30 thoughts on “Päivän kuva: Pfizer-nukke

 1. Justiisa biibberi, haahhaa. Wanna beliver, rukoilkaa häntä ja paranee väliaikaisesta lihaskireydestä.

 2. Ollut näköjään marxilaisen ateistivapaamuurariglobalistipedosuvakkinatottajan käsittelyssä. Eivät edes nukkea osaa hoitaa oikein.

 3. Mik­si kryp­to­va­luu­tat ovat epä­luo­tet­ta­via
  –   Anot­her St­ri­ke Against Cryp­tos
  –   https://archive.today/lJhYm

     1) ne riip­pu­vat täy­sin hal­li­tuk­ses­ta; yh­del­lä klik­kauk­sel­la ne kaik­ki voi­daan ta­ka­va­ri­koi­da;
     2) ne ovat riip­pu­vai­sia säh­kö­ver­kos­ta;
     3) ne tu­le­vat riip­pu­vai­sik­si myös niis­tä, jot­ka hy­väk­sy­vät ne mak­su­vä­li­nee­nä tai ei­vät hy­väk­sy.
     4) cryp­to kaup­pa-alus­tat voi­vat es­tää ih­mi­sil­tä kau­pan­käyn­nin il­man mi­tään se­li­tyk­siä (ja käy­tän­nös­sä ta­ka­va­ri­koi­da asi­ak­kai­den­sa va­rat it­sel­leen). Nä­mä alus­tat voi­vat kek­siä min­kä ta­han­sa te­ko­syyn, min­kä it­se ha­lu­avat.

  Bi­nan­ce il­moit­ti äs­ket­täin «tek­ni­sis­tä on­gel­mis­ta», jot­ka es­ti­vät asi­ak­kai­ta käyt­tä­mäs­tä va­ro­jaan
  –   he­ti sen­jäl­keen, kun bit­coi­nin ar­vo las­ki äkil­li­ses­ti 10%.
  –   Toi­sin sa­no­en Bi­nan­ce jou­tui va­ra­rik­ko­ti­laan, kos­ka asi­ak­kai­den bit­coi­nit oli «si­joi­tet­tu tur­vaa­vas­ti ja tuot­ta­vas­ti».

  Ei ole kau­ka­na se päi­vä, kun pan­kit al­ka­vat il­moi­tel­la «tek­ni­sis­tä on­gel­mis­ta».

  Myös suo­ma­lais­ten elä­ke­va­rat on si­joi­tet­tu «tur­vaa­vas­ti ja tuot­ta­vas­ti».
  –   Tur­vaa­van ja tuot­ta­van saa­vut­ta­mi­nen sa­man ai­kai­ses­ti on jo te­ori­as­sa­kin mah­do­ton­ta, mut­ta jos nä­mä sa­nat mah­tu­vat pe­räk­käin sa­mal­le pa­pe­ril­le niin sii­tä voi­daan myös teh­dä la­ki.
  –   Täl­lä ta­val­la kan­sa pi­de­tään rau­hal­li­se­na.

  1. Tänään oli just kaikilla pankeilla vaikeuksia saada siirrettyä palkkarahoja asiakkaiden tileille. Syy OP:ssa.

   Kyllä me olemme kovaa vauhtia menossa banaanivaltion suuntaan. Aikataulut kusee ja mikään ei enää toimi oikein.

   Kiitos siitä globalistit ja niitä äänestäneille hullun lehmän taudin lampaille, joita on 99% kansasta.

   Vantaan kaupungin palkanmaksatus myöhässä jo useita kuukausia. Yksi työntekijä oli tosin saanut tilille pyytämättä 370 000 euroa.

   Vantaa on kriisikaupunki. Johtuu vain siitä kun joutuvat kymmeniä tuhansia matuja elättämään.

    1. Kiusaamisen hauskat ilmiöt ovat suvakin utuisia, voi lapsia, faneja, vaikka olet vain yksi yksinäinen ihminen ja Marcoksi haluaisit. Kade ja hattuileva väistää omaa alhaisuutta nostattaen tyhjää ja eksyen vielä syvemmälle omaan prseeseen.

  1. Suomessa palkitan kaikki mätä-paskat. Hätinä hutiloitu tutkinto, jonka nostaa korkeimpaan oppiarvoon lesbo tytär ja harhainen homoseksuaali!
   Litkiminen ja tunkeminen ovat tänä päivänä sodomassa ja gomorassa korkeimman tunnustuksen arvoinen asia. ”Eikä tämä ole keneltäkään pois!” Paitsi, että vain karvan päässä kuopan reunalta, jos julkeat olla hetero!!!
   ”Kun antaa pirulle pikkusormen. Se vie koko käden!”

 4. Marcon lempinukke näytillä. Yöllä se on Marcon vieressä..todella lähellä. Välillä nukke vähän kärsii kun Marco-sedän leikit on niin rajuja.

  1. Entä kuorsaamisen ja varsinkin vislaavan kuorsaamisen merkitys lajin säilymisestä ammoisina luolamiesaikoina? Sekä pahalta haisemisen merkitys.

   Luonnoneläimille jo ihmisen haju on niin kuvottava, että yleensä välttävät ihmisiä. Poikkeuksena esim. kobrat ja kalkkarokäärmeet, jotka eivät pakene vaan hakevat aktiivisesti taistelukontaktia. Onhan käärmeitä ja skorpioneja käytetty varhaisissa sodissa vihollisen salakavalaan tappamiseen.

   Muinaissuomalaiset tekivät taikojaan ja yksi karhun karkottamiskeino oli vitun paljastaminen viljapellolla. Se oli toisaalta myös maaginen keino lisätä viljankasvun tuottavuutta.

