17 thoughts on “Päivän kuva

 1. Heh heh. Eikä se kolmeen litraan jää. Hallitus ei vaihdu, vaaleja lykätään taas apinaruton takia, bensan litrahinta on 10 euroa parin vuoden päästä ja tankkaus-asemia on enää kolmessa suurimmassa taajamassa. Ruoka tuotetaan hevosvoimalla ja kaupunkien joutoväki siirretään korpeen raivaamaan käsivoimin lisää peltoa, koska miljoonat uudet pakolaismamut (joille suomalaiset asuntonsa antoivat ilmaiseksi valtion käskystä) tarvitsevat ruokaa, koska ruokaa ei pysty tulemaan ulkomailta, koska kaikki vientiteollisuus on jouduttu lakkauttamaan energian hinnannousun takia.
  Suomalaiset asuvat kesät talvet taivasalla metsässä eikä nuotioita saa sytyttää, koska se edistää kasvihuonepäästöjä.

  Tuo on sitä liberaalia demokratiaa jota kaikki aitokantasuomalaiset miehet ja naiset on valtiovallan puolesta määrätty puolustamaan. USAn joukot ovat Suomessa vahtimassa ettei yksikään karkaa maasta ulos. Mamuille EU kustantaa ilmaiset lomamatkat huippusuihkareilla. Osa kansasta on palkattu ilmiantamaan omiensa joukosta vastustajat sekä toisinajattelijat ja mielellään he sen tekevätkin lämminruokapalkalla.

  RIP suomalaiset ja suomalaisuus 6.12.2117.

 2. Ge­neet­ti­nen rat­kai­su «kuk­ko­jen on­gel­maan».
  –   Ge­ne­ti­cal­ly En­gi­nee­red Hens Ma­de to Kill Their Ma­le Chicks

  Kuk­ko­jen on­gel­ma on kah­den­lai­nen:
  1)   Mu­ni­vien ka­no­jen tuo­tan­nos­sa ku­kot ovat vain hai­tak­si, mut­ta sil­ti nii­tä vaan syn­tyy.
  2)   Mu­ni­tus­ka­nat tuo­te­taan vain hy­vin har­van pa­ten­toi­dun gee­ni­kan­nan mu­kaan. Gee­ni­pa­ten­tin omis­ta­jan on ol­ta­va erit­täin tark­ka, et­tä yk­si­kään kuk­ko ei pää­se ka­nan­kas­vat­ta­moon, kos­ka sen mu­ka­na isol­la ra­hal­la pa­ten­toi­tu gee­ni voi­si ka­ra­ta «vää­riin kä­siin», al­kai­si li­sään­tyä teh­taan ul­ko­puo­lel­la.

  Mu­ni­tus­ka­no­jen poi­kas­tuo­tan­nos­sa on pal­jon ih­mi­siä, joi­den teh­tä­vä on erot­taa ku­kot ka­nois­ta he­ti kuo­riu­tu­mi­sen jäl­keen.
  –   Tä­hän teh­tä­vään pys­ty­vät käy­tän­nös­sä vain ih­mi­set, jot­ka ovat Ko­re­as­ta tai jos­tain siel­tä päin ko­toi­sin. Esi­mer­kik­si eu­roop­pa­lais­ten vir­hep­ro­sent­ti on mer­kit­tä­väs­ti kor­ke­am­pi.

  –   On­ko gee­ni­ka­nan mu­na ha­lal?
  –   Voi­ko me­ne­tel­mää so­vel­taa ih­mi­siin?

  1. Kyllä voi soveltaa ihmisiin. Seuraava vaihe feminismissä. Munat poistoon ja sakot vanhemmille, tai huostaanotto.

   Tulispas alienit ja alkaisivat tappaa kaikki joutilaat idiootit.

 3. Rap­so­dia siir­si ser­ve­rit Eu­roo­pan ul­ko­puo­lel­le.
  –   Rap­so­di­an tie­to­tur­va ke­hit­tyy – uu­si do­main: rapsodia.info
  Sak­san hal­li­tus on aloit­ta­nut va­pai­den toi­mit­ta­jien vai­not

  Oma mal­li­ni va­pai­den me­di­oi­den yh­teis­työk­si on
  –   va­paa toi­mit­ta­mi­nen.

  Sil­lä tar­koi­tan, et­tä
  –   «alat vaan tuot­taa» si­säl­tö­jä ja oheis­pal­ve­lu­ja niil­le si­vus­toil­le, jois­ta tyk­käät,
  –   teet pa­rem­min joi­tain asi­oi­ta, kuin he.
  –   Käyt­tä­kööt sit­ten tuot­ta­mi­asi si­säl­tö­jä tai ol­koot käyt­tä­mät­tä;
  –   et­tä tuot­ta­jan ilo on te­ke­mi­ses­sä, ei sii­nä, mi­tä jo­ku toi­nen te­kee.

