin­ta­mal­le tai sit­ten ih­mis­kil­vek­si omaan asun­toon­ne?
  –   Sii­nä­hän se maa­il­man vä­es­tön vä­hen­tä­mi­nen­kin hoi­tuu sa­mas­sa: win-win!

 3. Mi­kä on rup­lan to­del­li­nen ar­vo?
  –   Gra­fiik­ka to­dis­taa, et­tä Ve­nä­jä ma­ni­pu­loi rup­lan kurs­sia.
  –   https://archive.today/zMI68

  Tuo­hon suun­taan ra­haa on help­po ma­ni­pu­loi­da.
  –   Ei­hän sen saa­vut­ta­mi­seen tar­vi­ta muu­ta kuin uu­den ra­han pai­na­mis­ta.

  Mut­ta, mut­ta.
  –   Jo­kai­nen [va­luu­tan] sään­nös­te­ly, oli­pa se mi­hin suun­taan ta­han­sa, tar­koit­taa il­mais­ta lou­nas­ta jol­le­kin. Ja ai­na. Jos ei yh­del­le niin sit­ten toi­sel­le.
  –   Jos rup­lia nyt lii­an hal­val­la myy­dään ul­ko­mai­sil­le os­ta­jil­le, mi­ten käy kul­ta­kan­taan siir­ty­mi­sen? An­ne­taan­ko sil­loin kul­taa puo­li-il­mai­sek­si joil­le­kin ta­hoil­le? Ovat­ko nä­mä ta­hot Ve­nä­jän vi­hol­li­sia,
  –   ken­ties J-pank­kii­re­ja?

  Jos va­luu­tan ma­ni­pu­loin­ti epäon­nis­tuu Ve­nä­jä saat­taa tu­le­vai­suu­des­sa jää­dä va­pai­den mark­ki­noi­den ul­ko­puo­lel­le ja jou­tuu käy­mään ul­ko­maan­kaup­pan­sa kah­den­vä­li­sin so­pi­muk­sin, mal­li Neu­vos­to­liit­to.

 4. Eu­roo­pas­sa sa­tun­nai­sia neu­la-pa­hoin­pi­te­ly­jä jul­ki­sis­sa ti­lai­suuk­sis­sa.
  –   «need­le spi­king» in Bel­gium and the Net­her­lands
  –   https://archive.today/EavKL

  Koh­de­hen­ki­löil­lä, useim­mi­ten nai­sil­la, on nä­ky­viä pis­tos­jäl­kiä, usein mus­tel­mia, ja he ra­por­toi­vat oi­reis­ta, ku­ten tok­ku­rai­suu­des­ta.

  –   On­ko täs­sä uus­mies­ten uu­si ta­pa osoit­taa tyk­kää­vän­sä nai­ses­ta.

  Yk­si­kään uh­ri ei ole ker­to­nut sek­su­aa­li­ses­ta vä­ki­val­las­ta, yk­si ker­toi Le Mon­de-leh­den mu­kaan jou­tu­neen­sa ryös­te­tyk­si Gre­nob­les­sa huh­ti­kuus­sa.

 5. Lo­pul­li­nen rat­kai­su ruo­ka­pu­laan:
  –   Ko­ko kan­san kat­ta­va näl­kä-yleis­lak­ko.
  –   Is­kee hal­li­tuk­seen kuin sank­ti­ot Ve­nä­jään.

 6. Pörs­sin toi­mia val­vo­va ko­mis­sio on ryh­ty­nyt an­ta­maan suo­ria neu­vo­ja si­joit­ta­jil­le, sii­tä mi­tä kan­nat­taa os­taa ja mi­tä ei.
  –   SEC Warns Against Me­me Stocks
  –   https://archive.today/QXpul

  Ei­pä ole enää mon­ta as­kel­ta otet­ta­va­na, kun ol­laan täy­des­sä kan­sal­lis­so­si­alis­mis­sa.
  –   Mal­li-Hit­le­rin so­si­alis­mis­sa kan­sa­lai­set kyl­lä «saa­vat omis­taa», mut­ta hal­li­tus mää­rää si­joi­tus­koh­teet ja niis­tä saa­ta­van osin­gon sa­moin kuin työ­läis­ten pal­kat «hin­ta­va­kau­den säi­lyt­tä­mi­sek­si» eu­ro­alu­eel­la.

 7. Panisin silti molempia, mutta kun ei pysty. Pugmenttiä on hyvä olla, suojaa haitallisilta säteiltä. Auringon ultraviolettivalo tappaa valkoiset. Sehän on pahempi kuin hiilidioksidi. Miksi auringonottoa ei ole kielletty. Koska se tappaa valkoiset ja se on hyvä suvakeille. Auringonvalo pitää laittaa verolle.

  1. Miten homot ja pakkoneuroruskeat tulee toimeen? Ympäri vuorokauden ottaa, solarium talvi. 10min t-paita päällä kesällä saat deet, lisä puolustautuu liian ruskeaan eli sama kuin palovammaiho, muttei sanottu ja kaikki liikaa ottaa. Ei osata järjellä ajatella olet valkoinen, miksi? Kun luonnon kannalta paras. Kekkerin kärähtänyt? Ei pala iho luonnollisessa maassaan. Ja variantteja väliltä.

 8. Kuvahan olisi täydellinen,
  kun he vielä kusisivat polvistuvien
  sateenkaaripoliisien päälle,
  kaikki olisi yhdessä kuvassa:
  -BLM
  -missikisat
  -priDE-MONth

  1. Niin ne tekee heidän muroilleen jotka haluavat lisää pettää itseään tietämättään, oppimattaan.

 9. Onkohan Suomessa paljonkin ihmisiä, jotka kuvittelevat Irlannin olevan Nato-maa? Vaiko vain harvoja tietämättömiä, jotka ovat kasautuneet samaan porukkaan? Täältä uskoisin löytyvän vastaajia.

  1. No, Irlanti ei ole Nato-maa, mutta on samaa Amerikan johtamaa ja mädättämää länsiblokkia, joka muodostuu EU- ja Natomaista. Kuten tekstissä sanotaan, niin Natomaat levittävät mädätystä.

   Otsikossa voisi toki lukea Nato/EU-missit tai Länsimissit, mutta mitä lyhyempi niin sitä parempi. Pointti kuitenkin se, että Nato on mädättävän länsiblokin nyrkki, johon Suomen ei pidä missään nimessä liittyä.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*