   Kohta on taas aika juhannustaikojen.

  2. Pe­rin­nöl­li­nen vai­no­har­hai­suus la­jin säi­ly­mi­sen kan­nal­ta.

   Aja­tel­laan­pa ti­lan­net­ta, et­tä al­kuih­mi­sen lei­ri­tu­lil­la, to­sin tul­ta ei vie­lä ol­tu kek­sit­ty mut­ta äl­kääm­me kom­pas­tu­ko pie­niin yk­si­tyis­koh­tiin, nuk­ku­vaan ryh­mään kuu­lui vai­no­har­hai­nen ja ei-vai­no­har­hai­nen hen­ki­lö. Ai­na kun kuu­lui pie­ni­kin ri­sah­dus met­si­kös­tä, niin tuo vai­no­har­hai­nen hen­ki­lö hyp­pä­si ylös ja säi­käh­ti: lei­jo­na! Ei-vai­no­har­hai­nen vain kään­si kyl­ke­ään ja sa­noi: jä­nis se vain on ja jat­koi si­kei­tä uni­aan.

   No, jä­nis­hän se lä­hes ai­na oli­kin, mut­ta har­voin mut­ta kui­ten­kin siel­lä saat­toi ol­la lei­jo­na.

   Olen­nai­nen ky­sy­mys la­jin säi­ly­mi­sen kan­nal­ta on: kum­pi nois­ta hen­ki­löis­tä to­den­nä­köi­sem­min eli niin van­hak­si, et­tä pys­tyi saa­maan jäl­ke­läi­siä. Pie­ni­kin ero, yh­den pro­sen­tin suu­ruus­luok­kaa ole­va, jom­man­kum­man hy­väk­si te­ki hä­nen eri­tyi­ses­tä ge­neet­ti­ses­tä pe­ri­mäs­tään val­lit­se­van omi­nai­suu­den tuos­sa ih­mis­po­pu­laa­ti­os­sa.

   1. Kiitos. Loistava pointti. Toisaalta liiallinen vainoharhaisuus oli myös epäadaptoiva eli lievä vainoharha näyttää optimaaliselta. Tyhmillä se myös mahdollistaa tehokkaan aivopesun esim. sodan tarpeen tullessa.

 5. Na­ton tap­pa­ja­nat­sit Uk­rai­nas­sa: meil­le tap­pa­mi­nen on haus­kaa.
  –   Fasc­his­ten in der Uk­rai­ne – Staat im Staat und NA­TO-Kil­le­re­li­te: «Wir ha­ben Spaß am Tö­ten!»
  –   https://archive.today/15L4U

  Kan­sa odot­taa haus­kuut­ta ja viih­det­tä, myös po­lii­ti­koil­ta
  –   ja niin­pä heis­tä on tul­lut nuk­ke­ja te­at­te­riin, jo­ta päi­vit­täin esi­te­tään suu­ril­le mas­soil­le.

  Mut­ta hy­vään­kin viih­tee­seen kyl­läs­tyy, jos yh­tä ja sa­maa show’ta esi­te­tään päi­väs­tä päi­vään.
  –   Niin­pä kä­si­kir­joit­ta­jien on jat­ku­vas­ti kek­sit­tä­vä ai­na vain hur­jem­pia kään­tei­tä näy­tel­miin
  –   pu­hu­mat­ta­kaan sii­tä, et­tä myös näyt­te­li­jöi­tä on vaih­det­ta­va. En­sin te­at­te­riin tuo­tiin mil­joo­nia af­rik­ka­lai­sia näyt­te­li­jöi­tä ja kan­sa osoit­ti hei­tä sor­mel­la ja huu­si ihas­tuk­sis­saan: «ka­to nee­ke­ri».
  –   Nyt olem­me sii­nä vai­hees­sa, et­tä kan­sa vaa­tii näyt­te­li­jöik­si oi­kei­ta tap­pa­jia ei­kä sii­nä vie­lä kaik­ki: näyt­te­li­jät on myös saa­ta­va omaan ko­tiin esiin­ty­mään.

  Re­ali­ty-te­at­te­ria par­haim­mil­laan!

  En­tä­pä, jos län­nen pro­pa­gan­da on­kin tot­ta:
  –   Uk­rai­na on li­be­raa­li de­mok­ra­tia,niin­kuin me­kin!
  –   Mää­ri­tel­mien muut­ta­mi­sel­la pe­laa­mi­ses­sa on kään­tö­puo­len­sa: sa­maa aset­ta voi­daan käyt­tää myös toi­seen suun­taan.

 6. Hy­viä uu­ti­sia: inf­laa­tio las­kee ja kes­kus­pank­ki alen­taa kor­ko­ja.
  –   Sta­te­ment by Bank of Rus­sia Go­ver­nor El­vi­ra Na­biul­li­na in fol­low-up to Bo­ard of Di­rec­tors mee­ting on 10 June 2022
  –   https://archive.today/o0D4x

  Jot­ta kai­kil­la me­ni­si hy­vin, joil­la­kin pi­tää en­sin men­nä hy­vin.
  –   Tä­mä oli yk­si Kii­nan ny­ky­ka­pi­ta­lis­min aloi­tus­lau­kauk­sis­ta vuo­si­kym­me­niä sit­ten.
  –   Tä­nään olem­me siir­ty­neet glo­ba­lis­miin, mut­ta sa­ma vii­saus pä­tee yhä.

  «Jos tar­koi­tuk­se­na on hii­rien pyy­dys­tä­mi­nen, sil­lä ei ole mer­ki­tys­tä on­ko kis­sa val­koi­nen vai mus­ta.»

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*