  Va­pau­den point­ti on ni­men omaan sii­nä, et­tä
  –   «toi­mii va­paas­ti».
  –   Jos te­kee min­kä ta­han­sa so­pi­muk­sen, co­py-right lu­pauk­sen tai mi­tä ta­han­sa vas­taa­vaa,
  –   tai toi­mii mak­sua vas­taan
  –   ei enää ole va­paa aut­ta­maan va­paa­ta me­di­aa (vaan si­tou­tu­nut jon­kun toi­sen tah­toon).
  –   Va­pau­den ni­mis­sä en myös­kään tuo­mit­se si­tou­tu­nut­ta tuo­tan­toa.
  –   Ol­koon jo­kai­nen va­paa …

  Va­paan me­di­an va­paas­sa aut­ta­mi­ses­sa teet vain sel­lais­ta, min­kä ha­lu­ai­sit teh­dä muu­ten­kin: Just do it!
  –   Ei pi­dä när­käs­tyä, jos «lois­ta­via point­te­ja­si» ei sit­ten ku­kaan jul­kai­se­kaan; ovat­han he va­pai­ta jul­kai­se­maan tai ole­maan jul­kai­se­mat­ta ja oli­han tar­koi­tuk­se­si edis­tää va­paut­ta, ei pa­kot­taa ke­tään jul­kai­se­maan tai es­tää jul­kai­se­mas­ta.

  Jo­ten­kin oma toi­min­ta, jon­ka nyt tar­jo­aa avoi­meen le­vi­tyk­seen on teh­tä­vä ty­kö, saa­tet­ta­va mui­den jul­kai­su­jen tie­toi­suu­teen.
  –   Tä­mä on yk­si läh­tö­koh­ta, jos­ta yh­tei­syö al­kaa.
  –   Edel­lä pu­hut­tu oli vain, et­tä te­kee sel­lais­ta «mi­kä on ki­vaa».

  Yk­si ta­pa il­mais­ta ha­lun­sa tul­la osak­si va­paa­ta jul­kai­su­toi­min­taa on co­py­right-il­moi­tus omal­la si­vul­la.
  –   Vaik­ka co­py­righ­tin jul­kai­se­mi­nen ta­val­laan si­too jul­kai­si­jaa, on pak­ko kui­ten­kin nou­dat­taa nii­tä yh­tei­sön sään­tö­jä, joi­ta tie­tää ole­te­tun koh­de­ryh­män var­mas­ti nou­dat­ta­van.

  Yh­te­nä mal­li­na voi­si ol­la vaik­ka­pa Cait­lin Johns­to­ne’n co­py­right mer­kin­tä
  –   Cait­lin Johns­to­ne
  –   Everyone, racist platforms excluded, has my permission to republish, use or translate any part of this work (or anything else I’ve written) in any way they like free of charge.
  –   It­se pois­tai­sin vie­lä tuos­sa­kin mai­ni­tut ra­joi­tuk­set, kos­ka en mi­ten­kään kat­so ole­va­ni vas­tuus­sa sii­tä mi­tä toi­set ajat­te­le­vat tai te­ke­vät.
  –   Mi­ten sit­ten toi­mi­sin ti­lan­tees­sa, jos­sa jo­ku käyt­tää mi­nun kir­joit­ta­maa­ni ar­tik­ke­lia pe­ruut­taak­seen mi­nut? En tie­dä.

  Sa­man ta­pai­sel­la kaa­val­la toi­mii myös kiel­let­ty kir­joit­ta­ja Dr. Mer­co­la, jon­ka ju­tut le­vi­ävät pel­käs­tään mui­den omis­ta­mien jul­kai­su­jen kaut­ta.

  Kol­mas kaa­va on tä­mä mi­nun ta­pa­ni jul­kais­ta: kir­joi­tan suo­raan tän­ne Lai­ton­Leh­ti-kom­ment­ti­osi­oon, jos­sa ne saa­koot an­sait­se­man­sa huo­mi­on tai sit­ten ol­koot saa­mat­ta.
  –   Käyt­tä­köön jo­kai­nen tä­tä­kin kom­ment­tia mie­len­sä mu­kaan, vaik­ka sit­ten mi­nua vas­taan, on­han suo­ja­na­ni mai­ne (kat­so alem­pa­na).
  –   Nyt to­ki olen ko­ko­naan Lait­to­man leh­den jul­kai­su­lin­jan ar­moil­la, mut­ta mi­kään ei es­tä mi­nua jul­kai­se­mas­ta näi­tä sa­mo­ja jut­tu­ja li­säk­si mis­sä ta­han­sa muu­al­la.
  –   Si­vus­to­jen pyö­rit­tä­jien pi­tää näh­dä kom­men­toi­jat voi­ma­va­ra­na ja si­säl­lön­tuo­tan­non yk­sik­köi­nä en­nem­min kuin yli­mää­räis­tä rie­saa ai­heut­ta­va­na vai­van­nä­kö­nä.

  Pi­täi­si­kö sit­ten «va­pai­den kir­joit­ta­jien» co­py­right tai vas­taa­va mer­kin­tä stan­dar­di­soi­da, jot­ta kir­joi­tuk­set oli­si­vat hel­pos­ti löy­det­tä­vis­sä (sen­suu­rin hal­lit­se­mien ha­ku­ko­nei­den­ko avul­la?).
  –   Ei mis­sään ta­pauk­ses­sa, kos­ka stan­dar­di­mer­kin­nät si­vus­toil­la au­to­maat­ti­ses­ti te­ke­vät niis­tä hel­pos­ti pai­kan­net­ta­via maa­li­tuk­sen koh­tei­ta sen­suu­ri­kes­ki­tyk­sil­le.
  –   Yk­si rat­kai­su on erään­lai­nen «ha­jau­tet­tu mai­ne», mut­ta ei sii­tä nyt täl­lä ker­taa enem­pää.
  –   Siis mai­ne pe­rin­tei­ses­sä mie­les­sä, mai­ne niin kuin kun­nia, mut­ta ei sel­lai­se­na, jo­ka os­te­taan val­ti­ol­ta esi­mer­kik­si li­sens­sin tai ve­ron mak­sa­mal­la (jot­ka muu­ten ovat sa­ma asia, li­sens­si­ra­haa vain ei kier­rä­te­tä val­ti­on kaut­ta).

  1. Muslimi on kääntynyt kristityksi AINOASTAAN silloin kun hän on kohdannut unessaan tai peräti livenä itsensä Jeesuksen. Eräskin mies muslimi oli vankilassa Iranissa ja yritti epätoivoisesti saada jotain lohtua ja pelastusta islamista sen rukousten toistamisesta, muttei siitä ollut mitään apua. Mutta unessa seuraavana yönä hän näki Jeesuksen ja lopullinen ymmärrys islamin uskon saatanallisuudesta väkivaltoineen ja julmuuksineen aukeni lopullisesti. Hänestä tuli kertaheitolla kristitty ja tunsi olevansa pelastettu ja henkisesti vapautettu kaikesta maallisesta taakasta.
   Mutta kirkon ”käännytyksestä” on pelkkää puppua ja muslimit kusettavat raskaasti vääräuskoisia hörhöjä saadakseen turvapaikan tai mitä hyvänsä etuja itselleen. Ranskassa poltetaan, häpäistään ja ryöstetään joka päivä kaksi kirkkoa!

 4. Syyl­li­siä Suo­men na­to-ha­ke­muk­sen vii­veel­le ovat suo­ma­lai­set toi­si­na­jat­te­li­jat.
  –   Dol­la­ri­de­ma­rei­den Na­to-ah­din­ko

  Ei­kö se sit­ten­kään o­le po­liit­ti­ses­ti so­ve­li­as­ta syyt­tää Pu­ti­nia sii­tä, et­tä na­to-eliit­ti ei hy­väk­sy Suo­mea omal­le hiek­ka­laa­ti­kol­le?
  –   Ei jum­mar­ra!

 5. Älä kutsu inflaatiota nimeltä tai se saattaa tulla kotiisi.
  –   Putin: They Even Named Inflation After Me
  –   https://archive.today/kexc4

  Muinaisen suomalaisen perinteen mukaan karhua ei saanut mainita nimeltä, koska silloin se tulee.
  –   Nyt maailman velkavaltioiden johtajat kilvan keksivät uusia nimityksiä inflaatiolle.

  Poliittisesti korrektissa puheessa inflaatio pitää nyt korvata sanalla (Venäjän) karhu!
  –   Kumman haluat kotiisi karhun vaiko (hyper)inflaation? Karhua vastaan voi taistella mutta inflaatio vie kaiken.

 6. Ukraina saa lainan IMF:lta. Kykeneekö kukaan ajattelemaan, että Suomi voi olla vielä samassa tilanteessa? 1990-luvulla se oli lähellä. Ajaako hallitus kaikin keinoin Suomea alas tavoitteena selvitystila?

  Nato on kuin hirttoköyden pujottaminen Suomen kaulaan. Sota olisi sama kuin teloitusluukun avaaminen. Aiemmin on jo jalat ja kädet sidottu, suu teipattu ja silmät peitetty.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*